Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Quick Guide to Edmodo

No description
by

Marilo Velez

on 17 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Quick Guide to Edmodo

Student's Guide to Edmodo
Como entrar
Click on "I'm a student"
Enter the group code your teacher gave you.
Write your name and surname
Introduce o código proporcionado pol@ profesor/a
Escribe o teu nome e apelido
Accept the terms of service and privacy policy (you can read this first) and click on "Sign up"
Acepta as condicións de servizo e a política de privacidade (podes lelas antes) e fai click no botón "Rexístrate"
Fai click en "Son estudante"
This is the "Home" button. Click here whenever you want to have a general view of your Edmodo board
Este é o botón de "Inicio". Fai click sempre que queiras para ter unha vista xeral do teu taboleiro Edmodo.
This is the progress button. Click here to see your results and grades (assignments and quizzes)
Este é o botón de progreso. Fai click para ver os teus resultados e cualificacións (tarefas e tests)
This is your backpack. You can store everything here.
Esta é a túa mochila. Podes almacenar todo aquí.
This is the notifications button
Este é o botón de notificacións
Click here to view and edit your profile
Fai click aquí para ver e editar o teu perfil
You are in!
You can see your groups here or join a new group by clicking on the + sign
Aquí podes ver os teus grupos ou unirte a un novo grupo facendo click no signo +
This is a parent code. You don't need it if you are +18
Este é un código para pais. Non o necesitas se es maior de idade
You can see all posts, assignments and quizzes here
Podes ver todos os envíos, tarefas e tests aquí
You can filter posts here (by you, by teachers, assignments, etc.)
Podes filtrar os envíos aquí (os teus, os dos teus profesores, as tarefas, etc.)
You can post here (messages, links, files or backpack items)
Aquí podes enviar o que queiras (mensaxes, arquivos, enlaces, cousas gardadas na mochila)
You can choose your language here
Podes escoller a lingua aquí
Xa estás dentro
How to post
Como enviar
Write your message here
Escribe aquí a túa mensaxe
You can also send a file, a link or a backpack item
Tamén podes enviar un arquivo, un enlace ou algo da túa mochila
Don't forget to select who you want to send a note to!
Non esquezas elixir a quen llo queres enviar!
Backpack and files
Mochila e arquivos
Click here to see your folders.
Fai click aquí para ver as túas carpetas
Click here to see assignments or quizzes you turned in
Fai click aquí para ver as tarefas e tests que entregaches
Click here to view or link your Google Drive files
Fai click aquí para enlazar os teus arquivos de Google Drive
Click here to add files to your backpack
You will see a red circle with a number when you receive a notification. Click on the bell to see it.
Verás un círculo vermello cun número cando recibas unha notificación. Fai click na campá para vela.
You have received a message from your teacher. There is also a document attached to the post.
Recibiches unha mensaxe d@ profesor/a. Tamén achegou un documento.
You can reply or react to the message
You can add the document to your library (backpack), download it or preview it.
Podes engadir o documento á túa biblioteca (mochila), descargalo ou facer unha vista previa.
Podes respostar ou reaccionar á mensaxe
How to sign in
Backpack and files
Mochila e arquivos
Assignments
Tarefas
Sometimes your teacher will send you an assignment. If you click on your notifications button, you will see it.
Ás veces @ profesor/a enviarache unha tarefa. Se fas click no botón de notificacións, verala.
Your assignments will also appear on your message board with details such as instructions and deadlines.
As túas tarefas tamén aparecerán no taboleiro de mensaxes con especificacións tales como instrucións ou datas de entrega.
Click here if you want to turn in an assignment.
Fai click aquí para entregar unha tarefa.
Sometimes your teacher will provide you with extra information that can help you with your assignment. You can store this in your backpack by clicking on the library icon.
En ocasións @ profesor/a proporcionarache información que poida axudarche a completa-la tarefa. Podes gardar esta información na túa mochila facendo click no icono "biblioteca".
Assignments
Tarefas
This is the assignment. Read the instructions carefully and if there is any information attached, read it too. It might help you or be part of the task.
Esta é a tarefa. Le as instruccións coidadosamente e se hai información adicional, lea igualmente. Pode axudarche ou ser parte da tarefa.
Non uses este espazo para enviar a tarefa se se trata dunha redacción ou proxecto. Úsao só para respostar a unha pregunta. Tamén é importante que escollas un dos emoticonos para que @ profesor/a teña información directa das túas opinións.
Don't use this space to send your task if it's a composition or project work. Use it only to answer a question. It's also very important that you choose an emoticon so that your teacher gets feedback of your opinions on the task.
Para enviar a túa tarefa, fai click no icono "arquivo" e selecciona o documento no que fixeches a tarefa. Podes escoller diferentes formatos: Word, Open Office ou PDF. @ profesor/a non poderá facerche anotacións e comentarios na tarefa se non a envías nun documento deste tipo. Adicionalmente, podes enviar enlaces ou arquivos da túa mochila.
To send your assignment, click on the "file" icon and select the document where you completed your task. You can choose among different formats: Word, Open Office or PDF. Your teacher will not be able to comment on your task if you don't send them this way. Additionally, you can send links or items stored in your backpack.
Click here AFTER attaching your documents. You will receive a notification when your teacher finishes correcting it.
Fai click aquí unha vez que achegaches o documento. Cando @ profesor/a a corrixa, serache notificado.
You can comment here
Podes comentar aquí
Quizzes
Tests
To complete a quiz, click here.
Para completar un test, fai click aquí
Now click here
Agora fai click aquí
Quizzes
Tests
You can go to any question you like from here
Podes ir a calquera pregunta dende aquí
Check how much time you have left
Comproba canto tempo che queda
Check instructions here
Mira as instrucións aquí
Click here to go to the next question
Fai click aquí para ir á seguinte pregunta
Click here when you finish answering ALL questions
Fai click aquí cando remates de contestar TODAS as preguntas
Quizzes
Additional features
Características adicionais
Select an emoticon to view your results.
Click on View results to check your answers
Selecciona un emoticono para ver os teus resultados.
Fai click en "ver resultados" para comprobar as túas respostas
Apps Launcher
Edmodo planner
Lanzadeira de aplicacións
Planificador de Edmodo
You can use the apps provided by your teacher
Podes usar as aplicacións proporcionadas pol@ profesor/a
You can view your group's calendar and add your own tasks
Podes ver o calendario do teu grupo e engadir as túas propias tarefas.
Choose a username and password
Escolle un nome de usuario e contrasinal
Email is optional but you will need it to recover your passport. You can also ask your teacher for it.
O correo electrónico é opcional, pero necesitaralo para recuperar o contrasinal. Tamén llo podes pedir á/ao profesor/a.
Fai click aquí para engadir arquivos á túa mochila
Tests
Click backpack
Fai click na mochila
Remember to click "Login" and NOT on "I'm a student" when your come back.
Lembra facer click en "Entrar" e NON en "Son estudante" cando volvas entrar.
Full transcript