Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

No description
by

Dilek ESER

on 31 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Araştırma Yöntemlerini Öğrenmeye Niçin Gerek Duyarız?
Araştırmayı İncelerken
Dikkat Etmemiz Gereken Noktalar
Sunulan rapor/çalışma ne hakkında?

Sunulan rapor/çalışma mevcut bilgiye ne katmaktadır?

Sunulan rapor/çalışma nasıl gerçekleştirilmiştir?

Sunulan rapor/çalışma ne bulmuştur?

Ortaya konulan araştırma sonuçları ne anlam ifade etmektedir?
Mantıklı Düşünme Sürecinde Her Zaman Yapılan Hatalar
* Aşırı Genelleme


* Seçici veya Yanlış Gözlemleme


* Mantıksız Anlamlandırma


* Değişime Karşı Direnç Göstermek
Sosyal Bilimlerde
Araştırmanın Amaçları
* Keşif Amaçlı Araştırma


* Tanımlayıcı Araştırma


* Açıklayıcı Araştırma


* Değerlendirme Amaçlı Araştırma
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Türleri
Deneysel Araştırma Yöntemleri


Survey Araştırması Yöntemi
* anket
* mülakat

Nitel Araştırma Yöntemleri
* görüşme
* gözlem
* odak grubu görüşmesi
* içerik inceleme

İkincil Veri Analizi ve İçerik Analizi

Değerlendirme Araştırmaları
Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Temelleri ve Temel Felsefi Yaklaşımlar
Bilimsel Yaklaşım; doğa, evren ve sosyal hayat ile ilgili sorulara cevap veren ve bu cevap verme işlemini objektif kriterler çerçevesinde yapıp, gündelik hayatta yapılan genelleme hatalarını en aza indirmeye çalışan bir yaklaşımdır.

* Epistemoloji * Pozitivizm
* Sübjektivizm * Rasyonalizm
* Deneyselcilik * Yapısalcılık
Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Hedefi
Bilimsel araştırmalarda amaç,
insanların duyduklarında mutlu olacakları sonuçlar çıkarmak değil !!
bilimsel anlamda en geçerli gerçeklerin
yine bilimsel metodlarla elde edilmesidir.
Araştırma Problemi
Araştırma probleminin ortaya konulması
Problem ile ilgili araştırma metodunun belirlenmesi
Verinin toplanması ve analiz edilmesi
Problem ile ilgili önermenin kabul veya reddedilmesi
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Öğr. Elm. Emine Dilek ESER
Bilgi yönünden kişisel güçlenme imkanı

Bilinçli bir bakış ve güçlenmiş bir algı

Üreten, kritik edip değerlendirebilen insanlar
Bu noktada geçerlilik kavramının üç önemli yönü üzerinde durmakta fayda var;
* Ölçüm geçerliliği
* Genellenebilirlik
* İç geçerlilik
Tecrübe
Akıl yürütme
Araştırma
Araştırma Probleminin Özellikleri

Araştırılabilir bir konu üzerine olmalıdır.
Araştırılan konu ne çok geniş ne de çok dar olmalıdır.
Araştırma problemi yapılabilir bir problem olmalıdır.
Araştırma problemi çalışılan alana yeni bir katkı sağlamalıdır.
Araştırma problemi ile ilgili alan taraması yapılmalıdır.
Tümdengelim, veri kullanılarak teorinin test edildiği yöntemdir.
Tümevarım, verilere dayanarak bir teori oluşturma yöntemidir.
Teori,
bir olgu hakkında genelleme yapılması bir şeylerin niçin ve nasıl meydana geldiğinin açıklanmasıdır.


Olayları, olguları daha iyi anlamamızı ve
öngörüde bulunmamızı sağlar.


Araştırmacının yapacağı çalışmayı organize etmesine ve bilimsel bulgularının herkesin anlayabileceği veya anlama ifade eder hale getirmesine yardımcı olur ve bu konuda bir anlamda rehberlik eder.
Sosyal bilim araştırmalarında ana amaç teori ile gerçek hayattan alınan bilimsel verilerin birbirleri ile ilişkilendirilmesidir. Sosyal bilimler araştırma yöntemlerinde bu ilişkiyi anlamlandırmak için iki akıl yürütme yöntemi kullanılır:
Hipotez, iki veya daha fazla ölçülebilir veya ölçülmesi mümkün değişkeni içeren ve onların arasında ne tür bir ilişki olduğunu açıklamaya çalışan ifadelerdir.
Bilimsel Araştırmalarda Etik
Aşırma / İntihal !!!

Haksız yazarlık Gizli amaç gütme

Telif hakkı ihlâli Çarpıtma, Uydurma

İzinsiz kullanım Standartlara uymama

Tekrarlı yayın, Dilimleme, Duplikasyon

Bilimsel araştırmanın zarar verici olması

Başkalarının çalışmalarını tekrarlama

Yayın etiğine aykırılık
Belli bir meslek, iş kolu veya sanatın icrasını düzenleyen profesyonel standartlara uymak...
İntihal-Aşırma
''Bir başkasına ait olan çalışmanın tamamının veya bir bölümünün kaynak belirtilmeden kullanılması''
Pek çok kaynağın atıf vermeden
birleştirilerek kullanılması...
Bir araştırmanın, araştırmacılarının izinleri olmadan alınması/kullanılması...
Doğrudan alıntıyı kaynakça göstermeden kullanmak da bir intihal biçimidir. Bu şekildeki alıntılarınızda

% 10'u

geçmeyin

!!!
Bilimsel araştırmada etik dışı davranışlar üç grupta incelenebilir:

Katılımcı veya denekleri ilgilendiren etik dışı davranışlar

Bilimsel yöntemden kaynaklanan etik dışı davranışlar

İçerikle ilgili etik dışı davranışlar
Amerika'da özellikle üniversitelerde ve bilimsel araştırma yapan diğer kuruluşlarda insan unsurunu içeren ya da etikle ilgili kaygıların söz konusu olabileceği araştırmaların etik yönünü değerlendiren kurullar vardır.

Institutional Review Board

(Etik / Kurumsal Değerlendirme Kurulu)
Araştırma ile ilgili alınması gerekli izinler alınmalıdır.


Deneklerin isteği doğrultusunda, kimlikleri gizli tutulabilmelidir.


İnsan unsurunu içeren bilimsel araştırmada belki de en önemli etik kurallarından biri de
''bilinçli rıza'' konusudur...
Dürüst, ahlaklı ve emeğe saygılı bir tavır...
https://prezi.com/izhvzf-l2vch/sosyal-bilimlerde-arastrma-yontemleri/
Nedensellik
İki değişken arasında doğrudan bir sebep sonuç ilişkisinin bulunmasıdır.

Kolerasyon
İki değişken arasında var olan ilişkidir.
Doğru (pozitif) İlişki - Ters (negatif) İlişki
Sosyal bilimlerde ölçme yapmadan önce oluşturulan kavramların teorik yaklaşımlarla desteklenmesi gerekmektedir.

Teori oluşturma aşaması da denilebilecek bu aşamanın en önemli özelliği araştırma konusunu oluşturan olaylarda, bu olaylara sebep olma ihtimali olan nedenler arasındaki nedensellik (sebep-sonuç) ilişkisini ve bu ilişkinin yönünü tespit etmektir.
''Türkiye'de artan suçlarla ilgili olarak ekonomik nedenleri sebep olarak ön plana çıkaran bir teorik yaklaşım''


Artan ekonomik refah ile suçların azalması yada artan fakirleşmenin beraberinde suçlarda artma meydana getireceği ile ilgili öneriler...
Burada önemli olan bir diğer nokta da sebep-sonuç ilişkisinin yönü ile ilgili varsayımlardır.


Ekonomik az gelişmişlik mi fazla suça neden olur?

Ortaya çıkan suçlar mı gelişmeyi önler?
Oluşturulacak teorinin test edilebilir ve aksi ispat edilebilir olması teorinin gücünü arttırır !!!
Nedenselliğin üç şartı vardır ve bu üç şartın aynı anda bulunmaması durumunda sebep-sonuç ilişkisinden bahsedilmesi mümkün değildir!!!

Kolerasyonun varlığı

İki değişken arasındaki ilişkiyi etkileyen başka bir değişkenin olmaması

Değişkenler arasında zamanlama sırasının olması
Ölçme,
bilimsel metodolojinin en önemli temel taşlarındandır.
Değişkenlerin ölçüm seviyesini bilmek ve ölçme seviyesine göre tasnif etmek, yapılacak analizlerde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi için şarttır.Ölçüm Araçları
Resmi kayıtlar
Röportajlar ve anketler
Açık kaynaklar
DEĞİŞKEN - VARİABLE NEDİR ?
Kavramların sayısal olarak ölçülebilir halleridir.


Hipotezlerin istatistiksel anlamda test edilmesini sağlar.


Bir değişkenin bilimsel ve deneysel anlamda ifade edilebilir olması için iki veya daha fazla değer alması gerekmektedir.
Kontrol Durumlarına Göre Değişkenler
Bağımsız Değişken

Bağımlı Değişken

Ara Değişkenler
Aldıkları Değerlere Göre Değişkenler
Süreksiz Değişkenler

Sürekli Değişkenler
Ölçme Düzeylerine Göre Değişkenler
Kategorik (Nitel) Değişkenler
isimsel (nominal) değişkenler
sıralı (ordinal) değişkenler

Sayısal (Nicel) Değişkenler
aralıklı (interval) değişkenler
orantılı (ratio) değişkenler
GEÇERLİLİK
Ölçme aracının ölçmek istenen kavramı
ne derecede doğru ölçtüğünü gösterir.

Geçerliliğin sağlanması güvenilirliğin sağlanmasından önce gelir.

Ölçmenin güvenilir olması, geçerlilik olmadan bir anlam ifade etmemektedir.

Geçerliliğin tespiti, güvenilirliğin tespitine göre çok daha zordur.
GÜVENİLİRLİK
Testin veya ölçeğin ölçmek istediği olguyu
tutarlı ve istikrarlı bir şekilde
ölçebilme derecesidir.

Güvenilir bir test benzer şartlar altında tekrar uygulandığında benzer sonuçları verir.

Test tekrar test yöntemi
Alternatif form yöntemi
İkiye ayırma yöntemi
İç tutarlılık yöntemi
Gözlemciler arası güvenilirlik yöntemi
Her ölçmede mutlaka bir hata payı bulunabilir. Önemli olan bu hata payının en aza indirgenmesidir.
Genel olarak iki tür hata payından söz edilir:

Rasgele Hata
Ölçmenin güvenilirliğini etkiler.
Ölçmenin güvenilirliği ile ters orantılıdır.

Sistematik Hata
Ölçmenin geçerliliğini etkiler.
Ölçmenin geçerliliği ile ters orantılıdır.
Yüzeysel Geçerlilik
Bir ölçme aracının ölçülmek istenen kavramı görünüşte ölçüyor gibi görünmesidir.

İçerik Geçerliliği
Ölçme aracının ilgili kavramı mana olarak karşılayıp karşılamadığına dair kişisel yargı ile yetinmeyip araştırmacının bu konuda uzman ve bilgi sahibi kişilerin görüşlerine başvurması, konu ile ilgili geniş bir literatür taraması yaparak ölçme aracını ilgili kavramın bütün yönlerini yansıtacak şekilde tasarlanmasıdır.

Kriter Geçerliliği
Bir kavramı kendisi ile doğrudan bir ilgili bulunmayan bir ölçme aracı kullanarak yaklaşık olarak ölçme işlemidir.

Yapısal Geçerlilik
İlgi konusu kavrama ait ölçeğin diğer kavramlara ait ölçeklerle ne derecede ilişkili oduğu ve bu ilişkinin hipotezlerle ortaya konan kavramlar arasındaki ilişkilerin varlığı ve yönüne dair savlarla bağdaşıp bağlaşmadığıdır.
Kavram oluşturma, teorik fikirlerin netleşmesi, benzerlerinden ayrıştırılması ve farklı araştırmacıların en azından mantıksal yapısı itibariyla üzerinde anlaşacakları bir yapıya getirilmesidir.

Öge
Bilimsel çalışmada verinin alındığı/toplandığı ünitedir.

''Kapkaç konunda düşüncesi sorulan her bir vatandaş''


Evren
Bilimsel çalışma için verilerin toplandığı ögelerin yer aldığı ve o ögelerden oluşan örnek grubun temsil ettiği gruplardır.

''Kapkaç konusunda fikirleri sorulan vatandaşların içinde bulunduğu şehir''

Örnek
Üzerinde çalışma yürütülen hedef çalışma evreni hakkında fikir sahibi olmak ve çalışma sonucunu tüm çalışma evrenine genelleme yapmak için o evrendeki ögelerden oluşması hedeflenen gruptur.

''Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığımız idam cezası ile ilgili polis memurlarının görüşlerini araştıran çalışmada, o il emniyet müdürlüğünde çalışan memurlar arasından seçilip kendileri ile mülakat yapılan 100 kişilik polis memuru grubu''


Örnek listesi/çerçevesi
Çalışma için belirlenmiş çalışma evreninden örnek grubu seçmek için gerekli olan kayıtların yer aldığı kaynaklardır.

''Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan çalışmada yer alacak örnek 100 kişilik grubu belirlemek için o il emniyet müdürlüğünde çalışan tüm polis memurlarının adlarının yazılı olduğu liste''


Örnekleme
Çalışma evreninden, araştırma amacına uygun örnek grubun belirlenmesi
süreci/yöntemidir.


Örnekleme birimi
Çalışma evreninden örnek grup için seçilen her öge örnekleme birimini oluşturur.
''bireyler, okullar, şehirler, ülkeler''

Örneklemede iki ana amaç hedeflenir
* Evreni temsil ettiğine inanılan örneklerin seçilmesi
* Seçilen örnekten çalışma evrenine genelleme yapılabilmesi
Örnekleme sürecinde dikkat edilecekler
* Çalışmanın yapılacağı evrenin ve hedef kitlenin tanımlanması
* Çalışma evreninden seçilecek örnek grubun, evreni ve hedef kitleyi temsil edebilirliği
* Seçilen ögelerin rastlantısal/tesadüfi örnekleme ile seçilebilmesi
* Örnekleme hatasının boyutları
Örneklemenin kalitesini ve örnekleme süreci sonucunda ortaya çıkan sonuçların tüm çalışma evrenine genellenebilirliğini belirleyen kriterlerdir.
Örnek genellenebilirliği

Bilimsel çalışma yapılacak evrenin içerisinden seçilen örnek üzerinden sonuçların çalışma evrenine genellenebilirliğidir.

Evrenler arası genellenebilirlik

Bilimsel çalışma için bir çalışma evreninden seçilen örnek gruptan elde edilen verilerin bir başka evrene/gruba genellenebilirliğidir.
Olasılık/Tesadüfi Örneklemesi
Bireyin veya ögenin çalışma evreninden seçilebilme olasılığının bilindiği ve bu olasılık oranının sıfır olmadığı örnekleme metotlarıdır.
Olasılıklı Olmayan/Tesadüfi Olmayan Örnekleme
Çalışma evreninin içindeki ögenin/bireyin çalışılacak örnek grup için seçilme olasılığı bilinebilir bir olasılığa dayanmaz.

Her bireyin örnek grup için seçilme olasılıkları eşit değildir.
NİCEL ARAŞTIRMALARDA ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
* Basit rasgele örnekleme
* Katmanlı rasgele örnekleme
* Küme örneklemesi
* Sistematik rasgele örnekleme
* Çok aşamalı örnekleme
* Elverişlilik örneklemesi
* Kota örnekleme
* Amaçlı veya Yargıya Dayanan örnekleme
* Kartopu örnekleme
OLASILIK ÖRNEKLEMESİ YÖNTEMLERİ
Basit Rasgele Örnekleme
Rastgele sayılar tablosundan seçilerek evreni oluşturan her ögeye bir numara verilir.

Rastgele sayılar tablosu çoğu istatistik kitaplarında bulunabilir ya da rastgele sayılar bilgisayarla oluşturulabilir.

Bu ögeler arasından rastgele seçilir.

Zahmetli
Katmanlı Rasgele Örnekleme
Araştırmamızdaki söz konusu deneğin bir özelliği belirlenir ve ona göre örnekleme yapılır.

Örnekleme sürecini daha etkili kılmaya çalışan bir yöntemdir.

* Orantılı katmanlı örnekleme
* Orantısız katmanlı örnekleme
Küme Örnekleme
Daha az önbilgi gerektirir, daha pratik ve daha az masraflıdır.

Önce birincil örneklem ögeleri (ör., bir ilçedeki mahalleler) sıralanır, bu listeden basit rastgele ya da sistematik örneklem seçilir.

Sonra ikincil örneklem ögeleri (ör., bir mahalledeki haneler) sıralanır, bu listeden basit rastgele veya sistematik örneklem seçilir.
Sistemli Rasgele Örnekleme
Daha az zaman alan
ve ögelerin seçilmesinde nispeten
daha kolay
bir yöntem olmakla birlikte büyük çalışma evrenlerinde uygulamada
zorluklar çekilebilir ve külfetli olabilir.

Öge/kişi listeden rasgele örnekleme yöntemi ile seçilir, daha sonra her n'inci öge/kişi sismatik olarak listeden seçilir.
Çok Aşamalı Örnekleme
1'den fazla rasgele örnekleme yöntemini içinde barındırır ve küme örneklemesinin daha kompleks bir şeklidir.

Kullanışlı bir alternatif olarak karşımıza çıkar.
OLASILIKLI OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
Elverişlilik/Kolaycı Örneklemesi
Araştırmacının kolayca erişebildiği deneklere, ör., sokaktaki vatandaşlara, sorulur

Evreni temsil etmeyebilir

Genelleme yapılırken dikkatli olunmalıdır

Amaçlı/Yargıya Dayanan Örnekleme
Evrenin özelliklerini bilmeye dayalı örneklem seçimi

Özellikle anket tasarlanmasında kullanılır

Anketteki yetersizlikleri ortaya çıkarır

Bir ön testtir.
Kota Örnekleme
Evrenin bilinen özelliklerine dayanan bir matris ya da tabloyla işe başlanır.

Her gözdeki değişken için veriler toplanır (erkek/kadın, çeşitli yaş gruplarına göre dağılım, eğitim düzeyleri, vs.)

Her gözdeki veriler evrene oranlanır.

Evrenle ilgili bilgiler güncel olmalıdır.

Aksi takdirde seçilen örneklem genelleme yapılacak gerçek evreni temsil etmez.

Denek seçiminde önyargı olmamalı !
Kartopu Örnekleme
Kazara örnekleme!

Daha çok ön araştırmalarda kullanılır.

Özel bir evrenden, örneğin bulunması zor deneklerden (evsizler, tinerciler, kaçak işçiler, vs.) örneklem seçilir

Birkaç denek belirlenir, onlardan yararlanılarak benzeri diğer kişilerin bilgilerine ulaşılır.

“Kartopu” terimi denek sayısının giderek artması nedeniyle kullanılır.
evreni temsil etme özelliğinin çok düşük olması
yeterince tüm katmanlara yer verilmemesi
sayının düşük olması
Örnekleme Hatası ve Örnekleme Yanılgısı
Örnekleme Hatasını En Aza İndirmek İçin

Örneğin hangi çalışma evreninden seçileceğine karar verilmeli

Örneğin hangi örnekleme yöntemi ile seçileceği belirlenmeli

Örneğin çalışma evrenini temsil edip etmediği kontrol edilmeli ve temsil etme durumu sağlanmalıdır.

Örneğin imkanlar elverdiği ölçüde büyük çapta toplanmasına çalışılmalıdır.
Örnekleme yöntemine karar verdikten sonra araştırmacının karar vermesi gereken nokta
örnek grubun büyüklüğüdür.


Araştırmacının örnek büyüklüğünü belirlerken kararını etkileyen faktörler:
çalışma evreninin heterojenik durumu
arzulanan doğruluk
örnekleme yöntemi
imkan dahilindeki kaynaklar
veri analizinde planlanan analiz sayısı
Nedensel açıklamalar incelenen analiz birimini yansıtmak zorundadır.

idiografik açıklama / nomotetik açıklama

Birey seviyesindeki sonuçlar birey seviyesinde toplanan verilere; gruplarla ilgili çıkarılacak sonuçlar gruplarla ilgili toplanan verilere dayanmalıdır.


Analiz birimlerinin karıştırılması
ekolojik hata
veya
indirgemeci hata
dediğimiz hatalara yol açar.
DENEYSEL VE DENEYSEL OLMAYAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Deney Grubu & Kontrol Grubu
İç Geçerlilik
Araştırmacının müdahalesine esas olan bağımsız değişkenden başka herhangi bir etkenin / değişkenin ulaşılan sonucu etkilememiş olmasıdır.

İç geçerliliği tehdit eden faktörler;
* zaman,
* olgunlaşma,
* öntest,
* ölçme,
* merkeze yönelme,
* seçme yanlılığı,
* denek kaybı,
* müdahalenin yayılması...
Dış Geçerlilik
Araştırma neticesinde elde edilen sonuçların araştırmaya konu olan kişi, zaman ve yerden başka kişilere, zamanlara ve yerlere genellenebilir olmasıdır.


Dış geçerliliği etkileyen faktörler;
* ölçme-öntest etkisi,
* seçme yanılgısı,
* reaktiflik veya farkında olma,
* çoklu müdahale çatışması
Deneysel uyarıcının uygulandığı bir grup denektir.
&
Deneysel araştırma modellerinde, üzerinde çalışılan deney grubuna ait sonuçların karşılaştırıldığı, genellikle kendi haline bırakılan gruptur.

"yorgunluk öğrenmeyi engeller" hipotezini deney ile kanıtlamak istiyorsunuz...

Yorgunluk bağımsız değişken, öğrenme bağımlı değişkendir.

Kontrol grubumuz normal etkinlik ile öğrenmeye devam ederken; deney grubumuz yorgunluk arttırılarak veya azaltılarak öğrenmeye devam eder.
Sosyal bilimler alanında deneysel araştırma yöntemleri genellikle hipotez testlerinde ve farklı program ve uygulamaların etkilerinin ölçümünde kullanılmaktadır.


Deneysel araştırma yöntemlerinde en önemli unsur manipülasyon veya kontroldür.
Deneysel Araştırma Yöntemleri
Klasik deneysel araştırma
Bireyin deney ve kontrol gruplarına seçimi tesadüfi bir şekilde yapılır. Yani bir bireyin herhangi bir grupta olma ihtimali eşittir.

Ön deneysel araştırma
Araştırmacı sadece bir tek gruba müdahale etmekte ve sonrasında bağımsız değişkenin etkisini bu grup üzerinden gözlemlemektedir.

Yarı deneysel araştırma
Deney ve kontrol gruplarının seçimi
rasgele yapılması yerine bazı
ön ölçümlere göre belirlenir.
Deneysel Olmayan Araştırma Yöntemleri
Zamana Yayılan Tasarımlar
Bir veya daha çok grubun zaman içerisinde tekrarlanan ölçümlerinden oluşmaktadır.

Zaman Serileri Araştırma Yöntemleri
Bağımlı değişkene yapılan müdahale öncesi ve sonrası periyodik olarak yapılan ölçüm ve gözlemlerdir.

Kesitsel Araştırma Yöntemi
Seçilen örnekleme yönelik olarak
sadece bir defaya mahsus yapılan
çalışma veya gözlemdir.
Ekolojik Hata
Grup sevinde yaptığımız analiz sonuçlarının bu grubu oluşturan daha alt birimlere veya bireylere atfedilmesidir.İndirgemeci Hata
Birey seviyesinde toplanan verilere dayanarak grup hakkında nedensel sonuçlara varılmasıdır.
İdiografik Açıklamalar
Yalnızca bir kişi hakkındaki durum, yalnızca bir konu veya sadece belirli bir olay derinlemesine incelenir ve nedenleri tespit edilmeye çalışılır.


Nomotetik Açıklamalar
Sadece bir kişi, olay veya sorundan ziyade kişiler, olaylar ve sorunlar grubunu inceleyerek genel açıklamalarda bulunulur.
Yapmıyoruz !!
Full transcript