Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SUNUMU

No description
by

İbrahim Avci

on 16 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SUNUMU

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI
İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İHRACATTA UYGULANAN TEŞVİKLERİN ULUSLARARASI PAZARLAMAYA ETKİSİ ve BİR UYGULAMA
İBRAHİM AVCI
1250Y71102

Danışman: Prof. Dr. ÖZGÜR ÇENGEL
İstanbul, 2015


I. Bölüm:
İhracat ve İhracat Teşvikleri
II. Bölüm:
Uluslararası Pazarlama
III. Bölüm:
İhracatta Uygulanan Teşviklerin Uluslararası Pazarlamaya Etkisi

İHRACATTA UYGULANAN TEŞVİKLERİN ULUSLARARASI PAZARLAMAYA ETKİSİ ve BİR UYGULAMA
ÖZET
Bu çalışmada teorik olarak ihracat, ihracata yönelik uygulanan destek, kredi ve teşvikler, Türkiye’de ihracat teşviklerinin uygulama şekilleri, uluslararası pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama ile ihracat teşvikleri arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır.

İhracatta uygulanan teşviklerin uluslararası pazarlamaya etkisini ortaya çıkarmak amacıyla İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyette bulunan, İTKİB’e üye olan ve ihracat teşviklerinden faydalanan bir firma ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.

Araştırma sonucunda ihracat teşviklerinin uluslararası pazarlama üzerinde direkt ve dolaylı olarak etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.

DEVLET DESTEKLERİ
Ar-Ge Yardımı
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
Eğitim Yardımı
İstihdam Yardımı
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi
Pazar Araştırması Desteği
Yurtiçi-Yurtdışı Fuar Desteği
Yurtdışı Ofis-Mağaza Açma Desteği
Marka Tanıtımı ve Turquality
Patent ve Tasarım Desteği
Ur-Ge Desteği

ÇALIŞMA PLANI
Çalışmanın literatür kısmının oluşturulması için kütüphanenin online ve yazılı kaynakları, ulusal tez merkezinden ulaşılabilen yüksek lisans ve doktora tezleri, veri tabanlarından ulaşılabilen makaleler, ilgili kurum ve kuruluşlara ait yayımlanan sektörel raporlar incelenmiştir.

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SUNUMU
ÇALIŞMA BÖLÜMLERİ
Çalışmanın birinci bölümünde ihracat ve ihracatta uygulanan teşvikler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin ihracatındaki gelişmeler, ihracat teşvikleri kavramı ve tarihsel gelişimi, Türkiye’de uygulanmakta olan güncel ihracat teşvikleri ve devlet desteklerine yer verilmiştir.

İkinci bölümde; pazarlama ve uluslararası pazarlama kavramlarına genel bir bakış yapılarak, uluslararası pazarlara giriş stratejileri, uluslararası pazarlama karmaları, ihracat ve uluslararası pazarlama ilişkisi, uluslararası pazarlama ile ihracat teşvikleri gibi konular incelenmiştir.

Üçüncü bölümde ise ihracat teşviklerinden faydalanan İstanbul’da tekstil sektöründeki bir işletmenin ihracat teşviklerine bakış açılarını, teşvikler ile uluslararası pazarlama ilişkisini ve teşviklerin uluslararası pazarlamaya etkisini ortaya koymak amacı ile yapılan derinlemesine mülakatın bulguları ve değerlendirilmesi yer almaktadır.

KAVRAMLAR
İhracat:
Alım satım ilişkisinden doğan, yurt dışındaki kişilere yapılan mal ve hizmet satışlarını ve bu amaç doğrultusunda mal ve hizmetin yurt dışına transferini ifade etmektedir

İhracat Teşvikleri:
İhracat yapan firmaların ihracat esnasında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve satışlarına katkı sağlamak için yapılan her türlü düzenlemeyi kapsar.

Pazarlama:
Mal ve hizmetlerin üretimden başlayıp tüketici, son kullanıcı veya ara kullanıcıya ulaşımına kadar olan süreçteki işletme faaliyetleridir

Uluslararası Pazarlama:
Bireysel ve örgütsel amaçlar doğrultusunda mal, hizmet ve de fikirlerin yaratılması, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımı için gerekli faaliyetlerin yurtdışı pazarlara yönelik yapılmasıdır.

ARAŞTIRMA PROBLEMİ
Günümüzde dünya tek bir pazar olarak görülmekte dolayısı ile işletmeler için sadece yerel pazarda faaliyette bulunmak yeterli olmamaktadır.

Yurtiçi piyasada da küresel rakiplerin yer alması rekabetin şiddetini arttırmakta, dolayısı ile yerel işletmelerin pazardan çekilmesine neden olabilmektedir.

Hükümetler ise bu durumun farkında olduğu için, ihracat yapan mevcut işletmelerin ihracatlarını arttırmak ve ihracat yapmak isteyip de yapamayan işletmeleri ihracata teşvik etmek amacıyla ihracata yönelik teşvikler vermektedir.

Bu noktada ihracata yönelik uygulanan yardım ve teşviklerin uluslararası pazarlama ile ilişki derecesi, uluslararası pazarlamayı nasıl etkilediği sorusu bu araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı ihracata yönelik uygulanan teşvik ve devlet desteklerinin uluslararası pazarlamayı nasıl etkilediğini veya etkileyip etkilemediğini belirlemektir.

Diğer amaçlar ise şu şekildedir;

İhracat teşviklerinin firmalar açısından kullanımı,

İhracat teşvikleri konusunda aracı firmalara bakış açısı,

İhracat teşviklerinin uluslararası pazarlamaya nasıl yön verdiğinin belirlenmesi şeklindedir.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
İşletmelerin uluslararası pazarlarda daha etkin olmaları, rekabet avantajı elde etmeleri, ürün ve hizmetlerini tüketicilere daha kolay tanıtabilmeleri ve ihracatta karşılaşılan sorunları çözüme kavuşturulabilmeleri gibi birçok konularda ihracat teşviklerinin önemi çok büyüktür.

Bu araştırma, ihracat teşviklerinin uluslararası pazarlamaya etkisinin, ihracat teşviklerinin bakış açısının, ihracat teşviklerinin kullanım sıklığının tespiti gibi sonuçlar nedeniyle önem arz etmektedir.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Veri toplama yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır.

Derinlemesine mülakat soruları, daha önce yapılmış olan yüksek lisans, doktora çalışmaları ve teorik çalışmalar incelenerek oluşturulmuştur.

Derinlemesine mülakat soruları, işletmeyi tanımaya yönelik, uluslararası pazarlama politikalarını belirlemeye yönelik ve ihracat teşviklerinin kullanım ve etkisini incelemeye yönelik olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Derinlemesine mülakat için seçilen Acme Grup ile görüşmeye gidilmeden önce konu ile alakalı literatür taraması yapılarak çalışmanın teorik açıdan temeli oluşturulmuştur.

Daha sonra 27.04.2015 ile 04.05.2015 tarihleri arasında derinlemesine mülakat soru formu oluşturulmuştur. İTKİB vasıtası ile Acme Grup firmasından Dış Ticaret Müdiresi Nilüfer Alidaki hanım ile iletişime geçilmiş ve 09.05.2015 tarihinde kendisi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir.

Görüşme sırasında veriler hem ses kayıt cihazı hem de not alınarak kayıt altına alınmıştır.

ARAŞTIRMA SINIRLILIKLARI
Araştırmanın örneklemi maliyet ve zaman kısıtları gibi nedenlerden dolayı yalnız İstanbul ili Avrupa Yakası’nda yer alan ve tekstil sektöründe faaliyette bulunan Acme Grup ile sınırlıdır.

Derinlemesine mülakat için Acme Grup’un seçilmesinde, söz konusu firmanın İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri’ne (İTKİB) üye olması, 20’den fazla ülkeye ihracat yapması ve ihracat teşviklerinden faydalanıyor olması gibi faktörler etkili olmuştur.

Seçilen örneklemin ana kütleyi temsil edecek büyüklüğe sahip olmaması ve derinlemesine mülakat sonucu elde edilen verilerin istatiksel açıdan geçerliliğe sahip olmaması nedeniyle sadece yorumlama yapılmıştır.

Araştırmanın yapısı gereği herhangi bir genelleme yapılmamakta, araştırma bulguları sonucu genel bir değerlendirme yapılmaktadır.

ARAŞTIRMA BULGULARI
KATILIMCI FİRMA HAKKINDA BİLGİ
Acme Grup- Acme Tekstil San. İç ve Dış Tic. A.Ş.
1988 yılında Gaziantep’te kuruldu.
Tekstil, Araç Muayene, Halı ve İplik: Toplam 650 çalışan var.
Halı ve İplik fabrikası var, Aylık 300 ton üretim
Her sektöre büyüme, gelişme ve güvenilir marka olma vizyonu,
Teknolojiye, bilgiye, çalışanlarına, müşterilerine ve paydaşlarına verdiği önem ile üretimde verimliliği yakalama misyonu ,
İngiltere, Danimarka, Güney Amerika ülkeleri, Avustralya, İtalya ve Almanya gibi 20’den fazla ülke…

İHRACAT TECRÜBESİ
VE
İHRACATTA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Aktif olarak 4 senedir ihracat yapılmaktadır

İhracatta kısa sürede çok mesafe kat edildi (20’den fazla ülke)

İhracatta taşıma maliyetleri çok fazla bulunmaktadır

Ürün fiyatları alıcılar tarafından yüksek bulunmaktadır

İHRACAT TEŞVİKLERİ BİLGİ VE KULLANIMI
İhracat teşvikleri konusunda genel bilgi mevcuttur

En fazla dahilde işleme rejimi, fuar teşviki ve Eximbank kredisi kullanılmakta

Teşvikler konusunda bilgi ve destek İTKİB aracılığıyla sağlanmaktadır

Teşviklerden faydalanma sebepleri maliyeti düşürmektir

ULUSLARARASI PAZARLARA YÖNELME VE ULUSLARARASI PAZARLAMA POLİTİKALARI
İhracat yaparak daha fazla gelir elde etmek

İç piyasada müşteri bulma sıkıntısı

İhracat teşvikleri sayesinde dış pazar daha cazip geliyor

Pazarlama stratejilerinin merkezinde müşteri yer almaktadır

Gelenekçi bir yapı: Müşteri velinimettir anlayışı

Ürün ve hizmet kalitesi ile müşteri tatmini en üst seviyede tutuluyor

Mevcut müşterileri elde tutma, yeni müşteri arama stratejisi

İHRACAT TEŞVİKLERİ VE ULUSLARARASI PAZARLAMA İLİŞKİSİ
Fuar teşviklerinin ürün tanıtımı ve pazarlaması konusunda etkisi vardır

Dahilde işleme rejimi ile üretimde kaliteli mallar kullanılarak uluslararası pazarlarda ürün açısından rekabet edilebilir duruma yükselme imkanı vardır

Dolayısı ile dahilde işleme rejimi ile ürün kalitesini arttırıp pazarlama kolaylığı

Kaliteli ürünler ile çekinmeden yeni pazarlara girme gücü sağlanıyor

Eximbank kredileri ile üretime ve pazarlamaya destek payı ayırabiliyoruz

TEŞVİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dahilde işleme rejimi, Fuar teşviki ve Eximbank Kredileri kullanılıyor.

Diğer teşviklerden hiç biri kullanılmıyor.

Ar-ge ve Pazar araştırması yapılıyor ancak gerekli destek firma bütçesinden karşılanıyor.

Artemis halı markası için Turquality desteğine yönelik araştırmalar devam ediyor.
İHRACAT TEŞVİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Kullanılan teşvikler neticesinde ihracat kapasitesinde artış olmuştur

Teşvikler sayesinde tasarruf edilen miktarlar pazarlama tanıtım gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır

Sağlanan teşvikler yeterli olarak görülmektedir

Teşviklerin kullanımı, başvuru süreci gibi konularda herhangi bir problem ile karşılaşılmamaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İhracat teşviklerinin önemi ve etkisinin değerlendirilmesi için 30 sorunun yer aldığı derinlemesine mülakat soru formu ile firmanın dış ticaret müdiresinin görüşleri alınmıştır.

Acme Grup’un, izlediği temel strateji, bilgi ve teknolojiyi birleştirerek yeniliklere, pazar şartlarına uyum sağlamaktır.

Dolayısı ile işletmenin izlediği bu strateji ile günümüz pazar koşullarına uyum sağladığı görülmektedir.

Ürünlerindeki kaliteyi sahip olduğu sertifikalar ile belgeleyen Acme Grup’un, müşteri memnuniyetini maksimum seviyede tutan, ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen, iç ve dış pazarda etkin bir şekilde faaliyet göstermeye çalışan bir firma olduğunu göstermektedir.

Acme Grup yaklaşık 30 senedir çeşitli alanlarda faaliyette bulunmaktadır ancak 4 senedir aktif olarak ihracat yapmaktadır. İhracatta çok fazla bir tecrübeye sahip olmamalarına rağmen kısa sürede dış pazarlarda gelişim göstererek 20 den fazla ülkeye ihracat yapmaktadırlar.
İhracatta çeşitli sıkıntılar yaşasalar da, bu sıkıntılara katlanacak kadar ihracata önem verdikleri görülmektedir.

Karşılaşılan sıkıntılar genellikle taşıma maliyetlerinin yüksek olması ve ürün fiyatlarının alıcılar tarafından yüksek bulunmasıdır.

Ürün fiyatlarını dahilde işleme rejimini kullanarak aşağı çekebildikleri görülmekte ancak taşıma maliyetleri konusunda herhangi bir teşvik olmaması işletmeyi bu problem ile başa çıkma konusunda zora soktuğu görülmektedir.

Bu araştırmada araştırılan diğer bir etki işletmenin ihracat teşvikleri konusunda yeterli bilgiye sahip olup olmadığıdır.

Derinlemesine mülakat sonucunda işletmenin ihracat teşvikleri konusunda genel bilgisinin olduğu ancak her bir teşvik konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.

Araştırma sonucunda en fazla haberdar olunan teşvikler Dahilde İşleme Rejimi, Yurtiçi ve Yurtdışı Fuar/Sergi Desteği ve Eximbank Kredi Desteğidir. Aynı zamanda bu teşvikler en fazla kullanılan ve memnuniyet seviyesi en yüksek olan teşviklerdir.

İşletmenin ihracata yönelmesinin temelinde iç pazarda müşteri bulmakta zorlanmaları, dış pazardan elde edilen gelirin iç pazardan fazla olması, artık yerel pazarlarda da küresel rakiplerin olması yer almaktadır.

Bu açıdan işletmenin ihracata ihracat teşvikleri sayesinde yönelmedikleri, ihracat teşviklerini ihracatta maliyetleri düşürmek amacıyla sonraki yıllarda yöneldikleri görülmektedir.
Araştırılan diğer bir konu işletmelerin ihracat teşvikleri konusunda aracı danışmanlık firmalara bakışları ve ihracat teşviklerine başvuru konusunda bir problem olup olmadığıdır.

Bu açıdan işletmenin ihracat teşvikleri konusunda danışmanlık firmalarını kullanmadığı ve kullanmayı da düşünmediği, her türlü destek için bağlı bulundukları İTKİB’den destek aldıkları görülmektedir.

İhracat teşviklerinden faydalanma amaçları tamamen maliyetleri düşürmek olduğu için danışmanlık firmaların ek maliyetler oluşturduğu düşüncesi ile danışmanlık firmalarına karşı olumsuz düşüncede oldukları ortaya çıkmıştır.

Araştırmanın temel taşını oluşturan ihracat teşviklerinin uluslararası pazarlamaya etkisinin olup olmadığı konusunda araştırma sonucu bir etkinin olduğu görülmektedir.

Firma yapısal olarak gelenekçi bir yapıya sahip olduğundan müşteriye velinimet gözü ile bakılmakta ve bu sebeple pazarlama stratejilerinin merkezine müşteri menfaatini yerleştirmektedir.

İhracat teşviklerinden yurtdışı fuar desteğinin, müşteri odaklı olarak pazarlama faaliyetlerini yürüten firmanın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması konusunda dolaylı olarak önemli bir etkisi olduğu araştırma sonucu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca dahilde işleme rejiminde sağlanan maliyet avantajı ile elde edilen ek maddi gelirler ürün ve hizmetlerin uluslararası pazarlarda tutundurulmasına yönelik kullanıldığı araştırma sonunda ortaya çıkan bir diğer etkidir.

Kredi açısında ise işletmenin Eximbank Kredi türlerinden İhracata Hazırlık Kredileri ve Sevk Öncesi Reeskont Kredileri kullandıkları ve bu kredilerin bir kısmını pazarlama faaliyetleri için tahsis ettikleri görülmektedir.

Dolayısı ile işletmenin aktif olarak geçmişte kullandığı ve kullanmaya devam ettiği teşvik, destek ve kredilerin direkt veya dolaylı olarak uluslararası pazarlama stratejilerine yön verdiği ve uluslararası pazarlama faaliyetlerini etkilediği ortaya çıkmıştır.

Ayrıca dahilde işleme rejimi sayesinde yurtdışında kaliteli hammaddeler ithal edilerek, ürünlerin kalitesinin arttırıldığı ve dolayısı ile kalite açısından küresel rakipler ile rekabet edilebilir duruma gelindiği ifade edilmiştir.

Bu durum ihracat teşviklerinden dahilde işleme rejimi sayesinde kaliteli ürünlerin üretildiği, kalite açısından uluslararası standartların yakalandığı ve ürünlerin kalitesinin firmanın uluslararası pazarlama stratejilerine olumlu bir etki yarattığını göstermektedir
Araştırma sonucunda işletmenin verilen çoğu teşviklerden haberdar olmadığı, bazılarından ise haberdar olup kullanmadıkları ortaya çıkmıştır.

İşletme, devlet destekleri kapsamında yer alan Ar-Ge Desteği, Pazar Araştırması Desteği, Yurtdışı Ofis/Şube/Mağaza Açma Desteği, Turquality Desteği gibi destekler konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen hiç birinden faydalanmamaktadır.

Bu faaliyetlerden Ar-Ge ve Pazar araştırması çalışmalarını kendi bütçesi ile gerçekleştirmektedir. Bu desteklerin yanı sıra, yine devlet destekleri kapsamında yer alan eğitim, istihdam, tasarım ve Ur-Ge destekleri hakkında firmanın yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bu sebeple de desteklerden faydalanmadığı saptanmıştır.

Araştırma sonuçları bütünsel olarak değerlendirildiğinde, gelişmekte olan ülkelerin kalkınması ve refah düzeyinin artırılması konusunda önemli bir yere sahip olan ihracat teşviklerinin yeterli düzeyde kullanılmadığı, bazı teşvikler konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca araştırma sonucu işletmeleri ihracata yönlendirmek, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamak gibi birçok açıdan avantajlı duruma getirerek, ihracatı arttırmak amacıyla sağlanan teşviklerin dolaylı ya da direkt olarak uluslararası pazarlamaya etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırma sonucu sağlanan mevcut teşviklerin yeterli düzeyde olduğu, uygulama esnasında herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ortaya çıkmıştır.

Ancak mevcut teşviklerden bazılarının kullanılmaması hatta bilinmemesi, ihracata yönelik sağlanan kredilerin yeteri kadar talep edilmemesi gibi belirtiler ihracat teşviklerinin yeteri kadar tanıtılmadığını göstermektedir.

Teşvikleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşların veya aracı firmaların ihracata yönelik sağlanan teşvikler hakkında işletmeleri daha fazla bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Diğer bir öneri yetkili kurumların ihracatta karşılaşılan sorunlar üzerine gerekli araştırmaları ve incelemeler yaparak ve ayrıca uluslararası pazarlarda meydana gelen değişimleri takip ederek ya mevcut teşviklerde düzenleme yapmaları ya da yeni teşvikler oluşturmaları gerekmektedir.

Ayrıca yürürlükte olan ancak kullanılmayan destek veya kredi teşviklerinin yürürlükten kaldırılması ya da üzerinde değişiklik yapılması önerilmektedir

SAYGILARIMLA
TEŞEKKÜR EDERİM
Full transcript