Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kinder- en jeugdzorg in Vlaanderen

No description
by

Monique van Boom

on 13 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kinder- en jeugdzorg in Vlaanderen

kinder- en jeugdzorg in Vlaanderen
sectoren en domeinen uit de welzijns- en gezondheidszorg
Sociale kaart:
Gratis toegankelijk
Concreet en actueel overzicht
Verzorgingsstaat: correctie van ongelijke mogelijkheden van individuen door:
Sociale zekerheid
Sociale voorzieningen
Sociaal werk en dienstverlening = instrument en voorwaarde voor de constructie van de verzorgingsstaat
afhankelijk van probleemdefinities
verzorgingsstaat onder druk door toenemende individualisering

jeugdzorg en jeugdwerk
geïndiceerde jeugdzorg
toegang tot geïndiceerde jeugdzorg
niet-geïndiceerde jeugdzorg
jeugdwerk
algemene sociale dienstverlening
Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
Schoolmaatschappelijk werk
maatschappelijke opvang
justitieel maatschappelijk werk
activering
Gezins- en opvoedingsondersteuning
kinderopvang
Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW)
voor wie?
alle personen met problemen en verstoringen van hun functioneren nav:
persoonlijke factoren
relationele factoren
gezinsfactoren
maatschappelijke factoren
--> laagdrempelig
integratie van verschillende, vroeger aparte werksoorten (vb. centra voor levens- en gezinsvragen, jongerenadviescentra, centra voor slachtofferhulp,...)
Hoe contact?
zelfstandig, rechtstreeks
doorverwijzing
vormen: apart CAW of ingebouwd binnen ziekenfondsen
regionaal georganiseerd: tegemoetkomen aan welzijnsbehoeften regio
preventief werken --> zwaardere en duurdere hulp voorkomen
Openbare centra voor maatschappelijk welzijnswerk (OCMW)
kerntaak: ervoor zorgen dat iedereen de kans krijgt om een menswaardig leven te leiden

afzonderlijk lokaal bestuur met relatief ruime autonomie (+financiële hulp gemeentebestuur) vaak intense samenwerking tussen gemeente en OCMW (vb. sociaal huis: informatie)

concrete werking: ingebouwd sociaal werk

meer dan alleen gekende financiële en materiële hulp: ook schuldbemiddeling, rechtshulp, hulp bij energieproblemen, psychosociale hulp,...
moeilijke financiële huishouding blijft wel voorname doelgroep van OCMW
verschillende welzijnsvoorzieningen: thuishulp, bejaardenzorg, serviceflats,...


Algemeen maatschappelijk werk
schoolmaatschappelijk
werk
belangrijkste dienst: centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en leerkrachten en schooldirecties
ook gelijkaardige diensten voor hogescholen en universiteiten (vb. Stuvo bij KdG)
kosteloos voor gebruikers
aanbod in 3 delen:
verplicht (vb. medisch onderzoek)
verzekerd (vb. studiekeuze)
vraaggestuurd (vb. spijbelpreventie)


maatschappelijke opvang
niet kinderopvang, maar thuislozenzorg!
van caritatieve dienstverlening naar emancipatorische hulpverlening

thuisloos: meer dan alleen dakloos
ontbreken van: woonst, werk, bestaansmiddelen en relationele verbanden --> niet meer zelfstandig kunnen overleven in de samenleving
gedifferentieerd aanbod: nachtopvang, inloopcentra, crisisopvang, 'time-out'projecten
algemene opvangcentra
opvangcentra voor vrouwen en kinderen
opvangcentra voor jongeren
begeleid zelfstandig wonen voor jongvolwassenen
langdurige opvang: begeleid wonen, pensionwonen, zorgwonen
startpunt maatschappelijke opvang:
straathoekwerk en vindplaatsgericht werken

http://www.straathoekwerk.be/Portals/shwbe/straathoekwerkBrochurelow.pdf
Justitieel maatschappelijk werk
zowel federaal als Vlaamse bevoegdheden:
Vlaams: 'bijstand aan personen' (vrijwillige hulpverlening)
kwalitatief hoogstaand aanbod van hulp- en dienstverlening voor gedetineerden
federaal: psychosociale dienst van het gevangeniswezen
justitiehuizen
azielzoekers: aparte structuren vanuit FOD binnenlandse zaken
justitieel maatschappelijk werk: voor iedereen die met justitie in
contact komt of dreigt te komen + iedereen die informatie wenst
centra voor justitieel welzijnswerk: vroeghulp voor verdachten
detentiebegeleiding
reclassering van veroordeelden

justitiehuizen
zes wettelijke opdrachten:
coördinatie en sensibilisering van alternatieve gerechtelijke maatregelen
onthaal van slachtoffers op rechtbanken en parketten
burgerlijke onderzoeksopdrachten in jeugdzaken op verzoek van een magistraat
bemiddeling in strafzaken
strafrechtelijke opdrachten als toezicht en begeleiding van veroordeelden of verdachten die onder bepaalde voorwaarden werden vrijgelaten of die een alternatieve straf kregen
juridische eerstelijnsbijstand en eerstelijnshulp door advocaten en justitieassistenten
psychosociale dienst (PSD)
psychosociale re-integratie van gedetineerden en geïnterneerden voorbereiden
gevaar op recidive zoveel mogelijk beperken
bijdragen tot veilige en humane strafuitvoering
bemiddeling tussen dader en slachtoffer

alleen binnen penitentiaire instellingen
Activering
inburgerings- en werkgelegenheidstrajecten

samenwerking tussen OCMW, RVA, VDAB, sociale economie, interimkantoren en evt. arbeidstragectbegeleiding

sinds 1997 grote doorbraak: openstellen van werkgelegenheidsprogramma's en activering van de werkloosheidsuitkeringen
--> sociale economie met vele arbeidsplaatsen
--> goed onderbouwde ondersteuningsstructuur (vb. werkwinkels, startcentra, ondersteuning beginnende zelfstandigen,...)
activering: iedereen die van een uitkering geniet (tenzij gepensioneerd of 100% arbeidsongeschikt)

niet-schoolgaande kinderen (0-3j)
schoolgaande kinderen (3-12j)

Vlaamse bevoegdheid: zorg voor kwaliteit en kwantiteit
belangrijke rol K&G

professionalisering in de kinderopvang gaat langzaam in Vlaanderen
paradox: hoge kwaliteitseisen wb. beroepsuitvoering
geen evenredige eisen wb. diploma
--> PJK!

Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG): toezicht op voorzieningen
opvoedingsondersteuning
Drie hoofdvormen van maatregelen of instrumenten om gezinnen te ondersteunen:
regelgeving
materiële-financiële tegemoetkoming
diensten, voorzieningen en ondersteunende programma's
probleem en moeilijkheden: wat is opvoedingsondersteuning?
containerbegrip?
--> kaderregelgeving van Vlaamse regering voor de organisatie van opvoedingsondersteuning
enkele werkvormen:
consultatiebureaus K&G
opvoedingswinkel
spreekuur opvoedingsondersteuning
CKG
Gezinsbond: brieven aan Jonge Ouders

geïndiceerde jeugdzorg
= gespecialiseerde/bijzondere jeugdzorg

kinderen en jongeren tot max. 18j (evt. 23)

soorten begeleiding:
residentieel, semi-residentieel, ambulant
beleleidingstehuizen
gezinstehuizen
opvang-, oriëntatie- en observatiecentra
dagcentra
thuisbegeleidingsdiensten
diensten voor begeleid zelfstandig wonen
diensten voor pleegzorg
private projecten
gemeenschapsinstellingen (MOF, 12+)
federaal centrum De Grubbe (MOF, 14+)
toegang tot geïndiceerde jeugdzorg
bijzondere jeugdzorg --> toegangspoort passeren om gebruik te kunnen maken
buitengerechtelijke (vrijwillige) jeugdzorg (comité voor bijzondere jeugdzorg)
hulpverlening aan kinderen met een beperking (provinciale evaluatiecommissie)
gerechtelijke (gedwongen) jeugdzorg (jeugdrechtbank)

beweging naar integrale jeugdhulp --> niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdzorg
intersectorale toegangspoort voor buitengerechtelijke niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdzorg

grond voor hulpverlening:
problematische opvoedingssituatie (POS)
als een misdrijf omschreven feit (MOF)niet-geïndiceerde jeugdzorg
= rechtstreeks toegankelijke hulp

georganiseerd in netwerken --> kwaliteitsvolle toegang tot de jeugdzorg

vraaggestuurd werken --> grote verscheidenheid

Algemeen welzijnswerk
straathoekwerk en jongerenadviescentra (JAC)
centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)
centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
Kind en Gezin
centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
vetrouwenscentra kindermishandeling
centrum voor integrale gezinszorg
jeugdwerk
= groepsgericht sociaal-cultureel werk zonder commerciële doelen
= voor of door de jeugd
= deelnemen op vrijwillige basis in de sfeer van vrije tijd
= onder educatieve begeleiding
= georganiseerd door
particuliere jeugdverenigingen
gemeentelijk of provinciaal openbaar bestuur

algemeen jeugdwerk: voor alle jeugdigen
specifiek jeugdwerk: voor specifieke doelgroepen
(vb. jeugd rode kruis)

lokaal vormgegeven met grote verscheidenheid
landelijk jeugdwerk: vorming rond specifieke thema's

in belangrijke mate gedragen door vrijwilligers
Full transcript