Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН НӨХӨН ОЛГОВОР: ТАРГАН МУУР CEO-Н ЭМПИРИК

No description
by

Zuluha S

on 28 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН НӨХӨН ОЛГОВОР: ТАРГАН МУУР CEO-Н ЭМПИРИК

Танилцуулга
Dan Lin, Takming University of Science and Technology
Hsien-Chang Kuo, Takming University of Science and Technology
Lie-Huey Wang, Ming Chuan University

1. Танилцуулга
2. Гүйцэтгэх удирдлагын нөхөн олговрын онолын үндэслэл
3. Таамаглал
4. Өгөгдөл болон арга зүй
5. Эмпирик үр дүн
6. Дүгнэлт
7. Ном зүй
Өгөгдөл болон арга зүй
Агуулга
Image by Tom Mooring
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН НӨХӨН ОЛГОВОР: ТАРГАН МУУР CEO-Н ЭМПИРИК СУДАЛГАА
International Journal of Business & Finance Research (IJBFR). 2013, Vol 7 Issue 2, p27-42
www.ebscohost.com
Гүйцэтгэх удирдлагын нөхөн олговрын онолын үндэслэл
Эмпирик үр дүн
Е1340
С.Мөнхзул

Зорилго
СЕО-н цалин хөлс тодорхойлогч хүчин зүйлсийг илрүүлэх
СЕО-доо өндөр нөхөн олговор өгдөг муу гүйцэтгэлтэй “тарган муур компани”-ий загварт хийх шинжилгээ
Ихэнх компаниуд өмчлөл нь хувцаа эзэмшигчдэд, удирдлага нь гүйцэтгэх захирлын гарт байдаг, өмчийн болон хяналтын хувьд салангид бүтэцтэй байдаг. Үүний үр дүнд, хувьцаа эзэмшигчид нь хяналтын менежерийг шууд удирдах боломжгүй байдаг. Агентын онолын дагуу, энд агентын асуудал тулгарч байдаг. Энэ нь, агент болох менежерүүд нь хувьцаа эзэмшигчийн сонирхлыг тэр бүр дагадаггүйтэй холбоотой бөгөөд эндээс сонирхлын зөрчил үүсдэг. Хувьцаа эзэмшигч болон менежерүүдийн сонирхлыг тэнцвэржүүлж, агентын асуудлыг бууруулахын тулд СЕО-н нөхөн олговрын бүтцийг тодорхой болгосноор гүйцэтгэх удирдлагын авах хөрөнгөнд хувьцааны үнийн өөрчлөлтийг холбож өгдөг. Нөхөн олговрын гэрээн дэх цалин хөлс – гүйцэтгэлийн холбоосыг бий болгосноор, гүйцэтгэх удирдлага хувьцаа эзэмшигчдийн баялгийг өсгөх сонирхолтой болдог (Core et al., 2003). Мөн түүнчлэн, хувьцаа эзэмшигч болон агентын эрсдэл нь илүү шударгаар хуваарилагдана (Jensen & Meckling, 1976; Holmstrom, 1979; Cordeiro & Veliyath, 2003).
Finkelstein болон Hambrick (1988) нар СЕО-н нөхөн олговорт 2 үндсэн хүчин зүйл нөлөөлдөг гэж үзсэн: эхнийх нь, менежерийн хөдөлмөрийн зах зээл, СЕО-н ахиуц бүтээгдэхүүн, СЕО-н болгоомжлол, пүүсийн хэмжээ, пүүсийн гүйцэтгэл болон хүмүн капиталыг агуулсан зах зээлийн үзүүлэлтүүд; хоёрт, ТУЗ-ын давуу эрх мэдэл, хүч болон СЕО.
Ozkan (2007), СЕО-н нөхөн олговрын түвшинд компаний засаглалын механизм чухал нөлөөтэй гэж үзсэн нь энэ үзэлтэй давхардаж байна. Ялангуяа, ТУЗ-н хэмжээ болон хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц нь СЕО-н нийт нөхөн олговрыг тооцоолох ач холбогдолтой хөлгөн өгөгдөл гэж үзсэн.
Цалин хөлс – гүйцэтгэлийн холбоосын талаарх эмпирик судалгаа ихээр хийгддэг боловч үр дүнбоотой гэж үзсэн. Main et al. (1996) цалин хөлс болон гүйцэтгэлийн хоорондын хамаарлыг, нийт нөхөн олговорт гүйцэтгэх нь зөрүүтэй байдаг. Жишээлбэл, Jensen болон Murphy (1990) нар, хувьцаа эзэмшигчийн баялаг өсөх нь СЕО-н хөлстэй эерэг холудирдлагын опцион байгаа тохиолдолд илүү ач холбогдолтой гэсэн. Нөгөөтэйгүүр, Brick et al. (2006) пүүсийн доогуур гүйцэтгэлийг, СЕО болон захирал хоорондын нөхөрлөлийн баримт болгон, менежер, захирлуудад өгч буй их хэмжээний хөлстэй холбосон. Gregg et al. (2005) том Их Британы пүүсүүдийн жишээн дээрээс ТУЗ-р тодорхойлогдсон цалин хөлс болон хамгийн өндөр захирлын хөлс болон ТУЗ-н бүтэц, пүүсийн хэмжээ, салбар, пүүсийн эрсдэл бүгд СЕО-н нөхөн олговрыг тодорхойлдгийг илрүүлсэн. Ozkan (2007) гүйцэтгэл болон СЕО-н нөхөн олговрын хооронд эерэг гэхдээ ач холбогдолгүй хамаарлыг нээсэн.

CEO-н туршлага
ТААМАГЛАЛ
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хэмжээ
CEO-н хувьцаа эзэмшилт
H1a: СЕО-н албан тушаалд ажилласан жил СЕО-н нөхөн олговортой эерэг хамааралтай.
H1b: СЕО-н нас СЕО-н нөхөн олговортой эерэг хамааралтай.
H2: СЕО-н хувьцаа эзэмшилт СЕО-н нөхөн олговортой урвуу хамааралтай.
H3:ТУЗ-н хэмжээ СЕО-н нөхөн олговортой шууд хамааралтай.
CEO-н нийт нөхөн олговор
СЕО-н мөнгөн нөхөн олговор
Standard and Poor’s-н CEO-н нөхөн олговрын (ExecuComp ) өгөгдлийн сан
2007 - 2010
USA 903 firm
2007 – 2010 оны хоорондох сонгож авсан Түүврийн Тайлбарлагч Статистик
Корреляцийн матриц
СЕО-н нөхөн олговрын регрессийн шинжилгээ
Тарган муур ба бага хөлстэй компаниуд
Тарган муур компаний тоо болон хувь ба Салбар бүр дэх бага хөлстэй компаниуд
Тарган муур компаний тайлбарлагч статистик ба бусад пүүсүүдтэй харьцуулсан Хоёр-Загварт Т-тест
Бага хөлс төлдөг компаниудын тайлбарлагч статистик ба бусад пүүсүүдтэй харьцуулсан Хоёр-Загварт Т-тест
Тарган муур компаниудын СЕО-н нөхөн олговрын регрессийн шинжилгээ
Санхүү, Даатгал болон ҮХХ-н салбар дах Тарган Муур компаниудын СЕО-н нөхөн олговрын регрессийн шинжилгээ
ДҮГНЭЛТ
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
(1) хөдөө аж ахуй, ой мод, болон загасчлал; (2) уул уурхай; (3) барилга; (4) үйлдвэрлэл; (5) тээвэр, харилцаа холбоо, газ, болон эрүүл ахуйн үйлчилгээ; (6) бөөний худалдаа; (7)жижиглэнгийн худалдаа; (8) үйлчилгээ; (9) төрийн үйлчилгээ; (10) санхүү, даатгал болон үл хөдлөх хөрөнгө.
Full transcript