Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interculturele communicatie

No description
by

heidi kasper

on 6 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interculturele communicatie

Interculturele communicatie
Thema’s:

Maslow (herhaling)
• Abraham Maslow
• Behoeftetrap
• Intrinsieke motivatie
• Extrinsieke motivatie
• Trap van Maslow

Pinto
• Interculturele communicatie
• Interculturele communicatie: modellen
• Piramide van Pinto
• F-cultuur en G-cultuur
• Driestappenmethode
• Hoe werkt het?
• Piramide van menselijke behoeften naar cultuursoort

Abraham Maslow
Hij is de grondlegger van de behoeftetheorie. Een theorie die kan verklaren waarom de 1 wel gemotiveerd is en de ander niet. Deze behoeftetheorie heeft drie uitgangspunten, namelijk:
Ieder mens heeft bepaalde behoefte
Ieder mens heeft het streven deze behoeften te vervullen.
Er zijn lagere behoeften die eerst bevredigd moeten worden, voordat andere, hogere behoeften bevredigd kunnen worden of voordat deze als behoefte herkend worden.

Behoeftetrap
Het feit dat Maslow spreekt over lagere en hogere behoeften, duidt erop dat we kunnen spreken van een behoeftetrap.

Mensen die bezig zijn in elementaire behoefte te voorzien- bijvoorbeeld mensen die honger lijden in ontwikkelingslanden komen niet toe aan hogere behoeften. Zij voelen die behoeften ook niet.

Uit de behoeftetrap valt op te maken dat mensen pas de behoefte hebben zichzelf te ontwikkelen als in andere, eerdere behoeften is voorzien.
Als we met de doelgroep toch doelen willen bereiken die betrekking hebben op de hogere behoeften, zullen ze zich hiervoor niet inzetten als ze nog bezig zijn met heel andere doelen. Ze zijn dan absoluut niet gemotiveerd.

Is echter in deze behoeften voorzien, dan heeft het kind wel de behoefte zichzelf te ontwikkelen, althans dat is de mening van Maslow. Hij spreekt dan van een groeiprincipe. Ieder mens is gericht op groeien.

Onze motivatie kan van binnenuit komen, maar kan ook van buitenaf gevoed worden.

Intrinsieke motivatie
Alles wat van binnenuit komt en ons motiveert tot een bepaald gedrag noemt men intrinsieke motivatie. Bij intrinsieke motivatie is sprake van een soort van beloning die van binnenuit komt.
Extrinsieke motivatie
Alles wat van buitenaf komt en ons motiveert tot een bepaald gedrag noemt men extrinsieke motivatie. Bij extrinsieke motivatie zijn er andere mensen of andere dingen die ons stimuleren.
Behoeftetrap
Wat is interculturele communicatie?
Interculturele communicatie is communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Een cultuurverschil kan een knelpunt zijn voor effectieve communicatie. Door de toegenomen globalisering neemt het belang van interculturele communicatie en de belangstelling voor dat thema toe. Dat komt tot uitdrukking in literatuur, publicaties en de aandacht die beroepsopleidingen schenken aan interculturele communicatie.
Interculturele communicatie: modellen
Om specifieke culturen te kunnen identificeren, hebben wetenschappers modellen ontworpen. Criteria die worden gebruikt, zijn taal, geografie, machtsafstand en tijd. Bekende wetenschappers binnen de interculturele communicatie zijn Pinto en Hofstede.
Piramide van Pinto
Prof dr. Davidd Pinto is hoogleraar interculturele Communicatie. Volgens hem past de bekende “piramide van Maslow” bij het Westen. Deze piramide is een behoeftehiërarchie. De hoogste behoefte is zelfontplooiing. Tegenover de piramide van Maslow stelt Pinto een piramide die past bij Oosterse culturen. Eer staat bovenaan de piramide. Hieronder verstaan we het voorkomen van gezichtsverlies, schaamte en eeraantasting.

Een belangrijk verschil tussen de piramide van Maslow en de piramide van Pinto is dat bij de laatstgenoemde het eigenbelang ondergeschikt is aan het belang van de groep

F-culturen en G-culturen
Voorts maakt Pinto een indeling tussen F-culturen en G-culturen. Het is een tweedeling tussen de westers een en niet-westerse culturen. Er is bezwaar tegen deze indeling, omdat het een omschrijving van culturen creëert die niet bestaat. Daarnaast worden de verschillen benadrukt, maar de overeenkomsten worden buiten beschouwing gelaten. Bovendien bestaan er ook binnen een cultuur verschillende culturen.
F-culturen
Een F-cultuur is een fijnmazige cultuur. Er zijn gedetailleerde regels, die een voorschrijvend karakter hebben. Er is weinig ruimte voor het individu. De F-cultuur is de “wij”-cultuur, die collectivistisch van aard is. Waarden, normen en regels die met name in de familie gelden, spelen een belangrijke rol
G-culturen
In een grofmazige cultuur zijn er algemene gedragsregels. Ieder individu vertaalt de gedragsregels naar zijn eigen, specifieke situatie. Westerse landen kennen een grofmazige cultuur oftewel G-cultuur. De G-cultuur wordt ook wel de ik-cultuur genoemd. Individualisme neemt een belangrijke plaats in.
Driestappen methode
In de interculturele communicatie kunnen er problemen ontstaat, omdat mensen bijvoorbeeld gedrag verkeerd interpreteren. Het volgen van de driestappenmethode (Pinto) is een randvoorwaarde voor een succesvolle interculturele communicatie.
• Het kennen van cultuurgebonden waarden en normen uit de eigen cultuur
• Het kenen van de cultuurgebonden waarden en normen uit de andere cultuur
• Omgaan met de verschillen

Hoe werkt het?
Bij de Drie Stappen Methode (DSM) doorloop je drie stappen of fasen alvorens tot actie over te gaan:
• Stap 1: Je eigen (cultuurgebonden) normen en waarden leren kennen. Welke regels en codes zijn van invloed op je denken, handelen en communiceren?
• Stap 2: De (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de ander leren kennen. Scheid meningen over het gedrag van de ander van de feiten. Onderzoek wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.
• Stap 3: Bepaal hoe je in de gegeven situatie met de geconstateerde verschillen in normen en waarden omgaat. Bepaal vervolgens waar je grenzen liggen wat betreft aanpassing aan en acceptatie van de ander. Maak deze grenzen aan de ander duidelijk.

Doel van de DSM is vooroordelen wegnemen en de normen en waarden van de ander beter te begrijpen en te respecteren. En daarnaast om de eigen grenzen duidelijk aan anderen kenbaar te maken, zodat irritaties, onbegrip en een overdreven vorm van tolerantie voorkomen worden.

Piramide van menselijke behoeften naar cultuursoort
Maslow en Pinto
Full transcript