Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

5-то заседание на КН

No description
by

Зихни Дурмуш

on 18 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 5-то заседание на КН

5-то заседание на КН
Изменение на критерии за оценка на проектни предложения по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и включване на голям проект

Пето заседание на КН на ОПРР 2014 – 2020 г.
12 май 2016 г., гр. Велико Търново
Неголеми проекти
Проверка за представяне на всички задължителни документи в допълнение към документите за кандидатстване, изискуеми за неголемите проекти:
Формуляр за кандидатстване заедно с Допълнения от 1 до 6  към него, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/207 (Приложение II: Формат за подаване на информацията относно голям проект), в т.ч.:
декларации за Натура 2000 и състоянието на водите,
таблица за съответствие с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води,
карта на района на проекта,
Заключително становище от Jaspers (Completion Note)
Допълнителни критерии за административно съответствие за голям проект (разлики спрямо критериите за неголеми проекти)
Оценка по следните специфични критерии:
информацията във Формуляра за кандидатстване и Допълнения от 1 до 6  към него е коректна и в необходимата степен на детайлност  
в случай на забележки в Заключително становище от Jaspers
, забележките са коректно отразени във Формулярa за кандидатстване и Допълненията към него (както и в специално създадена таблица с цел по-добра прегледност).
В случай че бенефициентът не е съгласен с отправените в Заключителното становище забележки
, бенефициентът представя аргументи и други документи (доказателства), обосноваващи и подкрепящи неговата позиция
окончателна версия на изменените документи на български език и декларация в свободен текст, удостоверяваща пълното съответствие между окончателните версии на документите на български и английски език (в случай на настъпили изменения във Формуляра за кандидатстване или в приложимите към него Допълнения от 1 до 6 по време на оценката на проектното предложение).
Обосновки и критерии
12 май 2016 г., гр. Велико Търново
Инвестираме във Вашето бъдеще!
За едно по-добро място за живеене!
Неголеми проекти - основни категории изменения
Добавени са контроли, свързани с проверката от страна на Междинните звена на техническата документация към проектните предложения с оглед
унифициране
на критериите за Интегриран градски транспорт с критериите
по останалите 4 инвестиционни приоритета

Добавени/прецизирани са контроли, свързани с представянето на решенията вследствие от проведените разрешителни и/или съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии -
контролите са приведени в съответствие със заложените контроли за оценка на проектни предложения по Инвестиционен приоритет „Градска среда”

Ревизирани и допълнени са контролите, свързани с проверката на предпроектните проучвания, финансовите анализи и анализите разходи-ползи към проектните предложения за градски транспорт
- предвид комплексния характер на тези контроли, направените корекции целят уточняването на обхвата на проверката и актуализирането им в съответствие с приложимата нормативна уредба.

oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Неголеми проекти - обосновка
Дефиниция:

проекти, чиито общи допустими разходи НЕ надвишават 50 млн. евро

Бенефициенти:
общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система съгласно НКПР 2013-2025 г.
Неголеми проекти за интегриран градски транспорт са идентифицирани в 14 инвестиционни програми

към настоящия момент в ИСУН 2020 няма подадени проектни предложения за интегриран градски транспорт
Проведени обучения от УО на членовете на Междинните звена

за изпълнение на ПО1 в периода януари – април 2016 г. Разгледани теми - процеса на създаване и работа на оценителни комисии за оценка на проектни предложения, преглед на критериите за оценка по останалите 4 Инвестиционни приоритета и др.
Повдигнати са въпроси относно:
преглед на техническата документация по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” - в одобрените критерии за оценка не са предвидени контроли, в случай че бенефициентите кандидатстват с разработени инвестиционни проекти.
технически въпроси относно проверка на предпроектни проучвания, финансови анализи и анализи разходи-ползи, необходими за подготовка и подаване на ПП за ИГТ

oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Неголеми проекти - основни категории изменения
Добавени са контроли, свързани с проверката от страна на Междинните звена на техническата документация към проектните предложения с оглед
унифициране
на критериите за Интегриран градски транспорт с критериите
по останалите 4 инвестиционни приоритета

Добавени/прецизирани са контроли, свързани с представянето на решенията вследствие от проведените разрешителни и/или съгласувателни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии -
контролите са приведени в съответствие със заложените контроли за оценка на проектни предложения по Инвестиционен приоритет „Градска среда”

Ревизирани и допълнени са контролите, свързани с проверката на предпроектните проучвания, финансовите анализи и анализите разходи-ползи към проектните предложения за градски транспорт
- предвид комплексния характер на тези контроли, направените корекции целят уточняването на обхвата на проверката и актуализирането им в съответствие с приложимата нормативна уредба.

oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Големи проекти
Големи проекти - обосновка
Бенефициент:
Столична община

ОПРР 2007-2013:

изпълнен голям проект за градски транспорт
(доставка на тролейбуси, реконструкция на трамвайно трасе, системи за информация на пътниците в реално време, осигуряване приоритет на основни кръстовища на превозните средства на МГОТ).
Инвестиционна програма на Столична община - одобрена от УО на 14.04.2016 г.
-
идентифициран проект за интегриран градски транспорт
с индикативна стойност 54.8 млн. евро.
Дефиниция за „голям“ проект съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013:
проект, чиито общи допустими разходи надвишават 50 млн. евро; подлежи на специфични правила за оценка, нотификация, мониторинг и отчитане пред ЕК.
чл. 102 (5) от Регламент (ЕС) № 1303/2013:
„Големите проекти, за които Комисията е нотифицирана съгласно параграф 1, или които са представени на Комисията за одобрение съгласно параграф 2, се включват в списъка на големите проекти по дадена оперативна програма“.

ОПРР 2014-2020 г.:
НЕ е предвиден голям проект в рамките на Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“, ПО1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Критерии за голям проект – принципни положения
При изготвянето на критериите за голям проект
за основа са използвани предложените за изменение критерии за оценка на неголеми проекти
за градски транспорт.


Критериите за голям проект са допълнени с контроли
, имащи за цел представянето в пълен обем и с необходимото високо качество на информацията, изискуема съгласно член 101 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за да се гарантира положителната оценка на големия проект на по-късен етап (преглед на качеството от независими експерти и ЕК в съответствие с чл. 101 (3) и 102 (1) и (2) от същия регламент).

Таблица за оценка на техническото и финансово качество: без промяна спрямо таблицата за неголемите проекти.

oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Допълнителни критерии за административно съответствие за голям проект (разлики спрямо критериите за неголеми проекти)
oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Мария Станевска
Началник на отдел "ИПП", ГД "ПРР"
РЕШЕНИЯ НА ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПРР 2014 – 2020 г.
одобрява
изменение на критериите за оценка на проектни предложения с индикативен размер на общите допустими разходи под 50 млн. евро
по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
одобрява
включването на голям проект по смисъла на чл. 100
от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в рамките на Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и дава мандат на УО на ОПРР да го отрази в изменение на ОПРР 2014-2020 г.
одобрява
критериите за оценка на проектно предложение за голям проект
по Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт“ на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, ПО1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.
дава мандат на УО на ОПРР да отрази измененията в Насоките за кандидатстване
(и съответните приложения към тях) по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Комитетът за наблюдение на ОПРР 2014-2020 г.:
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАДСКО И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
oprd@mrrb.government.bg
www.mrrb.government.bg
www.bgregio.eu
Full transcript