Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of El Relleu i el Modelat.

El relleu és l'aspecte de la superfície terrestre al marge dels elements biòtics.
by

MP LM

on 13 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of El Relleu i el Modelat.

El paisatge i el relleu
Les conques i els ambients sediemntaries
El Relleu i el Modelat
Transport i sedimentació fluvial
El relleu és l'aspecte de la superfície terrestre al marge dels elements biòtics.
Classificació interpretativa de les formes del relleu
Els Relleus Terrestres Principals
Classificació descriptiva de les formes del relleu.
Es classifiquen pel seu aspecte:
Muntanyes
Turons
Congostos o gorjes
Altiplans
Terrasses
Té en compte el procès que ha originat els relleus:
Muntanya: Formada pel plegament dels materials o per l'activitat volcànica.
Turó testimoni: Relleu aïllat del cim
Terrasses: Plana fragmentada i esglaonada, formada per encaixaments d'un riu.
Modelat àntropic: És el que ha estat originat per l'activitat del esser humà.
·L'escorça oceànica.·L'escorça continental.
Els Processos geològics
externs
Erosió
Transport
Sedimentació
Meteorització
És la disgregació de les roques a causa de l'efecte dels agents geològics, que les fracturen i n'alteren els minerals.
Meteorització mecànica o física.
Ruptura de les roques a causa de tensions que es poden originar pe processos diferents.

- Gelifracció.- Termoclàstia.-Descompressió.
Meteorització química.
Disgregació de les roques a causa de l'alteració química dels seus minerals.
Oxidació
Dissolució
Carbonatació
Hidròlisi
Meteorització biològica
Ruptura mecànica o alteració química de les roques a causa de l' acció dels éssers vius.
Els agents geològics erosionen e relleu causant diversos efectes sobre la superfície terrestre.
Evacuació de detritus.
Modelat característic a la superfície terrestre.
Els fragments de roca acumulats al peu de la roca original, són evacuats al riu.
Quan es produeix l'erosió, els agents geològics poden arrencar clasts de les roques i produir-hi unes formes de relleu característiques que permten reconèixer l'agent geològic que les ha originat.
Formacó de peneplans.
Els peneplans són superficies molt extenses pràcticament planes, són produits per l'erosió continua dels agents geológics.
Redistrubució de la massa dels continents:
L'erosió i el transport de sediments que queden dipositats a les conques sediemntaries, origina que les zones muntanyoses perdin pes i les partes més baixes del continents augmentin de pes.
El tansport i la sedimentació també són processos que cada agent geològic duu a terme d'una manera característica.
Parametres que caracteritzen el transport.
l'Energía: és la capacitat que té un agent geològic per mobilitzar els sediments.
La selecció dels clasts. Depenent de la força dels agents geològics, seran clasts de mides molt diferents.
La maduració dels sediments. Fa referència a els canvis de composició, de forma i de mida en els sediemnts durant el transport.
Formes de transport
En contacte amb el fons.
Sense tocar el fons.
La sedimentació és l'acumulació dels materials que transporta un agent geològic.
·El lloc de sedimentació pot estar sotmès a:
Zones en procés d'aixecament:
Els sediments que s'hi dipositin tornaran a ser transportats.
Zones en procés d'enfonsament:
En aquestes zones es poden acumular metres i metres de guix de sediments, que acavaran transformant-se en roques sediementàries.
Acumulació dels sediments:
·Pot tenir lloc per:

-Decantació
-Acreció cinètica
Le gouffre de padirac
La formació de l'avenc, a causa d'un enfonsament de la volta, data d'una època indeterminada. Sabem que existia en segle III de la nostra era. Va ser habitada cap al final del segle XIV i al final del segle XVI època durant la qual els autòctons treien salnitre
Gouffre de Padirac és una cova situada a Gramat, departament de Lot, a França.
Ordenació de clasts. Les estructures sedimentàries.
Algunes d'aquestes estructures són:
Estratificació
Laminació
Sedimentació graduada
Laminació encreuada
Els Rius. Modelat fluvial
Els rius originen fonamentalment tres formes de relleu:
·Valls en forma de V.
·Valls de fons plà.
·Peneplans.
Què són el resultat final del procés d'erosió fluvial
L'erosió produeix que les masses es redistribueixin perdent pes als continents, i poden formar dues formes de modelat característiques:
·Turons testimoni

·Terrasses
Els rius produeixen una intensa maduració dels sediments que transporten, és a dir, redueixen la mida dels clasts i els arrodoneixen i poden alterar materials inestables.
Són zones extenses de la superfície terrestre que presenten subsidència o enfonsament.
Ambients sedimentaris continentals
Ambients sedimentaris marins
Ambients sedimentaris de transició
Fluvials
Torrencials
Glacials
Eòlics
Càrstics
Litorals
Escullosos
Plataformes continentals
Talusos continentals
Platges
Deltes
Estuaris
Modelat Antròpic
Francesc Cano i Alex Sacristán
Els torrents i les aigües salvatges.
Modelat torrencial.
Els torrents són cursos d'aigua efímers que duen aigua només després d'haver plogut.

Les aigües salvatges són augües no canalitzades que disscorren pel terreny després d'una pluja forta.
Originen formes de relleu molt característiques:
Xaragalls
Barrancs
Rambles
Transport i sedimentació torrencials
·poden formar:
Cons de d'ejecció
Ventalls al·luvials
Pediments
El vent. Modelat eòlic.
El vent és el principal agent modelador del paisatge als deserts càlids
En llocs així, el vent hi pot dur a terme dos processos erosius:
Deflació
Abrasió eòlica
El vent s'enduu els materials més petits i deixa els de mida més gran.
El vent, carregat de sorra va polint la superfície de les roques.
Transport i sedimentació eòlica
La sedimentació eòlica produeix acumulacións de sorra i de pols molt característiques:
Diposit de loess
Dunes
Les aigües marines. Modelat litoral.
Les ones fan una feina d'erosió constant. Com més fort és l'onatge, més intensa és l'abrasió produïda per la sorra i la grava que les onades llancen contra les roques.
Hi tenen lloc dos processos erosius:
·Retrocés del penya-segat.·Trituració i rentada dels materials
Transport i sedimentació litoral.
La sorra és transportada al llarg de la costa pels corrents litorals i quan arriba a la costa pot originar:
Factors condicionats del modelat
Climàtics
Segons el clima, en una zona poden predominar-hi certs agents geològics i altres, no intervinir-hi.
Tectònics i estructurals
La tectònica condiciona fortament l'actuació dels agents geològics, i per això també el modelat:
Tosmork ( Islàndia)
aixecaments del terreny
Litològics
El tipus de roca sobre el qual actuen els agents geològics també influeix en el modelat de diverses maneres
Antròpics
Freqüentment l'activitat humana modifica el modelat del relleu o limita l'acció dels agents geològics
Platja de Las Teresitas (Tenerife)
Les glaceres. Modelat glacial.
L'agent geològic glacial està format per grans masses de glaç, les glaceres, que flueixen lentament per causa del seu propi pes.
El modelat càrstic
L' agent geòlogic càrstic està format per aigües superficials i subterrànies que poden dissoldre roques, originant formes erosives en la superfície i el subsòl.
- Superficials:
Lapiaz (per dissolució)
Dolina (per col·lapse) Cantàbria
- Subterrànies:
Gatera
Cova de Venezuela
Avenc
Procés de formació d'un carst
Sedimentació càrstica
La sedimentació en l'entorn càrstic té lloc de dues maneres:
- Acumulació d'argila de descalcificació.- Precipitació de sals solubles
Platges
Tómbols
Cordons
A les valls de les zones muntanyoses es formen llengües glacials:
·Valls en forma de U


·Zones de sobreexcavació
Transport i sedimentació glacial
Les glaceres originen tils, acumulant clasts produits per la sedimentació glacial.
Ambients sedimentaris
Full transcript