Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vstup do registru MŠMT

No description
by

Tereza Valkounova

on 25 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vstup do registru MŠMT

Vstup do registru MŠMT
1. výhody nevýhody
2. kroky do registru
3. hygiena (vč. stravování, očkování)
4. financování
5. tým (ředitel, pedagog, asistent)

Výhody
stanete se legitimním poskytovatelem vzdělávání
máte jasný statut vůči úřadům, jste jasně chráněni konkrétními paragrafy, jste pro všechny jasně uchopitelní a důvěryhodní
máte nárok na normativ a otevírají se Vám dveře k dalším fondům
některé Vaše závazky znamenají stabilitu (motivaci) pro Vaše zaměstnance
můžete poskytovat povinný rok předškolní výchovy
můžete u Vás registrovat (a přezkušovat) děti z lesních klubů, které jsou na individuálu
Výhody
Hygienické normy
kariérní řád pro pedagogy – profesní růst pedagogů, počítá se jim praxe
1. Formulář žádosti o zápis do rejstříku

2. Rámcový popis personálního zajištění provozu

3. Rámcový popis majetkového zajištění provozu

4. Rámcový popis finančního zajištění činnosti školy

5. Schválená vzdělávací koncepce (ŠVP)

6. osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení (tj. stanovy a výpis z Rejstříku- právnických osob, nebo školských zařízení)

7. čestné prohlášení, že nejste v úpadku
Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne ….. ..2016,

kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb. (dále jen „zákon“), k provedení § 7 odst. 1 zákona:


Čl. I
Ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., se za § 8 vkládá nový § 9, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zní:

㤠9
Lesní mateřské školy
(1) Lesní mateřskou školu lze provozovat pouze mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity16) nebo překročení hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor17).
(2) V lesní mateřské škole musí být zabezpečen dostatek pitné vody10) k pití, osobní hygieně a pro potřeby poskytnutí první pomoci. K donášení nebo dovozu pitné vody mohou být použity pouze pro tento účel vyčleněné čisté a uzavíratelné nádoby zhotovené z materiálů určených pro styk s potravinami.
(3) V bezprostřední blízkosti zázemí lesní mateřské školy nebo v zázemí lesní mateřské školy musí být umístěno hygienické zařízení se záchodem a tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny, zejména toaletní papír, mýdlo a prostředky pro hygienické osušení rukou.
(4) Zázemí lesní mateřské školy musí být udržováno v čistotě, v suchu, ve stavu neohrožujícím zdraví dětí, musí být vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci a musí umožňovat uložení osobních věcí dětí a materiálního vybavení lesní mateřské školy.
(5) Zázemí lesní mateřské školy dále musí umožňovat odpočinek, zahřátí a pobyt dětí při nepříznivých klimatických podmínkách.
(6) Na lesní mateřské školy se nevztahují § 3 až 8 a 10 až 23 a příloha č. 1 až 3
k této vyhlášce.

1.
Vyhláška
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
2. Stravování
3. Očkování
První kroky
Nevýhody
provoz je dražší

více administrativy

otázka očkování

možnosti stravování
Následné kroky
a. doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy, k prostorám, případně území, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby (zázemí)

b. stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, ze kterého vyplývá, že zázemí lze užívat pro navrhovaný účel,
- LMŠ nedodává stanovisko stavebního úřadu
- POZOR, navrhovaným účelem u našeho zázemí není vzdělávání

c. Doklady ke jmenování ředitele: zápis kde byl ředitel určen/zvolen, jeho jméno a datum narození, doklad o kvalifikaci ředitele (tj. kopie diplomu), profesní životopis ředitele (musí z něj být zřejmé 3 roky praxe), výpis z rejstříku trestů ředitele, doklad o zdravotní způsobilosti ředitele

Financování
shodné se soukormými MŠ

- platby od rodičů nemají strop výše příspěvku

- první rok normativ 60%

- výpočet normativu "na hlavu" dítěte (!min. 15 dětí) + dle způsobu zajištění stravování
Model financování
Normativ v Praze na 1 žáka při počtu 15 dětí: 43 616 Kč (plus další peníze na zajištění jídla cca 1200 Kč)

Za 15 dětí školka dostane: 654 240 Kč tj. 54 520Kč/měsíc a to včetně prázdnin!
Plus 18 000Kč za skupinku a rok na stravování, tj. 1800 Kč/měsíc.
54 520 Kč měsíčně, tj. cca 36 340 Kč čistého.
Pokud papírování zabere 2 dny týdně, mělo by být z dotace pokryté, stejně jako část dalších nákladů.
Další nové náklady jsou různé pravidelné revize, školení, pomůcky pro výdej jídla apod. (v řádu tisícovek). Největším nákladem jsou zaměstnanci.

Hrubý odhad je, že příspěvek rodičů by se alespoň symbolicky snížit měl, záleží hodně na efektivitě administrativy a schopnosti zorientovat se v novém prostředí

Rodič rodič uplatní „slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení“, která v roce 2015 bylo 9200 Kč/rok, s počtem dětí se tato částka přímo násobila.
Ředitel
Pedagog
Nepedagog

nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře,
b) učitele mateřské školy, vychovatele, nebo
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Průvodce II - nepedagog
vzdělání pro učitele v MŠ
a
3 roky praxe „spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu.“

Pokud by šlo o školku obecní či státní, musí mít ještě další vzdělání, tzv. školský management.
Ředitel
Průvodce I - pedagog
Kvalifikace učitel pro MŠ je:
VŠ obor pedagogika pro MŠ, VŠ speciální pedagogika,
VŠ pedagogika pro 1.stupeň ZŠ nebo Vychovatelství nebo Pedagogické vědy pro 1. stupeň ZŠ nebo Pedagogika volného času doplněné o tzv. pedagogické minimum pro učitele MŠ.
VOŠ učitel pro MŠ, VOŠ speciální pedagogika.
VOŠ vychovatel doplněná o pedagogické minimum na VŠ.
SŠ učitel v MŠ,
SŠ vychovatel doplněná o část maturity zaměřenou na pedagogiku předškolního věku.
Diskuze...
novinky zasíláme v newsletteru

členská sekce www.lesnims.cz
- souhrnné přehledy
- seznamy zákonů vyhlášek
- tematické přehledy

magda.kvitkova@lesnims.cz

plán: průvodce vzděláváním pro MŠ
cyklus seminářů "Kroky do registru"
Tým
Parametry lesní mateřské školy
Zákaz stavby = není třeba posudek stavebního úřadu, dále řešíme

Počet dětí: minimálně 15
Na každých 8 dětí 1 dospělý

Pedagogický doprovod: vždy 2 osoby
Pedagog + "nepedagog"
Definice lesní mateřské školy:
Školský zákon (2016), § 34
(9) Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.
Full transcript