Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wypłacalność sektora bankowego w Polsce w lata

No description
by

Agata Pluta

on 29 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wypłacalność sektora bankowego w Polsce w lata

Wypłacalność sektora bankowego w Polsce
w latach 2008-2012

Konstrukcja współczynnika wypłacalności
Współczynnik wypłacalności
= wsp. adekwatności kapitałowej

Sektor bankowy
w Polsce

Wysokość funduszy własnych oraz całkowitego wymogu kapitałowego sektora bankowego
w latach 2008-2012 (w mld zł)
Agata Pluta
Roksana Szczepankiewicz

podstawowy wskaźnik pozwalający określić kondycję finansową banku
wskazuje strefę bezpieczeństwa dla wierzycieli i depozytariuszy
miara bezpieczeństwa banku
Kształtowanie współczynnika wypłacalności sektora bankowego w Polsce w latach 2008-2012 (w %)
Kształtowanie współczynnika wypłacalności sektora bankowego, banków komercyjnych i banków spółdzielczych w latach 2008-2012 (w %)
Wymagania dotyczące wielkości
współczynnika wypłacalności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, art. 128, ust. 1, pkt. 3.
kluczowe znaczenie

dla krajowego systemu finansowego
Ze względu na

formę prawną
wyróżnia się:
banki w formie spółek akcyjnych;
banki państwowe;
banki spółdzielcze.
Liczba banków i oddziałów instytucji kredytowych
w Polsce (stan na XI 2013)
Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
Współczynnik wypłacalnosci sektora bankowego
w latach 2008-2012 przekraczał ustawowe minimum tj. 8%;
wykazuje tendencje rosnącą;
najwyższy poziom w 2012 r. - 14,7%,
najniższy poziom w 2008 r. - 11,2%;
2008
NAJNIŻSZY POZIOM WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁACALNOŚCI
W ANALIZOWANYM OKRESIE - 11,2%

wdrożenie rozwiązań Bazylei II (wprowadzających do mianownika współczynnika wypłacalności wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego);
2009
ZNACZNY PRZYROST WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁACALNOŚCI (0 2,1 P.P.) - ISTOTNE WZMOCNIENIE BAZY KAPITAŁOWEJ SEKTORA BANKOWEGO

wzrost funduszy własnych
2010
WZROST WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁACALNOŚCI
W PORÓWANIU Z ROKIEM 2008
DO POZIOMU 13,8%

dalsze wzmacnianie bazy kapitałowej;
2011
POGORSZENIE WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁACALNOŚCI W PORÓWNANIU Z 2010 R.

spadek poziomu współczynnika wypłacalności z 13,8% w 2010 r. do 13,1% w 2011 r.
wzrost całkowitego wymogu kapitałowego
2012
NAJWYŻSZY POZIOM WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁACALNOŚCI W ANALIZOWANYM OKRESIE

silny wzrost funduszy własnych
pozostawienie prawie całego zysku za 2008 r. w bankach;
duża emisja akcji przez PKO BP;
dokapitalizowanie BGK;
wzrost wymogów z tytułu ryzyka kredytowego;
zalecenia Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie podziału zysku za 2011r.;
dokapitalizowanie niektórych banków;
relatywnie niski przyrost całkowitego wymogu kapitałowego
niski przyrost wymogu z tytułu ryzyka kredytowego;
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raportach KNF, www.knf.gov.pl.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raportach KNF, www.knf.gov.pl.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych w raportach KNF, www.knf.gov.pl.
działalność banków oraz oddziałów
i przedstawicielstw banków zagranicznych w Polsce
podlega nadzorowi KNF
wsp. wypłacalności banków komercyjnych

zbliżony poziom do wsp. wypłacalności dla całego sektora bankowego

najniższy
w 2008 r. -
11,1%
najwyższy
w 2012 r. -
14,8%

dominujacy udział w rynku
Wsp. wypłacalności banków spółdzielczych

stabilny poziom, małe wahania współczynnika

oscyluje w granicach
13,1% - 13,8%

specyfika sektora banków spółdzielczych
(większe bezpieczeństwo)
Raporty o sytuacji banków publikowane na stronie KNF, www.knf.gov.pl,

Cicirko T.,
Efektywne zarządzanie kapitałem banku komercyjnego w Polsce w świetle standardów ade-kwatności kapitałowej
, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012,

Związek Banków Polskich, Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2011, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2012 r. poz. 1376,

Uchwała Komisji Nadzoru Finansowego nr 76/2010 z 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.

Dziękujemy za uwagę
Bibliografia
Full transcript