Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kolbin oppimistyylit 2

No description
by

Heli Mäkinen

on 14 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kolbin oppimistyylit 2

Kolbin oppimistyylit
välitön kokeminen
osallistuja
Reflektoiva havaitseminen
Tarkkailija
abstrakti käsitteellistäminen
aktiivinen kokeileminen
toteuttaja
Eetu Mustonen, Heli Mäkinen, Nanna Nurmala , Outi Rask, Janne Salonen, Anu Utter, Sonja Pekkola
kokemuksellisen oppimisen teoria
Pitää asioiden saavuttamisesta käytännön sovelluksiksi.
Toteuttaja haluaa päättelijän tapaan ensin miettiä mitä on tekemässä, mutta haluaa mahdollisimman nopeasti nähdä myös käytännössä asioiden tapahtuvan.
Hän on tehtäväorientoitunut ja pitää konkreettisista asioista.
Hän ei kuitenkaan lähde kokeilemaan osallistujan tapaan mitään ilman tunnetta siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan.
Haluaa hankkia kaiken aikaa mahdollisimman paljon
kokemuksia ja täten oppia uutta.
Pitää toisten kanssa toimimisesta, ryhmätyöstä sekä aivoriihistä.
Osallistuja ryhtyy usein toimeen
sen kummempia ajattelematta ja
nauttii siitä, että asiat menevät eteenpäin. Hän näkee oppimisen
ulkoapäin mitattavana liikkeenä, ei niinkään sisäisenä prosessina
päättelijä
Tehtäväsi opettajana on opettaa
kirjahyllyn kokoaminen
.
Pohtikaa ryhmässä, kuinka ja millä tavoin opettaisitte sen juuri tämän oppimistyylin omaavalle oppijalle. Mitkä tavat tai menetelmät mahdollistavat ja edistävät oppimista? Perustele valintasi. Kirjatkaa ajatukset ja ehdotukset paperille. Aikaa ryhmällä on noin 10 minuuttia.

Kunkin ryhmän esitykselle aikaa 1,5 minuuttia.

Kolb jakaa oppimistyylit neljään kategoriaan; välitön kokeminen (concrete experience), reflektoiva havaitseminen (reflective observation), abstrakti käsitteellistäminen (abstract conceptualization) sekä aktiivinen kokeileminen(active experimentation).
Ihminen käyttää kaikkia näitä tyylejä kaikissa oppimistilanteissa mahdollisuuksiensa ja omien tottumustensa mukaan.
Kolb kuvaa oppimistapahtumaa kehänä, jossa kuljetaan näiden neljän tyylin välillä tyylistä toiseen. Tätä tapaa kutsutaan kokemuksellisen oppimisen malliksi. Tässä oppimisen mallissa käytetään hyväksi kaikkia oppimisen tyylejä.

Ihmiset ovat erilaisia ja niin myös oppimistyylien painoarvoissa on ihmistenvälisiä eroja. Toinen saattaa oppia paremmin havainnoimalla kun taas toinen pohdiskelemalla asioita. Tästä johtuen ihmiset voidaan jakaa edellä mainittujen kategorioiden mukaan neljään oppijatyyppiin;
osallistujiin, tarkkailijoihin, päättelijöihin sekä toteuttajiin.
Tarkkailija oppii parhaiten
Pitäytyy mielellään taka-alalla oppimistilanteessa.
Tarkkailija pitää ärsykkeistä, joita esimerkiksi luennot ja esitelmät tarjoavat, muttei tahdo itse olla mukana informaation muotoutumisessa.
Hänelle ominaista on prosessoida asiat omassa rauhassa sen perusteella mitä
on kuullut ja havainnut.
Hän pitää siitä, että joku toinen tekee, näyttää tai kertoo käsiteltävän asian ja voi tämän jälkeen miettiä mitä tapahtui
haluaa muodostaa oman ajatusmallin opittavasta asiasta ennen käytäntöön siirtämistä.
Hän pitää uuden asian jäsentämisestä jo aikaisemmin hankitun tiedon päälle ja muodostaa täten kokonaisuuksia, jotka toimivat teoriatasolla.
Teoriamuodossa olevia konsepteja on helppo muuttaa myös käytäntöä vastaavaksi ja valmiiseen kokonaisuuteen on helppoa liittää pieniä yksityiskohtia. Päättelijä muodostaa ensin mahdollisimman korkean asteen ymmärryksen käsiteltävästä kokonaisuudesta ja vasta sen jälkeen alkaa sijoittaa pienempiä palasia kohdalleen.
saamalla riittävästi aikaa ja tilaisuuksia asioiden pohtimiseen
pysyttelemällä taka-alalla tapahtumien keskipisteestä
saamalla tilaisuuden ajatella ensin ja toimia vasta sitten
pohdiskelemalla erilsia vaihtoehtoja
tuottamalla tarkkaan mietittyjä raportteja
vaihtamalla ajatuksia ja mielipiteitä muiden ihmisten kanssa
toimimalla oman aiakataulunsa mukaan, ilman tiukkoja aikarajoja.
Osallistuja oppii parhaiten
saamalla mahdollisimman paljon uusia kokemuksia ja oppimis- tilaisuuksia
toimimalla välittömästi, "tässä ja nyt -periaatteella"
toimimalla työryhmässä johtavassa roolissa
saamalla mahdollisimman suuret toimintavapaudet uusien ideoiden kehittelemiseksi
käymällä käsiksi suoraan toimeen
toimimalla ryhmässä yhdessä muiden kanssa
Päättelijä oppii parhaiten
Toteuttaja oppii parhaiten
työskentelemällä järjestelmien, mallien,konseptien ja teorioiden parissa
saamalla tilaisuuden tehdä olettamuksia ja miettiä tutkimustapoja
toimimalla älyllisesti vaativassa ympäristössä
työskentelemällä tarkoin strukturoitujen, rakenteellisten menettelytapojen mukaisesti
tilanteissa, joissa vaaditaan loogisuutta ja rationaalisuutta
saamalla tilaisuuden tehdä selvityksiäonnistumisten ja epäonnistumisten syistä ja taustoista
käsittelemällä monimutkaisia tilanteita tai ongelmia
tilanteissa, joissa on mahdollista selkeästi erottaa ongelmat ja niiden ratkaisut
saamalla riitävästi opastusta erilaisten tekniikoiden ja ratkaisumallien käytöstä
saamalla välitöntä palautetta kokeilustaan omien erikoisalojensa huipputaitajilta
saamalla opastusta tekniikoista ja ratkaisumalleista, joita voi itse soveltaa omalla tavalla
painottumalla käytännön asioihin.
Kuinka käytännössä ohjata tarkkailijaa?
Annetaan tarkkailijan lukea ohjeet rauhassa

Joku näyttää mallia ja tarkkailija seuraa sivusta tai näytetään opastusvideo

Annetaan keskustella muiden kanssa ongelmasta

Annetaan edetä omaa tahtia
Kuinka käytännössä ohjata päättelijää?
Annetaan päättelijälle joko kuva tai valmis malli lopputuloksesta, josta hän voi katsoa millainen tuotoksen pitäisi olla. Hän tutkii millaisia osia mihinkin kohtaan ja miten kiinnitetty jne.

Päättelijän pitää päästä itse miettimään ja tekemään. Kirjallisia ohjeita hän tuskin vaivautuu lukemaan.
- Osallistuja haluaa päästä tutkimaan asiaa heti, esim. kirjahyllyn kokoamisessa osat esille, jotta pääsee kokeilemaan
- Ei pitkiä alustuksia tai teorioita
- Tehtävät pari- tai ryhmätyönä
Full transcript