Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ideologie gospodarcze i ich wpływ na poszczególne państwa

No description
by

Michał Piłat

on 26 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ideologie gospodarcze i ich wpływ na poszczególne państwa

Gospodarki świata
ZSRR
Socjalistyczne państwo rządzone totalitarnie. Powstałe w wyniku rewolucji październikowej w 1917 roku. Szczęśliwie rozpadło się w 1991 roku.
Realny socjalizm
-termin wprowadzony przez oficjalną propagandę radziecką w latach 70 XX wieku, określający ustroje polityczne wprowadzone w państwach rządzonych przez partie komunistyczne i robotnicze.
Doktryna realnego socjalizmu charakteryzowała się dominacją partii marksistowsko-leninowskiej we wszystkich sferach życia publicznego, które zawładnęły ustawodawstwem, prawem, a nawet życiem prywatnym obywateli; sprawowały monopol w zakresie ideologii i upaństwowionej gospodarki. Zakazany był obieg publikacji poza cenzurą oraz działalność polityczna i społeczna poza organizacjami ściśle kontrolowanymi przez władze.
Rewolucja Październikowa
Przewrót zbrojny dokonany przez Bolszewików. Dokonany w nocy z nocy 24 października na 25 1917 do 2 w nocy 26 października. Przewrót zakończył okres dwuwładzy w Rosji, gdy rządy od rewolucji lutowej sprawowały równolegle Rady Delegatów Robotniczych i Rząd Tymczasowy,


Włodzimierz Lenin urodzony 22.04.1870 w Symbirsku w rodzinie zaliczanej do klasy średniej. Organizator i przywódca rewolucji bolszewickiej, pierwszy przywódca Rosji Radzieckiej. Zmarł 21.01.1921.
Leninizm: to doktryna polityczna i ekonomiczna, powstała na bazie wcześniej istniejącego marksizmu, którego filozoficznym źródłem był materializm dialektyczny opracowany przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Została ona przy tym wzmocniona o elementy charakterystyczne dla wcześniejszych rosyjskich koncepcji rewolucyjnych.

Leninizm stanowił oficjalną ideologię państwową w ZSRR od dnia jego powstania aż po jego rozwiązanie. Było on też oficjalną ideologią we wszystkich krajach Układu Warszawskiego.
Józef Stalin(Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili):
Urodzony 06.12.1878. radziecki polityk pochodzenia gruzińskiego, formalnie pełniący obieralne, kadencyjne funkcje sekretarza generalnego KPZR i jej poprzedniczek oraz premiera ZSRR, a faktycznie dożywotni dyktator Związku Radzieckiego, posiadający nieograniczoną władzę.

Jako metodę rządzenia stosował masowy, państwowy wewnętrzny i zewnętrzny terror, który pochłonął, według różnych ocen, od kilku do kilkudziesięciu milionów ofiar śmiertelnych. Podpisując sojusz z III Rzeszą, umożliwił Niemcom rozpoczęcie agresji zbrojnej na Polskę, przyczyniając się do wybuchu II wojny światowej. Zmarł 05.03.1953.


Maoizm:

doktryna społeczno-polityczna stworzona i realizowana przez Mao Tse-tunga. Chińska wersja marksizmu-leninizmu. Maoizm od lat 60. do śmierci przywódcy w 1976 był uznany za oficjalną państwową ideologię komunistycznych Chin. Zyskał wielu zwolenników w krajach Trzeciego Świata, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.Zasadnicze tezy maoizmu: absolutyzacja przemocy jako metody działania, prymat działania nad myśleniem, nadrzędność polityki nad innymi sferami życia społeczeństwa i jednostki, utrzymywanie wysokiego poziomu rewolucyjnego napięcia (związane to było z przekonaniem, że społeczeństwo rozwija się poprzez fazy spokoju i ruchu – teoria sprzeczności). Maoizm uznawał chłopstwo, a nie warstwę robotniczą, za główną siłę rewolucyjną.
Mao Zedong
Urodził się 26 grudnia 1893 we wsi Shaoshan, w okręgu Xiangtan, w prowincji Hunan. Wychował się w rodzinie zamożnego wieśniaka, Mao Yichanga.
1 października 1949 roku Mao Zedong proklamował Chińską Republikę Ludową ze stolicą w Pekinie, której był przywódcą do swojej śmierci w 1976 roku.
Rewolucja Kulturalna:
wielki ruch społeczno-polityczny w Chinach zainicjowany w 1966 roku przez Mao Zedonga, jako próba wyeliminowania jego politycznych rywali i wprowadzenia w życie własnych koncepcji ideologicznych. Rewolucja przyniosła komunistycznym Chinom destrukcję gospodarki, kultury i społeczeństwa.
Libijska Dżamahrija Ludowo - Socjalistyczna
Libia za czasów al-Kaddafiego była dżamahirijją, w luźnym tłumaczeniu „państwem ludu”. Obowiązująca doktryna polityczna zwana Trzecią Teorią Powszechną oparta była na połączeniem idei demokracji bezpośredniej, socjalizmu i islamu. Opis systemu ustrojowego i główne założenia w/w doktryny politycznej której autorem był Mu’ammar al-Kaddafi zostały zwarte w Zielonej książce. Ciało ustawodawcze, czyli Powszechny Kongres Ludowy, miał ok. 2700 członków. Zgodnie z konstytucją proklamowaną w 1977 roku, pełnia władzy legislacyjnej należała do 178 lokalnych zgromadzeń i komitetów ludowych. Uchwalane zalecenia i projekty ustaw były przedstawiane na forum Powszechnego Kongresu Ludowego, który nadaje im formę prawną. Kongres wyłaniał dwie instytucje centralne: liczący 5 członków Sekretariat Generalny, któremu przewodniczył sekretarz generalny, sprawujący funkcję głowy państwa, oraz Generalny Komitet Ludowy pełniący funkcję rządu. Libia za rządów Kadafiego miała najwyższy standard życia w Afryc
e
Dżucze:

doktryna polityczna sformułowana przez przywódcę Korei Północnej Kim Ir Sena i wprowadzona w KRLD.

Według jej twórcy doktryna ta opiera się na czterech naczelnych zasadach:

samodzielność w ideologii

odrzucanie obcych wzorców ideologicznych nie uwzględniających specyfiki, możliwości, tradycji, przeszłości historycznej, aspiracji i dążeń mieszkańców Korei Północnej.
niezależność w polityce –
nieuleganie naciskom politycznym i ingerencjom z zewnątrz, które prowadzą do stopniowej utraty suwerenności, ale prowadzenie własnej niezależnej polityki w kontaktach międzynarodowych.
samodzielność ekonomiczna –
nieuzależnianie się gospodarcze od innych państw i organizacji, bo prowadzi to do utraty suwerenności politycznej, ale twórcze rozwijanie gospodarczych zdolności własnego narodu przy równoprawnej wymianie handlowej ze światem.
samodzielna obrona kraju –
obrony nie można powierzać innym, gdyż prowadzi to do utraty własnej suwerenności, ale trzeba posiadać własny samodzielny przemysł obronny oparty na własnej myśli technicznej, surowcach i mocach wytwórczych oraz ogólnonarodowy system obrony.
Kapitalizm
– system ekonomiczny oparty na prywatnej własności środków produkcji i w konsekwencji czerpania na nich zysku, oraz na swobodnym ich obrocie w ramach wolnego rynku; stąd też gospodarka kapitalistyczna nazywana jest również gospodarką wolnorynkową. Swoboda działalności na rynku przejawia się w postaci wolnej przedsiębiorczości, wolnego obrotu towarami i usługami, swobodnego obrotu prawami własności, istnienia sprawnych instytucji finansowych oraz na wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami
Ekonomia
– nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr.
Adam Smith
– szkocki myśliciel i filozof, autor Badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (1776), które były jedną z pierwszych prób usystematyzowania wiedzy na temat historii rozwoju przemysłu i handlu w Europie.
Dokonania Adama Smitha były podstawą do wyodrębnienia przez Davida Ricarda ekonomii jako osobnej dziedziny nauki. Jego prace są jednymi z najbardziej znanych i cenionych opracowań na temat gospodarki rynkowej, kapitalizmu i liberalizmu.
Cechy kapitalizmu:

- gospodarka wolnorynkowa
- dominacja własności prywatnej
- brak ingerencji państwa w życie gospodarcze
- zasada wolnej konkurencji na rynku
- wolny obrót usługami, towarami, finansami oraz środkami produkcji

Socjalizm
-doktryna gospodarcza postulująca upowszechnienie świadczeń socjalnych i poddania gospodarki kontroli społecznej (poprzez instytucje państwowe, samorządowe, korporacyjne lub spółdzielcze). Częścią wspólną wszystkich odmian socjalizmu jest (częściowe lub całkowite) odrzucenie idei kapitalizmu oraz promowanie idei sprawiedliwości społecznej.
Cechy socjalizmu:
-gospodarka centralnie planowana
-świadczenia socjalne; ochrona rządu
-interwencjonizm gospodarczy
-oparta na własności państwowej
-zasada sprawiedliwości społecznej
I i II Międzynarodówka
Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników (IWA), znane potem jako Pierwsza Międzynarodówka, została założona w Londynie w 1864 roku. Genezą powstania międzynarodowej organizacji łączącej ruch socjalistyczny było brutalne stłumienie przez rosyjskiego cara powstania styczniowego, aktywnie wspieranego przez światowy ruch robotniczy. Międzynarodówka początkowo stawiała sobie za cel walkę o prawa pracownicze i pomoc strajkującym robotnikom. Na skutek sporu między Bakuninem a Marksem, IWA rozpadła się w 1877 roku.Idee Marksa i Engelsa z biegiem czasu zdobywały coraz większą popularność, w szczególności w Europie Środkowej. Socjaliści postanowili po raz drugi zjednoczyć się w organizacji międzynarodowej. W 1889, na stulecie rewolucji francuskiej z 1789 roku, powstała Druga Międzynarodówka. W kongresie założycielskim udział brało 384 delegatów z 20 krajów, reprezentujących około 300 organizacji pracowniczych i socjalistycznych. II Międzynarodówka określana była jako Międzynarodówka Socjalistyczna. Engels został wybrany honorowym prezesem II Międzynarodówki w czasie trzeciego kongresu w 1893 roku.
Augusto José Ramón Pinochet Ugarte
– chilijski dyktator i generał, przywódca junty wojskowej w Chile od 1973. W latach 1974 do 1990 pełnił urząd prezydenta. Doszedł do władzy w wyniku wojskowego puczu, odsuwając od władzy Salvadora Allende i zawieszając konstytucję. Po przegranym plebiscycie w 1988, nie kandydował w wynikających z tego plebiscytu wyborach, przekazał w 1990 pokojowo władzę zwycięzcy wolnych wyborów prezydenckich z 1989.
Singapur
- kraj trzeciego świata, gdzie panuje krwawy kapitalizm.
Trzecia droga-system społeczno-gospodarczy pośredni między kapitalizmem a socjalizmem.
John Locke
(ur. 29 sierpnia 1632 w Wrington, zm. 28 października 1704 w Oates) – angielski filozof, lekarz, polityk i ekonomista. Twórca klasycznej postaci empiryzmu i liberalizmu. W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem.
Zwolennicy „trzeciej drogi” uznali, że oba systemy mają zarówno wady, jak i zalety, i że możliwe jest zbudowanie systemu, w którym zostałyby połączone pozytywne strony kapitalizmu i socjalizmu. Kapitalizm to – ich zdaniem – cykliczne wahania koniunktury, bezrobocie i znaczna dysproporcja dochodów, ale równocześnie wysoka efektywność gospodarki prowadząca do wzrostu dobrobytu ogólnego. Z kolei socjalizm ograniczał wolność gospodarczą i wprowadzał monopol państwa w gospodarce, zapewniał jednak ludziom bezpieczeństwo socjalne. Następstwem takiej organizacji gospodarki była jej niska efektywność. Twórcy „trzeciej drogi” przekonywali, że można stworzyć system efektywny i jednocześnie sprawiedliwy, gdy jego podstawą będzie prywatna własność, konkurencja i mechanizm rynkowy, a państwo będzie miało obowiązki socjalne wobec społeczeństwa, polegające na wyrównywaniu poziomu życia. Tak zorganizowana gospodarka miała pobudzać rozwój i zapewnić długookresową równowagę.
Bill Clinton i Tony Blair, uznawani za jednych z twórców „trzeciej drogi”
Ronald Wilson Reagan
– 40. prezydent USA (1981–1989) oraz 33. gubernator Kalifornii. Jako przywódca USA udzielił znaczącej pomocy „Solidarności” w walce o obalenie komunizmu w Polsce i Europie.
Reformy gospodarcze Ronalda Reagana:
-zmniejszenie wydatków publicznych
-zmniejszenie wydatków na programy socjalne
-redukcja systemu podatkowego oraz wysokości stawek podatkowych
-zwiększenie wydatków na zbrojenia(co niestety spowodowało dług publiczny)
Przy wzroście wspomnianego długu publicznego oraz związanych ze szczytem zimnej wojny i wyścigu zbrojeń wydatków zbrojeniowych co przyniosło rekordowy poziom wzrostu 6% PKB, napędzana m.in. zamówieniami wojskowymi i powstającymi dzięki nim nowym technologiom, gospodarka amerykańska osiągnęła przez pewien czas nigdy wcześniej, ani już nigdy później, nienotowane tempo rozwoju.
Margaret Hilda Thatcher-
brytyjska polityk, premier Wielkiej Brytanii w latach 1979–1990, chemiczka, prawniczka; jedna z czołowych eurosceptyczek, zwolenniczka ograniczonej integracji europejskiej.
Reformy
Żelaznej Damy
-likwidacja dotacji dla znacznej części państwowych firm
-zatrzymanie inflacji funta
-redukcja wydatków budżetowych tzw.
cięcia budżetowe

-obniżenie i uproszczenie podatków
-zwiększenie stopy procentowej oszczędności
-prywatyzacja państwowych podmiotów gospodarczych
Stanowczość w stosunku do strajkujących górników oraz do państw bloku wschodniego spowodowała nadanie jej przydomku Żelaznej Damy.
Lady Margaret Thatcher jest postacią kontrowersyjną w oczach min.
laburzystów
(brytyjska Partia Pracy) za jej wolnorynkowe reformy. Żelazna Dama zasługuje na szacunek i uznanie za jej cieżką pracę, niełatwą ścieżkę kariery, stanowczość oraz poświęcenie się dla dobra narodu brytyjskiego.
Przygotowali:
Michał Piłat
Rafał Wąż
Robert Raczyński
Gospodarka Kuby jest prawie całkowicie upaństwowiona. Liczba pracowników sektora publicznego to ok. 5 mln osób. W XXI wieku doszło do reform gospodarczych. W 2009 roku Raúl Castro podjął decyzję o przekazaniu w prywatne ręce ponad 45 tys. działek rolnych o powierzchni 680 tys. ha leżącej dotychczas odłogiem państwowej ziemi
Full transcript