Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

II Rzeczpospolita

No description
by

Aleksandra Janusiewicz

on 17 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of II Rzeczpospolita

Dziękuję za uwagę :)
Plan prezentacji :
Poczatki II Rzeczypospolitej
*Decyzja o odbudowie suwerennego państwa polskiego zapadła podczas konferencji pokojowej w Paryżu

* Zabiegi Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego doprowadziły do zawarcia przez prezydenta Wilsona w ramach 14 punktów postulatu utworzenia państwa polskiego

Sejm Ustawodawczy i Mala Konstytucja
I. 26 stycznia 1919 r.
- wybory do Sejmu Ustawodawczego

Do Sejmu weszły m.in:
*Związek Narodowo-Ludowy (ENDECJA)
*PSL-Piast
*PSL-Wyzwolenie
*PPS
*reprezentanci mniejszości narodowych

II. Mała Konstytucja
a) nakreślała ramy ustrojowe państwa do czasu uchwalenia pełnego dokumentu
b) władza wykonawcza w rękach Naczelnika Państwa:
* powoływany i odpowiedzialny przed parlamentem
* jego decyzje wymagały kontrasygnaty odpowiedniego ministra w rzadzie
Ksztaltowanie się granic po I wojnie światowej
Powierzchnia kraju:
388 634 km² (1 stycznia 1938)
389 720 km² (po zajęciu Zaolzia w październiku 1938)

Długość granic:
Całkowita długość granic Polski – 5529 km

Ustalenie granic:
Granice II Rzeczypospolitej zostały ustalone traktatowo poprzez:
traktat wersalski,

traktat w Saint Germain
,
traktat ryski
,
traktat w Trianon
i
rozstrzygnięcia międzysojuszniczej Rady Ambasadorów
. W 1921 w następstwie traktatu wersalskiego, wyników plebiscytu i trzech powstań śląskich do Polski przyłączono wschodnią część terytorium plebiscytowego na Górnym Śląsku.


Ustrój polityczny
System władzy w II Rzeczypospolitej określany był do 1926 jako
republika demokratyczna z wielopartyjnym systemem parlamentarno-gabinetowym.
Po zamachu stanu (przewrót majowy 1926) ustrój państwa uległ modyfikacji w trybie zmiany konstytucji (nowela sierpniowa) i faktycznego sposobu wykonywania władzy, w konsekwencji został przekształcony w
system prezydencko-autokratyczny
(od obozu politycznego sprawującego władzę zwany sanacją).
WŁADZE
II Rzeczpospolita,
czyli odbudowa
państowowości polskiej po I wojnie światowej

1918-1939
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Struktura społeczna, wyznaniowa i narodowościowa

*Podstawowa ocena struktury II RP jest
spis powszechny z 1921r.
*Wg niego Polska liczyła
27,2 mln mieszkańców
ze średnim zageszczeniem ludności wynoszacym
70 os/km2
*Państwo było podzielone na
17 województw

*Polska była państwem agrarnym
-> ok. 65 % społeczeństwa stanowili chłopi (reforma rolna dotyczyła wiekszosci społeczeństwa

*Dominacja religii rzymskokatolickiej

*pd-wsch (część ukraińska) wyznania grekokatolickie oraz prawosławie

I. Naczelnik państwa :
Józef Piłsudski (22 listopada 1918 – 11 grudnia 1922)

II. Prezydenci:
Gabriel Narutowicz (11 grudnia 1922 – 16 grudnia 1922)
Maciej Rataj16 grudnia (1922 – 22 grudnia 1922)
Stanisław Wojciechowski (22 grudnia 1922 – 14 maja 1926)
Maciej Rataj (15 maja 1926 – 4 czerwca 1926)
Józef Piłsudski (Nie objął urzędu)
Ignacy Mościcki (4 czerwca 1926 – 30 września 1939)

*
Po przewrocie majowym w 1926 faktycznie najwyższą władzę w państwie posiadał Marszałek Polski Józef Piłsudski, który piastował urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.


Problemy gospodarcze poczatków II RP
nierównomierny rozwój państw zaborczych spowodował, że utworzona po 1918r. Rzeczpospolita podzielić można na dwa rejony :
Polska A
Polska B
(cześć zachodnia)
36%
terytorium, ale posiadała
93%
przemysłu
(cześć wschodnia)
64%
terytorium posiadajacego
7%
przemysłu
Granice Polski
a) zachodnia granicę państwa z Niemcami regulował traktat wersalski
(28.06.1919r)


zatwierdzono niepodległość Polski,
Gdańsk- wolne miasto pod zarzadem Ligii Narodów

b) granica wschodnia pozostawała nieuregulowana
nieobecność Rosji na konferencji w Paryżu
stan wojny domowej w RosjiWalki o granicę wschodnia
wyłoniły sie dwie koncepcje

KONCEPCJA INKORPORACYJNA
(Roman Dmowski)
KONCEPCJA FEDERACYJNA
(Józef Piłsudski)
wlaczenie wschodnich ziem tak daleko na zachód, jak tylko dałoby sie spolonizować ludność lokalna
pomoc ze strony Polaków niesiona narodom chcacym utworzyć swoje państwa na wschodzie
=========
stworzenie buforu krajów odgradzajacych Polske od Rosji
Wojna w 1920 r.
a) atak wojsk radzieckich

b) petraktacje pokojowe
(Mińsk, Spa)
linia Curzona (propozycja oparcia granicy na linii drugiego rozbioru )
c) bitwa warszawska
13 sierpnia Polacy zatrzymali marsz wojsk sowieckich pod Radzyminem
d) traktat ryski
podpisany 18 marca 1921 r. zakończył wojnę
granica między Rosja a RP na linii od rzeki Dźwiny do Zbrucza i Dniestru
zobowiazanie do wzajemnego nie ingerowania w sprawy wewnetrzne drugiej strony
zrzeczenie sie odszkodowań oraz zwrot przez strone rosyjska mienia zgrabionego w czasach carskich
właczenie Ukrainy do Rosji

Rzeczpospolita w dobie
demokracji parlamentarnejKonstytucja marcowa
17 marca 1921r.
WŁADZA USTAWODAWCZA
dwuizbowy parlament wybierany na
5 lat
w pięcioprzymiotnikowych wyborach (tajnych, powszechnych, równych, bezpośrednich i proporcjonalnych)
WŁADZA WYKONAWCZA
prezydent wraz z rzadem
prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe na 7 lat
nie miał prawa weta
mógł odwołać parlament za zgoda 3/5 senatu
Wybory w 1922r.
a) wybory parlamentarne
do parlamentu weszło łacznie 16 ugrupowań
najwiecej głosów zdobył Chrześcijański Zwiazek Jedności Narodowej
CHJENA

b) wybory prezydenckie
9 grudnia 1922 r.
zwycieżył
Gabriel Narutowicz
20 grudnia 1922 r. na nowo wybranego prezydenta zostaje wybrany
Stanisław Wojciechowski
(PSL-Piast)

Demokracja parlamentarna
1922-1926
niestabilność polityczna:
mnogość partii politycznych wymuszała tworzenie rzadów koalicyjnych, który szybko upadały

wymuszone koalicje uniemożliwiały prowadzenie dalekowzrocznej polityki

1923 r. pakt lancroński
(Chjena i PSL-Piast) rzad Chjeno-Piasta => rzad Wincentego Witosa

hiperinflancja
- w obliczu braku pieniedzy rzad zdecywal sie na drukowanie banknotów

parlament decyduje sie na powolanie
rzadu technokratów
(Władysław Grabski)


Rzad Grabskiego
reforma walutowa (złoty polski)

emisje banknotów -> Bank Polski

podatek gruntowy i wyższa ściagalność podatków

redukcja zatrudnienia -> zmniejszenie kosztów administracji państwowej

inicjacja reformy rolnej-> parcelacje za odszkodowaniem gospodarstw większych niż 180 ha
PRZYCZYNY I PRZEBIEG PRZEWROTU MAJOWEGO
niestabilność rzadów
powracajacy kryzys gospodarczy
partyjniactwo (stawianie interesów doraźnych partii ponad racje stanu)
II RP w okresie
rzadów autorytarnych
Bezpośrednie następstwa przewrotu majowego
poczatek autorytaryzmu
Piłsudski nie przyjmuje nominacji na prezydenta
premierem zostaje
Kazimierz Bartel
15 maja 1926 r.
na prezydenta wybrano Ignacego Mościckiego
SANACJA rzady piłsudczyków po 1926 r.
Scena polityczna
Polski po 1926r.
Konstytucja kwietniowa

23 kwietnia 1935r.
Konstytucja znacznie poszerzała proregatywy prezydenta, który:

odpowiadał jedynie przed "Bogiem i historia"
mógł rozwiazać sejm i senat
miał prawo łaski ; mógł wydawać dekrety z moca ustawy
mógł zgłaszać weto zawieszajace ustawy
był wybierany przez Zgomadzenie Narodowe na 7 lat spośród dwóch kandydatów
mógł wyznaczać następcę w czasie wojny

Śmierć Józefa Pilsudskiego
Śmierć Piłsudskiego w dniu
12 maja 1935r.
była wielkim wydarzeniem w historii II RP. Premier Sławek ogłosił żałobę narodowa trwajaca ponad tydzien. Trumne z ciałem marszałka przewieziono w uroczystym kondukcie żałobnym do Krakowa, pochowano go na Wawelu. Pochód krakowski liczył ponad 100 tys. osób i miał kilka kilometrów długości, co świadczy o ogromnym szacunku Polaków .
1. Poczatki II RP
2. Ustrój polityczny
3. Kształtowanie się granic po I wojnie światowej
4. Problemy gospodarcze II RP
5. Rozwój gospodarczy II RP
5. Wojna obronna w 1920r.
6. II RP w dobie demokracji parlamentarnej
7. Przyczyny i przebieg przewrotu majowego
8. Struktura społeczna, wyznaniowa i narodowościowa
9. II RP w okresie rzadów autorytarnych
10. Scena polityczna Polski po 1926r.
11. Polityka zagraniczna
12. Sytuacja Polski w przededniu wojny
Polityka zagraniczna II RP w latach 1918-1939
1. Układy z Francja i Rumunia
a) bezpieczeństwo II RP oparto na dwóch traktatach:
Traktat z Francja (luty 1921r)
zakładał wzajemna pomoc w razie ataku niemieckiego
Traktat sojuszniczy z Rumunia (marzec 1921r)
zobowiazywal oba panstwa do wzajemnej pomocy w wypadku agresji sowieckiej

2. Traktaty w Rapallo i Locarno

Traktat w Rapallo 1922r.
zakładał współprace gospodarcza, ale tajne protokoły umożliwiały Niemocom szkolenie wojsk i produkcję broni na terenie Rosji
Układ w Locarno 1925r.
podpisany pomiędzy Niemcami a Wielka Brytania, Francja i Belgia, z inicjatywy ministra spraw zagranicznych Niemiec Gustava Stresemana

3. Konkordat

Traktat ze stolica Apostolska 10 lutego 1925r.
podpisał rzad Grabskiego
Zmiany w polityce zagranicznej po przewocie majowym
Dwie koncepcje Piłsudskiego
POLITYKA
PROMETEJSKA
ZASADA
RÓWNOWAGI
finansowe antykomunistycznych organizacji międzynarodowych w ZSRR;
wspieranie zrywów niepodległościowych
zakładała utrzymywanie równej odległosci w dyplomcji miedzy Rosja a Niemcami
*25 lipca 1932 r.
traktat z ZSRR o nieagresji
*26 stycznia 1934 r.
Polska podpisała z Niemcami deklaracje o niestosowaniu przemocy

Żadania niemieckie wobec Polski
Rok 1938 :
Józef Beck zajmuje Zaolzie -> izolacja Polski na arenie międzynarodwej
Minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop przedstawia ambasadorowi polskiemu Józefowi Lipskiemu propozycję:
1.
właczenia Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy
2.
utworzenia eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej łaczacej Niemcy i Prusy Wschodnie
Kategoryczna odmowa ze strony ministra Becka ->
sławne przemówienie w sejmie, 5 maja 1939r.
PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW
Pakt powstały od nazwisk ministrów spraw zagranicznych obu państw.

podpisany
23 sierpnia 1939 roku
zawierał tajny protokół, który:

1.
zobowiazywal strone radziecka do pomocy Niemcom w ataku na Polskę
2.
dzielił terytorium II RP pomiędzy oba państwa wzdłuż linii
Narew-Wisła-San
Sytuacja Polski w przededniu wojny
W celu powstrzymania ekspansji hitlerowskiej Wielka Brytania i Francja udzieliły w
marcu i kwietniu 1939 roku
gwarancji nienaruszalności terytorium Polski
Podpisanie paktu pomiędzy ZSRR a III Rzesza spowodowało dalsza reakcje brytyjska:
25 sierpnia 1939r.
Anglia podpisuje z Polska
traktat o wzajemnej pomocy.
Działania te opóźniły atak na Polskę o 5 dni, nie uratowały jednak pokoju..
Rozwój gospodarczy II RP
Pomimo znacznych trudności państwo polskie w pewnym stopniu wyszło z opresji gospodarczych obronna ręka:

Hiperinflancja spowodowała powołanie rzadu secjalistów Władysława Grabskiego->
reformy fiskalne
1920r.
budowa portu w Gdyni
budowa magistrali węglowej (linia kolejowa łaczaca Górny Ślask z Gdynia)
Reformy Kwiatkowskiego:

1.
usprawnienie programu robót publicznych
2.
pomoc zadłużonym gospodarstwom rolnym
3.
przeprowadzenie planu czteroletniego w 1937 roku, w ramach którego rozpoczęto budowę COP
opracowała
Aleksandra Janusiewicz kl. III b LO
Full transcript