Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etnografik Araştırma (Kültür Analizi) Mustafa POLAT

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Nitel Araştırmalar dersi kapsamında Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından Mustafa POLAT tarafından 27.04.2013 tarihinde hazırlanmıştır.
by

Mustafa POLAT

on 28 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etnografik Araştırma (Kültür Analizi) Mustafa POLAT

etnogfarik
araştırmalar

(kültür analızı)
"Etnografi" kelime anlamı ve
yaygın tanımlar
ETNOGRAFIK
ARAŞTIRMALAR

SUNUM ICERIGI
Tarihsel Süreçte etnografik araştırmalar
Etnografik araştırmların avantajları ve dezavantajları
Etnografik araştırmalarda araştırma süreci
DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN
TEŞEKKÜRLER !
Etnografik araştırmaların özellikleri
Etnografik araştırmalarda yenikler
KELİME ANLAMI
ETNOGRAFI
etno
grafı
Irk, Kültür, İnsan
Betimleme, Tanimlama
YAYGIN TANIMLAR
Bir grubun davranışını doğrudan gözlemlemek ve bu gözleme dayanarak bu gruba ilişkin bir betimleme yapmaktır. (Agafonoff, 2006).

İnsan topluluklarının ilişkilerini ve davranışlarını kendi ortamlarında gözlemlemek, belgelemek ve yorumlamaktır (Akturan, 2007).

Bir kültür ya da sosyal grubu bütünsel olarak ve derinlemesine betimlemek ve yorumlamaktır (Cresswell, 1998).

Tarihsel Gelişim
Etnografik Araştirmalarin Özellikleri
Etnografik araştırmacılar yaşamı içeren çalışmalar sırasında deneyimle iç içe girmekte ve çalışmaların bir parçası olmaktadırlar. Buna bağlı olarak da insan davranışlarından elde edilen deneyimler anlamlı ve bilgilendirici olmaktadır (Tedlock, 2000).

Etnografik araştırmalarda esas olan, grup üyeleriyle doğrudan ilişki kurulmasıdır. Bu açıdan etnografik araştırmalar kalitatif (nitel) saha araştırmalarıdır. Araştırmacı bu araştırma yönteminde bireysel, kültürel ve sosyal farklılıkları dikkate almakta ve yorumlamalarını kişilerin kendi doğal ortamlarındaki kendi bakış açıları temelinde yapmaktadır (Hill, 2001)

4 Temel Prensip
Doğal Ortam
KARŞINDAKi KıŞıNın GÖZÜNDEN DÜNYAYA BAK

araştırma GÜNLÜK YAŞAMIN ıcıNDE

KÜLTÜREL ANLAMLARA ODAKLAN

Etnografik araştirmalarda diğer ilkeler
• Etnografik araştırma ilk elden bilgi edinilmesini sağlayan bir saha araştırmasıdır.

• Etnografik araştırmada amaç, kültürel yapıları ve bu yapıları oluşturan davranış ve tecrübeleri açıklamaktır.

• Etnografik araştırma belirli bir kültür veya alt-kültürle belirli bir süreklilikteki bir ilişkiyi kapsamaktadır. Dolayısıyla odak noktası genellikle üzerinde çalışılan grup yapısı veya çevresidir.


Etnografik araştirmalarda diğer ilkeler
• Veri toplamadaki temel yaklaşım "yapılandırılmamışlık" üzerine kuruludur. Veriler detaylı bir plan izlenmeden, yapılandırılmamış bir şekilde toplanmaktadır.

• Etnografik araştırmada tek bir olgu için anket, gözlem, kayıt gibi birden fazla yöntem kullanılabilmektedir.

• Etnografik araştırmada araştırmacı incelenen kültürün, grubun bir parçasıdır ve bu kültür tarafından etkilenmektedir (Akturan, 2007).

Etnografik araştirmalarin avantajlari
• Doğal durumlardan elde edilen gözlemsel veriler sonucunda, güçlü teori ve hipotezler geliştirilir.

• Etnografik araştırma bireylerin davranışlarına yönelik derin ve zengin çıkarımlar elde edilmesini sağlar. Zira bireylerin “yapacaklarını veya yaptıklarını söyledikleri” davranışlar ile gerçekte “yaptıkları” davranışlar farklılık gösterebilmektedir.

• Etnografik araştırma açık uçludur ve birçok konu ve olaya uyarlanma esnekliğine sahiptir (Kozinets, 2002).

• Araştırma gerçek zamanlı ve gerçek olaylar üzerinden yürütüldüğü için araştırma bulguları doğru ve gerçek bulgulardır (Arnould ve Wallendorf, 1994).




Etnografik araştirmalarin avantajlari
• Etnografik araştırmada birden fazla veri toplama tekniği aynı anda kullanılabilmektedir. Bu hem verilerin tutarlılığının ve geçerliliğinin değerlendirilmesine olanak vermekte hem de araştırma bulgularının çeşitliliğini artırmaktadır (Arnould ve Wallendorf, 1994).

• Araştırmaya katılan kişilerin bazı durumlarda gerçeği gizlemesi ya da söylememesi gibi durumlarda etnografik araştırma, araştırmacının gözlem yeteneği sayesinde bu gerçeklere ulaşabilir.

• Etnografik araştırmaya katılan gözlemci önceden belirlenen bir zaman ve yerle sınırlanmadığı için daha özgürdür. Diğer araştırmacıların genellikle elde edemeyeceği pek çok durumlarda gözlem ve görüşme yapabilir.




Etnografik araştirmalarin dezavantajlari
• Araştırmacının çalıştığı çevreyi anlayabilmesi için saatlerce gözlem yapması gerekebilir. Çoğu etnografik araştırmaların aylarca hatta iki üç yıl devam etmesi söz konusu olabilir.

• Gözlemler, sübjektif bir nitelik taşıdığı için bunların geçerliliğine ilişkin sorunlar yaşanabilir. Araştırmacının eğilimleri gözlem son ucuna karıştırılırsa verilerin doğruluğu olumsuz yönde etkilenir.

• Gözlemin yapıldığı çevre içinde tüm davranışları kaydetmek mümkün değildir bu nedenle gözlemci hangi verileri kaydedeceği hangi verileri atlayacağı konusunda çabuk ve hızlı karar vermelidir.

• Gözlemci araştırmayı yaptığı çevre içerisinde aktif katılımcı bir konumdadır. Bu durum rol çatışmasına ve duygusal etkilenmeye neden olabilir. Bu da toplanan verilerin geçerliliğini azaltıcı bir unsurdur.




ETNOGRAFIK ARAŞTIRMALARIN
AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI
ARAŞTIRMA
KONUSU
Etnografik araştırmada araştırılacak konuya ve sosyal ortama ilişkin çok detaylı bir ön çalışma yapılmalıdır. Çünkü araştırmacı elde ettiği verileri yorumlamada davranışın geliştiği sosyal ortamı da göz önünde bulundurmak durumundadır.
örneklem
Etnografik araştirmalarda araştirmacıların katılımcıların hayatlarının ve aktivitelerinin bir parçası olmasını, günlük hayatlarına katılarak ya da katılmadan gözlem yapmasını gerektirdiğinden yaşamlarını anlatmaktan çekinmeyecek insanların bulunması büyük önem taşımaktadır.
veri toplama
Etnografik araştırmalarda ana veri toplama kaynağı gözlemlerdir. Gözlemleri katılımcı, katılımsız ve mekanik gözlemler olarak üç başlıkta çeşitlendirebiliriz. Gözlem tekniğinin yanısıra etnografik araştırmalarda kullanılabilecek diğer teknikler; görüşmeler, saha notları, günlükler, anket çalışmaları veya dokuman inceleme olabilir. Etnografik araştırmada farklı veri toplama tekniklerinin aynı araştırma sürecinde kullanılabilmesinden dolayı toplanan veriler gerek kişiler gerekse de davranış biçimleri açısından farklı bakış açılarına ulaşma imkanı vermektedir. Her veri toplama tekniğinin kendine ait üstünlükleri ve zayıflıkları düşünüldüğünde araştırmanın amacına ve kapsamına bağlı olarak bu veri toplama tekniklerinden uygun olanlardan yararlanılmalıdır
veri analizi
Etnografik araştırma kapsamında toplanan verilerin analizinden önce verilerin geçerlilik ve tutarlılıklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda içerik geçerliliği ve tutarlılığı çoklu veri toplama yöntemleriyle elde edilen verilerin karşılaştırılmasıyla test edilmektedir (Arnould ve Wallendorf, 1994: 494).

Diğer nitel araştırma yöntemlerinde olduğu gibi verilerin özetlenmesi ve sistematik bir biçimde ortaya konması zordur (Becker, 1958: 659). Etnografik araştırmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde “içerik analizi” veya "betimsel analiz" kullanılmaktadır
ARAŞTIRMA
SÜRECI
içerik analizi
İçerik analizi uygulanmadan önce veriler gözden geçirilmekte ve sınıflanmaktadır. Araştırma konusuna ilişkin bir bilgi içermeyenler analizde kapsanmamaktadır. İçerik analizi genel olarak gözlem içeren yöntemlerde kullanılan bir analiz tekniğidir ve bir görüşmenin içeriğinin objektif, sistematik ve sayısal biçimde gösterilmesini kapsamaktadır (Malhotra, 2004). Etnografik araştırmada kullanılan içerik analizinin özellikler aşağıdaki gibi özetlenebilir (Altheide, 1987):

• Etnografik içerik analizinde amaç keşfedici ve doğrulayıcı bir araştırma yürütmektir.

• Analiz kapsamında önemle üzerinde durulan nokta verilerin içerik geçerliliğidir.

• Veri toplama, analiz ve yorumlama bir döngü içerisinde yapılmaktadır. Yani, veri toplama süreci devam ederken analiz ve yorumlama yapılmaktadır.

• Veri toplamak için bu konuda yeterli tecrübe ve bilgiye sahip araştırmacılara gerek duyulmaktadır.

• Kavramlar araştırma süreci içerisinde de gelişim göstermektedir.


GÖZLEM
katılımcı gözlem
Katılımcı gözlem metoduyla veri toplamada araştırmacı topluluk içerisinde aktif olarak bulunur (Becker, 1958) ve kişilerin davranışlarını doğrudan gözlemlemeyerek, kişilerle konuşarak davranışın gerisinde yatan nedenleri ortaya çıkarmaya çalışır (Jackson, 1983). Dolayısıyla kişilerin farkında olmadan yaptıkları alışkanlıklarını anlamada önemli ipuçları elde edilebilir.

katılımsız gözlem
Katılımsız gözlem özellikle sayıca küçük toplulukların davranışlarına ilişkin yürütülen çalışmalarda kullanışlıdır. Katılımsız gözlemde araştırmacı davranışı sadece gözlemler ve kaydeder. Bir başka deyişle katılımsız gözlemde araştırmacı davranışın geliştiği sosyal ortamda yer almaz. Katılımsız gözlem ve katılımcı gözlemi birbirinden ayıran nokta araştırmacının katılımsız gözlemde pasif, katılımcı gözlemde ise aktif bir rolü olmasıdır.

mekanık gözlem
Etnografik araştırma sürecinde veri toplama aşamasında mekanik araç gereçlerden de yararlanılmaktadır. Mekanik gözlemde araştırmacı fotoğraf makinesi, video kamera, ses kayıt cihazı gibi araçlar kullanarak davranış ve sosyal ortama ilişkin gözlemlerini kayıt altına almaktadır (Arnould ve Wallendorf, 1994). Mekanik gözlem, davranışın geliştiği sosyal ortama ilişkin detaylı bilgi sağlamasından dolayı gerek katılımcı gerekse de katılımsız gözlem yönteminde destekleyici bir araç olarak kullanılmaktadır.

Etnografik araştırmalar son yıllarda sanal ortamlarda da kullanılmakta ve sanal toplulukların davranışlarını açıklamada önemli ipuçları sağlamaktadır. Sanal ortamda uygulanan etnografik araştırma tekniği “netnografi” ya da “siber-etnografi” olarak adlandırılmaktadır. Siber- etnografik araştırma, haber grupları, konuşma odaları, e-posta grupları ve sanal ortamda bilgi paylaşımı amacıyla oluşturulmuş diğer sanal topluluklarda tüketici davranışını anlamaya yönelik yürütülen etnografik bir araştırma tekniğidir (Kozinets, 2002).

ETNOGRAGFİK ARAŞTIRMALARDA
SON GELİŞMELER
Etnografik araştırma kavramına, ilk olarak antropolog Bronislaw Malinowski tarafından 1922 yılında yazılan “Argonauts of the Western Pacific” adlı kitapta değinilmiştir (Harvey ve Myers, 1995)

Bu tarihe kadar yapılan antropolojik çalışmalar çeşitli kültürlere yönelik çok miktarda materyal toplamak ve incelemek şeklinde yürütülmüştür. Ancak bu materyaller üzerinden yürütülen çalışmalarda kültürlere yönelik faydalı çıkarımlar yapılamamış ve bu çalışmalar çeşitli toplulukları ve davranışları tanımlamada gelişmiş olmayan (primitif) yaklaşımlar olarak değerlendirilmiştir.
Tarihsel Gelişim
Malinowski’ ye göre (1922) araştırmacı incelediği toplulukla en az bir yıl süreyle yaşamalı, yerel dili kullanmalı, kendi kültüründen olan kişilerden soyutlanmalıdır (Elliot ve Elliot, 2003). Böylece kişi, topluluğu tanımlamada “onlar” kavramından “biz” kavramına bir geçiş yaşayacak ve bu durum, araştırmacıya kültürü ve davranışları anlama, anlamlandırma ve yorumlamada bir iç görü sağlayacaktır.

İlk ortaya çıktığında yalnızca antropoloji alanında kullanılan etnografik araştırmalar Günümüzde eğitim bilimleri de dahil, sosyal bilimlerde birçok alan tarafından kullanılmaktadır (Akturan, 2007).
Etnografik Araştirmalarin Özellikleri
Etnografik araştirmalarin dezavantajlari
• Etnografik araştırma, pahalı ve zaman alıcıdır (Arnould ve Wallendorf, 1994)

• Etnografik araştırma kapsamlı ve sistematik bir uygulama ve yorumlama sürecine sahip olması dolayısıyla kalifiye araştırmacılar gerektirmektedir (Kozinets, 2002).

• Araştırma bulguları geniş kitleler için genelleştirilememektedir (Goulding, 2003).

• Kişiler gözlemlendiklerini bildiklerinde farklı davranışlar sergileyebilmektedir (Churchill, 1994).
MUSTAFA POLAT

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ
NİSAN 2014
Full transcript