Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DESEÑO DE TAREFAS

No description
by

Susana Lamela

on 10 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DESEÑO DE TAREFAS

QUE É UNHA TAREFA
Situacións de aprendizaxe que posibilitan resolución de problemas e a aplicación dos coñecementos aprendidos nun contexto socialmente relevante para o alumando.
CAMBIO METODOLÓXICO
ALUMNADO
ALUMNADO
SABER FACER
PROFESORADO
AUMENTA A SÚA AUTONOMÍA.
MARCO LEGAL
DESEÑO DE TAREFAS
LOMCE
D. 105/2014
PROFESORADO
APRENDER A PARTIR DE EXPERIENCIAS PERSOAIS PARA COMPARTILAS CO RESTO DO MUNDO.
CAMBIO DE ROLES
CREA SITUACIÓNS DE
ENSINO-APRENDIZAXE.
DETECTA NECESIDADES DO SEU ALUMNADO
FORMULA AS TAREFAS


COS CRITERIOS DE AVALIACIÓN

COS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

COAS COMPETENCIAS CLAVE
Propón novos enfoques na aprendizaxe e na avaliación que supoñen un importante cambio nas tarefas que ten que resolver o alumnado.
AVALÍA OS RESULTADOS
@mestraprimaria
COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística. (CCL)
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. (CMCT)
Competencia dixital. (CD)
Aprender a aprender. (CAA)
Competencias sociais e cívicas. (CSC)
Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor. (CSIEE)
Conciencia e expresións culturais. (CCEC)
ORDE ECD/65/2015
EMPREGA METODOLOXÍAS ACTIVAS
Aprendizaxe cooperativo.
Traballo por proxectos
Integración das TIC.
compartimos o resultado final
RELACIONA AS TAREFAS:
@sonhosdeandel
Full transcript