Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Беласишко-Южнопиринска област

No description
by

Dimitar Zhelev

on 20 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Беласишко-Южнопиринска област

Геология и геоморфология
Води
Климат
Status Update
like comment share
Почви
Беласица - хорст, ограден с разломни линии; гранити, гнайси, слюдени шисти;
Подгорие - широк делувиален шлейф в северното подножие на Беласица;
Санданско-Петричка котловина - терциерни и кватернерни седименти, съвременно потъване;
Кожух - плиоценска възраст, 200 m, трахиандезити;
Южен Пирин - метаморфни и седиментни комплекси; (Мелнишки пирамиди)
Славянка - метаморфни комплекси (мрамори);
Гоцеделчевска котловина - млади седименти, грабенова структура;
Растителност и животински свят
like comment share
Континентално-средиземноморски климат!
Силно средиземноморско влияние! Много ендемични видове
Полезни изкопаеми
лигнитни въглища - Гоцеделчевска котловина
Cr-Ni и Mo-W в Гоцеделчевско
мрамори в Славянка
строителни материали от терасите на Места и Струма
Югозападна България:
- планините Славянка (Гоцев връх, 2212 m), Стъргач (Асанов връх,1218 m), Беласица (Радомир, 2029 m), Южен Пирин (Свещник, 1975 m), ниските части на Огражден и Малешевска пл., част от историкогеографската област Чеч, българската част от планината Боздаг.
- Санданско-Петричкото поле и Гоцеделчевската котловина
ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ и ОБХВАТ
Славянка - наричана и Китка планина! (черна и бяла мура)
Антропогенна дейност и защитени територии
like comment share
Катедра Ландшафтознание и
опазване на природната среда,
Геолого-географски факултет,
СУ "Св. Климент Охридски"

Беласица - гори от обикновен кестен, без иглолистен пояс
Беласишко-Южнопиринска област

аграрна усвоеност на котловинните дъна; антропогенно натоварване от древни времена; ограничен добив на полезни изкопаеми (кариерни разработки); ограничен дърводобив; добре запазени ландшафти във високопланинските частиц; транспорт;
природозащитна роля на граничната зона

2014
Презентация за семинарно занятие
по Природна география на България
ас. Димитър Желев
Славянка...
Зимен максимум на валежите
Най-топлата част
от България!
Сандански и Кресна 13,9-14 С
о
500-700 mm/y - котловини и нископланински части, над 900 mm/y в Беласица
фьонови ветрове, долинни ветрове
Влияние на Егейско море!
Водосбор на Струма:
Струма (Креснески пролом, Кожухски пролом, Марикостиновски пролом, Рупелски пролом), Струмешница, Санданска Бистрица, Пиринска Бистрица, Влахинска р.

Водосбор на Места:
Места (Моминоклисурски пролом, Хаджидимовски пролом), р. Мътница
Без езера и големи язовири
Карстови извори (Славянка, Петровски карстов извор) и грунтови води (Подгорие)
Минерални води!!! - Сандански, Левуново, Марикостиново, Огняново
р. Струмешница
Подгорие и Беласица
Канелени горски почви (силно ерозирани)
- ниските планински части
Светлокафяви горски почви - по-високи части
Планинско-ливадни почви - най-високите части
Алувиално-ливадни и делувиални в котловинните дъна
Рендзини (хумусно-карбонатни) в карстовите ландшафти
Пърнар и чинар в оградните планини на Санданско-Петричката котловина
Дървовидна хвойна в Кресненския пролом
Много влечуги, земноводни, птици и др. със средиземноморски произход (македонски гущер, сухоземни костенурки, котешка змия...)!
Природен парк "Беласица", 2007 г.
резервати: "Конгура" - Беласица - защитана на горите от кестен
"Алиботуш" - Славянка - гори от бяла мура, черна мура, черен бор...
"Тисата" - Креснески пролом - съобщества от дървовидна хвойна

Санданско поле
Гоцеделчевска котловина
Това е!
Full transcript