Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

เศรษฐกิจสมัยอยุธยา

No description
by

Thep Boontanondha

on 11 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of เศรษฐกิจสมัยอยุธยา

เศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ชัยภูมิที่ตั้ง

-แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจากอยุธยาสู่ทะเล ซึ่งกลายเป็น
เส้นทางสำคัญในการลำเลียงสินค้าและที่ตั้งของอยุธยา
ที่อยู่ระหว่างอินเดียและจีนทำให้อยุธยากลายเป็นเมือง
ท่าการค้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าจากต่าง
ประเทศ

- แต่ในอีกด้านหนึ่งสภาพที่ตั้งของอยุธยาและสถานะ
เมืองท่าทางการค้าก็ทำให้อยุธยาต้องเผชิญหน้ากับ
การรุกรานจากชาติตะวันตก
สินค้า

- สินค้าส่งออกของอยุธยาแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
- ของป่า ได้แก่ หนังกวาง งาช้าง ขี้ผึ้ง รังนก ดีบุก หนังปลากระเบน
- ผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว พริกไทย
- ผลิตผลแปรรูปและหัตถกรรม เช่น น้ำตาล สังคโลก
- สินค้านำเข้า ได้แก่ ผ้า อาวุธ และสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ

อยุธยายังเป็นสถานที่ที่ชาวตะวันตกเข้ามาหาซื้อสินค้าจากจีน เนื่องจากอยุธยาได้รับอนุญาตจากราชสำนักจีนให้ค้าขายระบบ
บรรณาการกับราชสำนักจีนได้ ซึ่งการค้ากับจีนนับว่าเป็นการค้า
กับชาติตะวันออกที่สำคัญที่สุดของอยุธยา
กรมพระคลัง

- มีหน้าที่ติดรับผิดชอบในการหารายได้ให้
แก่ราชสำนัก และการติดต่อกับต่างประเทศ
- โดยมีเจ้าพระยาพระคัลง "หรือที่เรียกว่า
"โกษาธิบดี" เป็นเจ้ากรม
- ภายในกรมพระคลังมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่
ด้านการค้าได้แก่ กรมพระคลังสินค้า และกรมท่า
- ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมได้รวมพระคลัง
สินค้าและกรมท่าเข้าด้วยกัน
พระคลังสินค้า

- ทำหน้าที่เก็บส่วยอากรและค้าขายให้ราชสำนักในลักษณะ
ของการผูกขาดการค้ากับชาวต่างชาติ

- "พระศรีพิพัทรตนโกษา" เป็นเจ้ากรม

กรมท่า

- แบ่งออกเป็น 2 กรม คือกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวา
- กรมท่าซ้าย ดูแลการค้าฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย
มีพระยาโชฎึกราชเศรษฐี ขุนนางจีนเป็นผู้ควบคุม
- กรมท่าขวา ดูแลการค้าฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย มีพระยาจุฬาราชมนตรี ขุนนางแขกเป็นผู้ควบคุม
ผลกระทบจากการขยายตัวทางการค้า
การผูกขาดการค้าโดยพระคลัังสินค้า

- พระคลังสินค้าทำหน้าที่กำหนดสินค้าต้องห้าม ที่เป็นของหายากและราคาแพงโดยห้ามประชาชนค้าขาย
กับพ่อค้าต่างชาติโดยตรง แต่ต้องขายผ่านพระคลังสินค้า

- ระบบการผูกขาดสินค้าเป็นการควบคุมไม่ให้พ่อค้า
ต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลในเมืองไทยมากเกินไป

- การค้าผูกขาดยังสร้างรายได้ให้แก่ราชสำนักเป็น
อย่างมาก
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลนายกับไพร่ในเชิง
เศรษฐกิจ

- ความต้องการสร้างความมั่นคงของรัฐ ทำให้มีการเรียกเก็บภาษีและส่วยจาก
ประชาชนของรัฐแทนการเกณฑ์แรงงาน
ผลประโยชน์ทางการค้าส่วนใหญ่ตกอยู่กับมูลนาย

- ผู้ประกอบการค้าที่สำคัญคือ กษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง และ
คนจีน

- การค้ากับจีนที่ขยายตัวได้เปิดโอกาสให้คนจีนเข้ามามีบทบาท
ในฐานะคนกลางในการทำการค้าและการเดินเรือ

- ความร่ำรวยจากการค้าทำให้วิถีชีวิตของคนมูลนายเริ่มแตก
ต่างจากคนทั่วไป มีการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศ

การพัฒนาการทางเทคโนโลยี

- การต่อเรือ มีการส่งทูตไทยไปดูการต่อเรือที่ฮอลันดา
สมัยพระเจ้าเอกาทศรถ

- ความสามารถในการล่อโลหะ ทำพระพุทธรูป

- มีการสร้างกำแพงเมืองด้วยอิฐและศิลาแลงแทนกำแพงดิน และปักไม้ระเนียด
การขยายตัวของการค้าภายในประเทศ

- มีตลาดบกและตลาดน้ำเป็นจำนวนมาก

- มีย่านและชุมชนต่างๆ เกิดขึ้นรอบพระนคร

ชาวต่างชาติในอยุธยา
- ชาวต่างชาติในอยุธยาจะอยู่รวมตัวกันตาม
เชื้อชาตินอกกำแพงเมืองโดยให้ชาวต่างมีหัวหน้า
ดูแลกันเอง

- ชาวมอญและญวณมีฐานะเป็นไพร่เช่นเดียว
กับคนไทย โดยจะต้องเข้าเดือนออกเดือน

- ชาวต่างชาติในอยุธยาจะได้รับเสรีภาพในการ
นับถือศาสนาและดำรงชีวิตตามขนบธรรมเนียม
ของตน
- ชาวต่างชาติยังได้เข้ารับราชการ โดยเฉพาะการเป็น
ทหารอาสาทั้งชาวโปรตุเกสและญี่ปุ่น

- ชาวต่างชาติคนสำคัญที่รับราชการในสมัยอยุธยา เช่น
- ออกญาวิไชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน)
- ออกญาเสนาภิมุข (ยามาดา นางามาซา)
- การที่ชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยในอยุธยา
ทำให้คนไทยได้รับเอาเทคโนโลยีและ
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามา

- ศาสนาคริสต์โรมันคาธอริก
- การใช้อาวุธของชาวตะวันตก
- การต่อเรือ
- สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- การแพทย์
เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยอยุธยา
Full transcript