Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Förskolebarns läs-och skrivutveckling

No description
by

Lisa Lundquist

on 31 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Förskolebarns läs-och skrivutveckling

TIDIGARE FORSKNING
Kring ämnet barns läs-och skrivutveckling finns flertalet avhandlingar, artiklar och litteratur.
METOD
En förskola i Kalmar kommun samt en förskola i Torsås kommun. Treårsgrupper och femårsgrupper. Observationer tre gånger per vecka i nio veckor per förskola.
VETENSKAPSTEORETISKA PERSPEKTIV
Hermenutiken, enligt Allwood och Eriksson (2010) innebär tolkningslära och texttolkning.
FÖRSKOLEBARNS LÄS-OCH SKRIVUTVECKLING
Zlata Omerović & Lisa Lundquist
SYFTE
Syftet med projektet är att undersöka samlingstillfällen i förskolan samt om eller hur dessa används som pedagogiskt verktyg för att utveckla barns läs-och skrivutveckling
Eide, Os och Pramling Samuelsson (2012) lyfter att barn har rätt att kunna påverka sin vardag på förskolan.
I Skolverket (2016) skrivs det att barns använding av språket i samspel med förskollärare är en viktig aspekt för barns läs-och skrivutveckling.
FORSKNINGSFRÅGOR
Vilken roll har förskollärare i barns läs-och skrivutveckling under samlingar?
Hur uppmärksammans barns perspektiv i samlingar?
Fast (2011) lyfter barns läs-och skrivutveckling i förskolan. Fridolfsson (2015) pedagogens kompetens.
Edie, Os och Pramling Samulesson (2012) om barns delaktighet.
Slutsats, inte mycket forskning kring samlingar i förskolan, samt hur förskollärare kan närma sig barns perspektiv i samlingstillfällen.
Fokus på förskollärarnas handlingar och interaktioner med barnen = videoobservationer samt anteckningar
Induktivt arbetssätt
Sociokulturellt perspektiv, innebär enligt Säljö (2012) att barn lär i sociala sammahang.
ETIK
Studien kommer ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011).
Inforamtionskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.
RESONEMANG OM PROJEKTET
Projektet går att utvärdera för forskarnas del samt för berörda förskollärare i studien.
Projektet går att använda till kvalitetsarbete för att synliggöra kvalitet i samlingar kring barns läs-och skrivutveckling i förskolan.
Allwood, Carl Martin & Erikson, Martin G. (2010).
Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper.
Lund: Studentlitteratur.

Björklund, Elisabeth & Lindstrand, Fredrik. (2016)
. Hur kan förskolan bidra till barns språkutvecklin
g. Skolverket. http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-1.157367 (Hämtad 2016-05-23)

Denscombe, Martyn (2009).
Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Eide, Brit; Os, Ellen & Pramling Samuelsson, Ingrid. (2012). Små barns medvirkning i samlingsstunder.
TIDSSKRIFT FOR NORDISK BARNEHAGEFORSKNING
. 5 (4): 1-21. http://dx.doi.org/10.7577/nbf.320 (Hämtad 2016-05-20)

Fast, Carina (2011)
Att läsa och skriva i förskolan i förskolan.
Lund: Studentlitteratur AB

Fridolfsson, Inger (2015).
Grunderna i läs- och skrivinlärning.
2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Skolverket. (2015).
Systematiskt kvalitetsarbete: för skolväsendet
. 2. uppl. Stockholm: Skolverket.

Säljö, Roger. (2012) Den lärande människan - teoretiska traditioner. I Lundgren, P Ulf, Säljö, Roger, & Liberg, Caroline. (red.).
Lärande, skola, bildning - grundbok för lärare.
2 utgåvan. Stockholm: Natur och kultur, s.139-198.

Vetenskapsrådet (2011).
Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning
. Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad 2016-05-20)

Woodhead, Martin & Faulker, Dorothy. (2008). Subject, Objects or Participants? I: Chiristensen Pia & James, Allison. (red.).
Research with children: perspectives and practices.
2.ed. London: Routledge, s.10-39.

Woodhead och Faulkner (2008) menar att pedagoger behöver vara närvarande samt vägleda barnen när de gör nya upptäckter och skaffar sig nya erfarenheter.
Denscombe (2009). Förlitar sig inte på vad pedagoger säger att de gör eller vad de säger att de tänker via intervjuer. Istället handlar det om ögats direkta observationer.
REFERENSLISTA
Full transcript