Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Предбалканска област

No description
by

Dimitar Zhelev

on 6 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Предбалканска област

Предбалканска област
и Старопланинска област

Сравнителен анализ и обща характерисика

Природна география на България.
гл. ас. д-р Димитър Желев

Географско
положение

Това е!
Прилики и разлики между географското положение между Предбалканската област и Старопланинската област?

Къде се намира Васильовска планина, Чепън?


Черноморска област (Айтоска, Еменска, Камчийска)?

Защо някои автори обединяват Източна Стара планина и Източния Предбалкан?

Граница между Стара планина и Предбалкан?
Полезни изкопаеми
Изкопаеми горива?

Руди?

Нерудни?
Климат
?
Почви
Пребалканска
област
Западен Предбалкан

Западна Стара планина
Връшка чука - Малък Искър
Белоградчишки проход - Златишки проход
Светиниколска пл. (Хайдушки камък, 1721), Чипровска пл. (Миджур, 2168), Язова пл, Берковска пл. (Ком, 2016), Козница (Тодорини кукли, 1785), Врачанска пл. (Бегличка могила, 1482), Ржана (Козница, 1637), Голема пл. (Чукава, 1588), Софийска пл. (Готен, 1295), Мургаш (1687), Етрополска пл. (Баба, 1787), Мала пл. (Церия, 1234), Понор (Сърбеница, 1479),

(Чепън (Петров кръст, 1206), Видлич (Здравченица, 1090), Вучибаба (Големи дел, 1363) - част от
Среднобългарската област.)
2376
вр. Ботев
(Юмрукчал до 1952 г., Фердинандов връх (1942-1946 г.))
Бабин нос, Рабишка могила , Венеца, Ведерник (1124), Белотински зъбер, Широка пл., Веренишко бърдо, Пъстрина, Владимировски рид, Милин камък, Борованска могила, Веслец, Гола глава и др.
Централен Предбалкан

Централна Стара планина
Малък Искър - Стара река
Златишки проход - проход Вратник
Златишко-Тетевенска пл. (Вежен, 2198), Троянска пл. (Левски, 2166), Калоферска пл. (Ботев, 2376), Триглав (2276), Шипченска (Шипченски исполин, 1524), Тревненска пл. (Панагюра, 1330), Еленско-Твърдишка (Чумерна, 1536)
Драгоица, Лисец, Лествица, Микренски вис., Ловчански вис., Севлиевски вис., Стражата, Габровски възв., Еленски възв., Търновски вис., Деветашко плато, Меловете и др.
Васильовска планина (Васильов връх, 1490) е най-високата точка на морфографската единица Предбалкан, в ландшафтно отношение тя се отнася към Старопланинската област!!!
Източен Предбалкан
Източна Стара планина
Стара река - долина на Камчия
проход Вратник - нос Емине
Антоновски височини, Лиса планина (Големият Сакар, 1054), Лилякско плато, Преславска пл., Драгоевска пл., Роякско плато, областите Сланник и Герлово
Удвой (юг) и Матор планина (север)!
Сливенска пл. (Българка, 1181), Гребенец (Гаваните, 1034), Терзийски баир (Кръста, 472), Стидовска пл. (Ушите, 1010), Карнобатска пл. (Илийца, 684),

(Айтоска пл. (Каратепе, 485), Еминска пл. (Мандрабаир, 621), Камчийска пл. (Каменяк, 627) - част от Черноморска област)

В някои от физикогеографските регионализации на България Източна Стара планина е обединена с Предбалкана.
Ботев
Мургаш
Сливен
Води
Глава
Панега
Райско пръскало, Видимско пръскало

Скаленско езеро, Купенско езеро
Пиратерии в Западна Стара планина
и в Източна Стара планина
Искърски пролом
Карстови води
Ледникови езера?!?
Язовири в Предбалкана
Рабишко езеро/язовир
2014, Катедра Ландшафтознание и опазване на природната среда,
Геолого-географски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

Релеф и геология
Основни процеси
Сезонна динамика
Пещери
Заледяване?!?
Лавини
Антропогенна дейност
Тектонска динамика
Скали и тип релеф
Юротипен релеф
Алпийски релеф? (Субалпийски)
Речни тераси и проломи
Стара планина
област
Азонални почвени типове
Тъмноцветни горски
Планинско-ливадни
Псевдоподзолисти
(сивокафяви горски)
Растителност и животински свят
Предбалканска
област
Старопланинска
област
висока ендемичност
слаба ендемичност
Изменения от запад на изток (надморска височина и палеогеографско развитие, ландшафтни фактори
Реликтни видове в източните части
слаба височинна поясност
изявена височинна поясност
Пукнатинни води
Грунтови води
без иглолистен
и субалпийски пояс
по-ясно изразена разлика на растителните пояси на северната и южната експозиция
Типични видове
Редки видове
без клеков пояс, без иглолистен в Източна Стара планина
по-силно антропогенно въздействие
Защитени територи
Предбалкан:
Западен - ПР "Училищната гора", вековна дъбова гора, Гола глава
Централен - без резервати, ПП "Българка"
Източен - ПР "Дервиша", Преславска пл. Aesculus hippocastanum
ПР "Патлейна", Драгоевска пл. - Cercis siliquastrum (Див рожков)
------------------------------------------------------------------
Стара планина: НП "Централен Балкан"
ПП "Врачански Балкан", ПП "Българка", ПП "Сините камъни"
Западна - БР "Чупрене" - вековни гори Picea abies, Чипровска пл.
Р "Горната кория" - Castanea sativa, Берковска пл.
Р. "Врачански карст"
Централна - БР "Стенето", "Боатин",
"Царичина", "Джендема (Бяла река)"
Р "Козя стена", "Сев. Джендем", "Пеещи скали", "Бяла крава"
"Стара река", "Соколна", "Еленова гора", "Каменщица", "Лешница"
ПР "Чамджа"
Източна: Р "Кутелка", "Орлицата", ПР "Моминград", "Ардачлъка", "Вълчи проход", "Върбов дол", "Сини бряг", "Калфата"


Граници и разположение
Предбалканска
област
Старопланинска
област
N
S
E
W
N
S
E
W
Н.В.
Климатична
роля
Дългоделска
Огоста
Full transcript