Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AKulturacja

No description
by

Weronika Gigilewicz

on 24 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AKulturacja

AKulturacja
Koncepcje akulturacji

teoria Lysgaarda
- tzw. krzywa akulturacji. Przedstawia ona związek pomiędzy długością kontaktu z obcym kulturowo środowiskiem a poziomem odczuwalnego stresu
Krzywe akulturacji
Model Kalvero Oberga
Metody radzenia sobie
ze
stresem
w procesie akulturacji
– zarówno wśród członków
grupy własnej jak i obcej
Kto
podlega akulturacji?
Turyści
Studenci
Dyplomaci
Rezydenci
AKULTURACJA
proces
zmian kulturowych

zachodzący w następstwie
długotrwałej i bezpośredniej
konfrontacji
odmiennych
systemów kulturowych,
prowadzący do stopniowych
zmian
w
jednym
lub
wszystkich
wchodzących w interakcję
systemach
kultura etniczna
inne kultury etniczne
społe
czeń
stwo
adaptacja obcych
treści do własnej
kultury
eliminacja niektórych treści rodzimych
tworzenie treści synkretycznych
= ogół zjawisk powstałych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego zderzenia kultur
- opisuje jak os. które urodziły i wychowały się w jednej kulturze radzą sobie w innej kulturze
Milton Gordon:
John Berry:
czy kultura
w której zostałem wychowany warta jest zachowania?
czy należy przyjąć kulturę do której przybyłem?
Migranci
Uciekinierzy
Uchodźcy polityczni
4. Stabilna adaptacja
Etapy akulturacji według Lysgaarda:
1. Miesiąc miodowy
2. Szok kulturowy
3. Akulturacja
Model Lysgaarda
1) miesiąc miodowy
(faza turystyczna, euforia)
2) odrzucenie
(poczucie nieadekwatności)
3) regresja
(obwinianie nowej kultury)
4) powrót do sił
(racjonalne spojrzenie
na kulturę kraju pochodzenia
i kraju przyjmującego)
5) powrotny szok kulturowy

(w przypadku powrotu do kraju pochodzenia)
Coleen Ward:
Teoria uczenia się kulturowego
= problemy związane z przystosowaniem
się do nowego środowiska wynikają z

braku kompetencji
niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania
w nowym otoczeniu
obcy
język
obca
kultura
kluczem do adaptacji społeczno-kulturowej jest uzupełnianie deficytów
(Boski 2010)
Model ,,ABC” akulturacji
A
+
+
C
B
(Ward, 2004)
Komponent afektywny
- stres akulturacyjny,
jako wynik zetknięcia się z nowymi i nieznanymi warunkami kulturowymi
Problemy związane z akulturacją
socjalno-materialne
Szok kulturowy
Szoku kulturowego nie możemy uniknąć,
Poczucie zakorzenienia
Emigracja jako proces
Emigracja jest procesem długofalowym.
Stany depresyjne,
lęk i niepokój
Miller: Badania nad akulturacją imigrantek z byłego ZSRR (2006)
Stres i alienacja
Komponent behawioralny
-akulturacja jako uczenie się specyficznych kulturowo
umiejętności, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
w nowej kulturze
Dyskryminacja
Clement, Noels, Deneault (2001)
zaznaczają, że poziom dyskryminacji (i związane z tym zjawiskiem szkodliwe efekty)
jest wyższy wobec grup zamieszkujących w enklawach etnicznych.
Badacze udowodnili, że zdolność do
płynnego komunikowania się językiem państwa
, w którym osiedlono się, powiększa jakość wewnątrzgrupowych interakcji i
minimalizuje dyskryminację wobec grup mniejszościowych.
Kognitywny komponent

- akcentuje poznawcze procesy,
leżące u podstaw percepcji siebie i grupy, decydujące o utrzymaniu
spójnej tożsamości mimo
zmieniających się warunków
2 typy problemów daptacyjnych w procesie akulturacji:
• Adaptacja społeczno-kulturowa
• Przystosowanie psychologiczne

ale możemy się do niego przygotować!
adaptacyjne o charakterze psychologicznym
John Berry
- autor najbardziej znanego i szeroko rozpowszechnionego
modelu strategii akulturacyjnych
4 podstawowe modele akulturacji
4. Separacja
- (np. gettoizacja) emigranci oddzielają się od nowej kultury, odrzucają ją. Żyją głównie w obrębie własnej grupy etnicznej, tworząc swój własny świat
1.Asymilacja
- wyparcie się własnej kultury oraz korzeni i przejęcie nowej, należącej do kraju przyjmującego emigranta
2. Integracja
-przejęcie obcej kultury z jednoczesnym
zachowaniem własnej
3. Marginalizacja
- odrzucenie zarówno własnej, jak i obcej kultury, wykluczenie ze społeczeństwa
1. Zbliżenie

- próba zbliżenia się do nowych zjawisk, planowanie przebiegu kontaktu oraz aktywne metody radzenia sobie ze stresem, takie jak zmiana nieprzyjemnych dla jednostki cech otoczenia.
Hattar-Pollara i Meleis (1995) The stress of immigration and the daily lived experiences of Jordanian immigrant women in the US
Wyniki badań:
Birman i Trickett'a (2001) Cultural Transitions in First-Generation Immigrants. Acculturation of Soviet Jewish Refugee Adolescents and Parents
Wykazują, że:
2. Unikanie
- zachowaniu przejawia się niezgodą na zastane warunki, odmową współpracy, okazywaniem pewnej wrogości a także brakiem pozytywnej reinterpretacji stresujących zjawisk.
3. Akceptacja
- przyjęcie zastanych warunków i norm kulturowych takimi jakimi są, bez podejmowania prób ich zmiany
4. Poszukiwanie wsparcia społ.
Cechy
ułatwiające akulturację
utrudniające akulturację
• tolerancja na niejednoznaczność
• śmiałość i odwaga
• władczość i zdolności przywódcze
• skuteczność i zorganizowanie

(Ward, 2004)
• dogmatyzm
• wysoka niepewność

Cel:
ustalenie wpływu akulturacji, społecznej alienacji, odczucia stresu osobistego i w rodzinie, a także czynników demograficznych na depresyjne stany u badanych kobiet
Wynik
: im proces akulturacji (mierzony poprzez znajomość języka angielskiego i zachowywanie się w stylu amerykańskim)
przebiega na wyższym poziomie,
tym poziom depresji jest niższy.
ograniczenie
kontaktów
lęk
stres
Reakcja na zmianę otoczenia. Funkcjonując w środowisku, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, możemy w miarę dokładnie przewidzieć reakcje otoczenia i interpretować wysyłane do nas sygnały, takie jak wypowiadane zdania, gesty, symbole. Po prostu wiemy jak zachować się w określonej sytuacji. Kiedy zmienimy otoczenie na nieznane, wiele sytuacji staje się niejasnych.
w języku potocznym oznacza przynależenie do grupy społecznej, poczucie więzi
czy poczucie tożsamości społecznej
świadomość posiadania swego miejsca w świecie, specyficznych odniesień w przeszłości
(Melchior,1990)
dopiero trzecie pokolenie jest w pełni zaadaptowane do ,,nowej” rzeczywistości.
duże zainteresowanie psychologówstanami negatywnymi występującymi u imigrantów podczas procesu ,,zadomowienia się”
Poziom akulturacji imigrantek był powiązany z depresyjnym stanem w grupach imigrantów o różnych kulturach (na przykład rosyjską, ukraińską i inną)
Problem językowy
Utrata społecznej więzi i kontaktów imigrantów w starym kraju, ich ostry niedobór w nowym, brak odpowiedniego wsparcia lub akceptacji przez grupę większościową powodują
Te stany powielają się poprzez
• niezdolność nawiązania kontaktów
• niski poziom znajomości języka
• nieśmiałość językową
• kulturową niekompetencję.

Takie czynniki powodują odizolowanie się i alienację
.
Im poziom znajomości języka jest niższy,
tym wyższy jest poziom stresu
i niższy poziom akulturacji,
jak również gorszy stan zdrowia psychicznego
Największym problem imigrantów w procesie adaptacji do nowego miejsca, kultury
jest brak znajomości języka obowiązującego
w danym miejscu.
Chiswick, Miller (1999)
imigranci, zamieszkujący na terytorium
o
wysokim poziomie gęstości zaludnienia

imigrantów o podobnym pochodzeniu,
mają niższy poziom znajomości języka
(w tym czytanie, pisanie i mówienie).

Wniosek: Utrzymywanie odrębności, proces zakorzenia w nowej kulturze przebiega wolnej.
Paleczny (2005)
najprostszą formą wielokulturowości i pluralizmu
jest
dwujęzyczność oraz dwukulturowość.

Jego zdaniem
bikulturalizm
jest następstwem uczestnictwa w dwóch systemach społecznych,
przy czym proporcje udziału elementów jednego i drugiego z nich ulegają
dynamicznej rekonfiguracji
.
Dystans emigrantów
do nowego otoczenia społecznego z upływem czasu
maleje
, natomiast
więź z kulturą macierzystą stopniowo słabnie
i zmienia swój charakter i funkcje.
Zivkovic (por. Birman, 2005)

stwierdza możliwość
konfliktu

pomiędzy wpływami zewnętrznymi
(szkołą, społecznością lokalną, wartościami )
a wewnętrznymi u młodzieży,
która często
traktuje symbolicznie
swoją przynależność do mniejszości
i kultury domowej
Ciekawostka:
Porter i Zhou (1994)
wysunęli hipotezę, że białym imigrantom
było łatwiej zaadaptować się,
ponieważ dominującą kulturą
była kultura białych
Nieakceptacja imigrantów, brak kontaktu z nimi, wpływają na poziom odczuwanej przez imigrantów dyskryminacji co zwalnia to tempo ich adaptacji.
Dyskryminacja jest silnym źródłem społecznego podziału
Dyskryminacja przybywających uniemożliwia „asymilacje strukturalną” w multikulturowości

(Gordon, 1964) Portes i Zhou (1994)
wskazują, że
dyskryminacja imigrantów aktywuje „reaktywne utożsamianie się”, które wzmacnia retencję etnicznej kultury
Rasizm
- ideologia oraz wypływające z niej zachowania przyjmujące założenie wyższości niektórych
ras ludzi nad innym
Full transcript