Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

18. yüzyılda Avrupa'da

No description
by

Miray Özden

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 18. yüzyılda Avrupa'da

18. YÜZYILDA AVRUPA'DA DÜŞÜNCE
EKONOMİ
SANAYİ
ALANINDAKİ GELİŞMELER

Avrupa’da 15. ve 16. yüzyılda Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform hareketleri sayesinde ortaya çıkan ekonomik ve bilimsel birikim, skolastik düşüncenin zayıflaması 17.ve 18. yüzyılda Avrupa’nın ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, bilimsel, sanatsal, dinsel ve düşünce alanlarında önemli değişme ve gelişmelere ortam hazırlamıştır.

Bilgiye ulaşmada ve bilgiyi kullanmada akıl, deney ve gözlem ortaya çıkmış böylece Avrupa’da 17. yüzyılda “Akıl Çağı”, 18. yüzyılda “Aydınlanma Dönemi” denen düşünce akımı doğmuştur.
İngiltere ve Avrupa’da “Aydınlanma Felsefesi”ni canlandırdım; bilginin ancak deneyle kazanılabilir, kültürün tüm alanlarda tam anlamıyla serbest olması gerektiğini ve insanların özgür düşünceye sahip olarak davranışlarının akla uygun olmasını savunuyorum.
John Locke
İnsanın bir mesleği olmadan önce, insan önce insan olmalıdır. insan olmak için eğitimin vazgeçilmezliğini, eğitimde sadece çocuğun aklına hitap etmek değil, deney ve yaşantılarla da desteklemesi gerektiğini vurgulamıştır
Akıl ve Aydınlanma Çağı’nın
Sosyal-Ekonomik ve Bilimsel Sonuçları;

Bilimde akıl, deney ve gözlem yöntemi ön plana çıktı.
• Bilim ve teknoloji gelişti.
• Ham madde ve pazar arayışı ortaya çıktı.
• İşçi sınıfı ortaya çıktı.
• Üretim arttı.
• Sağlık alanında gelişmeler oldu.
• Nüfus arttı.
• Toplumsal hayatta ayrıcalıklar kaldırıldı.
• Aydınlanma Çağı'ndaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler dünyayı geliştiren Sanayi İnkılâbı'nın temellerini oluşturmuşturdu.

Akıl ve Aydınlanma Çağı’nın
İdari ve Siyasi Sonuçları;
• Özgürlük, eşitlik, insan hakları, milliyetçilik kavramları ön plana çıktı.
• Fransız İhtilali çıktı.
• 17. ve 18. yüzyıl düşünürleri Avrupa’nın toplumsal hayatını ve mutlakiyeti eleştirmeye başladılar. Bu durum halkın bilinçlenmesine ve Avrupa’da ihtilallere sebep oldu. Böylece; Avrupa’da toplumsal yapıda eşitlik, siyasi alanda parlementer sistem ve demokrasinin gelişmesine zemin hazırlandı
• Yönetimde demokrasi ve laiklik kavramları öne çıktı.
• Milliyetçilik ve işçi haklarıyla ilgili ihtilaller ortaya çıktı.
• Devletlerarası bloklaşma ve rekabet oluştu.
• Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı çıktı.
• Sömürgecilik, kapitalizm, liberalizm, komünizm ve sosyalizm kavramları ortaya çıktı.


Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri sonrası skolâstik düşünce sistemi yıkılmasıyla Akıl çağı(17.yy) ve Aydınlanma Çağı(18.yy) denilen düşünce akımı ortaya çıktı.

• 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine
"Aydınlanma"
, bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise
"Aydınlanma Çağı"
adı verilir.
Bu çağda "aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşabileceği" fikri temel olarak kabul edildi.
Bu dönemde akıl, deney ve gözlem önem kazandı, doğa bilimlerinde büyük gelişmeler sağlandı.

Aydınlanmacı düşünürler herşeyi yeniden tanımlama ve sorgulamanın yolunu açtılar. İnsanla ilgili ne varsa; doğa, insan, akıl, din, tanrı, bilim gibi kavramları akıl, deney ve gözlem üçgeninde ele aldılar.
Felsefelerini: İnsanın kendi aklını kullanmaya başlaması olarak tanımladılar.
Dolayısıyla akılla kavranmayan, deney ve gözlemle ispat edilmeyeni; reddetme yoluna gittiler. Bununla birlikte aydınlanmacı düşünürler arasında Hıristiyanlık öğretisine bağlı kalanların yanında, evrendeki her şeyin maddeye dayalı olduğunu savunan
“Materyalizm”
felsefesini benimseyenler de oldu.
MATERYALİZM
Materyalizm yalnızca maddenin gerçek olduğunu, madde ve maddenin değişimleri dışında hiçbir şeyin varolmadığını, varlığın madde cinsinden ol­duğunu öne süren görüş; yer kaplayan, giril­mez, yaratılmamış ve yok edilemez, kendin­den kaim olan, harekete yetili maddenin, evrenin biricik ya da temel bileşeni olduğu­nu savunan varlık anlayışdırı.

Bu dönemde deney ve gözlemin ön plana çıkması Avrupa’da fizik, kimya, astronomi ve tıp gibi birçok alanda buluşlar yapılarak insan yaşamını kolaylaştıran gelişmeler ortaya çıktı.


18. Yüzyılda Gerçekleştirilen Bazı Buluşlar


1701- Tohum makinesi üretildi.

1705- Buhar makinesi üretildi.

1714- Civalı termometre bulundu.


1721- Çiçek aşısı üretildi.

1728- Işık sapması keşfedildi.

1732- Çelik eritildi. Sülfürik asit üretildi.

1759- Deniz kronometresi bulundu.

1750- Samanyolu galaksisi bulundu.


1764- Buhar makinesi geliştirildi.

1768- Hidrojen keşfedildi.

1779- Çıkrık makinesi bulundu.

1783- Buharlı gemi yapıldı.

1788- Harman makinesi yapıldı.

1800- Pil üretildi.

18. yüzyılı düşünceleriyle etkileyen aydınlanmacıların ön plana çıkanları ;
Bu dönemin önemli bilim insanları;
Newton (Nivton);
fizik ve matematik alanında çalıştı.

Copernik (Kopernik);
Evrende Güneşmerkezli birsistem olduğunu ve Dünya’nın Güneşçevresindedöndüğünü kanıtladı.

Galileo;
Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatladı.

Descartes (Dekart);
analitik geometriyi geliştirdi.

Jean Jacgues Rousseau (Jan Jak Russo)J;
toplumsal alanda önemli eserler verdi.

Mozart, Bach (Bah)
gibi besteciler müzik alanında önemli başarılar elde etti.

SANAYİ DEVRİMİ
SANAYİ DEVRİMİ
Sanayi Devrimi , Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir.
Sanayi Devrimi, ilk olarak İngiltere'de ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya sıçramış ve ardından bütün dünyaya yayılmıştır.
Sömürgecinin Gözüyle Dünya

• “Kuzey Amerika ve Rusya ovalan bizim ekin tarlalarımızdır. Chicago ve Odesa bizim ambarlarımızdır; Kanada ve Baltık bizim kereste ormanlarımızdır; Avustralya’da bizim koyun çiftliklerimiz vardır; Arjantin’de ve Kuzey Amerika’nın batısındaki kırlarında bizim öküz sürülerimiz yayılır, Peru, altınını gönderir, Güney Amerika ve Avustralya alanı Londra’ya akar; Hindular ve Çinliler çayı bizim için yetiştirirler ve bizim kahve, şeker ve baharat çiftliklerimiz tüm Hint Adaları üzerindedir. İspanya ve Fransa bizim bağlarımız, Akdeniz meyve bahçemizdir. Uzun süre Güney Birleşik Devletlerini kaplayan bizim pamuk alanlarımız, artık dünyadaki sıcak bölgelerin her yanına yayılmaktadır”.
(Prof. Dr. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, s. 178-179)

Sanayi Devrimi'nin Nedenleri:


Hızlı nüfus artışı 16. yüzyıldan başlayarak Avrupa'nın nüfusu hızla arttı.
• Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu. Böylece kent sanayisine hazır işgücü oluştu.
• Yaşam düzeyi yükseldi.. Eskiden lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf ve alt sınıflar için doğal bir gereksinme olmaya başlıyordu. Bu da dolaylı olarak tüketim malı talebini arttırdı
.

• Sömürgecilik; Avrupa ülkeleri yeni koloniler oluşturarak buradan getirdikleri malları sanayide kullanmaya başladılar, işlediler ve tekrar sömürgelere sattılar.
• Kapitalizm; Orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital birikimi oluşmaya başladı. Böylece yeni yatırım alanları aranmaya başlandı.
• Protestan reformu;
"Bugün çok çalışıp yarını düşünmek"
öğretisinin önemli bir değer olarak yerleşmesi.
• Bilimsel yöntem ve rasyonel düşünme ilkelerinin bilimleri ortaya çıkarması ve teknolojik gelişmeleri etkilemesi.
• Fransız Devrimi aracılığıyla sanayi toplumuna uygun siyasal bir yapılanmanın temellerinin atılması.

Samuel Crompton tarafından icat edilen İp eğirme makinesi'nin günümüze kalan tek örneği
Sanayi İnkılabı'nın Sonuçları
Ucuz, kaliteli ve bol mal üretilmiştir.
Halkın refah seviyesi artmıştır.
Hayat standartlarının iyileşmesi ölüm olanlarını azalttığı gibi buna paralel olarak nüfus artışı hızlanmıştır.
Büyün sanayi kentlerinin kurulması işsizlik sorununu ortaya çıkartmıştır.
Emperyalizm(sömürgecilik), Kapitalizm(ekonominin serbestçe yapılması) ve Sosyalizm (ekonominin devlet kontrolünde yapılması) gibi akımlar ortaya çıkmıştır.
Sömürgeciliğin yaygınlaşması ve hammadde ve pazar sorunu I.Dünya Savaşı'na neden olmuştur.
El sanayi ve küçük atölyelerin yerini fabrikalar almıştır.
Köyden şehre göç hareketi hızlanmıştır.
Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir.
Demiryolu, deniz ve kara ulaşımında büyük gelişmeler görüldü.
Makinalarda buharın kullanılması kömür ve demir sektörünü etkilemiştir.
Sanayi İnkılabı Ve Osmanlı Devleti
Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir. Avrupa ülkelerine (İngiltere, Fransa, Rusya, Venedik, Hollanda) verilen kapitülasyonlardan dolayı Avrupa ülkelerine üretilen ucuz ve kaliteli mallar Osmanlı ülkesine hem çok rahat ve hem de az ödenen bir gümrük ile giriyordu. Bu durum ülke gelirlerini azaltmış ve devlet vergi adı altında halkına yönelmiştir.

Ağır vergiler halkımızı ve Avrupa'daki teknolojiden yararlanamayan köylümüzün durumunu daha da kötüleştirmiştir. Avrupa'dan ülkeye giren mallar ile rekabet edemeyen esnaf kepenk indirmeye başlamış, el sanatları ve atölyeler birer birer kapanmıştır. Avrupa'dan gelen mallar adeta Osmanlı pazarlarını ele geçirmişti. Artık Osmanlı hammaddesini dışarıya satıyor, dışarıdan ise işlnemiş olarak yani verdiği malın kat kat fazlasını alıyordu. Bu ekonomik bunalım, siyasi çözülmeyi de tetiklemiştir.
Avrupa'da silah sanayi de gelmişti. Bu durum ise Osmanlı Devleti'nin savaşları kaybetmesine neden olmuştur. Savaşlarda yenilgiler hızlanınca Osmanlı Devleti askeri alanda ıslahatlara ağırlık vermeye başlamıştır; ama yine de hızlı çözülme engellenememiş, sadece yavaşlatılmıştır.
Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi

• Sömürgecilik, önce Avrupa devletlerinin Uzak Doğu zenginliklerini Avrupa’ya taşımalarıyla başladı.
• Sanayi İnkılâbı, 19. yüzyılda Avrupa’da ham madde, pazar ve iş gücü ihtiyacını artırdı. Bu durum sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasına ve dünyada yaygınlaşmasına neden oldu.
Slide 11
Sanayi İnkılâbı ile ekonomik olarak gelişen Avrupalı devletler, silah sanayilerini de geliştirdiler.
• Güçlü silahlarla donatılan savaş gemileri, eski silahlarla savaşan Afrika, Çin ve Hindistan gibi ülkelere karşı rahat bir üstünlük kurabiliyordu.
• 20. Yüzyılın başına gelindiğinde Avrupalı devletler, dünyanın %85’ini sömürge durumuna getirmişti.
• Sömürgeci devletler, kolonilerinde demiryolları, telgraf hatları ve şehirler kurdular.
• Sömürgeleştirilen milletler, “özgür hayatlarını ve zengin yer altı kaynaklarını” yapılanların karşılığı olarak verdiler.

Jean J. Rousseau
Full transcript