Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modernisme og postmodernisme

No description
by

Karoline Garfjell

on 29 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modernisme og postmodernisme

Obtfelders diktsamling lignet ikke noe annet tidligere i norsk litteratur.
Modernismen
Modernismens brudd med litteraturen
Den modernistiske romanen: har lite ytre handling. Beskriver indre tilstander. Tidsrekkefølgen blir ofte brutt. "Stream of conciousness". Vanlige skriveregler blir ofte oppløst.
Kunst og kultur i modernismen
Hvorfor oppstår modernismen?
Samfunnsstrukturen endres: industrialisering og urbanisering.
Fra 1890 til i dag

Modernisme og postmodernisme
"Jeg ser" uttrykker hele den modernistiske livsfølelsen i konsentrert form.
Er preget av pessimisme og fremmedfølelse, kaos og meningsløshet.

Nye teorier og oppdagelser innen fysikk (Einstein) og psykologi (Freud).
Den første verdenskrigen bryter ut i 1914.
Utover 1900-tallet følger nye sjokk: økonomisk krakk, fremvekst av fascisme og nazisme, atomtrussel og kald krig.
Folk kjenner seg igjen i modernismens pessimisme.
Det modernistiske diktet: Bryter med den tradisjonelle diktformens strofer, rim og faste rytme. Bildebruken er ny og overraskense. Motivet blir mer åpent.
Det modernistiske dramaet: bryter med realismens sannsynlige handlinger og troverdige personer. Beskriver heller indre sjeletilstander, drømmer og fantasier ved hjelp av symbolikk og stilisering (forenkling).
Jeg ser

Jeg ser på den hvite himmel,
jeg ser på de blågrå skyer,
jeg ser på den blodige sol.

Dette er altså verden.
Dette er altså klodenes hjem.

En regndråpe!

Jeg ser på de høye huse,
jeg ser på de tusende vinduer
jeg ser på de fjerne kirketårn.

Dette er altså jordens.
Dette er altså menneskenes
hjem.

De gråblå skyer samler seg.
Solen ble borte.

Jeg ser på de velkledde herrer,
jeg ser på de smilende damer,
jeg ser på de lutende hester.

Hvor de gråblå skyer blir tunge.

Jeg ser, jeg ser...
Jeg er visst kommet på feil klode!
Her er så underlig...

Sigbjørn Obstfelder, 1893
Kunst: bryter med kravet om at kunst skal etterligne virkeligheten. Blir mer og mer abstrakt.
"Guernica" - Pablo Picasso (1937)
.
Hvordan syns du bildet symboliserer krig?
Mål for timen: Jeg kjenner til utviklingen av modernismen, og periodens kjennetegn innen litteraturen.
Oppgave:
Les diktet "Byen" av Sigbjørn Obstfelder på s.331.
Finn modernistiske trekk ved diktet.
Lever i mappa "Oppgaver/ arbeid i timene" på ITL.
Ikke lenger bundet til lover om perspektiver og proporsjoner.
Arkitektur
Tidligere arkitektur var inspirert av epoker i fortida (nygotikk, nybarokk, nyklassisisme osv).
Modernismens arkitektur skulle uttrykke den helt nye virkeligheten, og de forsøkte å utvikle helt nye byggestiler.
Rene flater, enkle former. Inspirert av bildekunsten.
Nykatalansk modernisme:
- Gaudi / Barcelona
- Ikke det samme som modernisme
- Inspirert av jugendstilen.
Filmen
Er 1890-årenes nye medium.
I begynnelsen små dokumentarfilmer og filmfortellinger i tradisjonelle realistisk form.
Starter raskt med å eksperimentere med modernistiske uttrykk.
Blir mer og mer opptatt av det indre og symbolikk, slik som den modernistiske romanen.
Musikk
Bryter med harmoni og melodi, som er hovedelementer i tradisjonell musikk.
Etter hvert bryter komponistene også med tonalitetsprinsippet. Ikke lenger forankret i dur- og moll eller noen tydelig grunntone.
Modernismens ismer (ca. 1900-1950)
Modernismen er en samlebetegnelse på flere kultur- og litteraturretninger, såkalte ismer.
De har til feller at de vil bryte med det tradisjonelle, men alle ismene har hver sine særtrekk.
Ekspresjonisme
Vil fremstille verden slik mennesker opplever den inni seg.
Omgivelsene blir et speilbilde av eget sinn.
Det er særlig angst og følelse av undergang kunstnerne vil formidle.
I Norden: Edith Södergran (dikt) og Tarjei Vesaas (drama).
Futurisme
Hyller moderne teknologi, og viser forakt for all tradisjon.
Den som kommer nærmest futurismen i Norge er Rolf Jacobsen. Men fordi han også er spektisk til det nye, er han ingen fullblods futurist.
(Achille Funi)
Dadaismen:
"Alt er kunst dersom det defineres som kunst."
Fokuserer på det helt enkle.
Surrealismen: forsøker å avdekke en virkelighet som ligger over den ytre virkelighet.
Inspirert av Freud.
Absurdismen: Uttrykker meningsløshet og trøstesløshet, men ikke uten humor.Innenfor drama: "Mens vi venter på Godot".
Oppgave
Fyll ut info om din isme i skjemaet.
Sett deg sammen med 4 andre som har andre ismer enn deg.
Forklar med egne ord din isme til resten av gruppa.
Mål for timen: Jeg kjenner til modernismens kunst og kultur, og hva som kjennetegner de ulike "ismene".
Samtidig som modernismens eksperimentelle utvikling pågår, har vi noen som blir kalt "tradisjonalister".
Den realistiske tradisjonen lever videre
Modernismen
Tradisjonalismen
Bryter med de eksisterende uttrykksformene.
Bruker de eksisterende uttrykksformene og utvikler dem videre.
Litteraturen skildret det indre/ sjeleliv/ tanker /psyke
Litteraturen skulle skildre samfunnet på en realistisk måte.
Skildre verden slik det enkelte individ opfattet det.
Skildre samfunnsproblemer for å engasjere folk.
Hvor kommer tradisjonalismen fra?
Viderefører realismen fra 1800-tallet.
Inspirert av filosofer fra opplysningstiden (1700-tallet)
Rousseau og Voltaire
De hadde tro på fremskritt og fornuft.
"Frihet, likhet, brorskap"
Samfunnsengasjement
Tradisjonalisme = realisme
Det er ikke en ny epoke i litteraturhistorien, men en som allerede eksisterer, og lever videre side om side med den nye epoken - modernismen.
Kjennetegn realismen:
Innhold: samfunnsengasjert
Form: tradisjonell, kjent, samme som realismen.
Framskritt i Norge
Ca. 1900: ny fase i den industrielle revolusjonen. Elekstrisitet i industri og dagligliv.
Norge bygger gigantiske kraftverk
Svelgfoss på Notodden - nest størst i verden i 1907.
Vemork på Rjukan - størst i verden i 1911.
Spenning mellom ny og gammel tid
Folk flest var bønder, fiskere, tjenestefolk og arbeidere på landsbygda.
Modernistisk kunst og utfordrende kvinnemote hadde lite å gjøre med livet til folk flest
Elektrisitet ble i mange bygder ikke vanlig før i 1950-årene.
"Flappere" danser charleston i Chicago.
Oppgave
Th. Kittelsen: "Kraftstasjonen er ferdig".
Hvordan kan du tolke bildet som en kommentar til spenningen mellom ny og gammel tid?
Skriv 200-250 ord.
Nyrealisme
(1900-1940)
Generasjonsskifte i litteraturen
Typisk for nyrealismen:
Handling fra fortida
Romanen. Bredt persongalleri, kronologisk handling, og over et langt tidsrom.
Skildret flere miljøer, men særlig arbeiderklassen.
"Dannelsesroman"
Skjult forteller - tradisjonell
Etter denne timen skal du kunne:
Vite hva som kjennetegner tradisjonalistisk og realistisk litteratur etter 1900.
Fortelle om noen sentrale norske forfattere i denne perioden.
Oppgave
Fyll inn stoff om "din" forfatter i skjemaet.
Sett deg sammen med 4 andre som har andre forfattere enn deg.
Fortell med egne ord om din forfatter til de andre på gruppa.
Fyll inn om de andre forfatterne.

TIPS: kjente bøker, viktige hendelser, typiske trekk ved bøkene, privat ++
Mål for timen:
"Jeg kan fortelle om kulturdebatten i 1930-årene."
"I dag ler vi bare av Quisling. La oss holde opp med det. La oss begripe, at fascismen ikke er latterlig. Den er farlig.
(Arnulf Øverland, 1935)
Kulturdebatten i 1930-årene
Mellomkrigstid.
Heftig debatt mellom konservative og radikale.
De radikale ønsket en ny politikk og en ny moral som kunne virke frigjørende på mennesket.
Kultur = Politikk, moral religion og kultur i vid betydning.
Det radikale trekløveret Hoel, Øverland og Krog
Det var forfattere som ledet an debatten.
Sigurd Hoel, Arnulf Øverland og Helge Krog.
Disse tre plasserer vi i realismetradisjonen med sitt samfunnsengasjement.
Tro på kommunisme.
Ossietzky-saken
Blant annet Hoel og Øverland støttet Ossietzky, mens Hamsun angrep han.
Hvilke saker var de opptatte av?
Psykoanalyse (Freud)
Mot nazisme.
"Kristendommen - den tiende landeplage"
Mot Dag
Hvem var uenige med kulturradikalerne?
De radikale
De konservative
Tidsskrift: "Mot Dag"
Tidsskrift: "Vor Verden"
Sentrale personer: Erling Falk, Hoel, Øverland, Krog, Nordahl Grieg, Axel Sandemose.
Politisk syn: radikale, oftest kommunister
Syn på psykoanalysen: Tilhengere. Sandemose og Hoel brukte dette i litteraturen sin.
Syn på moral og oppdragelse: Tilhengere av friere seksualmoral og barneoppdragelse.
Syn på kristendom og kirke: Svært kritiske. Både til ortodoks kristendom, kirke og prester.
Sentrale personer: Ole Hallesby, Fredrikk Ramm, Eivind Berggrav, Ronald Fangen
Politisk syn: Konservative, anti-kommunister
Syn på psykoanalysen: Motstandere. Freuds teorier kunne svekke synet på den frie vilje.
Syn på moral og oppdragelse: Motstandere av friere seksualmoral og barneoppdragelse.
Syn på kristendom og kirke: Forsvar av kirken og kristne verdier.
Arnulf Øverland (1889-1965)
"Stryk kristenkorset av ditt flagg, og heis det rent og rødt!"
Han skrev politiske dikt, kamplyrikk, men også noveller, drama, essay og artikler.
Var først kommunist, ble deretter anit-kommunist.
Da krigen var slutt, ble han rikskjendis og folkehelt, og diktsamlingene hans solgte i store oppslag.
Ble arrestert og sendt til Sachsenhausen, 1941-1945.
"Det er en lykke i livet
som ikke kan vendes til lede;
Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.
En hustavle
Det er sorg i verden,
som ingen tårer kan lette:
det at det var for sent,
da du skjønte dette.
Ingen kan resten av tiden,
stå ved en grav og klage
Døgnet har mange time,
året har mange dage
Oppgave
Oppsummeringsoppgave 1-3 i Tema på s. 75.
Leveres under Aktiviteter i planleggeren.
Mål for timen:


Jeg kan fortelle om tradisjonell lyrikk på 1900-tallet.
Kamplyrikk
Forrige time så vi på de kulturadikale forfatterne i mellomkrigstiden:
Blant andre Nordahl Grieg, Arnulf Øverland
Grieg og Øverland fortsatte å skrive under 2. verdenskrig, og mye av det de skrev blir kalt
kamplyrikk
.
"Du må ikke sove" er et eksempel på kamplyrikk.
I kamplyrikken blir ordet brukt som våpen.
Sentrallyrikk
Den andre typen lyrikk vi finner på 1900-tallet, er den vi kaller sentrallyrikk.
Dette er den mest tradisjonelle og vanligste diktformen.
Sentrallyrikk handler om allmennmenneskelige temaer som livet, døden, kjærlighet, natur, lengsel, sorg og glede.
Sentrallyrikk står i motsetning til den modernistiske diktningen på 1900-tallet.
Noen sentrallyriske forfattere på 1900-tallet
Olaf Bull (1883-1933)
Herman Wildenvey (1885-1959)
Rudolf Nilsen (1901-1929)
Og varm av lykke går jeg her og kjenner;
i dette dyp har jeg mitt hjem, min rot.
For her er allting skapt av menneskehender-
fra lyset ned til stenen ved min fot.

Inger Hagerup (1905-1985)
Inger Hagerup debuterte i 1930-årene, og har blitt en folkekjær lyriker.
Hun er litt vanskelig å plassere sjangermessig. Hun var politisk engasjert, kommunist og skrev motstandsdikt/ kamplyrikk.
Hun skrev også dikt for barn, med en blanding av munterhet og alvor som har blitt populære i mange generasjoner.
Det bor en gammel baker
på en bitte liten øy.
Han er så lei av kaker
og krem og syltetøy.
Men han må sitte likevel
og spise sine kaker selv.
For han bor helt alene
på en bitte liten øy.
Når små og store båter
kommer dampende forbi.
Så sitter han og gråter
i sitt varme bakeri.
Og spiser loff og fattigmann
for ingen kunder går i land
Og han bor helt alene
på en bitte liten øy.
Det var en gammel baker
på en bitte liten øy
Han åt for mange kaker
med krem og syltetøy
Forleden dag så satt han død
midt i en haug av wienerbrød
Og nå bor ingen baker
på en bitte liten øy
Prosjekt uke 4: digital fortelling
Dere skal alene eller i grupper på 2-3 lag en digital fortelling av et dikt som skildrer temaer fra 2. verdenskrig.
Aktuelle forfattere: Inger Hagerup, Arnulf Øverland, Nordahl Grieg.
La tema og budskap komme frem gjennom en kombinasjon av bilde, tekst og lyd, for eksempel musikk og tale.
Oppgavetekst og kriterier finner dere på ITL.
Postmodernisme
Hva er postmodernisme?
Ingen regler
Blander uttrykk: gammelt og nytt, hjemlig og fremmed, finkulturelt og populærkulturelt.
En reaksjon mot modernismen, men også en videreføring av den.
Hva er postmodernistisk med denne?
Metalitteratur
Forfatteren viser tydelig at romanen er en konstruksjon og ikke virkelighet. Forfatteren kan drøfte skriveprosessen og leserrollen. Andre metafortellinger kan ha flere lag med fortellere.
Metalitteraturen blir vanlig i Norge på 1980-tallet.
Se eksempel på metalitteratur på side 114 i Grip teksten.
Oppgave
Gjør oppgave 6-9 s. 128
Lever på ITL
Full transcript