Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Keep IT simple

Sct. Knuds Gymnasiums IT-strategi
by

Rikke Juel Enemærke

on 25 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Keep IT simple

Teknisk infrastruktur
Platformsuafhængighed
Vidensdeling
Sct. Knuds Gymnasium har en fælles målsætning om, at den enkeltes undervisningsmaterialer via LMS-systemet kan gøres tilgængeligt for alle fagkolleger.
Fagets O365 fagsite kan med fordel benyttes til at organisere denne form for videns-/materialedeling.
Undervisningsmaterialer
vil på sigt i vidt omfang erstatte p-bøger (papirbøger), som inden længe kun vil udkomme som print on-demand
gør det let at opdatere indhold, så indholdet opdateres med den nyeste forskning og samfundsudvikling
kan tilpasse sit indhold efter den feedback. der gives fra eleverne fx målt på tid brugt på bogen eller løbende evaluering af eleven ved små tests
kan integrere online data eller billeder fra fx rumteleskoper, kunstevents eller give adgang til analysemuligheder i store open source datamængder inden for fx fysik og biologi.
ITC-Fyn
Sct. Knuds Gymnasium er organiseret under IT-Center Fyn (http://itcfyn.dk), og skolen er hostskole for det administrative IT-fællesskab.
Digital (ud)dannelse
Digital dannelse indebærer bl.a., at digitale værktøjer og læremidler anvendes i en fagdidaktisk kontekst, og at eleverne rustes til en digital fremtid, som vi kun kan gætte på omfanget og indholdet af.
Det er derfor Sct. Knuds Gymnasiums politik, at IT-didaktik implementeres i hele fagrækken, og at elevernes IT-kompetencer er et fælles anliggende og ansvar.
Keep t simple
IT-support
IT-Center Fyn er i samarbejde med den lokale IT-tekniker ansvarlig for drift af skolens netværk - fast og trådløst.
Skolens IT-tekniker yder også support på medarbejder-computere og supporter alle ansatte og elevers brug af netværk og skolens udstyr.
Bring your own device
Fagprogrammer, software, apps og Web 2.0 værktøjer, der bruges i undervisningen, skal være kompatible med såvel Windows som MAC styresystemer.
Udviklingsprojekter
Sct. Knuds Gymnasium har siden 2008 løbende implementeret IT-didaktiske udviklingsprojekter - bl.a. i form af indkøb af Smartboards og skolebaserede kurser i brugen heraf, en række Web 2.0-kurser, uddannelse af de faglige IT-vejledere og deltagelse i ITC-Fyn & Region Syds udviklingsprojekt om Flipped Classroom i årene 2014-2016.
I det omfang skolens LMS-system
fordrer større eller mindre kompe-
tenceudvikling hos personale og
elever, vil dette løbende blive

Digitale læremidler
I forbindelse med bogønsker kan de enkelte faggrupper søge om e-bøger (elektroniske bøger i pdf-format) og i-bøger (interaktive bøger med indarbejdede medier) på linje med p-bøger.
Skolen anvender p.t. i en række fag i-bøger med de digitale muligheder, mediet indeholder.
Sct. Knuds Gymnasiums IT-strategi
- faggrupperelateret vidensdeling understøttes af skolens LMS-system (O365).
Medarbejderkompetencer
Elevers kompetencer
Sct. Knuds Gymnasiums fælles mål og krav til elevernes IT-didaktiske og IT-faglige udvikling er beskrevet i dokumentet "Digital dannelse i undervisningen"
- se http://kortlink.dk/md6u
Platforme
Hjemmeside
http://www.sctknud-gym.dk
LMS-system
Learning Management System
Administrativt system - Lectio
Lectio - http://www.lectio.dk/ - er skolens studieadministrative system. Her behandles:
skema
fravær og skriftligt fravær
karaktergivning
eksamensplanlægning
Programmer der anvendes, skal være kompatible med Windows og MAC styresystemer - såvel på lærer- som elevsiden.
Fagprogrammer
Software/Programmer/Apps
Skolen stiller forskellige licenser/programmer til rådighed for elever og ansatte. Fx Microsoft Office pakken og elektroniske ordbøger via ITC-Fyn og fagprogrammer/software.
Anvendte programmer
O365 officepakke - fx Word, Excel, Powerpoint, OneNote
Google Apps for Education - kollaborative værktøjer
Gyldendals elektroniske ordbøger
Microsoft Office-pakken
Mindmaps, Blogs, Wikis, Padlet etc. - forløb, noter etc.
Prezi o.l - præsentationer
Screencast-O-Matic - vodcast
Socrative - quizzer, afstemninger, evaleringer etc.
Soundcloud - podcast
Survey Xact - spørgeskemaer
TI-Nspire, LoggerPro - databehandling mm.
Youtube, Skoda - informationssøgning
Ordnet - moderne dansk sprog, opslagsværk
- se også oversigt over de faglige it-vejlederes special-kompetencer
Fagprogrammer indkøbes efter ansøgning til Bevillingsgruppen (under Samarbejdsudvalget) fra de enkelte faggrupper.
Enkelte fagprogrammer køber eleverne selv - fx softwaren TI-Nspire til brug i matematikkundervisningen og de naturvidenskabelige fag.
Web 2.0 værktøjer
De enkelte undervisere kan inddrage forskellige web 2.0 værktøjer i undervisningen. Når dette er tilfældet, skal opgaver, materiale etc. kunne tilgås via link fra skolens LMS-system.
Medarbejder
pc-ordning mm.
De pc’ere, som medarbejderne har mulighed for at anvende på skolen, er skolens ejendom, og alle har et ansvar for at passe på udstyret.
Skolen stiller bærbare pc'ere til rådighed for samtlige fastansatte lærere. Årsvikarer tilbydes at låne en pc, hvis det skønnes relevant. De udleverede pc’ere er skolens ejendom, og lærerne skal sørge for at opbevare pc’en forsvarligt og sikre deres personlige adgangskoder. Det er muligt for medarbejderen at erhverve den enkelte pc, når den er afskrevet efter 4 år. Prisen (max 400 kr.) fastsættes af rektor under hensyntagen til model og efter en konkret vurdering af maskinens stand.
E-mail-politik: Alle ansatte har en officiel, personlig e-mailadresse (initialer@sctknud-gym.dk) og er forplig-tet til at åbne denne mindst én gang på alle arbejdsdage.

Retningslinjer for brug af skolens it-udstyr mv.
Generelle regler
Skolens netværk anses ligeledes for skolens ejendom. Brugen af skolens it-udstyr skal ske i overensstemmelse med det pågældende arbejdes hensigt og formål.
Brug af internettet må ikke have pornografisk, politisk ekstremistisk eller diskriminerende karakter for så vidt angår race, køn, etnisk eller social oprindelse eller religion. Der må heller ikke afsendes e-mails med sådant indhold. Modtages der e-mails med sådant indhold, skal den omgående slettes og afsendere skal informeres herom (såfremt dette er muligt).
Al download af program- og datafiler skal ske med respekt for licens- og ophavsretlige be-stemmelser. Fx må der ikke hentes piratkopier, og brug af billeder, citater mv., skal - i det om-fang det kræves - foregå med reference til ophavsrettens indehaver. Brug af internettet og e-mails skal i øvrigt ske i overensstemmelse med gældende dansk ret, herunder reglerne i straf-feloven.
Alle skal være opmærksomme på, at der på intranettet føres log over dele af brugernes elek-troniske færden.
Ved mistanke om brug af internettet og e-mails i strid med skolens retningslinjer herfor for-beholder skolen sig ret til at gennemse logningen/registreringen. Det bemærkes i den forbin-delse, at personalets private e-mails ikke vil blive gennemset, da disse er omfattet af brev-hemmeligheden.
Undervisningslokaler
I alle lokaler forefindes en stationær computer, som er forbundet til Smartboard og/eller projektor.
Det er også muligt at tilslutte egen laptop til Smartboard/projektor - kabler hertil ligger i skabet.
Projektoren tændes på det hvide panel, hvor PC1 tilkobler den stationære computer i skabet, PC2 tilkobler laptop.
Anskaffelser
Opdatering af IT-udstyr samt nyanskaffelser på området aftales i samarbejde mellem IT-tekniker og den IT-ansvarlige på området i ledelsen, Jesper Bang-Jensen (JB)
Investeringsplan for kommende udstyr udvikles løbende i takt med nye IT-baserede muligheder for didaktisering af hardware o.l.
Vedligehold
I dagligdagen fejlmeldes EDB-udstyr (PC, Mus, Tastatur, Netværk, software, Smartboard m.m.) via O365 Fejlmelding til skolens IT-tekniker fra ITC-Fyn, Kasper Turn Jensen (katu).
Vedligehold og reperationer aftales i samarbejde mellem IT-tekniker og den IT-ansvarlige på området i ledelsen, Jesper Bang-Jensen (JB).
IT-adfærd på Sct. Knuds Gymnasium
Underviserens rolle
Det er underviseren, der styrer undervisningen og derfor sætter den pædagogiske IT-dagsorden i timerne; den enkelte elev retter sig selvfølgeligt efter dennes anvisninger i respekt for undervisningens sociale og faglige fællesskab.
Det er underviserens pligt at efterlade lokalets stationære computer klar til undervisning til næste kollega efter eget brug.
Elevadfærd
IT er et alment brugt undervisningsmiddel - derfor hører den bærbare computer naturligt til i klasseundervisningen
Den bærbare computer, mobiltelefon, tablets o.l. skal bruges fokuseret og relevant i forhold til undervisningen
Spil, chat, sms, facebook mv. hører ikke hjemme i undervisningstiden – det er en fritids-/frikvartersbeskæftigelse. De nævnte medier kan dog anvendes som undervisningselementer, når læreren aktivt inddrager dem som sådan
Anvendelse af LMS-systemer skal ligeledes være undervisningsrelevant i forhold til den aktuelle time.
I
Se også:
http://goo.gl/2XMvdl
https://goo.gl/iy9hZU
Skolen har uddannet 7 faglige IT-vejledere, hvis kompetencer og opgaver er beskrevet i dokumentet "Faglige IT-vejledere" - http://kortlink.dk/nhxt
Efteruddannelsesplan
Plan/strategi for efteruddannelse (herunder IT-udviklingsforsøg i øvrigt, rammer og midler)
- UNDER UDARBEJDELSE
Digitale eksaminer
Undervisningsministeriet udruller i disse år standardforsøg med skriftlige eksaminer med netadgang i en række fag.
Vision
Sct. Knuds Gymnasium har en vision om, at alle elever deltager i digitale skriftlige prøver i de mulige fag - herunder er vi frontløbere på ministeriets løsning netprøver.dk til digitalisering af eksamen fra 2016-2019. Som en forberedelse til de nye skriftlige prøveformer skal elevernes løbende skriftlige arbejde og progression derfor rette sig mod en digitalisering af skriftlighed i bred forstand.
I fag med fagprogrammer introduceres disse hurtigt i elevernes skriftlige arbejde, og eleverne afleverer elektronisk mhp. plagiatkontrol. Lærerne retter i videst muligt omfang elektronisk.
Skolens IT-pædagogiske og IT-ansvarlige uddannelsesledere samt de faglige IT-vejledere understøtter denne udvikling med råd, vejledning og evt. udlån af materiale tilpasset den enkelte lærers behov og udviklingsideer.
Forsøgsoversigt
Dansk: http://goo.gl/oujIuc
Engelsk: http://goo.gl/wCfOpl
Fransk:
Matematik: http://goo.gl/LjxkRX
Samfundsfag:
Spansk:
Kemi:
Tilmeldte hold
Netadgangseksamensforsøgene findes til A-niveau eksaminer, og følgende hold er tilmeldt:
Samfundsfag, Spansk og Fransk Begyndersprog - alle elever
Matematik - alle MA-studieretningselever
Dansk - alle elever
Engelsk - en 3.g klasse og en 2.g klasse
Kemi - alle 1.-2.g klasser
Intranet
Skolens intranet tilgås via hjemmesiden og indeholder:
elektronisk opslagstavle
skolens gældende aktivitetskalender (kan synkroniseres til Outlook)
dokumentarkiv og pædagogisk materiale i øvrigt
diverse vejledninger, ansøgningsformularer o.l
Skolens LMS-system er Office365.
Skolens kommunikationsstrategi med bilag beskriver, hvordan dele af informationen/kommunikationen i forhold til eleverne foregår i Lectio/O365.
Plagiatkontrol
Alle elektronisk afleverede opgaver, der afleveres i Lectio scannes for plagiat via Lectios plagiatsystem. Skolen har desuden abonnement på https://www.ephorus.com plagiatkontrol, der scanner bredere på internettet.
Kilde: Personalepolitik, januar 2017
Kilde: Personalepolitik, januar 2017
Eks. på ofte anvendte programmer (og didaktisk formål):
http://www.sctknud-gym.dk/media/102486/kommunikations-strategi.pdf
iværksat. Fx gennemføres i efteråret
2016 et skolebaseret kursusforløb
i didaktisering af mulighederne
i O365.
Full transcript