Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

L'activitat geòlogica externa

Clàudia Gomà i Clàudia Soler
by

Clàudia Soler

on 16 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of L'activitat geòlogica externa

2. ELS AGENTS GEOLÒGICS Els agents responsables dels processos de meteorització, erosió, transport y sedimentació són l'aigua, el vent i en menor grau, els éssers vius. L'ACTIVITAT GEOLÒGICA EXTERNA 5. L'ESTUDI DEL RELLEU 4.EL CICLE DE LES ROQUES El cicle de les roques és el procés constant de formació, transformació i destrucció pel qual passen les roques i els materials que les formen. 1. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS FENÒMENS ATMOSFÈRICS Els processos són produïts per l'aigua, el vent i els éssers vius. Els principals fenòmens atmosfèrics són: Precipitacions Vent L'aigua L'aigua és un agent molt important, entre el cual distingim: Els rius. .Curs alt .Curs mitjà .Curs baix Els torrents. .Conca de recepció .Canal de desguàs .Con de dejecció Aiguës d'escolament Aiguës subterrànies Els oceans i mars Les glaceres .Xargalls .Piràmides de terra o pilar coronat .Zona d'aeració . Zona de saturació .Nivell freàtic .Penya-segats .Platges .Circ de la glacera .Llengua de la glacera .Front de la glacera Els processos geològics poden ser estàtics o dinàmics. PROCESSOS GEOLÒGICS Meteorització Erosió, transport i sedimentació Física i mecànica Química Termoclastisme
Crioclastisme
Haloclastisme
Acció dels éssers vius Dissulució dels minerals Erosió .Despreniment .Abrasió Transport .Químic .Físcic Sedimnetació .Sobtada .Gradual 3. LES ROQUES SEDIMENTÀRIES S'originen en la superfície com a conseqüència dels processos geològics externs. El vent El vent és un agent geològic que modifica el relleu, peró en menor grau que l'aigua. El vent erosiona i transporta partícules. Les més petites poden mantenir-se en suspensió i viatjar durant diversos quilòmetres. Quan la velocitat del vent disminueix o les partícules que aquest transporta topen amb un obstacle es produeix l'erosió. Arcs Dunes Els processos geològics modifiquen el relleu i donen lloc a diverses formes o paisatges. Per poder conèixer les característiques d'aquestes formacions s'utilitzen diversos mètodes d'estudi: ELS MAPES TOPOGRÀFICS:
Ens permeten conèixer les característiques de la superfície d'una zona; els mapes es dibuixen a escala. ELS PERFILS TOPOGRÀFICS:
A partir dels mapes topogràfics es poden realitzar els perfils topogràfics que són representacions del relleu en sentit vertical. ELS MAPES GEOLÒGICS:
Els mapes geològics representen els materials que es troben en la superfície terrestre i els fenòmens geològics, externs i interns , que els han afectat. Els sediments es formen quan les partícules s'erosionen i els agents geològics externs les transporten, es dipositen i s'acumulen. Quan es dipositen constitueixen estrats. Les zones on s'acumulen els sediments són les conques de sedimentació. En les conques de sedimentació els sediments experimenten un procés de litificació. Tipus de roques sedimentàries Roques d'origen detrític Les roques d'aquest grup són les argiles, els gresos i els conglomerats. Roques d'origen químic Les roques més habituals d'aquest grup són el guix, la sal gemma i les calcàries. Roques d'origen orgànic Les més habituals són el carbó i el pertroli. Treball fet per:
Clàudia Gomà
Clàudia Soler Professora:
Elisa Goytia Assignatura:
Naturals Curs:
2n ESO A 1 2 3 4 Depressió Anticiló El corrent circular produeix el vent L'energia solar detrmina la temperatura de l'aire, i la temperetura de l'aire amb la humitat i la pressió atmosfèrica, condicionen els fenòmens atmosfèrics. El clima és el conjunt de fenòmens atmosfèrics o meteorològics que caracteritzen una zona geogràfica.
Full transcript