Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAASMECHELEN - BELEIDSINTENTIES 2014-19

No description
by

Mesut Mermer

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAASMECHELEN - BELEIDSINTENTIES 2014-19

Tweede Schepen Erik Kortleven
Bevoegd voor:
Toerisme
Economie
Evenementen
Sociaal bedrijvencentrum
Vzw Leisure Valley
Derde Schepen Mieke Ramaekers
Bevoegd voor:
Tewerkstelling
Kinderopvang
Onderwijs
Bibliotheek
Gelijke kansen & diversiteit
Leefbaarheid
Leefmillieu
Duurzaamheid

Vierde Schepen Caroline Penders
Bevoegd voor:
Patrimonium
Openbare werken

Eerste Schepen Georges Lenssen
Bevoegd voor:
Ruimtelijke ordening en planning
Groen & landschap
Landbouw
Huisvesting & wonen
Begraafplaatsen
Mobiliteit
Algemeen grondbeleid

MEERJARENPLAN
2014 - 2019

GEMEENTE - OCMW
5/11/2013

Vijfde Schepen Tanja Imbornone
Bevoegd voor:
Financiën
Personeel
ICT & digitalisering

Zesde Schepen Jos Lambrichts
RAF TERWINGEN
BURGEMEESTER

Bevoegd voor:
Politie
Brandweer
Burgerzaken
Acquisitiebeleid
Communicatie
Vergunningenbeleid ruimtelijke ordening

Zevende Schepen Erik Ver Berne
Bevoegd voor:
OCMW-voorzitter
Welzijn
senioren
personen met een handicap
armoede bestrijding

WAT IS BBC?
Beleids- en beheerscyclus
Opgelegd door Vlaamse regering
"Meerjarenplan" tot 2019
Bedoeling?
"Geen woorden maar daden"
Belangrijk voor inspraak
Focus vanuit de beleidsnota BBC:
Focus vanuit beleidsnota BBC:

6 Strategische Doelstellingen
Fier op Maasmechelen
Gezond Maasmechelen
Actief Maasmechelen
Veilig Maasmechelen
Aantrekkelijk Maasmechelen
Verantwoordelijk Maasmechelen
1. Fier op Maasmechelen
2. Gezond Maasmechelen
6. Verantwoordelijk Maasmechelen
4. Veilig Maasmechelen
3. Actief Maasmechelen
"Samen" fier
Omgevingsanalyse: meten is weten
adviesraden
enquête cultuur
bevraging sportclubs
enquête jongeren en vrije tijd
thesis rondhangende jongeren
onderzoek participatiedrempels (armoede)

Bevindingen: rekening houden binnen beleidsplanning

Sectoraal inspraaktraject

Positief

financiële ondersteuning (de jeugdwerking)

uitgebreid sportaanbod (diverse doelgroepen)

uitstekende netoverschrijdende schoolsportwerking (Interscholen Maasmechelen)
Inspraaktraject - bevindingen sport
Aandachtspunten

nood aan meer gediplomeerde trainers

tekort aan sporthalruimte en nood aan atletiekpiste

verouderde accommodaties/kwaliteitszorg in onze sportinfrastructuur

sportpromotie: inspelen op nieuwe tendensen

extra aandacht voor G-sport
Inspraaktraject - bevindingen sport
Positief

Kwaliteitsvol en gevarieerd aanbod

Samenwerking/openheid naar vrijwilligers/verenigingen

Cultuurcentrum staat op de regionale en nationale kaart
Inspraaktraject - bevindingen cultuurcentrum
Positief

Werking cultuurdienst

Constructieve samenwerking met cultuurraad


Aandachtspunten

Creëren van synergieën en samenwerking tussen verschillende instellingen/verenigingen en diensten

Profileren cultuurdienst

Verhogen cultuurparticipatie: doelgroepen (jongeren, senioren, kansarmen, ...)
Inspraaktraject - bevindingen
cultuurdienst

Aandachtspunten

Vraag naar jongerenevenement met bovenlokale uitstraling

Drempels voor kinderen en jongeren in armoede

Lokaal vormingsaanbod voor begeleiders jeugdwerk
Inspraaktraject - bevindingen jeugd
Positief

Groeiende zin voor samenwerking in Maasmechelen cf. erfgoeddagen, tentoonstelling De Stop erop, …

Veel potentieel aanwezig:
 steenkoolmijngeschiedenis
WOI
archeologische vondsten
UNESCO-werelderfgoed, …

Diversiteit in actoren:
musea
heemkundige kringen
gemeenschappen
kerkfabrieken

Inspraaktraject - bevindingen cultureel erfgoed
De Vlaamse Gemeenschap reguleert de vrijetijdssectoren
via de decreten:

Decreet lokaal cultuurbeleid
Decreet lokaal jeugdbeleid
Decreet lokaal sportbeleid

De decreten formuleren Vlaamse beleidsprioriteiten en beleidsaccenten (integrale aanpak).
Decretale opdrachten en beleidsprioriteiten
Sport draagt bij tot een fitte en actieve bevolking
Sport heeft een hefboomeffect:

zorgt voor integratie
zorgt voor vakantieopvang
zorgt voor sociale cohesie
….

Vlaamse beleidsprioriteiten
SD02 Gezond Maasmechelen: Sport
Prioriteit: ondersteuning sportverenigingen

De sportclub is van onmiskenbaar maatschappelijk kapitaal
 

Acties :

subsidiereglement
ondersteuning kwaliteitsvolle jeugdbegeleiding
ondersteuning structurele samenwerking
Gezond Maasmechelen: Sport
Prioriteit: verhogen sportparticipatie diverse doelgroepen

Jeugd en volwassenen aanzetten tot levenslang sporten
Vooral niet-participanten
Laagdrempelig beweeg- en sportaanbod
Gezond Maasmechelen: Sport


Seniorenaanbod bestendigen en uitbreiden

Acties :
Netbal senioren
Maasmechelse seniorensportdag
Wandelingen voor senioren


Kansengroepen

Acties :
de organisatie van specifieke sportactiviteiten (opboksen, buurtsport, taalsportkamp…)
de organisatie van G-sportactiviteiten (Flapuit, G-voetbaltornooi, stap met ons mee …)
kortingssysteem voor personen met een omnio-statuut.


Deze acties worden georganiseerd door de sportdienst en/of i.s.m. partners
Gezond Maasmechelen: Sport


Een kwaliteitsvol en gevarieerd vrijetijdsaanbod
maakt een gemeente aantrekkelijk (participatie/ontmoeting).

Het cultuurcentrum (lokaal en regionaal)
De jeugddienst
De cultuurdienst
De dienst cultureel erfgoed
Sportdienst

SD05 Aantrekkelijk Maasmechelen

Het cultuurcentrum voorziet:

Kwaliteitsvol, gevarieerd en breed toegankelijk cultuuraanbod (theater, dans, klassieke muziek, jazz,...) met aandacht voor gesubsideerde gezelschappen/kunstenaars

Doelgroepenwerking: jongeren/senioren/scholen/families

Ondersteuning aan amateurkunsten en (sociaal) culturele verenigingen

Faciliteren van receptieve werking (+/- 84 verenigen)

Samenwerkingsprojecten (Cantate, Davidsfonds, Willemsfonds, VTBKultuur, Vormingsplus, De Bolster, Lions Club, Rotary…)


Aantrekkelijk Maasmechelen: cultuurcentrum
Het gemeentebestuur ondersteunt het particulier jeugdwerk via o.m.:

aangepaste en veilige infrastructuur

diverse subsidies (vorming, projecten, werking)

lokale vormingsmomenten

Aantrekkelijk Maasmechelen: jeugddienst
Het gemeentebestuur voorziet in een aanvullend
vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met aandacht voor:

participatie van kansengroepen

inspraak voor kinderen en jongeren

diverse (nieuwe) vormen van jeugdcultuur

ontmoetingskansen voor jongeren

Aantrekkelijk Maasmechelen: jeugddienst
Het gemeentebestuur stimuleert een dynamisch, duurzaam, lokaal cultuurbeleid. Hierin vervult de cultuurdienst een regiefunctie.

Gemeenschapsvorming (aanvullend cultureel aanbod)

Cultuureducatie (lezingen, workshop, vorming)

Bereiken van kansengroepen (vrijetijdspas, samenwerking organisaties die drempelverlagend werken)

Structuur-en projectsubsidiëring (project)toelage

Aantrekkelijk Maasmechelen: cultuurdienst
aandacht en ontsluiting cultureel erfgoed

Inventarisering van Maasmechels erfgoed o.a. via ErfgoedPlus

Participatie aan landelijke acties (Erfgoeddag, Open Monumentendag…)

Organisatie van erfgoedprojecten in samenwerking met lokale en regionale actoren en diensten (WOI, archeologie, 50 jaar Turkse Migratie….)

Participatie aan (inter)gemeentelijk samenwerkingsverband Erfgoedcel Mijn-Erfgoed
Aantrekkelijk Maasmechelen: cultureel erfgoed
Het gemeentebestuur creëert een breed draagvlak bij lokale bevolking en scholen rond:

Ontwikkelingssamenwerking

Jumelages(win-win)

Verantwoordelijk Maasmechelen

Zakelijke maar billijke organisatie-klant verhouding

Actualisering retributiereglementen

Actualisering gebruiksovereenkomsten sport-jeugd

Werking adviesraden

Optimale krachtenbundeling tussen vrije tijdsdiensten en overige gemeentelijke diensten

Integrale uitdagingen

Ruime aandacht voor de sportinfrastructuur (onderhoud, renovatie en bouw)
renovatie sporthal De Kommel
zwembad Prinsenpark
nieuwbouw sporthal i.s.m. Campus De Helix
nieuwbouw Budohal
realisatie sportcomplex Mottekamp
herlocatie jeugd Patro Eisden Maasmechelen
uitbouw voetbalinfrastructuur FC Juve
heraanleg Finse Piste

Renovatie infrastructuur in cultuurcentrum
Integrale uitdagingen
Aandacht voor gemeentelijke infrastructuur i.k.v. goede dienstverlening
Maasmechelen profileert zich als een dynamische gemeente met ambitie voor de toekomst.

Vanuit de vrijetijdssector willen we die uitdagingen onderschrijven
Upgrading cultuurcentrum (Opwaardering RSV)
Erkenning werelderfgoed UNESCO
Kunst in openbare ruimte
Bijzondere evenementen (samenwerking tussen gemeentelijke diensten en culturele actoren)
jongerenfestival
tentoonstellingen WOI en archeologische vondsten
groot internationaal sportevenement
Participatie van kansengroepen: gedeelde Maasmechelse identiteit
...
Fier op Maasmechelen
Welzijn
Vrijetijd
Wonen
Mobiliteit

Welzijn
Senioren
Vrijetijd
Wonen
Mobiliteit
PERSONEN MET EEN HANDICAP
Welzijn
ARMOEDE
Bevoegd voor:
Cultuur
Jeugd
Sport
Ontwikkelingssamenwerking & Jumelages

Positief

Ondersteuning particulier jeugdwerk: subsidies, jeugdinfrastructuur, kampvervoer, …

Kwalitatief aanbod, afgestemd op de doelgroep
 Aandachtspunten:

Linken tussen roerend en onroerend erfgoed

Domeinoverstijgende samenwerking:
toerisme
ruimtelijke ordening
onderwijs
cultuur

Inspraak Traject
Gezond Maasmechelen
Acties:
sportkampen voor de jeugd tijdens de vakantieperioden
schoolsport (Interscholen)
lessenreeksen voor de jeugd (o.a. sport- en zwemacademie,…)
lessenreeksen voor volwassenen (o.a. sport voor vrouwen, …)
sportdagen voor de jeugd (o.a. JIM-dag, sportkicks,…)
sportdagen voor volwassenen (o.a. gemeentesportdag,…)
met de nodige aandacht voor doorstroming naar de sportclub
Aantrekkelijk Maasmechelen
OCMW Maasmechelen

Strategische nota 2014-2019

Het OCMW is een moderne, goed georganiseerde, performante overheidsinstelling afgestemd op de huidige samenlevingsproblematieken en opportuniteiten
Strategische doelstelling 1
Efficiënt inzetten van personeel en middelen
Nieuw organogram/personeelskader
Budgethouderschap
Vernieuwen functiekaarten en evaluatiesysteem
Systeem van interne controle
Interne studies om de meest efficiënte werking na te streven
Optimaal gebruik van het patrimonium
Kansen geven aan personen met een handicap
Beleidsdoelstellingen
Digitaliseren/informatiseren voor een efficiënte werking van de organisatie

Opzetten beheersinformatiesysteem

Optimaal gebruik van bestaande software
De samenwerking tussen het OCMW en de gemeente vergroten met het oog op een efficiëntere dienstverlening
Afstemmen van de dienstverlening op de actuele noden van de Maasmechelse samenleving
Strategische doelstelling 2: ouderenzorg
Coördineren van de zorg om de afstemming en samenwerking van de verschillende actoren, diensten en instellingen binnen de ouderenzorg in Maasmechelen te bevorderen en de subsidiariteit te verhogen

Oprichten van een platform
Beleidsdoelstellingen
Een aanbod van diensten creëren in de wijk waardoor de Maasmechelse senioren en personen met een handicap langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven
Heroriënteren en verruimen van de werking van de transmurale dienstverleningen

DC De Bolster: meer decentrale werking

Heroriëntatie seniorencentrum

Optimaliseren werking 2 dagverzorgingscentra
Onderzoek naar de mogelijkheden om samen met openbare of private partners het nodige woon- en zorgaanbod voor senioren te realiseren

Residentiële voorzieningen

Assistentiewoningen
Verhogen van de kwaliteit van de hulpverlening en het efficiënt toewijzen van steun in de hulpverlening
Strategische doelstelling 3: sociaal beleid
De risico’s op misbruik beperken bij het toekennen van steunverlening

Oprichten van een controlecel
Beleidsdoelstellingen
Permanent bewaken van de kwaliteit van de hulpverlening

Verruimen van het beeld op de algemene leefsituatie van de cliënt

Evaluatie van het systeem van de steunnormen

Permanent inzetten op activieringsbeleid/tewerkstelling
Ondernemend Maasmechelen
ACTIEF
Beleidsdoelstelling
Gemeentebestuur stimuleert:

Lokale economie
Handel en horeca
Bedrijfsterreinen
Ondernemend Maasmechelen
1 Ondernemers ondersteunen via brede waaier service

Acties

Bundelen beschikbare informatie (charter van de starter)
Dialoog versterken
Markten en kermissen ondersteunen en promoten
Inventarisatie handelaars en ondernemers
Actieplannen
2 Divers en aantrekkelijk handelsaanbod
Acties

Commerciële acties ondersteunen en faciliteren
Beschikbare subsidies benutten
Actieplannen
3 Interactie toerisme, handel en horeca

Acties

Samenwerking tussen gemeentelijke diensten
Evenementen en arrangementen uitwerken
Toeristische producten


Actieplannen
4 Synergie tussen diverse winkelgebieden
Uit te werken binnen het platform Maasmechelen Leisure Valley
Actieplannen
5 Ondersteunen terhills en connecterra
Actie
Optimaliseren middelen
Facilitering projecten
Actieplannen
6 Inbreiding oude bunders
Actie
Revitalisering Oude Bunder
Actieplannen
7 Ontsluiting oude bunders
Actie
Realisatie deelprojecten AWV
Actieplannen
Toeristisch Maasmechelen
ACTIEF
Beleidsdoelstelling
Gemeentebestuur:
Zorgt voor optimale toeristische dienstverlening
Investeert actief in uitbouw toeristische capaciteit
Toeristisch Maasmechelen

1 Herkenbare identiteit en eenduidig imago
Acties

Positionering en identiteit conform citymarketingplan bevestigen en referentiekader ontwikkelen

Huisstijlelementen conform identiteit

Communiceren van toeristische troeven
Actieplannen
2 Uitbouw erfgoedsites
Acties
Erkenning Unesco-werelderfgoed incl. inventarisatie te nemen maatregelen
Toegankelijkheid Heilig-Hartcollege
Openstelling Smidse, Molen Meeswijk, Leut,…
Renoveren stationsgebouwtjes Eisden
Actieplannen
3 Kortverblijftoerisme stimuleren
Acties
Toeristische troeven promoten
Uniforme communicatie en promotie
Continueren communicatie met logiesverstrekkers
Onderhoud en herstelling toeristische troeven
Actieplannen
4 Kwaliteitsvolle ontvangst en informatieverstrekking bezoekers
Acties
Optimaliseren en hernieuwen toeristisch onthaal
Kennisverwerving toeristische aanbod
Deel uitmaken van ‘Toeristische onthalen Limburg’
Ontwikkelen brochures, flyers,….
Actieplannen
5 Uitbreiding toeristische producten
Actieplannen
Acties

Samenwerking tussen gemeentelijke diensten
Evenementen en arrangementen uitwerken
Toeristische producten
3 Interactie toerisme, handel en horeca
Actieplannen
- Vrijetijd
- Onderwijs & opvoeding
- Tewerkstelling
- Wonen / wijken
Competenties
Educatie
Talent
Taal
Gezinsondersteuning
- coördinatie huis van het kind
- kinderkansarmoedebeleid uitschrijven
ism het OCMW en andere partners
& kwetsbare gezinnen begeleiden bij
de opvoeding van 0 - 3 jaar
Kinderopvang
- inspringen op maatschappelijke noden
- loket kinderopvang: gezinnen vinden
de juiste kinderopvang
- ondersteuning lokaal overleg
kinderopvang
Tewerkstelling
- Jongeren de weg wijzen naar 'jobs' van de toekomst
in onze gemeente:
° zorg
° toerisme en natuur
° winkels
° industrie en diensten

- Uitbouw en samenwerking forum lokale
werkgelegenheid & Onderwijs:
° meer stageplaatsen
° betere studiekeuze
° betere slaagkansen
Onderwijs
- flankerend onderwijsbeleid -
inclusief,
netoverschrijdend BaO, SO,
volwassenenonderwijs
- Gemeentelijk BaO: kwaliteitsvol
onderwijs aanbieden en
eindtermen nastreven binnen de
diversiteits- en
competentieontwikkeling van de
jonge wereldburgers
Taal
We voeren een taalbeleid met het oog op verhogen van gelijke kansen en de Nederlandstalige participatie aan de samenleving
Ontmoetingsplaats
- de bibliotheek stimuleert de leesmotivatie en
taalontwikkeling van kinderen en jongeren
- de bibliotheek is een laagdrempelige, toegankelijke
ontmoetingsplaats aangepast aan de moderne
technologie
Talent
- de gemeente stimuleert het talent van ieder kind
- de gemeente beschikt over een aantrekkelijk
cultureel opleidingsaanbod via de academies
Diverse wereld
Duurzame wereld
leefbare wereld
samenwereld
Lieve ster
Op een dag was er eens een ster
in de hemel een ster
en hij bibberde
hij bibberde omdat hij naar beneden viel
en toen kwam een jongen
met een mand en een deken
en hij nam de ster

Elisa Opsteyn - De ZonneWijzer
Pluimboek 2013

Op 'Reis met Taal' ism vrijwilligers
De Wondere Pluim Maasmechelen ism ouderraden, basisscholen, gemeentelijke diensten
Iedere inwoner moet met veel 'goesting' deelnemen aan een gezamenlijke identiteit, namelijk Maasmechelaar zijn, waarbij beleven van gezamenlijke waarden en normen, vreugde en verdriet, verdraagzaamheid en eigenheid, allemaal zijn plaats krijgen.
- Minder energie verbruiken
- Overschakelen naar hernieuwbare energie
- Door investeringen en gedragswijzigingen
- Bij gezinnen, bedrijven en de gemeente zelf
- samenhorigheid in de wijken verbeteren
- afspraken voor goed samenleven doen resprecteren
Inspraak
Adviesraden
Koepelraad
Aandachtspunten

Verouderde infrastructuur en te weinig geschikte culturele infrastructuur

Doelgroepenwerking naar jongeren (muziek) en senioren

Vraag naar grotere podiumproducties
Focus vanuit beleidsnota BBC:

Patrimoniumbeheer:
Verhoging van bezettingsgraad (politie, kerkenplan,...)
Toegankelijkheid & Brandveiligheid
Renovatie bestaand patrimonium(zwembad,De Kommel, administr. centr. )
Nieuwbouw patrimonium

Openbaar domein:
Gewoon onderhouds domein
Stoepenplan
Gesubsideerde dossiers
Maasmechelen centrum
Aanleg gemeentelijke verkavelingen
Aanleg pleinen
Fietsoversteekplaatsen
2013

Financiële afspraken worden ikv het meerjarenplan reeds geactualiseerd en zullen vanaf 2014 ingang vinden
Voorjaar 2014
Komen tot een geactualiseerde afsprakennota ikv adviesverstrekking

De 'koepelraad' wordt hier voor bijeengeroepen
Financiën grootste uitdaging van deze legislatuur.
Gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
Verder investeren in de uitbouw van het open gemeentelijk sportpark:
nieuwe attractieve sporten ( o.a. hockey,...)
aanleg atletiekpiste

Optimalisering gebruik huidige infrastructuur
Gebruiksovereenkomsten met sportverenigingen
Hogere en efficiëntere benuttingsgraad van de gemeentelijke infrastructuur

Integrale uitdagingen
Aandacht voor gemeentelijke infrastructuur i.k.v. goede dienstverlening
Gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
Ons beleid moet zich focussen op een lange termijn visie. Legislatuur-overschrijdend werken.
Inkomsten moeten stijgen.
Geen verhoging van personenbelasting, opcentiemen en dienstenbelasting.
Niet meer belastingen, wel meer Maasmechelaren die belastingen zullen betalen.
Gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
Tegelijkertijd uitgaven dalen:
Gezond evenwicht tussen inkomsten en uitgaven
Vinger op de knip houden door monitoring
Steen om steen-principe
3 maandelijks standopname’s
Nieuwe plannen toetsen
minstens halfjaarlijkse begrotingscontrole
Monitoringscomité

- niet noodzakelijk?

- niet gewenst?

- jaarlijks overleg
Sober personeelsbeleid ism OCMW
-pensioneringsgolf

Samenwerking gemeente en OCMW
Samenaankopen
Personeelsdienst
ICT dienst
Technische dienst
Aantrekkelijk Maasmechelen
Digitale communicatie met alle diensten
Uitbouwen e-loket
Digitaliseren dossiers, digitale bouwvergunning, scannen facturen,…
Afgifte documenten met digitale stempel
Besparingen op overheidsapparaat.
“One-shots”=>investeringen
Grenzen vastleggen:
OCMW
Politiezone
Het uitvoeren van die prioriteiten geeft recht op subsidies van de Vlaamse overheid.
5. Aantrekkelijk Maasmechelen
Patrimonium
Verhoging van de bezettingsgraad
politie

kerkenplan
administratief centrum
gemeentehuis
oud klooster
Patrimonium
Toegankelijkheid
Patrimonium
Renovatie bestaand patrimonium: belangrijkste items
zwembad
sporthal De Kommel
administratief centrum
Nieuwbouw patrimonium
sporthal De Helix

Patrimonium
Openbaar domein
Openbaar domein
Openbaar domein
Openbaar domein
Openbaar domein
Openbaar domein
Gewoon preventief onderhoudsdossiers
Stoepenplan (+400 000 jaarlijks)
Gesubsideerde dossiers:
Veilige schoolomgeving
Helix
't Kreeftje
Openbare ruimte bipool
ontsluiting
toegang parking
Zwarte punten: N78
Opgrimbie
Maasmechelen centrum
Heirstraat
Dr. Haubenlaan
Stadspark - speeltuin
Aanleg gemeentelijke verkavelingen
Mottekamp
Uikhoven
Patro
....
Openbaar domein
Aanleg pleinen
Vrijthof
Koudenbergplein
Fietsoversteekplaatsen
Ringlaan
Duivelsberg
Weg naar Geneuth
50.000 €
Brandveiligheid
30.000 €
Nieuwbouw patrimonium
wijkcentrum Kotem
jeugdaccommodatie Patro
voetbalaccommodatie Mottekamp
Patrimonium

Acties
Uitwerking themajaren
Realisatie zandloperpad
Gebruik multi- en sociale media
Sturen en promoten van actieplannen NPHK
Ontwikkelen en commercialiseren producten
Kerntaken
Full transcript