Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1.กิจการเพื่อสังคมเป็นไปได้จริงหรือไม่ในสังคมไทย

No description
by

pathitta chaysaeng

on 23 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1.กิจการเพื่อสังคมเป็นไปได้จริงหรือไม่ในสังคมไทย

design by Dóri Sirály for Prezi

เป็นไปได้จริง
เพราะมีปัจจัยสนับสนุนในการจัดตั้งกิจการเพื่อสังคมขึ้น เช่น

มีคนจำนวนมาก และมีทรัพยากรที่ยังไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่มากเช่นกัน

อีกทัั้งยังมีปัญหาที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น ผู้ที่มีการศึกษาสูง

มีโอกาสประกอบอาชีพที่มีรายได้มั่นคงมากกว่าผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาก็มักจะหารายได้จากการรับจ้างรายวัน

หรือทำการเกษตรที่ถูกกดราคาจากผู้รับเหมา และหากยิ่งไม่ได้เป็นเจ้าของเอง

โดยเป็นแค่คนงานรับจ้าง ก็จะมีโอกาสเงยหน้าอ้าปากได้ยากยิ่งขึ้น รายรับที่ได้

ก็จะไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นรายเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน ฯลฯ

หรือไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเต็มที่

รายรับที่ได้เป็นรายวันก็ถูกใช้หมดไปภายในวันหนึ่งๆ เป็นเหตุให้ต้องก่อหนี้สิ้นตามมา


จัดทำโดย
1.น.ส.กานต์ชนิต ดีนวนพะเนา 57103011173
2.น.ส.ณภัทร ศาสนอนันตกุล 57103011181
3.น.ส.ปทิตตา ฉายแสง 57103011186
4.น.ส.พัชรีญา ฟองคำ 57103011192
5.น.ส.มัชฌิมา บุญยุภู 57103011193
6.น.ส.รุ่งกานต์ วิจิตรจันทร์ 57103011196
7.น.ส.นวพร ฉัตรวิริยะเจริญ 57103011225
8.น.ส.พัณณิิตา วงศ์วัชรโชติ 57103011229
9.นายโยธิน อาซอง 57103011234
10.น.ส.ศิรดา เพื่อช่อ 57103011243
1.กิจการเพื่อสังคมเป็นไปได้จริงหรือไม่ในสังคมไทย
ด้านสิ่งแวดล้อม
สังคมไทยเองก็ได้มีการก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมมาอยู่ก่อนแล้ว โดยมีอยู่หลากหลาย

รูปแบบ ทั้งในเรื่องของประเภทกิจการ ระบบการดำเนินงาน ไปจนถึงเป้าหมาย

ในการแก้ไขปัญหาสังคมที่แตกต่างกัน แต่ความแตกต่างนั้นเองก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของ

ของการเป็นกิจการเพื่อสังคม โดยมีลักษณะดังนี้
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
1. รับจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่างๆ
2. เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการให้คำปรึกษาการแยกขยะและการจัดการวัสดุเหลือใช้
3. ให้คำปรึกษาด้านกิจกรรมซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility : CSR) แก่บริษัทและองค์กรที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อม
4. รับจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยมุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และซีเอสอาร์
ผลตอบแทนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม:
• การสร้างสรรค์กิจกรรมเรื่องการคัดแยกขยะ และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชน
มีทัศนคติในการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• การคัดแยกขยะทำให้จำนวนขยะลดลง และสามารถนำวัสดุบางส่วนกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้
• ช่วยให้บริษัทที่ต้องการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มีแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้น
ความมั่นคงทางการเงิน:
บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยมีรายได้หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 ในปี พ.ศ. 2551 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 ในปี พ.ศ. 2550 ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 96 และร้อยละ 55 ในช่วงเวลาเดียวกัน มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4.1 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2551
2.อะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของการทำกิจการเพื่ิอสังคม
คุณค่าที่แท้จริงการทำธุรกิจเพื่อสังคม มีทั้งในด้านนามธรรมและรูปธรรม
- ด้านรูปธรรม คือ ผลกำไรจากการประกอบธุรกิจ คือเงิน ซึ่งเปรียบได้กับปัจจัยที่ 5 ในปัจจุบัน และมีอิทธิพลเหนือปัจจัยอีก 4 ข้อ คือ หากไม่มีเงิน ก็จะไม่มีปัจจัย 4 นั่นเอง ซึ่งอาจจะนำมาต่อยอดเป็นทุนเพื่อการขยายเครือข่ายธุรกิจต่อไป และที่สำคัญปัญหาสังคมได้รับการเยียวยาแก้ไข คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีีขึ้น จากการมีรายรับที่มั่นคงกว่าแต่เดิม มีช่องทางการหาเลี้ยงชีพ ยืนลำแข้งด้วยตนเองได้ โดยไม่ต้องรอรับความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีกว่าเดิม
หรือรู้วิธีขจัดปัญหาที่ประสบอยู่ด้วยตนเอง
- ด้านนามธรรม คือ ผลกำไรของชีวิต คนสังคมในปัจจุบัน มีชีวิตอยู่กับการหาเช้ากินค่ำ เป็นมนุษย์ออฟฟิศหรือมนุษย์เงินเดือน ที่มีกิจวัตรแบบเดิมๆ คือเช้าไปทำงาน เย็นกลับบ้าน บางคนก็แทบจะไม่มีเวลาพักผ่อน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็ทำกันไปตามความเคยชิน ขาดแรงจูงใจหรือเป้าหมายที่ชัดเจน สิ่งที่ได้ตอบแทนจากการทำงานที่แสนจะเหน็ดเหนื่อย ก็เป็นเพียงเงินจำนวนหนึ่ง ที่ใช้แล้วหมดไปไม่ก่อเกิดประโยชน์ใดๆขึ้นในสังคม
ที่เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้อย่างชัดเจนนัก แต่กิจการเพื่อสังคมนั้นต่างออกไป เพราะนอกจะมีเงินแล้ว ยังได้ประสบการณ์ชีวิตเสมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตใจ หากได้กระทำสิ่งที่เกิดคุณประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวม ที่ไม่ใช่แค่ส่วนตนแล้ว ย่อมถือว่าเป็นการเกิดและตายอยา่างมีคุณค่า ในฐานะมนุษย์
เมื่อสังคมได้ประโยชน์ ก็จะยังผลไปสู่การมีกำลังใจที่ดีในการยังชีพของคนในสังคม เนื่องจากมีพื้นฐานหรือปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข ในสังคมที่ปราศจากปัญหา

กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อสังคมได้รับการฟิ้นฟูทั้ังสภาพภายใน คือ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม และสภาพภายนอก คือ ลักษณะหรือสภาพที่สังคมกำลังประสบ เมื่อปัญหาสังคมได้รับการแก้ไข คนในสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้ สังคมก็จะเติบโดไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ จึงนับได้ว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง
4.หากนิสิตมีโอกาสทำกิจการเพื่อสังคมของตน นิสิตจะเลือกทำอะไร

ประเทศไทยประสบปัญหาผลไม้ล้นตลาดมาหลายครั้ง ทำให้ราคาผลไม้ตกต่ำ ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าและชาวสวนขาดทุน จนกลายเป็นปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไปในที่สุด และในปีที่ผ่านมาคนไทยหันไปบริโภคผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศมากกว่าผลไม้ในประเทศ การแปรรูปผลไม้จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มมูลค่าให้ผลไม้ไทย หากมีทุนอยู่แล้ว ก็นำไปซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้ในโรงงานแปรรูปผลไม้ แล้วรับซื้อผลไม้ที่เหลือขายหรือขายไม่หมด และผลไม้ที่ถูกคัดออก นำมาทำผลไม้แปรรูป อย่างเช่น ผลไม้อบแห้ง ผลไม้ดอง ผลไม้แช่อิ่ม ผลไม้กวน ผลไม้ทอด แยมผลไม้ เป็นต้น แล้วนำมาบรรจุขายในพื้นที่ และส่งขายทั่วภูมิภาคในไทย หากมีกำไรมากขึ้นก็อาจจะส่งขายต่างประเทศ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายมากขึ้น จากที่มีแค่สินค้าจำพวกผลไม้ ก็นำพืชผักธัญญาหารมาแปรรูปด้วย คนงานก็อาจจะจ้างผู้ที่ว่างงานอยู่หรือเกษตรกรที่ว่างการทำไร่ทำสวนมาทำงาน ด้วยอัตราค่าแรงที่เหมาะสมและเป็นธรรม การส่งออกผลไม้แปรรูปเป็นการสร้างชื่อให้กับวงการผลไม้ไทย และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ทำการค้าผลไม้ ลดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากการขาดรายได้จากผลผลิตทางเกษตร นอกจากนี้การแปรรูปผลไม้ ยังเป็นเพิ่มรสชาติและถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นาน ผู้บริโภคที่รับประทานไม่หมด ก็สามารถเก็บไว้ทานต่อโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น และไม่ต้องกังวลว่าอาหารจะเสียรสชาติ เหมาะเป็นขนบขบเคี้ยวระหว่างมื้อที่มีคุณประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายมากกว่าขนมขบเคี้ยวจากแป้ง มันฝรั่ง หรือ สารประกอบอื่นๆ
บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด มหาชน
ด้านการศึกษา
มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการ จัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
เวทีการจัดการความรู้ของสังคมไทย สังคมจะเกิดความรัก สามัคคี และสามารถพัฒนาศักยภาพของคนได้นั้นต้องเกิดจากความรู้ และจะดี มากยิ่งขึ้น
หากคนในสังคมที่มีหน้าที่ และมีความรู้แตกต่างกันไป มาแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะต่างๆ ให้แก่กันและกัน ซึ่งมีวิธีที่จะทำให้บุคคลเหล่านี้มาเจอกันได้นั่นก็คือ การมีหน่วยงานเปิดเวทีกลาง

- Social Innovation นวัตกรรมทางสังคม มลูนธิสิคส. เป็นองคก์รกลางในการรวบรวมบคุคลากร และวิทยากรด้านการเรียนรู้เกิดเป็นชุมชน หรือสังคม แห่งการเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แก่กัน และกันอย่างไม่รู้จบ
- Product & Service สินค้าและบรกิาร
1. รับดำเนินงานในฐานะที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาการ เปลี่ยนแปลง
2. หนังสือสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และชุด CD บรรยาย และสัมมนาชุดการจัดการความรู้ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2511 5758
3. เปิดรับบริจาคจากบคุคล และองคก์รที่สนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม เพื่อสร้างวิทยากรกระบวนการ และที่ปรึกษาใหม่ให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนไทย เป็นทุนจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนค่าใช้จ่าย (บางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ในกรณที่ขาดแคลนทนุทรัพย์และเป็นทุนในการบรหิาร ภาคเครือข่าย และให้การสนบัสนุนกิจกรรมของเครือข่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขายูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว เลขบัญชี 763-2-13124-5
- SIA ผลกระทบทางสงัคม
จากปัญหาในเรื่องของการพัฒนาความรู้ของผู้คน สู่ตัวกลางในการจัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้าถึง ความรู้ต่างๆ มากขึ้น ได้มีการแลกเปลี่ยนทักษะต่างๆ มากมาย ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี จากการที่ มีมูลนิธิสคส. ทำให้มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน ความรู้ และมีที่ปรึกษาในเรื่องของการจัดการความรู้ มากขึ้น ส่งผลให้ผู้คนเกิดการรวมตัว กลายเป็น เครือข่ายมอบความรู้ให้ซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ที่ดี ในอนาคต

ด้านการขนส่ง
3.ในฐานะนิสิตเราจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการเพื่อสังคมอย่างไร
1.ค้นหากิจการเพื่อสังคมผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือสื่อต่างๆ เลือกกิจการที่ตนสนใจและต้องถนัด สามารถปฏิบัติได้จริง
2.ติดต่อหน่วยงานของกิจการนั้นๆ เพื่อขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกหรืออาจจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของทางหน่วยงานโดยตรง
3.เมื่อหน่วยงานนั้นรับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายใต้เงื่อนไขหรือกำหนดการของหน่วยงานนั้นๆ
4.สามารถขออนุญาตหน่วยงานในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรือข้อมูลผ่านทางสื่อต่างๆภายใต้ชื่อของตนได้ หรืออาจจะขอร่วมทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เกินขอบเขตความสามารถของตน เช่น ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หรือขอรับบริจาคกับทางหน่วยงานหากหน่วยงานมีกำหนดการเหล่านั้น
ด้านเกษตร
Organic Rice
“เรนโบว์ ฟาร์ม”
เพาะพันธุ์อินทรีย์
ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักการกิจการเพื่อสังคม เนื่องด้วยเป็น
แหล่งพลังงานในระบบการเกษตรที่พึ่งพิงธรรมชาติ มุ่งสู่การสร้างความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และเศรษฐกิจ
Social Innovation นวัตกรรมทางสังคม
1. ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ อันนำไป สู่การถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย 310 ราย ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ แพร่ ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน และลำพูน พร้อมติดตามผลเพื่อรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกกลับมาทำการวิจัยต่อไป
2. เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตมาแปรรูปและจำหน่ายข้าวอินทรีย์
3. โครงการเยาวชนชุมชนแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน นำเยาวชนมาเรียนรู้และลงมือปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของข้าวและอาชีพชาวนา
Product & Service สินค้าและบริการ
1. ผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จากเรนโบว์ฟาร์ม อาทิ ข้าวกล้องงอก ข้าวมะลิแดง ข้าวหอมนิล ข้าวหอมมะลิ ข้าวดอย ข้าวหอมเวียงพิงค์ ข้าวหอมแม่ริมราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ 18 บาท
2. แหล่งจัดจำหน่ายข้าวอินทรีย์ของเรนโบว์ฟาร์ม ร้านลูกอีสานค้าข้าว 3 สาขา ได้แก่ สาขากาดรวมโชค สาขาสันผีเสื้อ สาขาตลาดท่าเดื่อ
จ.เชียงใหม่ และยังจัดส่งไปขายที่ตลาดนัดสีเขียวที่กระจายทั่วจังหวัดเชียงใหม่กว่า 23 จุด หากสนใจสามารถติดตามสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่
โทร. 0 5330 1553, 08 4043 6515
SIA ผลกระทบทางสังคม
เป็นกิจการช่วยทำให้ชาววนาที่เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ 310 ราย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ให้
ราคาดีกว่า และสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะการหยุดใช้สารเคมีอันตราย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น กิจการส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ในวงจำกัด เป็นแหล่งความรู้ต้นแบบที่ช่วยให้ผู้ที่สนใจได้พัฒนาขยายองค์ความรู้นี้ต่อไป
Bikexenger
A better world delivered
จัดส่งด้วยจักรยานบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม
หากจักรยานจะกู้โลกได้ คุณว่าเราควรจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้คน
หันมาปั่นจักรยานหรือเปล่าก็เพื่อลดการสร้างมลพิษให้กับ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการได้รับสุขภาพที่แข็งแรง
หากคุณยังทำไม่ได้ด้วยตัวเอง มีบริการดีๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจักรยาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้น
ให้คุณได้รู้จักการใช้ประโยชน์จากจักรยานอย่างกิจการ
ส่งเอกสารจากการปั่นจักรยาน
Social Innovation นวัตกรรมทางสังคม
นำรูปแบบการออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยานมาต่อยอด เป็นกิจการให้บริการรับส่งเอกสาร นับเป็นไอเดียดีที่พ่วงผลพลอยได้ทั้งการได้ออกกำลังกาย และการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
Product & Service สินค้าและบริการ
1. บริการขนส่งเอกสาร แบบแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้นที่ระยะทาง 1-3 กิโลเมตร 22 ครั้ง/เดือน
ราคา 1,100 บาท ระยะทาง 20 กิโลเมตร 22 ครั้ง/เดือน ราคา 6,600 บาท กิโลเมตร
ถัดไปคิดค่าบริการ 15 บาท/กิโลเมตร
2. บริการขนส่งเอกสาร แบบรายวัน ระยะทาง 1-3 กิโลเมตร ราคา 50 บาท กิโลเมตรถัดไปคิด
ค่าบริการ 15 บาท/กิโลเมตร โดยนับจุดเริ่มต้น ที่ทำการคืออาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน และ
อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักหรือรูปร่างพิเศษ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ โทร.08 6994 1301, 08 9177 5570
SIA ผลกระทบทางสังคม
ปัญหามลภาวะเป็นพิษซึ่งเกิดจากการใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในการส่งพัสดุในย่านใจกลางเมือง จึงเกิดแนวคิดในการขนส่งพัสดุด้วยจักรยาน เป็นการช่วยรณรงค์ให้สังคมตื่นตัว
และเห็นประโยชน์ของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลถึง
สุขภาพที่ดีจากการได้ปั่นจักรยานอีกทาง
เสนอ
อาจารย์สุเมษย์ หนกหลัง

swu 251
กิจการผลไม้แปรรูป
Full transcript