Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй

No description
by

nomin erdene amgalan

on 5 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй

МХЕГ-ЫН ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЯНАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА Л.ГЭРЭЛМАА


Хүн амын хүнсний хэрэгцээг чанартай, шим тэжээллэг, аюулгүй хүнсээр тогтвортой, хүртээмжтэй хангах, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.


МХЕГ-ын ҮҮХХ-ийн дарга, Ёс зүйн
хорооны гишүүн Л. Гэрэлмаа

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ

Нэг. Ёс зүйн тухай ерөнхий ойлголт
Хоёр. ТЗ-ны албан хаагчийн ёс зүйг тогтоосон эрх зүйн актууд
Гурав. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүй
Дөрөв. Улсын байцаагчийн ёс зүйн онцлог
Тав. ТЗ-ны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ба эрхэмлэх 9 зүйл
Зургаа МХЕГ-ын Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа


Агуулга

Ёс зүй - хариуцлагын хэм хэмжээ

Ёс зүй - Бие хүний зан төлөв, итгэл үнэмшил, үйл ажиллагааны нэгдсэн цогц зүйл

Ёс зүй - хүнлэг, энэрэнгүй байж ажил мэргэжлээ өндөр ур чадвартайгаар хийж гүйцэтгэх

1. Ёс зүйн тухай ерөнхий ойлголтНийгэмтэйгээ харилцах харилцаа
Хүнтэй харилцах соёл
Олны дунд биеэ авч явах чадвар
Хариуцлага хүлээх ухамсар
Хариуцлагын хэм хэмжээ

Ёс зүйн үндсэн элемэнтүүд
Төрийн албаны тухай хууль
Засгийн газрын 2010 оны 228 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Төрын захиргааны албан хаагчын ёс зйн дүрэм"
ТАЗ-ын 2010 оны 129-р тогтоолоор батлагдсан “Төрын захиргааны албан хаагчын ёс зйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам”


2. Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн эрх зүйн актууд

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
МХЕГ-ын даргын 2010 оны 7-р сарын 3 ны өдрийн 207-р тушаалаар батлагдсан “Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандарт”
МХЕГ-ын даргын 2011 оны 64-р тушаалаар батлагдсан МХЕГ-ын ёс зүйн хорооны ажиллах журам”


2. МХБ-ын төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн эрх зүйн актууд

Төрийн албаны зарчим, үнэт зүйлсийг төрийн албан хаагч өөрийн итгэл үнэмшлээ болгосон байх
Өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх
Төрийн албан хаагчид зөвхөн хуулиар олгогдсон эрх үүргийн хүрээнд ажиллах
Төрийн албаны ёс зүйн стандартыг дагаж мөрддөг байх

3. ТЗ-ны албан хаагчийн ёс зүй

Тухайн мэргэжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тавигдах ёс суртахууны өвөрмөц хэм хэмжээнээс гадна хүнлэг, энэрэнгүй байж, ажил мэргэжлээ өндөр ур чадвартайгаар үнэнч, шудрагаар хийж гүйцэтгэхУлсын байцаагч нь төрийг төлөөлж иргэдтэй харьцдаг, төрийн хуулийн сахиулж, зөвлөгөө өгч, зөрчсөн тохиолдолд зохих шийтгэл хүлээлгэх
Хүний амь нас, эрүүл мэнд, нийгмийн болон орчны аюулгүй байдал нь бусад аливаа сонирхол, зорилгоос илүүд байх
Мэргэжлийн ёс зүйг өөрийн итгэл үнэмшлээ болгож,, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгодог байх


4. Улсын байцаагчийн
ёс зүйн онцлог

Хууль, дүрмээр тогтоосон хэм хэмжээг бусад ажил мэргэжлийн хүмүүсээс илүү нарийн чанд мөрдөх
Улсын байцаагчийн үйл ажиллагаанд тавих олон нийтийн хараа хяналт их
Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ хөндлөнгийн явцуу ашиг сонирхол, нөлөөллөөс ангид байх, үйлчлүүлэгчийн итгэлийг дааж ажиллах.

Шалгуулагч этгээдэд адил тэгш хандаж, түүний хууль ёсны эрх, ашиг сонирхол, нэр төрийг хүндэтгэн харилцах
Хяналт шалгалтыг зөвхөн хууль болон нийтээр дагаж мөрдөхөөр бүртгэгдсэн эрх зүйн актыг үндэслэн явуулах4. Улсын байцаагчийн ёс зүйн онцлог

Ёс зүйн зарчим
1.Шударга
2.Хууль дээдлэх
3.Тэгш байдал
4.Хариуцлага хүлээх
5.Олон нийтэд үйлчлэх

5.Ёс зүйн дүрэм

1.Өөрийн өмчийн байдал, орлогын талаар эрх бүхий байгууллагад үнэн зөв мэдээлэх;
2.Хууль, журамд заасны дагуу ажлын цагийг бүрэн, үр бүтээлтэй ашиглах;
3.Үндсэн ажлаасаа гадуур хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил үүрэг эрхлэхгүй байх;
4.Тангарагтаа үнэнч байж, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж болзошгүй аливаа нөхцөл байдлаас татгалзах;
5.Хууль зөрчсөн иргэн, хуулийн этгээдэд давуу байдал олгох, тэдэнтэй үгсэн тохирох, амлалт өгөх, тэднээс шан харамж, хөнгөлөлттэй үйлчилгээ, зээл авах, хууль бус бусад хангамж эдлэхгүй байх.
Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.1.

1.Хууль тогтоомж, эрх зүйн акт, байгууллагын хэмжээнд дагаж мөрдөж байгаа соёл, дэг журам, дүрэм, зааврыг чанд баримтлах;
2.Харьяа дээд шатны албан тушаалтныг хуульд нийцсэн, бодит баримт нотолгоонд тулгуурласан, үндэслэл бүхий үнэн зөв мэдээлэл, мэргэшлийн зөвлөгөөгөөр хангах;
3.Хууль зөрчсөн, албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласан болон ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн аливаа үйлдэлтэй эвлэршгүй байж, энэ тухай эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд мэдээлэх;


Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.2.

4.Албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа төр, байгууллага, хувь хүний хуулиар хамгаалагдсан нууцыг задруулахгүй байж, хувийн болон бусдын ашиг сонирхлын төлөө ашиглах, албан ёсны аливаа мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтны зөвшөөрөлгүйгээр тараахгүй байх;

5.Төрийн байгууллагын эд хөрөнгө, техник хэрэгсэл, албаны мэдээллийг албаны бус зорилгоор ашиглахгүй байх.

Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.2

1.Иргэд, үйлчлүүлэгч, хамтран ажиллагсадтайгаа эелдэг, адил тэгш, хүлээцтэй, хүндэтгэлтэй харилцаж, төрийн үйлчилгээг чирэгдэл, ялгаварлалгүйгээр хөнгөн шуурхай хүргэх;

2.Төрийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсрол, эрүүл мэндийн байдал, бэлгийн хандлагаар нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх;
Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.3.

3.Танил тал, найз нөхөд, гэр бүл, төрөл садангийн хүмүүс ажиллаж байгаа байгууллага, тэдний ашиг сонирхолтой холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргах, албаны нэр барих зэргээр албан тушаал, эрх мэдлээ хууль бусаар ашиглахыг цээрлэх;
4.Албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, бусдыг дарамтлах, хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгахыг хориглох;
5.Бусад албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хууль бусаар нөлөөлөх, саад болох, хууль бус үйлдэл хийхийг шаардах, үүрэг даалгавар өгөхийг хориглох

Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.3.

1.Өөрийн мэдлэг чадвар, дадал туршлагаа байнга хөгжүүлж, төрийн албаны нэр хүндийг ямагт дээдлэх;

2.Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан зорилго, зорилт, чиг үүргийн хэрэгжилтийг биечлэн хангах;

3.Удирдлагын санаа бодолд нийцэх эсэхийг үл харгалзан тэдний гаргах шийдвэрээс үүдэн гарч болзошгүй үр дагавар, сөрөг талыг урьдчилан анхааруулж байх;


Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.4.

4.Захирах, захирагдах ёсны зарчмыг баримталж, тодорхой асуудлаар өөр саналтай байсан ч удирдлагаас гаргасан хуульд нийцсэн шийдвэр, өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлэх;

5.Албан үүргээ гүйцэтгэж байхдаа буюу ажлын байрандаа согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэх, этгээд байдлаар хувцаслах, бүдүүлэг зан авир гаргахыг цээрлэх;


Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.4.

6.Албан ажилд шаардлагатай мэдээллийг санаатайгаар нуун дарагдуулах, удирдлагын шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд саад учруулахыг цээрлэх;

7.Байгууллагынхаа зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх талаар төрийн байгууллагаас явуулж байгаа бодлого, үйл ажиллагааг эсэргүүцсэн мэдээ, мэдээлэл тараахгүй байх.Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.4.

1.Албан үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хүний нэр төр, алдар хүнд, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдлэн хүндэтгэх;

2.Төрийн албаны соёл, дэг журмыг баримтлан иргэдтэй төлөв төвшин харилцах;

3.Иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг зохих дүрэм, журмын дагуу цаг алдалгүй, ил тод, түргэн шуурхай хүргэх.
 


Ёс зүйн хэм хэмжээ 1.5.

Мэдлэгийг эрхэмлэнэ
Чадварыг эрхэмлэнэ
Хууль ёсыг эрхэмлэнэ
Ёс зүйг эрхэмлэнэ
Шударга ёсыг эрхэмлэнэ
Соёлтой харилцааг эрхэмлэнэ
Үнэнч байдлыг эрхэмлэнэ
Шуурхай байдлыг эрхэмлэнэ
Хариуцлага, ил тод байдлыг эрхэмлэнэ

5. ТЗ-ны албан хаагчийн
эрхэмлэх 9 зүйл

3.Хууль ёсыг эрхэмлэнэ
Үндсэн хууль, бусад хуулийг үйл ажиллагаандаа дээдлэн сахиж, төрийн үйлчилгээг зөвхөн тэдгээрт нийцүүлэн хараат бус, бие даасан байдлаар хүргэж хэвшинэ.
4.Ёс зүйг эрхэмлэнэ
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр төрийн албанд ажиллах бөгөөд ёс зүйн үнэт зүйл, зарчим, хэм хэмжээ, шаардлагуудыг ёсчлон биелүүлж, ёс зүйн аливаа зөрчилгүйгээр ажиллана.

МХБ-дын “Ёс зүйн хороо”-дын үйл ажиллагааг дэмжих, үнэлгээ өгөх.
Ёс зүйн сургалт зохион байгуулах.
Ажилтны ёс зүйн зөрчлийн тухай гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх.
Өргөдөл, гомдлыг ёс зүйн кодоор бүртгэж, веб сайтаар тогтмол мэдээлэх.

6. МХЕГ-ын Ёс зүйн хорооны
үйл ажиллагаа

“Ёс зүйн зөрчлийн тухай мэдээ тайланг системийн хэмжээнд нэгтгэн боловсруулж, Төрийн албаны салбар зөвлөлд тайлагнах.

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа

Сургалт, сарын аян, утас, АХА, самбар, web, сурталчлах
Ёс зүйн хороод ТЗ-ны албан хаагчийн ёс зүйтэй холбогдолтой нийт 27 өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч хянан шалгасан байна.
Эдгээрээс 16 ажилтны ёс зүйтэй холбоотой гомдол нь Ёс зүйн хороодын шалгалтаар ёс зүйн зөрчил гаргасан болох нь тогтоогдож дүгнэлт гаргасан байна.
Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл, аймгийн МХГ-ын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, 5 ажилтанд сануулах, 8 ажилтанд цалин бууруулах, 3 ажилтанд халах сахилгын шийтгэлийг ногдуулсан байна.

Ёс зүйн хороодын 2012 оны үйл ажиллагаа

Өмнөговь – 1
Архангай – 2
Ховд – 1
Замын-Үүд – 3
Дорноговь – 1
Увс – 1
Хөвсгөл – 1
Говь-Алтай – 5
МХЕГ - 1

Ёс зүйн зөрчлийн байдал
/2012 он/

Нийт ёс зүйн зөрчлийн 68,7 хувийг “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 5.4.1, 5.4.4, 5.4.5 дахь заалтуудыг зөрчсөн зөрчил буюу Хөдөлмөрийн хууль, байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажлын цагийг бүрэн, үр бүтээлтэй ашиглаагүй, ажлын байрандаа согтууруулах ундаа хэрэглэсэн, албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ иргэд, үйлчлүүлэгч болон хамтран ажиллагсадтайгаа эелдэг бус, хүндэтгэлгүй харилцсан зөрчил эзэлж байна.

Ёс зүйн зөрчлийн байдал
/2012 он/

НМХГ – 17
Замын-Үүд – 18
СБ ХМХА – 12
Дорноговь – 9
Сүхбаатар – 10
Увс – 13
Төв - 9

Сахилгын зөрчил, шийтгэл

Нийт зөрчлийн 22,7%-ийг удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар болон үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн,

Нийт зөрчлийн 30,3%-ийг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажил тасалсан зөрчил эзэлж байна.

Гарч буй сахилгын зөрчил

2012 онд нийт 729 иргэн, аж ахуйн нэгж хандсанаас 332 гомдол, 31 мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Эдгээрээс 5 нь Замын-Үүд, Дорноговь, Увс, Төв, Ховд аймгуудаас үлдсэн 327 гомдол нь нийслэлийн дүүргүүдээс ирсэн байна. Бусад нь лавалгаа зөвөлгөө хүссэн дуудлага байсан байна. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн ёс зүйтэй холбоотой 1 гомдол байсан ба гомдлын мөрөөр мэдээллийг шалгахад үндэслэлгүй мэдээлэл болох нь тогтоогдсон.

1286

Төв, орон нутгийн Ёс зүйн хороодоос зохион байгуулсан ажлын үр дүнд өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад ёс зүйн зөрчлийн тоо 44%-иар буурсан
Ёс зүйн хороодоос Булган аймгийн МХГ, Ховд аймгийн МХГ, Өмнөговь аймгийн МХГ, Сүхбаатар боомт дахь ХМХА-ны ёс зүйн хороод бусдаас илүү идэвхи санаачлагатай сайн ажилласан байна.

Үр дүн

Баярлалаа
Full transcript