Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

takie tam

No description
by

Hyla arborea

on 15 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of takie tam

PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO
EWELINY DOMAŃSKIEJ
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UZYSKANE KWALIFIKACJE
Studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku biologia z przygotowaniem pedagogicznym (2006)
AWANS ZAWODOWY
31 sierpnia 2008 - uzyskanie stopnia awnasu zawodowego nauczyciela kontraktowego

1września 2010 - rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego w ZSLG w Ratajach

21 czerwca 2013 - uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu

24 czerwca 2013 - złożenie wniosku o wszczęcie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
§ 7 ust.2 pkt 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§ 7 ust.2 pkt 2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§ 7 ust.2 pkt 3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust.2 pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.  
§ 7 ust.2 pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analizowałam przepisy dotyczące awansu
zawodowego nauczycieli zapoznając się z:

Kartą Nauczyciela,

Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,

Ustawą o Systemie Oświaty.

Korzystałam również ze stron internetowych www.literka.pl, www.awans-zawodowy.org.
3. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Pana Dyrektora Franciszka Wyrwę.
4. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Opracowanie zasad współpracy w czasie trwania stażu dotyczące wzajemnej obserwacji zajęć, formy i sposobu pomocy opiekuna w realizacji zadań.
5.Przez cały okres stażu systematycznie gromadziłam dokumenty i materiały potwierdzające realizację zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego: zaświadczenia, karty pracy, scenariusze, raporty itp.
6. Po zakończeniu stażu wspólnie z opiekunem dokonaliśmy analizy realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, na podstawie której opracowałam sprawozdanie.
8.W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 współpracowałam z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji. Pełniłam rolę szkolnego koordynatora projektu „Lepszy start w równą przyszłość”. W ramach tej funkcji prowadziłam rekrutację uczestników projektu, byłam odpowiedzialna za współorganizację zajęć, kontrolę ich realizacji i przeprowadzenie monitoringu rezultatów oraz ewaluacji projektu.
9. W czasie stażu często korzystałam z opracowań dotyczących nauczania. Wykorzystywałam w tym celu książki, strony internetowe, prasę dotyczącą nauczania biologii. Na bieżąco miałam dostęp do wielu ciekawych pomysłów na lekcje, praktycznych wskazówek jak rozwinąć swoje umiejętności zawodowe, prezentacji najnowszych osiągnięć z metodyki nauczania biologii, recenzji książek i podręczników.
10. Przez cały okres stażu systematycznie tworzyłam własną bibliotekę przedmiotu, gromadziłam gotowe materiały oraz samodzielnie opracowane środki dydaktyczne.
11. Opracowałam kartę obserwacji osiągnięć uczniów, dzięki której na bieżaco monitorowałam ich postępy. Karte obserwacji sporzadziłam w oparciu o zapisy podstawy programowej, uwzgledniajac wymagania ogólne - cele kształcenia.
12. Byłam członkiem:
- Komisji Statutowej i Rekrutacyjnej,
- zespołu ewaluacyjnego,
- zespołu "Szkoła Promujaca Zdrowie",
- zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie monitoringu
wyników nauczania

13. W roku szkolnym 2012/2013 brałam udział w ewaluacji
zewnętrznej.


14. Opracowałam analizę egzaminu próbnego z biologii, która pozwoliła na wyciągnięcie wniosków. Wpłynęło to na sposób przygotowywania uczniów do egzaminu.
15. Byłam przewodniczącym i członkiem komisji nadzorującej egzamin gimnazjalny.
1. Dokonywałam wnikliwej analizy orzeczeń i opinii Poradnii Psychologiczno Pedagogicznej uczniów klas pierwszych.

2. Przeprowadzałam ankiety diagnozujące potrzeby
i zainteresowania uczniów (wśrod uczniów i ich rodziców).

3. Współpracowałam z gronem pedagogicznym, psychologiem
i pedagogiem szkolnym.

4. Przeprowadzałam wywiady środowiskowe.

5. Prowadziłam pogadanki z uczniami dotyczace ich problemów i zainteresowań oraz zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych.
6.Prowadziłam rozmowy z rodzicami na temat:

problemów w nauce oraz sposobów pomocy uczniowi,

problemów wychowawczych związanych z zachowaniem na lekcji, brakiem motywacji, aktywności na zajęciach,

rozwijania zainteresowań biologia uczniów zdolnych,

zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych wystepujacych wśród młodzieży.


Uwzgledniajac potrzeby uczniów i problematykę środowiska lokalnego:

7. Prowadziłam indywidualizację nauczania w zakresie form i metod
pracy dostosowanych do możliwości edukacyjnych uczniów.

8. Dostosowałam ofertę zajęć dodatkowych do potrzeb i zainteresowań
uczniów.

10. Opracowałam:
- plany wynikowe z biologii dla ucznia z orzeczoną potrzebą
kształcenia specjalnego,
- wymagania programowe dla uczniów posiadających orzeczenie
o dostosowaniu wymagań edukacyjnych,
- programy zajęć dla uczniów zdolnych,
- program wychowawczy,
- Karty Indywidualnych Potrzeb ucznia oraz Indywidualny
Program Edukacyjno Terapeutyczny dla ucznia z upośledzeniem
w stopniu lekkim.
11. Organizowałam pomoc socjalna uczniom i udzielałam pomocy rodzicom w dostępie do różnorodnych świadczeń materialnych.

12. Udzielałam pomocy psychologiczno pedagogicznej uczniom, którym była ona niezbędna.
Umiejetność posługiwania sie narzedziami TIK
kontaktowałam się z wydawnictwami, rodzicami i uczniami droga mailowa,
uczestniczyłam w kursie e - learningowym "Zarzadzanie projektami",
stworzyłam własna biblioteke multimedialna
3. Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystuje do opracowywania materiałów dydaktycznych oraz do sporządzania dokumentacji:
Microsoft Word (sprawdziany, kartkówki, karty pracy itp.),
PowerPoint (prezentacje multimedialne),
Microsoft Publisher (tworzenie dyplomów),
Microsoft Excel (analizy),
Prezi (tworzenie prezentacji),
programy do tablic interaktywnych: Interactive Workspace, Smart Notebook, Flow!Work!,
CMS Web Kameleon (projektowanie stron www)
4. Również w czasie zajęć lekcyjnych wykorzystuję technologie informacyjno-komunikacyjne. Korzystam z:
tablic interaktywnych
pracowni komputerowej
dyktafonów w telefonach komórkowych
słowników dostępnych w telefonach komórkowych
odtwarzaczy płyt CD
poczty elektronicznej
CD-ROM z gotowymi ćwiczeniami lub grami językowymi
DVD wraz z dostępnymi zadaniami
4. W celu poszerzenia swoich umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej brałam udział w warsztatach i kursach komputerowych dotyczących tablic interaktywnych, zastosowania technologii w pracy nauczyciela.
1. Zgłębiałam wiedzę na temat psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Korzystałam z pozycji książkowych, szkoleń, warsztatów, stron internetowych. Moje lekcje stały się bardziej atrakcyjne dla ucznia, motywowały do pracy, zwiększały aktywność na lekcjach.
3. Zdobytą wiedzę stosowałam w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Na bieżąco rozwiązywałam zaistniałe konflikty, często z pomocą nauczyciela wychowawcy. Starałam się zapobiegać agresji wśród uczniów prowadząc pogadanki, rozmowy z uczniami. Szczególną uwagę zwracałam na uczniów mających problemy a zachowaniem. Moim celem było przygotowanie lekcji w sposób, który był dla nich motywujący do pracy, mobilizujący do podejmowania działań, dający szansę wykazania się swoja wiedza i umiejętnościami.
4. Poświęcałam wiele uwagi uczniom z trudnościami w nauce Starałam się nie tylko dostosowywać rodzaj ćwiczeń do ich umiejętności ale również wspierać ucznia w sytuacjach niepowodzenia, stosować nagrody za minimalne postępy.
1. Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z następującymi dokumentami:
a. Karta Nauczyciela
b. Ustawa o Systemie Oświaty
c. Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
d. Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Swoją pracę w ZSLG w Ratajach rozpoczęłam od poznania zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Przeanalizowałam:
Statut Szkoły,
Program Wychowawczy,
Program Profilaktyczny,
WSO
przepisy BHP,
Konwencję Praw Dziecka.
3.Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania z biologii oparty na założeniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz programie nauczania "Puls Życia". Opracowałam również program wychowawczy , instrukcja do wypełniania dokumentacji nauczania
Opracowała:
Ewelina Domańska
13. Organizowałam wycieczki edukacyjne.
14. Przygotowywałam uczniów do konkursów i olimpiad oraz organizowałam konkursy wewnatrzszkolne.
2. W literaturze szukałam głównie rozwiązań dotyczących motywowania ucznia do pracy, sposobów prowadzenia zajęć, które sprzyjałyby większemu przyswajaniu wiedzy, metod angażowania ucznia nieśmiałego do pracy na lekcji, sposobów przełamania bariery językowej.
NAJCIEKAWSZE POZYCJE
7. Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego; warsztatach metodycznych, konferencjach, seminariach, szkoleniach. Szczególnie cenne z nich to:

kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (160 godzin) – 2010/2011

kurs e - lerningowy "Zarzadzanie projektami” dotyczacy pozyskiwania środków finansowych z UE dla szkoł i placówek wychowawczych
(90 godzin) - 2010/2011
PRACA
Gminne Gimnazjum w Zacharzynie (2006 - 2008)
- nauczyciel biologii
Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych im. Józefa Wybickiego
w Ratajch (2007)
- nauczyciel biologii (2007)
- nauczyciel wychowania do życia w rodzinie (2012)
Centrum Edukacji AC - Expert (2011)
- asystent koordynatora projektów edukacyjnych
2. Przeprowadziłam autoanalizę dotychczasowej pracy dydaktycznej. Wnioski z analizy SWOT pozwoliły mi na efektywniejsze zaplanowanie dalszego rozwoju.
Dziekuje za uwage
Wspólpraca z WIRPiE
9. Podejmowałam tematykę zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych
dostosowana do potrzeb szkoły poprzez:

udział w programach edukacyjnych,
organizację akcji i happeningów,
redagowanie gazetki w pracowni biologicznej,
prowadzenie pogadanek, organizowania prelekcji

szkolenia w ramach projektu edukacyjnego "eSzkoła - Moja Wielkopolska" organizowane przez OFEK z zakresu obsługi platformy nauczania zdalnego - 2012/2013

egzamin University of Cambridge - Key English Test - 2010/2011
Konferencja z udzialem Freda Donaldsona
Certyfikat ESOL University of Cambridge
"Wychowanie do zycia w rodzinie"
To co usłyszę - zapomnę
To co zobaczę - zapamiętam
To co zrobię - będę umiał

pogłebiałam wiedze nt. awansu zawodowego i prawa oświatowego droga internetowa,
wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami z poza szkoły,
uzyskiwałam wiedze o szkoleniach i konferencjach metodycznych dla nauczycieli,
prowadziłam dokumentacje przebiegu nauczania w formie elektronicznej,

Strona internetowa projektu Ciekawy obiekt uczniowskich dociekan"
e - dziennik
prezentacja ppt. na RP
dyplom konkursowy
Źródła
Dobry nauczyciel to pilny uczeń
Full transcript