Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DOROBEK ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

RYSZARD MARKOWICZ
by

Ryszard Markowicz

on 7 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DOROBEK ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

RYSZARD MARKOWICZ
PREZENTACJA DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
§ 7 ust.2 pkt 3
§ 7 ust.2 pkt 4
RYSZARD MARKOWICZ
§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
nauczyciel matematyki;
prowadzący zajęcia pracowni matematyczno - informatycznej;
prowadzący zajęcia w ramach Miejskiego Programu Pracy z Uczniem Zdolnym;
Ukończone Studia Podyplomowe: Informatyka i Technologie Informacyjne.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§ 7 ust. 2, pkt 1
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Wnikliwa analiza dokumentacji:
WPROWADZENIE
Staż: 01.09.2010 - 31.05.2013
Przez 2 lata i 9 miesięcy:
pogłębiałem wiedzę i umiejętności dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze;
doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły;
aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
§ 7 ust. 2, pkt 1
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
opracowanie kontraktu - formy współpracy;
wstępna ocena własnych umiejętności;
prowadzenie zajęć w obecności opiekuna;
obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna;
sporządzenie sprawozdania z realizacji PRZ;
udział w spotkaniach zespołu matematycznego.
§ 7 ust. 2, pkt 1
3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela.
§ 7 ust. 2, pkt 1
4. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań.
OPRACOWANE DOKUMENTY:
1. PSO
2. PLANY WYNIKOWE
3. Dostosowanie wymagań dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
MATEMATYKA
Z TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNYMI
UCZESTNICTWO W PROGRAMACH:
§ 7 ust. 2, pkt 1
5.Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
PONADTO:
Warsztaty nt. autyzmu;
Wymagania edukacyjne w planowaniu pracy z uczniem;
Narzędzia pracy nauczyciela;
•Szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej;
Szkolenie dla administratorów dziennika elektronicznego.
§ 7 ust. 2, pkt 1
6.Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy organizowaniu
imprez szkolnych z zaangażowaniem innych nauczycieli.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego;
Alfik Matematyczny 2010, 2011, 2012;
Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny od 2008r.;
II Międzyszkolny Konkurs Informatyczny;
„Naukowy Detektyw” organizowany przez Gimnazjum STS;
XX – lecie Szkoły.
GABINET MATEMATYCZNY
§ 7 ust. 2, pkt 1
7.Publikacja prac własnych.
§ 7 ust. 2, pkt 4
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
WYCHOWAWSTO:
rok 2010/2011: klasa VIe
rok 2011/2012: klasa IVb
rok 2012/2013: klasa Vb
1.Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów
i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych.
Obserwacje wychowanków:

1. Zajęcia lekcyjne
2. Przerwy
3. Wycieczki szkolne
4. Testy socjometryczne
Rozmowy z:
1. rodzicami
2. wychowawankami
3. innymi nauczycielami
Rozwiązywanie problemów:
1. rozmowy na godzinach wych.
2. pogadanki na temat:
akceptacji
indywidualności
zgrania
agresji
przemocy
SPOTKANIA Z RODZICAMI:
1. „Przyczyny niepowodzeń uczniów w nauce, pomoc uczniom słabym.”
2. „Jak pomóc dziecku przygotować się do sprawdzianu kompetencji?”
3. „Jak pomagać dziecku w rozwiązywaniu zadań domowych?”
PROBLEMY CYWYLIZACYJNE:
W miarę możliwości i potrzeb integracji organizowałem wycieczki klasowe:
•Teatr, Kino ,
•Szczecińskie muzea
•Rajd klasowy po Puszczy Bukowej

Sprawowałem opiekę podczas wycieczek organizowanych przez innych nauczycieli oraz wspólnie z nimi:
• Zielona Szkoła „Szlakiem Piastowskim”
• Zielona Szkoła Czarnocin
• Zielona Szkoła Rymań
SUKCESY KLASY:
§ 7 ust. 2, pkt 2
2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
Udział w akcjach charytatywnych:

1. Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości;
2. Zbiórka nakrętek dla Damiana;
3. Pomoc koleżance z klasy na Festynie Rodzinnym.
3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
1. Dzień Kobiet
2. Dzień Chłopaka
3. Andrzejki
4. Rajdy
5. Wycieczki
6. Prezentacje
4. Poszerzanie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów
MOJA SZKOŁA,
MOJĄ SZANSĄ
MIEJSKI PROGRAM PRACY
Z UCZNIEM ZDOLNYM
PRACOWNIA MATEMATYCZNO INFORMATYCZNA
FASCYNACJE MATEMATYCZNE
ALFIK MATEMATYCZNY
2010/2011 - MAREK S. - bdb
DENIS S. - bdb
2011/2012 - DAMIAN B. - db
2012/2013 - MICHAŁ Ż. - bdb
ANDRZEJ D. - db
KANGUR MATEMATYCZNY
2011 - MAREK S. - wyr.
DAMIAN B. - wyr.
2012 - DENIS S. - wyr.
DAMIAN B. - wyr.
2013 - OLGA Z. - LAUREAT
MICHAŁ Ż. - BDB
ALICJA S. - wyr.
MIKOŁAJ P. - wyr.
ANDRZEJ D. - wyr.
INNE SUKCESY:
Finał Kuratoryjnego Konkursu Matematyka z Elementami Przyrody
II miejsce w Konkursie Matematycznym organizowanym przez GIM29
I miejsce w Miejskim Konkursie Naukowy Detektyw
KOLONIE LETNIE:
1.Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
Studia podyplomowe:
INFORMATYKA
I TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE
2.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. NOWATORSKIE FORMY PRACY
LEKCJA INTERNETOWA:
PRACE UCZNIÓW:
3. Dzielenie się wiedzą z zakresu obsługi komputera z innymi nauczycielami.
4.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
5.Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
ŹRÓDŁA WIEDZY:

literatura fachowa
szkolenia Rady Pedagogicznej
warsztaty, szkolenia zewnętrzne
publikacje nauczycieli w Internecie
rady innych nauczycieli
§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym na nauczyciela mianowanego:
złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu,
nawiązałem współpracę z opiekunem,
opracowałem plan rozwoju zawodowego
opracowałem sprawozdanie z realizacji PRZ
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Wykorzystywałem w praktyce:
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Program Profilaktyki
Wewnątrzszkolny System Oceniania

Śledziłem na bieżąco rozporządzenia regulujące pracę szkoły, dotyczące:
sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
podstawy programowej
awansu zawodowego
zasad działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
organizacji roku szkolnego
3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu
prawa wewnątrzszkolnego.
Udział w :
spotkaniach Rad Pedagogicznych
komisji ds. WSO
komisji ds. Statutu Szkoły
komisji ds. Promocji Szkoły
komisji ds. oceny ważonej
pracach zespołu nadzorującego sprawdzian uczniów klas VI
Tworzyłem:
Przedmiotowy system oceniania
Program wychowawczy klasy
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania uczniów z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Podjęte działania:
1. Analiza trudności wychowawczych i złych zachowań uczniów
2. Rozmowy z pedagogiem na temat:
prywatności w Internecie,
regulaminu zachowania,
nietykalności cielesnej,
wagarów
3. Wprowadzenie kart zachowań
4. Zebrania zespołu konsultacyjnego
5. Komisje ds. PPP
PODSUMOWANIE
1. Założone cele awansu zostały zrealizowane.

2. Podejmowałem szereg działań mających
na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.

3. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania.

4. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego.

5. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty.
6. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki.

7. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły.

8. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych.

9. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
ZADANIA WYNIKŁE Z POTRZEB SZKOLNYCH NIEOBJĘTE PLANEM ROZWOJU:
opracowanie i realizacja autorskiego programu: Matematyka z Technologią Informacyjną
udział w programie EKSTRAKLASA organizowanym przez WSiP
współorganizacja konkursów: „Naukowy Detektyw” organizowany przez Gimnazjum STS
XX – lecie Szkoły
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
występ klasy w TV Pomerania z okazji Walentynek
pełnienie funkcji administratora Dziennika Elektronicznego
szkolenie Rady Pedagogicznej nt.:
„Nowa Podstawa Programowa”
Założenie konta i użytkowanie aplikacji iDziennik
budowa prywatnej strony internetowej na potrzeby awansu zawodowego i komunikacji z uczniami.
udział w pracach nad Profilem Szkoły
,,Jeśli znajdziesz pracę, która daje ci możliwość wykazania się wrodzonymi talentami, to w ciągu dwóch lat poczynisz większe postępy niż na innej posadzie przez dziesięć lat.”
Brian Tracy
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
NAGRODY:
Full transcript