Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tarptautinė teisė

No description
by

Greta Česnaitytė

on 19 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tarptautinė teisė

Tarptautinė teisė
Apie ką mes šiandien kalbėsime:
Klasikinė
Pirmasis terminą
„tarptautinė teisė"
(international law) pavartojo anglų filosofas Džeremis Bentamas (Jeremy Bentham) 1870 m. savo knygoje „Įvadas į moralės ir įstatymų leidimo principus", lygindamas tarptautinę teisę su „nacionaline teise" (national law), kurią dar vadino „vietine teise" (municipal law).

Klasikinė tarptautinė teisė
Šiuolaikinė tarptautinė teisė

Regioninės ir tarptautinės teisės santykis
Kaip Jūs suprantate tarptautinę teisę?
Tarptautinė viešoji teisė yra ypatinga teisinė sistema, neturinti centralizuotos įstatymų leidimo, vykdomosios ir teisminės valdžios. Ji paremta bendrų žmogiškų vertybių pripažinimu, valstybių veiksmų koordinavimu ir derinimu tarptautiniuose santykiuose.

Tarptautinės privatinės teisės ir tarptautinės viešosios teisės santykis.
TPT reguliavimo metodai
1.kolizinis metodas;
2.kolizinis unifikavimo metodas;
3.materialinis teisinis metodas;
4.materialinių normų unifikavimo metodas.
Tarptautinės teisės šaltiniai
Tarptautinio Teisingumo Teismo Statuto 38 str. įtvirtintas šaltinių sąrašas:
Tarptautinės konvencijos;
Tarptautinis paprotys;
Bendrosios teisės principas;
Teismo sprendimai;
Įvairių tautų kvalifikuotų viešosios teisės specialistų darbai.

Tarptautinės teisės teorijos
Skiriamos trys teorijos, aiškinančios tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės santykį.

Tarptautinė privatinė teisė
tai nacionalinės privatinės teisės dalis, reguliuojanti privatinius santykius su užsienio elementu.
Tarptautinės teisės bruožai
Įstatymų leidžiamosios valdžios nebuvimas;
Privalomos teisminės institucijos nebuvimas;
Precedentas laikomas teisės šaltiniu;
Ribotas subjektų ratas;
Santykiai grindžiami bendradarbiavimo principu;

Tarptautinė teisės bruožai (2)
Vyrauja dispozityvus metodas, bet tam tikrais atvejais yra ir imperatyvumo;
Nėra centralizuotos prievartos naudojimo sistemos;
Teisės principai laikomi teisės šaltiniu;
Teisės šaltiniai neturi hierarchijos;
Ankstesni teismo sprendimai ginčo šaliai nėra privalomi.

Tarptautinės teisės subjektai
Valstybės;
Tautos, siekiančios nepriklausomybės;
Tarptautinės organizacijos;
Laisvieji miestai;
Fiziniai asmenys.

Valstybė kaip TT subjektas
Valstybė, kaip TT subjektas, turi turėti šiuos požymius:
Nuolatiniai gyventojai;
Teritorija;
Vyriausybė;
Gebėjimas užmegzti santykius su kitomis valstybėmis.

Tarptautinė teisė ir žmogaus teisės
Diplomatinė ir konsulinė teisė;
Pabėgėlių teisė;
Tarptautinė humanitarinė teisė;
ir kt.
1. Monistinė
Monistine nacionalinės teisės sistema vadinama tokia valstybės tiesės sistema, kai TT normos, pvz.: sutartys, tiesiogiai taikomos šios valstybės viduje, pirmiausia teismuose, ir turi viršenybę prieš nacionalinius įstatymus (Prancūzija).
2. Dualistinė
Dualistinė nacionalinės teisės sistema yra tokia, kai TT normos tiesiogiai netaikomos nacionalinėje teisėje, o norint jas taikyti reikia, kad įstatymų leidėjas kiekvienu konkrečiu atveju, pvz.: sudarius tarptautinę sutartį, priimtų nacionalinės teisės aktą, kuriuo remiantis būtų įgyvendinami tarptautiniai valstybės įsipareigojimai. Tradicinis dualistinės sistemos pavyzdys yra Didžiosios Britanijos teisės sistema.
Kokia teorija vyrauja Lietuvoje?


1. Jėgos ir grasinimo jėga nenaudojimo principas;
2. Taikaus ginčų sprendimo principas;
3. Nesikišimo į valstybės vidaus reikalus principas;
4. Tautų laisvanoriško apsisprendimo principas;
5. Valstybių suverenios lygybės principas;
6. Valstybių bendradarbiavimo principas;
7. Sąžiningo tarptautinio įsipareigojimo laikymosi principas.

Pagrindiniai tarptautinės teisės principai.
ats.: Kordinacinė
Tarptautinė teisė Lietuvoje
Atsakomybė Tarptautinėje teisėje
Materialinė (restitucija, reparacija);
Politinė;
Moralinė.

Šiuolaikinė
Pagrindinis taikomas principas-jėgos nenaudojimas;
Šiuolaikinė tarptautinė teisė išplėtė subjektų teises;
Nepaprastai užaugo tarptautinių organizacijų vaidmuo
skyrė nemažai dėmesio žmogaus teisėms.


Atsakomybę šalinančios aplinkybės

SUTIKIMAS
(pvz. leidimas kitos valstybės ginkluotosioms pajėgoms vykti tranzitu per teritoriją);
SAVIGYNA
( valstybė turi neatimamą teisę į kolektyvinę ir individualią savigyną);
ATSAKOMOSIOS PRIEMONĖS
(nukentėjusi valstybė gali imtis atsakomųjų priemonių prieš valstybę, pažeidusią jos teises);
FORCE MAJEURE
(gamtos stichijų sukeltas padarinys);
NELAIMĖ
;
BŪTINASIS REIKALAINGUMAS
(turi būti vienintelis būdas siekiant apsaugoti esminį interesą nuo sunkaus ir neišvengiamo pavojaus ir neturi sukelti rimtos grėsmės valstybės ar tarptautinės bendrijos interesams).
Tarptautinės teisės šakos:
Tarptautinių sutarčių teisė;
Tarptautinė jūrų teisė;
Tarptautinė baudžiamoji teisė;
Tarptautinė humanitarinė teisė („karo“, jo dalyvių apsaugos teisė);
Prieglobsčio teisė;
Diplomatinė ir konsulinė teisė;
Tarptautinė oro teisė;
Tarptautinių organizacijų teisė;
Tarptautinė aplinkos teisė;
Kosmoso teisė.
Panašumai:
1.TPT remiasi TVT principais;
2.šaltinių bendrumas- be vidaus nacionalinės teisės, yra ir tarptautinės sutartys.
Skirtumai
1.reguliavimo dalykas;
2.subjektai ir jų padėtis;
3.teisės šaltiniai;
4.skirtingi reguliavimo metodai;
5. ginčų sprendimo būdai.
1. Tarptautinė viešoji teisė:
klasikinė v. šiuolaikinė;
bruožai;
šaltiniai;
subjektai;
atsakomybė;
šakos;

2. Tarptautinė privatinė teisė:
santykis su TVT;
reguliavimo metodai;

Restitucija
ankstesnės būklės grąžinimas, atgavimas. Įvykdoma natūra arba, jei ji tapo neįmanoma, sumokėta suma, lygiavertė turtui, kurį būtų tekę grąžinti vykdant restituciją.
Reparacija
siejama su žalos atlyginimu, reparacija turi, kiek tai įmanoma, pašalinti visas neteisėtų veiksmų pasekmes ir atstatyti situaciją, kuri tikrai būtų egzistavusi, jei šie veiksmai nebūtų buvę įvykdyti.
3. Kordinacinė
Nėra išskiriama nei nacionalinės nei tarptautinės teisės viršenybės, šios dvi sistemos turi būti derinamos tarpusavyje, siekiant išvengti prieštaravimų.
4. materialinių normų unifikavimo
šiuo metodo pagrindu sudaromos tarptautinės sutartys, kuriomis susitariančios valstybės įsipareigoja taikyti vienodas materialines privatinius santykius reguliuojančias normas. Tokiu būdu, tam tikra privatinių santykių sritis tampa reguliuojama vienodai skirtingose valstybėse, o tai, akivaizdu, eliminuoja įstatymų kolizijos svarbą, nes taikant bet kurios iš tokių valstybių teisę, galiausiai pritaikomos tos pačios suvienodintos materialinės teisės normos.


1. Kolizinis
kolizinių normų pagalba nustatoma, kokios valstybės teisė sureguliuos santykį. Šio metodo pagalba teisinis klausimas nėra išsprendžiamas iš esmės, o tik nurodomos taikytinos materialinės teisės normos.
2. kolizinis unifikavimo
Kolizinių normų unifikavimo metodo tikslas – vieningų kolizinių normų ar principų sukūrimas. Tuo tikslu sudaromos tarptautinės sutartys (pvz., Konvencija dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės, 1980 m., Roma), kuriomis įsipareigojama taikyti sutartyje suformuluotas kolizines normas. Tai užtikrina, kad skirtingose valstybėse įstatymų kolizijos klausimas sprendžiamas vienodai arba bent jau beveik vienodai.
3. materialinis teisinis
Skirtingai nei taikant kolizinį metodą, materialinio metodo pagalba yra ne nustatinėjama taikytina teisė, o reikiamas santykis sureguliuojamas tiesiogiai materialinėmis normomis, nustatant santykio subjektų konkrečias teises bei pareigas ir pan.
Full transcript