Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zelfevaluatietool provincie friesland

No description
by

Ankie Nooijen

on 9 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zelfevaluatietool provincie friesland

Spelregel 3
Spelregel 1
Spelregel 2 Minimale eisen
Spelregel 9/10
Spelregel 11/12/13/14
Spelregel 8
Spelregel 5/6/7
Spelregel 4
Spelregel 1
De activiteiten die zijn benoemd onder 1 deskundigheidsgebied kunnen door verschillende personen binnen de organisatie worden uitgevoerd. Voor de medewerker gelden alleen de criteria die gekoppeld zijn aan de activiteiten die hij uitvoert. De organisatie als geheel moet voldoen aan de criteria voor alle activiteiten.
Spelregel 6
De juridische deskundigheden voor vergunningverlening resp. handhaving binnen de domeinen 'bouw’ en ‘milieu’ zijn te combineren. Wel moeten er tenminste 4 medewerkers over deze deskundigheid beschikken
Spelregel 2
Activiteiten kunnen worden uitgevoerd door medewerkers met een lager opleidingsniveau onder voorwaarde dat deze uitvoering gecontroleerd wordt door een medewerker die wel voldoet aan de gestelde eisen van het deskundigheidsgebied
Spelregel 5
Sommige deskundigheden kunnen binnen één persoon gecombineerd worden. Het praktisch gebruik maken van inhoudelijke overlap tussen taken maakt meer en verschillende combinaties mogelijk
Spelregel 7
Voor de generalistische deskundigheden geldt een functiescheiding op persoonsniveau tussen vergunningverlening enerzijds en toezicht & handhaving anderzijds. Deze scheiding geldt ook tussen vergunningverlening, toezicht of handhaving en de rol van initiatiefnemer of ontwikkelaar.
Spelregel 3
de kwaliteitscriteria beschrijven hoeveel
medewerkers met bepaalde kennis een
organisatie moet beschikken. Een medewerker
kan over meerdere deskundigheden beschikken
Voor elke activiteit is aangegeven hoe vaak een medewerker deze moet uitvoeren, of hoeveel tijd hij daar tenminste aan moet besteden. De essentie van deze frequentie-eis is dat een activiteit dusdanig vaak uitgevoerd wordt dat deze beheerst wordt, zelfstandig en met voldoende en actuele kennis van zaken kan worden uitgevoerd.

1/3 van de tijd
2/3 van de tijd
aantal keren
Fulltime 36 uur 1460 uur
Elk bevoegd gezag moet 24 uur per dag, 7 dagen per week over Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) beschikken. Het bevoegd gezag moet altijd over het volledige pakket aan interventiemogelijkheden kunnen beschikken (o.a. bestuurlijke strafbeschikking en opstellen PV’s).
Spelregel 9
Aan de opleidingseisen kan ook voldaan worden door aantoonbaar gelijkwaardige opleiding en/of gelijkwaardig werk- en denkniveau verkregen door ervaring

EVP/ EVC
KIWI
Spelregel 10
De voorgeschreven opleidingseisen zijn minimale eisen
De gemeente Venray is als eerste gemeente een EVP-traject gestart. Achttien medewerkers leggen hun kennis en ervaring (ErVaringsProfiel) langs de speciaal voor het werkveld ontwikkelde maatlat. Waar nodig wordt per medewerker een ontwikkeladvies gegeven. Hiermee weet Venray straks precies hoe ze staat ten opzichte van de eisen die de kwaliteitscriteria stellen.
Ook provincie Overijssel is het voorbeeld gevolgd.
EVP is inmiddels erkend als officieel instrument om medewerkers te laten voldoen aan KC. Hiervoor is subsidie aan te vragen.
Spelregel 12/13
Het bevoegd gezag blijft altijd verantwoordelijk voor de deskundigheid en continuïteit, ook als het werk is uitbesteed
Spelregel 14
De organisatie waaraan wordt uitbesteed
dient te voldoen aan de KC
invullen zelfevaluatietool

bemiddeling van overheidsjuristen

trainingen nieuwe wet- en regelgeving

oprichters van bibobacademie
70 gemeenten
samenwerkings
verbanden
omgevingsdienst
procescriteria
strategisch
beleidskader

Rapportage &
evaluatie

Operationeel
beleidskader

Voorbereiden
Uitvoeren
Monitoren
Planning &
Control

speelveld &
zelfevaluatie

Invullen
vragenlijsten
huidige situatie
Rapportage beschikbaar voor invuller
verzenden naar
reviewer
Provinciaal coördinator heeft inzicht in de voortgang van het invullen
review ingevulde
huidige situatie
Antwoorden
akkoord en
goedkeuren
provinciaal coördinator
heeft inzicht in de
resultaten
Provinciaal coördinator
heeft inzicht in het
verbeterplan
uploaden verbeterplan
opstellen
verbeterplan
Individuele
rapportage
draaien
Deze afbakeningsvragen zijn ingedeeld in 3 onderdelen:
B.7. Toezicht en handhaving groene wetten

Algemeen
Onderstaande activiteiten moeten binnen de overheid uitgevoerd worden. Het betreffen kernactiviteiten van de toezicht en handhaving.

Activiteiten
1.Maken van een risicoanalyse en indien nodig vertalen naar situatie specifiek toezichtsplan met risico's, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie.
2.Voorbereiden op basis van openbare en situatie specifieke bronnen en uitvoeren van controles ter plaatse.
3.Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief.
4.Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie.
5.Behandelen klachten, meldingen (ongewone voorvallen) en verzoeken tot handhaven.
6.Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.
Provinciaal coördinator heeft inzicht
in resultaten
3. Welke criteria zijn van toepassing? Dit is afhankelijk van de volgenden omgevingsfactoren:
• Aard en complexiteit aanvragen
• Aard en omvang van bouw- en verbouwactiviteiten
• Klasse inrichtingen en inrichtingen per sector

Afhankelijk van de antwoorden zal de verder in te vullen vragenlijst automatisch aangepast worden.
2. Welke deskundigheden worden uitbesteed?
1. Welke deskundigheidsgebieden zijn van toepassing?
Met wie heb je de tool ingevuld?
Hoever ben je gekomen?
Waar liep je tegen aan?
Hoeveel zelfevaluatietools zijn er ingevuld?

Wat is de reden van invullen?
verplichting
inzicht in achterblijvende taken
benchmarking/samenwerking
intrinsiek gemotiveerd
Wie heeft er ooit ingelogd?

moeite scopebepaling
kost veel tijd
interpretatieverschillen
verzamelen informatie
Voorkom dubbeltelling
Artikel 7.7 Rapportage
Handelen op grond van een probleemanalyse?
Verantwoording inzet, presentaties, resultaten
vergelijking presentaties met anderen
BOR artikel 7.2 Handhavingsbeleid
Prioriteiten op basis van probleemanalyse
doelen vergunningverlening en handhaving
BOR artikel 7.3 Uitvoeringsprogramma
Vergunningen op basis van objectieve criteria
nalevings-, toezicht, sanctie- en gedoogstrategie
Toetsen met systematiek toetsprotocol
toezicht met het integraal toezichtsprotocol
BOR artikel 7.4 Uitvoeringsprogramma
BOR artikel 7.5 Borging van middelen
aantoonbaar voldoen aan benodigd kritieke massa
middelen in lijn met doelstelling en prioriteiten
Uitvoeringsprogramma (inclusief toezicht gebruiksfase)
Kwaliteitsmanagment
Personele onafhankelijkheid borgen
Scheiding vergunningverlening en toezicht & handhaving
Protocollen en werkinstructies
voorzieningen en hulpmiddelen
monitoren
en
rapporteren
Tools voor de tool
1. Voorkom dubbeltelling: maak een FTE schema
2. Neem de tijd: voorbereidingstijd
3. Betrek RO bij de invulling
4. Maak iemand verantwoordelijk
5. Wacht niet te lang en maak gebruik van provincie
6. Afdelingsplan met raming van uren
Full transcript