Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reformu prioritātes vispārējā izglītībā

No description
by

Reformas izglītībā

on 24 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reformu prioritātes vispārējā izglītībā

Reformu prioritātes vispārējā izglītībā • Pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanas programmas izstrāde un pakāpeniska ieviešana
• Birokrātiskā sloga mazināšana un skolu autonomijas palielināšana
• Izglītības satura pilnveide
• Galvojuma jeb vaučera sistēmas izstrāde
• Mazo skolu programmas izstrāde
• Iekļaujošas izglītības attīstība
• Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izstrāde Reformu prioritātes vispārējā izglītībā • Atalgojums par veiktajiem pienākumiem
• Profesionālās kvalitātes novērtēšana
• Efektīva tālākizglītības un profesionālās pilnveides sistēma
• Profesionālās karjeras veidošana
• Pedagoga lomas paplašināšana
• Profesionālā atbalsta sistēma
• Profesionālā brīvība un atbildība
• Profesijas prestižs
• Birokrātiskā sloga un kontroles mazināšana Pedagogu motivācijas sistēma pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes sistēmas pakāpeniska ieviešana:

• pārejas posms no 2012.gada 1.septembra līdz 2014.gada 1.septembrim
• ieviešanas posms, sākot no 2014.gada 1.septembra Pedagogu motivācijas sistēma No 01.09.2012.

• paaugstināta pedagogu zemākās mēneša darba algu likmes par 10% (+25 LVL par likmi)
• par 10 % palielināta iestāžu vadītāju (+ 45 – 342LVL), viņu vietnieku mēneša darba algas likmes (+34 – 240 LVL)
• pedagogiem ar 4. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi - piemaksa 8% no mēneša darba algas likmes( + 22 – 50 LVL);
• pedagogiem ar 5. profesionālās darbības kvalitātes pakāpi, - piemaksa 12% no mēneša darba algas likmes (+32 līdz 72 LVL)
• pedagogiem, kas līdz šim nav ieguvuši kvalitātes pakāpes, nodrošināta iespēja to izdarīt līdz 2014.gada 1.septembrim.

(grozījumi MK noteikumos Nr.836 17.08.2012. apstiprināti MK) Pedagogu motivācijas sistēma No 01.09.2012.
mērķdotācijas sadalījumā nodalīts atbalsta personāla atalgojums no administrācijas darba samaksas finansējuma:

• iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība drīkstēs izlietot ne vairāk kā 12%
• atbalsta personāla darba samaksai nav noteikti ierobežojumi, lai maksimāli nodrošinātu atbalstu izglītojamajiem

(grozījumi MK noteikumos Nr.1616 un Nr.655 17.08.2012. apstiprināti MK) Pedagogu motivācijas sistēma Sākot ar 2013.gada 1.janvāri:

• spēkā stājas Ministru kabinetā apstiprināta pedagogu motivācijas programma
• un ne vēlāk par 2013.gada 1.septembri budžeta iespēju robežās nodrošināta piemaksa tiem pedagogiem, kuri ir saņēmuši 3.kvalitātes pakāpi;

Sākot ar 2013.gada 1.septembri:
• izlīdzināta samaksa par likmi vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem, gada darba slodzi no 840h samazinot uz 756h. Pedagogu motivācijas sistēma Sākot no 2014.gada 1.septembra:

• pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešana, pilnībā uzsākot darba samaksas diferenciāciju atbilstīgi darba kvalitātei;
• pedagogu 40 h darba nedēļas ieviešana, kas ir principiāli jauna pieeja pedagogu darba samaksai, nodrošinot samaksu par definētiem darba pienākumiem. Pedagogu motivācijas sistēma • No septembra darbu atsāks Pedagogu kvalitātes, atalgojuma un motivācijas sistēmas izstrādes darba grupa, kas turpinās darbu pie 40 h darba nedēļas jautājumu izstrādes
• Pēc reģionālajām skolotāju diskusijām maijā/jūnijā ir apkopoti vairāk kā 1000 pedagogu viedokļi un priekšlikumi 40 h darba nedēļas ieviešanai 40 h nedēļas ieviešana Ar 01.09.2012. nav obligātās dokumentācijas sarakstā:

• Mācību priekšmetu tematiskie plāni
• pirmsskolas skolotāju dienasgrāmatas

(Grozījumi MK 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 apstiprināti MK 14.08.2012.) Birokrātiskā sloga mazināšana Līdz 01.12.2012 IZM veiks grozījumus MK noteikumos Nr.347

„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai”
• diferencēs un paplašinās skolotāja lomu atbilstīgi mūsdienīgas skolas vajadzībām
• paplašinās un dažādos pedagoga nodarbinātības spektru Skolu autonomija skolotāju nodarbinātībā Pilnveidoti pirmsskolas izglītības paraugi – netiek norādīts stundu skaits konkrētām rotaļnodarbībām

= autonomija izglītības procesa plānošanā&organizēšanā

MK noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām 31.07.2012. Elastība izglītības saturā Mūsdienīgi & starpdisciplināri risinājumi daudzveidīgām mācībām:

Līdz 01.06.2014. darba grupas izstrādās

- pamatizglītībā obligāti apgūstamo (minimālo) saturu matemātikā, dzimtajā valodā, svešvalodā, dabaszinībās un vēsturē

- izglītības satura daļu, kuras standarti noteikti pa izglītības jomām (nedetalizējot mācību priekšmetus).

Mācām bērnu, nevis saturu! Elastība izglītības saturā Līdz 01.06.2014. pilnveidos

• 1.-9.klašu mācību priekšmetu un izglītības jomu standartus
• mācību priekšmetu programmu paraugus

= novērsta mācību satura fragmentācija, pārklāšanās, skolēnu pārslodze Atslogots mācību saturs IZM reformu darba grupa + LM, VARAM, FM, LPS

• galvojuma pakalpojuma groza satura noteikšana dažādu izglītības programmu īstenošanai 01.02.2013.
• aprēķinu veikšana par nepieciešamo finansējumu galvojumam 1 skolēnam, ņemot vērā bērna individuālās vajadzības, dažādās izglītības programmas un teritoriālos aspektus 01.07.2013.
• caurskatāmu, skaidri definētu un saprotamu izglītības pakalpojumu finansēšanas jeb galvojuma sistēmas izstrāde līdz 01.09.2013.
• finansēšanas modeļa ieviešanas plāna izstrāde 30.12.2013. Galvojuma sistēmas izstrāde • mazās skolas = iestādes ar pakalpojumu grozu un lomu kopienā, ne tikai atkarībā no bērnu skaita
• mazajā skolā apvienojas izglītības, veselības aprūpes, sociālo, kultūras u.c. pakalpojumu pieejamība Mazo skolu programma IZM reformu darba grupa + VARAM, LM, LPS, FM, KM

• mazo skolu kritēriju definēšana 01.04.2013.
• finansēšanas modeļu izstrāde mazo skolu pastāvēšanai &attīstībai 01.07.2013.
• mazo skolu atbalsta programmas izstrāde 01.07.2013. Mazo skolu programma • atteikties no termina „speciālā” lietojuma izglītības programmu (izņemot programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem) un speciālās izglītības iestāžu nosaukumos 01.06.2013.
• izvērtēt speciālo izglītības iestāžu tīklu un izstrādāt atbilstīgu finansēšanas modeli 01.07.2013.
• apkopot un izvērtēt informāciju par izglītības pieejamību skolēniem ar speciālajām vajadzībām 01.06.2013. Iekļaujošā izglītība • vienota izpratne valstī par izglītības kvalitāti un tās kritērijiem, kas balstās uz starptautisku indikatoru sistēmu, lai izvērtētu skolēnu mācību sasniegumu progresu&dinamiku dažādos izglītības posmos/pakāpēs Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma • izglītības iestādes vērtēšanas kritēriju pārveide, izstrādājot zinātniski pamatotus mācību vides kvalitātes vērtēšanas instrumentus, ietverot arī pirmsskolas 01.11.2012.
• valsts pārbaužu datu bāzes pilnveide, nodrošinot izglītības rezultātu pārskatāmību katrā izglītības posmā, sekojot katra skolēna mācību sasniegumu dinamikai 01.06.2013.
• mācību priekšmetu standartu satura īstenošanas monitoringa sistēmas izveide 01.09.2013. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma • 2012.gada valsts budžeta grozījumos papildus finansējums mācību literatūras iegādei 258 902 Ls = 3 Ls vienam skolēnam
• Līdz 2012.gada beigām plānots veikt grozījumus MK noteikumos Nr.97, nosakot finansējumu ne tikai mācību literatūras iegādei, bet arī pārējiem mācību līdzekļiem
• nākamajam mācību gadam palielināt valsts mērķdotāciju mācībuliteratūras iegādei līdz Ls 7 uz skolēnu
• 300 000 LVL - digitālu mācību materiālu izveidei un to lietojuma bezmaksas nodrošināšanai, sākot ar 2013. gadu
• Vaučera jeb galvojuma sistēmas izstrāde un ieviešana 01.09.2014. Mācību līdzekļi • Eksāmeni pavasarī?

• LIVA un vecāku pārstāvji atbalsta svešvalodu eksāmena pārcelšanu uz martu Valsts pārbaudes darbu norise Paldies!
Full transcript