Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

cách mạng xã hội chủ nghĩa

No description
by

Đỗ Đức Anh

on 5 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of cách mạng xã hội chủ nghĩa

Cách mạng xã hội chủ nghĩa
Khái niệm Cách mạng xã hội chủ nghĩa


Cách mạng XHCN
là cuộc CM nhằm
thay thế chế độ tư bản chủ nghĩa lỗi thời bằng chế độ xã hội chủ nghĩa
, trong cuộc cách mạng đó,
giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo
và cùng với quần chúng nhân dân lao động xây dựng một xã hội công bằng dân chủ, văn minh.
Cách mạng tháng 10 Nga - CM XHCN tiêu biểu
Hai giai đoạn của Cách mạng XHCN
- Giành chính quyền, thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản
- Tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới về mọi mặt
Nguyên nhân của CM XHCN là gì
Nguyên nhân

Mục tiêu của CMXHCN
Giành chính quyền, thiết lập nhà nước
của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
Tập hợp các tầng lớp nhân dân lao động, dựa trên bộ máy chính quyền của nhà nước
xây dựng xã hội mới, xã hội không còn áp bức, bóc lột, nhân dân lao động được tự do, hạnh phúc
.
Động lực của Cách mạng xã hội chủ nghĩa
Vì lợi ích của giai cấp nhân dân lao động
+ Giai cấp công nhân trở thành động lực chủ yếu và là lực lượng lãnh đạo cách mạng

+ Giai cấp nông dân có nhiều lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân trở thành động lực to lớn.

+ Tầng lớp trí thức là bộ phận không thể thiếu trong CMXHCN là bộ phận có nhiều khả năng để tiếp cận với với những thành tựu của KH công nghệ của thời đại.

+ Các lực lượng tiến bộ khác trong xã hội cũng góp phần rất lớn cho CMXHCN
Nội dung của CMXHCN
Về chính trị
Về kinh tế
Về văn hóa
Giành chính quyền, xây dựng chế độ mới, nền dân chủ XHCN
Phát triển LLSX, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân
Giải phóng tư tưởng đời sống tinh thần, xây dựng nền văn hóa mới tiến bộ
Lý luận CM không ngừng của CN Mác – Lenin
Mác – Ăng ghen là những người đầu tiên nêu lên tư tưởng về CM không ngừng. Các ông quan niệm rằng: CM của giai cấp công nhân phát triển không ngừng nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong phạm vi một nước cũng như toàn thế giới. Mỗi giai đoạn có những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Tư tưởng đó thể hiện tính giai đoạn và tính liên tục của sự phát triển CM
Sự phát triển của Lê nin
Lenin đã đấu tranh chống lại những tư tưởng đó và phát triển tư tưởng CM không ngừng của Mác – Ăng ghen thành lý luận về sự chuyển biến CM dân chủ TS kiểu mới sang CM XHCN
CM dân chủ TS kiểu mới là màn mở đầu, là nhịp cầu để chuyển lên CM XHCN. CM dân chủ TS kiểu mới và CM XHCN là 2 giai đoạn khác nhau nhưng cùng nằm trong 1 quá trình vận động không ngừng, giữa chúng có sự gắn kết, không có bức tường nào ngăn cách cả. Thắng lợi của CM dân chủ nhân dân tạo tiền đề cho CM XHCN
Full transcript