Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Privatjuridik - Mål och kunskapskrav

No description
by

Daniel Högvall

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Privatjuridik - Mål och kunskapskrav

Privatjuridik
Genomgång av kunskapskraven förbetygen E, C och A.

Kunskapskraven utgår från målen för ämnet juridik, som förutom privatjuridik innefattar rätten och samhället samt affärsjuridik

Målen, som kraven relaterar till, ges av skolverket ett nummer (1-5) för att det ska vara lättare att relatera till målen. Målen har dock ingen inbördes rangordning

Mål 1
Kunskaper om centrala rättsområden

Vilka de centrala rättsområderna är framgår av kursens centrala innehåll.

Mål 2
Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.
Mål 3
Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.
Mål 4
Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler.
Mål 5
Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur
rättsfilosofisk
och
etisk
synvinkel.

Betyget E
Eleven redogör
översiktligt
för
begränsade
delar av de juridiska områden som rör privatpersoner.
Begreppet
översiktligt
En översiktlig redogörelse, förklaring eller beskrivning tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt.
Begreppet
begränsade
Begreppet syftar i denna kurs på hur stor del av det centrala innehållet som eleven ska kunna redogöra för. Begreppet anger en lägre omfattning än begreppet omfattande.
Betyget C
Eleven redogör
utförligt
för
delar
av de juridiska områden som rör privatpersoner.
Begreppet
utförligt
En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den begränsade. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre).
Begreppet
delar
För betyget C definieras inte hur stor del av det centrala innehållet som eleven ska kunna redogöra för. För betyget C krävs därför att eleven kan redogöra för en större del av det centrala innehållet än för betyget E, men mindre än för betyget A.
Betyget A
Eleven redogör
utförligt och nyanserat
för
omfattande
delar av de juridiska områden som rör privatpersoner.
Begreppen
utförligt

och nyanserat
En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre).Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv.
Begreppet
omfattande
Begreppet syftar i denna kurs på hur stor del av det centrala innehållet som eleven ska kunna redogöra för. Begreppet anger en högre omfattning än begreppet begränsade. För betyget A ska eleven kunna redogöra för större delar av det centrala innehållet än vad eleven ska kunna för betygen C och E.
Betyget E
Eleven redogör också
översiktligt
för innebörden av juridiska begrepp och använder dem
med viss säkerhet
i relevanta sammanhang.
Begreppet
översiktligt
En översiktlig redogörelse tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt.
Formuleringen
med viss säkerhet
Med viss säkerhet avses att eleven i sitt utförande (användande av centrala begrepp) till viss del visar skicklighet. Juridiska begrepp ska användas, men krav ställs inte på att det alltid görs och inte heller på att användandet alltid är 100% korrekt.
Betyget C
Eleven redogör också
utförligt
för innebörden av juridiska begrepp och använder dem
med viss säkerhet
i relevanta sammanhang.
Begreppet
utförligt
En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre).
Formuleringen
med viss säkerhet
Med viss säkerhet avses att eleven i sitt utförande (användande av centrala begrepp) till viss del visar skicklighet. Juridiska begrepp ska användas, men krav ställs inte på att det alltid görs och inte heller på att användandet alltid är 100% korrekt.
Betyget A
Eleven redogör också
utförligt och nyanserat
för innebörden av juridiska begrepp och använder dem
med säkerhet
i relevanta sammanhang.
Begreppen
utförligt och nyanserat
En utförlig redogörelse är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att redogörelsen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv.
Formuleringen
med säkerhet
Skillnaden mot
med viss säkerhet
är att eleven i användandet av juridiska begrepp är mer konsekvent och korrekt. Det betyder inte att eleven alltid måste använda korrekta begrepp, men högre krav ställs i jämförelse med kraven för
viss säkerhet
.
Betyget E
Dessutom förklarar eleven
översiktligt
innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar
i samråd med handledare
och med
tillfredsställande
resultat
något
sådant dokument.
Betyget C
Dessutom förklarar eleven
utförligt
innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar
efter samråd med handledare
och med
tillfredsställande
resultat
några
sådana dokument.
Betyget A
Dessutom förklarar eleven
utförligt och nyanserat
innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar
efter samråd med handledare
och med
gott
resultat

några
sådana dokument.
Betyget E
Utifrån
enkla

fallbeskrivningar
löser eleven med
tillfredsställande
resultat
givna
problem inom olika privatjuridiska områden
med hjälp av given
rättskälla. Dessutom för eleven
enkla
resonemang om lagstiftningens effekter och drar
enkla
slutsatser.
Betyget C
Utifrån
fallbeskrivningar

identifierar och beskriver eleven utförligt
problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med
tillfredsställande
resultat
genom att välja, tolka och tillämpa relevant
rättskälla. Dessutom
motiverar
eleven sitt lösningsförslag med
välgrundade argument
, för
välgrundade

resonemang
om lagstiftningens effekter och drar
välgrundade

slutsatser
.
Betyget A
Utifrån
komplexa

fallbeskrivningar

identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat
problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med
gott
resultat
genom att välja, tolka och tillämpa relevant
rättskälla. Dessutom
motiverar
eleven sitt lösningsförslag
med
välgrundade och nyanserade argument
, för
välgrundade och nyanserade resonemang
om lagstiftningens effekter och drar
välgrundade och nyanserade
slutsatser.
Betyget E
Eleven beskriver
översiktligt
privatjuridiska frågor i samhället och för
enkla
resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Betyget C
Eleven beskriver
utförligt
privatjuridiska frågor i samhället och för
välgrundade
resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Betyget A
Eleven beskriver
utförligt och nyanserat
privatjuridiska frågor i samhället och för
välgrundade och nyanserade
resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Begreppet översiktligt
En översiktlig förklaring tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt.
Formuleringen i samråd med handledare (lärare)
Denna fomulering innebär att eleven arbetar med kontinuerliga avstämningar med läraren, men behöver inte ha en läraren vid sin sida i alla moment. I denna kurs handlar det om att eleven ska upprätta juridiska dokument, och för betyget E kan dessa alltså delvis utformas med hjälp av lärarens handledning.
Begreppet tillfredsställande
Resultatet uppfyller precis det resultat som krävs och inget mer. I denna kurs ska alltså juridiska dokument upprättas som ska vara av sådan art att de uppfyller de lägsta kraven för att vara giltiga och funktionsdugliga.
Begreppet något
Begreppet något kan definieras med det kvantitativa antalet
ett
. I denna kurs används begreppet för att visa hur många juridiska dokument som eleven minst ska kunna upprätta.
Begreppet
utförligt
En utförlig förklaring är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre).
Formuleringen
efter samråd med handledare (lärare)
Formuleringen innebär att eleven tar egna initiativ och vet när hen behöver stämma av med läraren. Eleven kan utifrån givna instruktioner på egen hand upprätta juridiska dokument.
Begreppet
tillfredsställande
Resultatet uppfyller precis det resultat som krävs och inget mer. I denna kurs ska alltså juridiska dokument upprättas som ska vara av sådan art att de uppfyller de lägsta kraven för att vara giltiga och funktionsdugliga.
Begreppet
några
Begreppet kan definieras med de kvantitativen antalen
två
eller
flera
. I denna kurs används begreppet för att visa hur många juridiska dokument som eleven ska kunna upprätta.
Begreppen
utförligt och nyanserat
En utförlig förklaring är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att förklaringen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv.
Formuleringen
efter samråd med handledare (lärare)
Formuleringen innebär att eleven tar egna initiativ och vet när hen behöver stämma av med läraren. Eleven kan utifrån givna instruktioner på egen hand upprätta juridiska dokument.
Begreppet
gott
Resultatet överträffar det som anses vara tillfredsställande. I denna kurs upprättar alltså eleven juridiska dokument som inte bara innehåller det mest grundläggande för att vara giltiga och funktionsdugliga, utan de innehåller även andra delar.
Begreppet
några
Begreppet kan definieras med de kvantitativen antalen
två
eller
flera
. I denna kurs används begreppet för att visa hur många juridiska dokument som eleven ska kunna upprätta.
Begreppet
enkla
I denna kurs ska eleven lösa enkla juridiska problem, föra enkla resonemnag och dra enkla slutsatser när eleven arbetar med att lösa juridiska problem. Ordet enkla är ett motsatsord till ordet svåra. Svårighetsgraden på de problem som ska lösas är alltså lägre för betyget E i förhållande till betygen C och A. Mycket vägledning kan t.ex. ges i formuleringen av problemet (fallbeskrivningen).
Begreppet
tillfredsställande
Resultatet uppfyller precis det resultat som krävs och inget mer. I denna kurs används begreppet bland annat för att beskriva det resultat som eleven ska uppnå då hen löser juridiska problem, som då alltså ska lösas på ett sätt som kan anses OK men inte mer.
Begreppet
givna
För betyget E ställs relativt låga krav vad gäller elevens förmåga att självständigt identifiera juridiska problem. Begreppet
givna
visar att problemen är på förhand givna, och alltså definierade av t.ex. läraren.
Förmuleringen
med hjälp av givna
För betyget E löser eleven dessutom det givna problemet med hjälp av givna rättskällor. Vilka rättskällor som ska används identifieras inte av eleven utan av t.ex. läraren.
Formuleringen
fallbesrivningar
(utan definierad svårighetsgrad)
För betyget E definierades en svårighetsgrad (enkla) av de fallbeskrivningar (beskrivningar av juridiska problem) som eleven ska lösa. För betyget C definieras ingen sådan svårighetsgrad. Kraven på hur svåra fallbeskrivningar som eleven ska klara av att lösa är därför högre än motsvarande krav för betyget E men lägre än motsvarande för betyget A
Formuleringen
identifierar och beskriver eleven utförligt
För betyget C ska eleven självständigt identifiera och beskriva de juridiska problemen som ska lösas. Eleven ska dessutom utförligt kunna beskriva de juridiska problemen. En utförlig beskrivning är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre).
Begreppet
tillfredsställande
Resultatet uppfyller precis det resultat som krävs och inget mer. I denna kurs används begreppet bland annat för att beskriva det resultat som eleven ska uppnå då hen löser juridiska problem, som då alltså ska lösas på ett sätt som kan anses OK men inte mer.
Formuleringen
genom att välja, tolka och tillämpa relevant
rättskälla
Eleven ska även på egen hand välja, tolka och tillämpa aktuella, och för problemet relevanta, rättskällor när problemen löses. En viktig skillnad mot betyget E är alltså elevens självständighet i dessa moment.
Begreppet
välgrundade
Att eleven ska motivera sina lösningsförslag med välgrundade argument, föra välgrundade resonemang och dra välgrundade slutsatser betyder att dessa bygger på på relevanta fakta samt att faktan är förankrad i relevanta källor.
Formuleringen
komplexa fallbeskrivningar
För betyget A ska eleven lösa juridiska problem som till svårighetsgraden är svåra. Ett svårt problem är både svårt att lösa och förstå. Vägledningen som ges i formuleringen av problemet (fallbeskrivningen) är inte så tydligt framträdande.
Formuleringen
identifierar och beskriver eleven utförligt och nynaserat
För betyget A ska eleven självständigt identifiera och beskriva de juridiska problemen som ska lösas. Eleven ska dessutom utförligt och nyanserat kunna beskriva de juridiska problemen. En utförlig beskrivning är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att beskrivningen dessutom är nyanserad innebär att eleven redovisar flera olika perspektiv.
Begreppet
gott
Resultatet överträffar det som anses vara
tillfredsställande
. För betyget A löser alltså eleven juridiska problem med ett bättre resultat än vad som krävs för betygen E och C.
Formuleringen
genom att välja, tolka och tillämpa relevant
rättskälla
Eleven ska även på egen hand välja, tolka och tillämpa aktuella, och för problemet relevanta, rättskällor när problemen löses. En viktig skillnad mot betyget E är alltså elevens självständighet i dessa moment.
Formuleringarna
välgrundade och nyanserade
Att eleven ska motivera sina lösningsförslag med välgrundade
argument
, föra välgrundade
resonemang
och dra välgrundade
slutsatser
betyder att dessa bygger på på relevanta fakta samt att faktan är förankrad i relevanta källor. Att dessa även ska vara nyanserade innebär att eleven gör dessa utifrån flera olika perspektiv.
Begreppet
översiktligt
En översiktlig beskrivning tar upp de väsentliga delarna, men är lite mer ungefärlig och inte så exakt.
Begreppet enkla
Eleven ska i dessa resonemang ha med relevant fakta som till viss del förankras i relevanta källor.
Begreppet
utförligt
En utförlig beskrivning är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre).
Begreppet
välgrundade
Med välgrundade resonemang avses att eleven grundar sina resonemang på relevant fakta samt att faktan är förankrad i relevanta källor.
Begreppen
utförligt och nyanserat
En utförlig beskrivning är mer exakt, fyllig och innehållsrik än den översiktliga. Det finns också en kvantitativ dimension mellan översiktlig (mer kortfattad) och utförlig (längre). Att beskrivningen dessutom är nyanserad innebär att eleven beskriver ur flera olika perspektiv.
Begreppen
välgrundade och nyanserade
Med välgrundade resonemang avses att eleven grundar sina resonemang på relevant fakta samt att faktan är förankrad i relevanta källor. Att resonemangen dessutom är nyanserade innebär att eleven resonerar utifrån olika perspektiv. Eleven ska med andra ord kunna föra olika resonemang beroende på ur vilket perspektiv frågan betraktas.
Övergripande kunskapskrav relaterat till elevens samråd med läraren i arbetet med de olika målen
Betyget E
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med
viss säkerhet
den egna förmågan och situationens krav
.
Betyget C
Betyget A
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han
med säkerhet
den egna förmågan och situationens krav.
Formuleringen
viss säkerhet
Med viss säkerhet avses i detta fall att eleven i sina tolkningar av situationernas krav, och i sina bedömningar av sina egna förmågor i förhållande till situationernas krav, till viss del gör korrekta tolkningar och bedömningar
Detta kunskapskrav handlar om att eleven i samrådssituationen med läraren reflekterar över den egna förmågan i förhållande till arbetsuppgiftens komplexitet och på vilket sätt hen kan lösa uppgiften på bästa sätt. Det handlar också om att eleven i övrigt bedömer situationens krav, till exempel hur lagar och andra bestämmelser påverkar hur uppgiften ska lösas
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med
viss säkerhet
den egna förmågan och situationens krav
.
Formuleringen
viss säkerhet
Med viss säkerhet avses i detta fall att eleven i sina tolkningar av situationernas krav, och i sina bedömningar av sina egna förmågor i förhållande till situationernas krav, till viss del gör korrekta tolkningar och bedömningar
Formuleringen
med säkerhet
Med säkerhet avses i detta fall att eleven i sina tolkningar av situationernas krav, och i sina bedömningar av sina egna förmågor i förhållande till situationernas krav, till stor del gör korrekta tolkningar och bedömningar
Full transcript