Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stilisztikai eszközök

Segítség verselemzéshez
by

Hargitai Bea

on 12 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stilisztikai eszközök

Stilisztikai eszközök
Alakzatok
Ismétlés
Ellentét
Egyebek
Hasonlóságon alapuló
Képes beszéd
Érintkezésen alapuló
Szóképek
METONÍMIA
KÖRÜLÍRÁS
A kínai széptan szerint "a vers nem más, mint
kép szavakkal
, a kép nem más, mint vers ecsettel"
A
képszerűség
és
többszólamúság
eszközei az irodalomban a szóképek
Az érzelmekre hatnak
Metafora:
azonosítás

alapja a több tulajdonságra kiterjedő hasonlóság kép & valóság között
lehet
konszonáns vagy disszonáns
a stílushatása
köznyelvi vagy művészi
kibontható hasonlattá „Amott ül egy
túzok
magában”
METAFORA
HASONLAT
SZIMBÓLUM
SZINESZTÉZIA
ALLEGÓRIA
SZINEKDOCHÉ
EUFEMIZMUS
Sokféle lehet: pl. rím, refrén, szóismétlés
Figura etimologica
(tőismétlés)
Alliteráció
(azonos kezdőbetűk)
Anafóra
: sor- vagy versszakkezdés ismétlődése
Variáció: ismétlés az elemek változtatásával
Halmozás
("felsorolás")
Fokozás
(megy, fut, rohan)
Párhuzam
(gondolati vagy szerkezeti)
Gondolatritmus
: azonos szerkesztésű mondatok hasonló vagy ellentétes tartalommal
Izokolón: egyenlő hosszúságú szókapcsolatok ismétlődése („Zengett a fény, tüzelt a Nap. Szökkent a lomb, virult a föld”)

Oximoron:
kizáró ellentét (bölcselkedő oktalanság)
Paradoxon
: látszólagos ellentét („te sem haltál meg népem nagy halottja”)
Hiperbolikus: túlzó ellentét
(„kedv s öröm – halálhörgés, siralom”)
Antoníma
, antoníma sor (eszes, okos, jóeszű<>ostoba, buta, tompaeszű)
Kiazmus
: tükörképszerű szerkesztés („a rózsa lehervad, hervadjon el ő is”)
Metatézis:
átvetés (egy nyelvi elem: hang, betű, időtartam, stb.) felcserélése egy másik elemmel; tereh/teher)
Hiperbola
: túlzás
Kicsinyítés
(„ráz a nyír egy szellőcskét”)
Elhallgatás

(...)
Akrosztichon
: sorok vagy strófák első betűinek összeolvasása értelmes szót ad, pl. a költő nevét.
Szinoníma
, szinoníma sor (eszes, okos, értelmes)
Hasonlat – 2 dolognak egy
közös tulajdonságon
alapuló hasonlítása
„Mint komor
bikáé
, olyan a
járása
…”
„…
szívós
leszek,
mint
fán a
kéreg
.” (Radnóti)
Megszemélyesítés
: igei vagy melléknévi metafora, élettelent élő tulajdonságaival ruház fel ("
Sóhajtanak a bútorok
ropogva, / titkos szavaktól
reszket a homály
" Kosztolányi)
Allegória: mozzanatról mozzanatra végigvitt metafora,
történetté lesz, a mozzanatokban mindig
megfeleltethető a kép és a valóság
„Föltámadott a
tenger
, /A
népek tengere
... habár fölül a gálya, s alul a
víznek árja
, azért a
víz
az úr"
Szimbólum:
jelkép
, ami önmagánál többet jelent, eredetileg csak a beavatottaknak szólt, bonyolult és egyéni
képalkotási mód
, nem lehet racionálisan megfejteni
„S
ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra
!” (Nagy László)
Szinesztézia:
összeérzés
– különböző
érzékelési területek
összekeveredése

Sűrű csönd
ropog a havas mezőben” (J.A.)
Metonímia: ok-okozati, térbeli, anyagbeli stb. érintkezésen alapuló
névátvitel
"S
csendes a ház
, ah, de nincs nyugalma" (Vörösmarty)
Szinekdoché:
rész-egész
felcserélésén alapuló metonímia

Lélek
ez ajtón se be, se ki” (Arany)
Perifrázis
: „körülbeszélés” - körülírás („csillagok hona”=ég)

Szépítés („ jobblétre szenderül”)
Szillepszis
: a denotatív és konnotatív jelentés együttes jelenléte („elnyerte a Nóbel-díjat a makaó nevű kártyajátékon” )
Tautológia
:
szószaporítás
, fölösleges ismétlés (pl. de viszont) ("Rettentő volt a látvány látása, amit láttak", Petőfi)
Enallagé
: a jelző és a jelzett szó elválik egymástól („ezüst derűvel ráz a nyír egy szellőcskét” – valójában a szellő rázza a nyírfa ágát, „készít a pék szőke, nagy kenyeret”)
Litotész
: körülírás, tagadás által állít, pl. a nemet igennel mondja ki vagy fordítva („
nem-szőke
fejére”)
Az értelemre hatnak (logikai eszközök)
A szöveg kohéziójának eszközei
("A
szája alatti nyílás
hoz emelé a poharat")
FRAZÉMÁK
Állandósult szókapcsolatok
pl.:
közmondások, szólások, szóláshasonlatok, közhelyek
Így ül a hold ádáz vihar után
Elcsöndesült nagy, tornyos fellegen,
És néz alá a méla éjszakán
Bánatosan, de szenvedélytelen
Hallgatva sirbolti csöendességet
A rémteli sötét erdő alatt,
Amíg a fákról nagy, nehéz könnycseppek
Hervadt levélre halkan hullanak.
(Vajda J.)

Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat! kiazmus
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
(J.A.)
Kikelet a lány, virág a szerelem

A bánat egy nagy óceán

A lelkem ódon babonás vár

Amott ül egy túzok magában

Itt hágy szép tavaszom

S szárnyas idő hirtelen elrepül

Halált virágzik most a türelem

Kis, nyurga füst virágzik

Ezüst sötétség némasága holdat lakatol a világra

Őszi éjben, őszi délben ismétlés, variáció
Óh, be könnyű
Sírva, sírva leborulni. (Ady E.)

fény- és illatzene.

Habár fölül a gálya,,
S alul a víznek árja,
Azért a víz az úr!

Csendes a ház, ah de nincs nyugalma

Es oz gimilsben halalut evec

Dalunk is már egyre fárad

Konganak az elhagyott termek, szimbólum
A bús falakról rámered
Két nagy, sötét ablak a völgyre.
(Úgy-e milyen fáradt szemek?)
Örökös itt a lélekjárás,
A kripta-illat és a köd,
Árnyak suhognak a sötétben
S elátkozott had nyöszörög.

Jó napot, jó napot, tizenkét kőmíves ismétlés

Hírrel hirdessétek figura etimologica

Fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel halmozás

S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: szimbólum
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak… halmozás

Mert szeretem, hőn szeretem, imádom halmozás, gyalázatában is nemzetemet! (Petőfi) fokozás

Tűnő évek titka, merengő

…benne élsz te minden félrecsúszott
Nyakkendőmben és elvétett szavamban
És minden eltévesztett köszönésben
És minden összetépett levelemben anafóra
És egész elhibázott életemben gondolatritmus
Élsz és uralkodol, Amen. (Juhász Gy.)

Alattad a föld.
Fölötted az ég.
Benned a létra. (Weöres S.) gondolatritmus

Bölcsőd az s majdan sírod is, metafóra,
Mely ápol s eltakar. ellentét

…s legszebb a tél annak, ki tűzhelyet, családot
már végképp másoknak remél. (J.A.) litotész

bölcselkedő oktalanság oximoron

Te sem haltál meg, népem nagy halottja
paradoxon
Ragyogott a szeme, az orcája égett

Ám rózsa lehervad: hervadjon el ő is,
Virági lehullnak: úgy hulljon el ő is. (Arany J.)
gondolatritmus
A vajnál simább az ő szája,
pedig szívében háborúság van. gondolatritmus
Lágyabbak beszédei az olajnál,
pedig éles szablyák azok. (Zsoltárok)

Őszi éjben, őszi éjben
Óh, be nehéz
Kacagni a leányokra.

Őszi délben, őszi délben
Óh, be nehéz
Felnézni a csillagokra.

Példák
Full transcript