Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Лекция №1 Учет и аудит

No description
by

Dierden Lumort

on 20 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Лекция №1 Учет и аудит


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Тема 1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
(лекція розрахована на 2 години)

План
1.1. Поняття господарського обліку, його види та характеристика.
1.2. Виникнення та розвиток бухгалтерського обліку.
1.3. Загальна характеристика і сутність бухгалтерського обліку.
1.4. Види бухгалтерського обліку.
1.5. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.
1.6. Класифікація господарських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів) підприємства.

1.1. Поняття господарського обліку, його види та характеристика.
Господарський облік - це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності з метою виявлення відхилень у реалізації планів виробничо-господарської діяльності підприємства та їхнього усунення.
Метою господарського обліку є адекватне відображення фактів господарської діяльності, надання повної і правдивої інформації для прийняття рішень.
це спосіб спостереження, відображення та контролю за окремими господарськими та технічними операціями безпосередньо в процесі їх здійснення з метою оперативного управління.
До прикладу, за допомогою оперативного обліку відображаються такі процеси, як вихід працівників на роботу, реєстрація підписаних за місяць угод та ін.

це планомірне збирання й вивчення інформації про масові кількісні та якісні явища й закономірності загального розвитку за конкретних умов, місця й часу.
Предметом цього обліку є не тільки процеси, які відбуваються на виробництві, але й інші явища суспільного життя, наприклад, рівень продуктивності праці, забезпеченість працівників підприємства житлом, середній вік працюючих.
У статистичному обліку використовуються специфічні, властиві йому методи: зведення, групування, методи середніх чисел та ін.
це процес безперервного виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації у вартісному вигляді про господарську діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень
1.2. Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку
Багато вчених останнім часом приділяють увагу вивченню основних етапів розвитку бухгалтерського обліку, з’ясуванню джерел і першооснов обліку. Сьогодні вчені не дають єдиної відповіді на питання, коли виникла бухгалтерія. Існує три варіанти відповіді:
6 тисяч років тому
500 років тому
100 років тому
Тоді, коли почалася цілеспрямована реєстрація фактів господарського життя, і бухгалтерія почала існувати як практична діяльність - рахівництво;
Коли вийшла відома в усьому світі праця Луки Пачолі «Про рахунки та записи», і почалося літературне осмислення обліку;
Коли появилися перші теоретичні розробки з обліку і починає розвиватися самостійна наука - рахунковедення.
Ще у Стародавньому Єгипті (3400-2980 pp. до н.е.) писарі щоб здійснити контроль достовірності одержання даних вели на звитках папірусу облік рухомого і нерухомого майна та видачі срібла, хліба. Щодня складалися відомості про рух цінностей у коморах, відображалися норми витрачання матеріалів тощо.
У Персії (522—486 pp. до н. є.) за виконані роботи оплату брали частково грішми, частково натурою. Робітник одержував вимогу-наряд у конторі й подавав його казначею, який записував документ у платіжну відомість і робив позначку про видачу грошей. За вимогою-нарядом видавали також продукти. Облік вели писарі, а достовірність записів перевіряли незалежні контролери.
В Іудеї облік набуває спеціальних контрольних функцій. Так, на Великдень жерці Єрусалимського храму не починали відправу доти, доки головний писар Іудеї не підіб'є підсумки на всіх рахунках і не складе звіт, а контролююча особа не підтвердить його достовірність. Спеціальна інструкція передбачала порядок обліку пожертвувань на храм. Перед вівтарем ставили скриню, царський контролер разом із головним жерцем відкривали її і підраховували доходи.
У Дворіччі (Вавилонія) господарський облік оформлявся виправдувальними документами (глиняні цеглинки-таблички), які були підставою для обліку не тільки майна, а й виконаних робіт, розрахунків за них.
Макаренко Ю.
Лекция №1
Учет и аудит
Запропонував подвійний запис, сутність якої полягала у подвійному відображенні операції на рахунках: один раз за дебетом одного рахунку, інший раз – за кредитом іншого.
Дав пояснення дебету й кредиту рахунків.
Запропонував персоніфікацію рахунків, відповідно до якої за кожним рахунком стояла відповідна персона (особа) або група осіб.
Запропонував персоніфікацію рахунків, відповідно до якої за кожним рахунком стояла відповідна персона (особа) або група осіб.
Навів такі групи рахунків: інвентарні, результативні, операційні та операційно-результативні, таким чином, здійснив першу класифікацію рахунків.
Описав процедуру оформлення в обліку господарських операцій за допомогою трьох книг: Пам’ятної (Меморіалу), Журналу й Зошита (Головної книги).
Розглядав бухгалтерський облік як самостійний метод, що може використовуватися як на окремих підприємствах, так і за його межами.
Внесок Луки Пачолі в розвиток обліу:
1.3. Загальна характеристика і сутність бухгалтерського обліку.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Користувачі облікової інформації
Внутрішні
Зовнішні
Власники
Управлінський персонал
Керівники підрозділів
Менеджери
Працівники підприємства
З прямим фінансовим інтересом:

• ділові партнери;
• дійсні та потенційні інвестори;
• постачальники та підрядники;
• клієнти, покупці та замовники;
• банківські та інші кредитні установи;
• інші кредитори.

З непрямим фінансовим інтересом

• органи державного контролю й міжнародного регулювання;
• органи податкової служби;
• органи статистики;
• органи державних та міжнародних цільових фондів.

Без фінансового інтересу

• фінансові аналітики;
• конкуренти
• профспілки;
• інші користувачі.

Інформаційна функція бухгалтерського обліку полягає в забезпеченні інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства для потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів;
Контрольна функція бухгалтерського обліку полягає в необхідності здійснення методами бухгалтерського обліку контролю збереження та ефективного використання ресурсів, виконання планових завдань, дотримання чинного законодавства й умов угод і контрактів;
Оціночна функція бухгалтерського обліку полягає у вимірі та оцінці ресурсів, визначенні вартості й собівартості виробленої продукції, розрахунку результату діяльності підприємства, його рентабельності. Оцінка є результатом вимірювання й ідентифікації об'єктів обліку;
Аналітична функція бухгалтерського обліку полягає в здійсненні на основі первинних та зведених даних економічного аналізу наявності, стану і руху ресурсів та результатів діяльності підприємства із широким застосуванням економіко-статистичних методів і моделювання.

Бухгалтерський облік у загальному циклі управління підприємством виконує такі функції:
формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної користувачам бухгалтерської звітності .
контроль за наявністю і рухом майна, за раціональним і цільовим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
формування науково обґрунтованої системи показників, що характеризують результати діяльності підприємства, його окремих підрозділів і служб;
дотримання державної дисципліни і законності при вирішенні господарських питань.

Основними завданнями бухгалтерського обліку визнані:
Принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності:
застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.
Обачності
фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.
Повного висвітлювання
Автономності підприємства
кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.
постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.
Послідовності
оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі.
Безперервності діяльності
для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів.
Нарахування та відповідність
доходів і витрат
операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.
Превалювання сутності над
формою
пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.
Історична собівартість
вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці
Єдиного грошового вимірника
Періодичності
можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
Вимірники
бухгалтерського обліку
(міра маси, об’єму, довжини, площі, кількості тощо) застосовують, щоб мати відомості про майно і зобов’язання суб’єкта господарювання в натуральному виразі.

призначенні для обліку кількості праці в одиницях робочого часу – людино-днях, людино-годинах тощо

застосовують для відображення різних господарських операцій і узагальнення їх в єдиній грошовій оцінці.

Натуральні вимірники
Трудові вимірники
Грошові вимірники
1.4. Види бухгалтерського обліку
це сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку й оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства в цілому та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавства і стандартів обліку. Ведення фінансового обліку є обов’язковим для всіх підприємств.
це внутрішній облік, який ведеться для задоволення потреб в інформації керівників усього підприємства та його структурних підрозділів.
Фінансовий облік
є отримання даних, необхідних для складання фінансової звітності. Організація фінансового обліку повинна забезпечити суцільне, повне і безперервне відображення усіх господарських операцій, що відбулися за звітний період, складання фінансової звітності з метою забезпечення необхідною та вірогідною інформацією її користувачів.
що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках, є активи, зобов'язання, власний капітал, доходи, витрати та фінансові результати окремого підприємства.
є забезпечення інформацією користувачів, відповідальних за досягнення конкретних виробничих цілей. Інформація управлінського обліку не підлягає публікації і є комерційною таємницею.

Головним критерієм організації управлінського обліку є корисність одержуваної інформації для оцінки, контролю і прийняття управлінських рішень.
є процеси постачання, виробництва і збуту, що в сукупності складають кругообіг господарських засобів підприємства;
Метою фінансового обліку
Об'єктами фінансового обліку
Управлінський облік
Метою управлінського обліку
Об'єктом управлінського обліку
Критерій
Об'єкт аналізу
Фінансовий облік
Підприємство в цілому
Структурні підрозділи
Управлінський облік
Мета
Оцінка минулого
Прогноз на майбутнє
Завдання
Забезпечення інформацією, що формує загальне уявлення про роботу організації
Представляє інформацію щодо найефективнішого використання ресурсів організації
Користувачі інформації
Внутрішні користувачі (менеджери), зовнішні користувачі
Менеджери різних рівнів
Обмеження
Законодавчі і нормативні акти, національні стандарти з бухгалтерського обліку
Немає
Вимірники
Єдиний грошовий вимірник
Різні вимірники (у тому числі
Періодичність складання звітів
Регулярно, згідно з вимогами контролюючих органів
Періодичність встановлюється за вимогою керівників
Обов'язковість щодо ведення
Обов’язковий для ведення всіма суб’єктами господарювання
Не обов´язковий
Доступність інформації
Більша частина інформації доступна всім
Комерційна таємниця
1.5. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.
це факти господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів підприємства, процесів придбання, виробництва, збуту, розрахункові відносини підприємства з фізичними і юридичними особами, фінансові результати та їх використання, формування інформації фінансового характеру для внутрішніх і зовнішніх користувачів.
Об'єкти бухгалтерського обліку
Господарські засоби сукупність матеріальних цінностей, які залучені до господарської діяльності, або є її результатом, а також грошові кошти та різні права.
Господарські засоби можна поділити на:
Джерела утворення господарських засобів - звідки та яким чином отримані господарські засоби, мета їх отримання та форми існування.
Їх можна поділити на:

Господарські процеси – частина кругообігу господарських засобів, що складається з первинних елементів – господарських операцій.
Засоби у сфері обігу поділяються на:
предмети обігу (готова продукція, товари відвантажені та ін.),
грошові кошти та їх еквіваленти (каса, поточний рахунок тощо),
кошти в розрахунках (дебіторська заборгованість, векселі отримані і та інше)
засоби, що обслуговують обіг (торговельно-складські будівлі, устаткування та інвентар).
Джерелом власних засобів є:
бюджетне асигнування;
цільове фінансування;
амортизаційний фонд;
фонди економічного стимулювання;
грошові суми, обладнання, машини, що надійшли на підприємство в рахунок внесків засновників (власників) підприємства.
Одним із джерел тимчасово залучених засобів є банківський кредит. Другим видом залучених засобів є кредиторська заборгованість.
У різних сферах бухгалтерський облік господарських процесів має свої особливості. На підприємствах сфери матеріального виробництва бухгалтерському обліку підлягають три господарські процеси: постачання, виробництво, реалізація.
Предмет бухгалтерського обліку
Засоби виробництва беруть безпосередню участь у створенні продукції, виконанні робіт та у наданні послуг.
Залежно від функцій, які виконують засоби виробництва, вони поділяються на засоби праці та предмети праці.
засоби виробництва (майно, що використовується у процесі виробництва)
Постійні (власні) засоби;
До засобів невиробничої сфери належать ті, що безпосередньої участі у створенні продукції не беруть, а використовуються з метою житлового забезпечення працівників підприємства (житловий будинок), культурно-побутового призначення (будинок культури, лазня).

1.6. Класифікація господарських засобів (активів) та джерел їх утворення (пасивів) підприємства.
(від лат. activus - діяльний, активний) - це ресурси, отримані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигід у майбутньому.
Активи підприємства
За формою функціонування
По характеру участі у виробничому процесі
Залежно від права власності
За ступенем ліквідності
Матеріальні
Фінансові
Нематеріальні
Біологічні
Оборотні
Необоротні
Власні
Орендовані
Безоплатно отримані
Абсолютно ліквідні
Ліквідні
Малоліквідні
Джерела власних засобів
Власний капітал
Забезпечення наступних
Статутний капітал
Пайовий капітал
Резервний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
Джерела залучених коштів
Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Довгострокові фінансові зобов'язання
Інші довгострокові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
Кредиторська заборгованість за товари,
Поточні зобов'язання за розрахунками
Інші поточні зобов'язання
До нематеріальних засобів належать ті засоби, які контролюються підприємством, але мають не уречевлену форму (монопольні права, гудвіл, авторські права).
нематеріальні засоби - засоби, що не мають фізичної дотикової форми (право користування природними ресурсами; ділова репутація фірми).
засоби у сфері обігу (готова продукція або товари, готівкові кошти та їх еквіваленти, кошти у розрахунках);
засоби невиробничої сфери (об’єкти науки, культури, охорони здоров’я тощо);
Прибуток (дохід) підприємства.
Тимчасово залучені засоби;
На підприємствах сфери матеріального виробництва бухгалтерському обліку підлягають три господарські процеси: постачання, виробництво, реалізація. У процесі постачання об’єктами бухгалтерського обліку є витрати на придбання засобів, обсяг їх заготівлі, розрахункові операції з постачальниками.
У невиробничій сфері - бюджетних, наукових, кредитних установах - враховуються процеси постачання, витрат бюджету та розрахунки. Бюджетні установи здійснюють свою діяльність за рахунок коштів, отриманих з бюджету.
Оперативний облік
Статистичний облік
Бухгалтерський облік
Порівняльна характеристика фінансового
та управлінського обліку
якісні)
Активи
це засоби підприємства, які мають матеріально-речову форму. До групи матеріальних активів підприємства включають: основні засоби, незавершене будівництво, запаси.
це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік
це група господарських засобів підприємства у формі готівкових коштів та інших фінансових інструментів, які належать підприємству. До цієї групи належать готівкові кошти.
тварини або рослини, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди.
це сукупність майнових цінностей, які обслуговують поточну господарську діяльність підприємства і повністю споживаються протягом одного операційного циклу, якщо він менший року, тому всю свою вартість одразу переносять на виготовлену з них продукцію.
це сукупність майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності підприємства. Як правило, до них належать засоби тривалістю використання більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
характеризують майнові цінності підприємства, які належать йому на правах власності, які знаходяться в постійному його володінні і відображаються в складі його балансу.
характеризують майнові цінності підприємства, залучені ним для здійснення господарської діяльності на правах оренди.
активи характеризують майнові цінності, передані підприємству для тимчасового господарського використання на безоплатній основі іншими суб’єктами господарювання.
кошти та їх еквіваленти, зокрема грошові кошти в національній та іноземній валютах в банках і касі, цінні папери тощо.
поточні фінансові вкладення та дебіторська заборгованість, виробничі запаси, готова продукція, товари.
основні засоби, незавершене будівництво, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів.
Пасиви
Джерела утворення господарських засобів складають власний капітал та забезпечення зобов’язань майбутніх витрат і платежів, доходи майбутніх періодів.
Пасиви підприємства
відображається зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.
наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
акціонерні товариства наводять суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.
відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
відображаються сума нарахованих у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств.
витрат і платежів
показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.
наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.
сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до складу довгострокових зобов'язань.
сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.
роботи, послуги
включається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.
показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам а матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).
до цього виду зобов'язань включаються зобов'язання з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків.
відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до складу поточних зобов'язань.
=
Full transcript