Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6. Organizacja pracy i tworzenie struktur organizacyjnych

No description
by

Mateusz Lewandowski

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6. Organizacja pracy i tworzenie struktur organizacyjnych

projektowanie stanowiska pracy
określenie zakresu obowiązków poszczególnych osób pracujących w organizacji
specjalizacja stanowisk pracy
zakres w jakim ogólne działanie organizacji jest podzielone na mniejsze części
znudzenie i niezadowolenie
brak wyzwań
znużenie i monotonia
wzrost absencji
obniżenie jakości pracy
brak oczekiwanych korzyści
pracownik osiągnie wprawę w wykonywaniu tych samych i łatwych zadań
krótszy czas przechodzenia od jednego zadania do drugiego
łatwość opracowania specjalnego sprzętu, który będzie obsługiwany przez pracownika
niskie koszty i łatwość w wyszkoleniu nowego pracownika
sprawność
wydajność
kreatywność
autonomia
rotacja czynności, zadań lub stanowisk pracy
systematyczne przechodzenie pracownika od jednego stanowiska pracy (zadania, czynności) do innego
rozszerzenie zakresu pracy
przydzielenie pracownikowi większej liczby zadań do wykonania
wzbogacenie pracy
zwiększenie liczby wykonywanych zadań przez pracownika oraz rozszerzenie jego kontroli nad stanowiskiem pracy
podejście od strony cech stanowiska pracy
uwzględnia pięć wymiarów stanowiska pracy, które wpływają na stan psychiczny pracownika i przez to na wyniki w pracy
zespoły robocze
decydowanie o podziale pracy,
obserwacja i kontrola wyników,
autonomia ustalania harmonogramu pracy
więź służbowa
więź funkcjonalna hierarchiczna
więź techniczna
więź funkcjonalna hierarchiczna pionowa w strukturze o funkcjonalnym podziale
więź informacyjna
więź służbowa
więź funkcjonalna hierarchiczna
więź techniczna
więź funkcjonalna hierarchiczna pionowa w strukturze o funkcjonalnym podziale
więź informacyjna
struktura
liniowa
struktura funkcjonalna
struktura dywizjonalna
Planowanie i podejmowanie decyzji
określenie celów organizacji i decydowanie o najlepszym sposobie ich osiągnięcia

Przewodzenie
motywowanie załogi organizacji do pracy w interesie organizacji

Kontrolowanie
obserwowanie bieżących działań i wprowadzanie do nich korekt dla ułatwienia osiągania celów

Organizowanie
Określanie najlepszego sposobu grupowania działań i zasobów

proces zarządzania
więź funkcjonalnego wspomagania
więź funkcjonalnego wspomagania
więź służbowa
więź funkcjonalna hierarchiczna
więź techniczna
więź funkcjonalna hierarchiczna pionowa w strukturze o funkcjonalnym podziale
więź informacyjna
więź funkcjonalnego wspomagania
więź służbowa
więź funkcjonalna hierarchiczna
więź techniczna
więź funkcjonalna hierarchiczna pionowa w strukturze o funkcjonalnym podziale
więź informacyjna
więź funkcjonalnego wspomagania
więź służbowa
więź funkcjonalna hierarchiczna
więź techniczna
więź funkcjonalna hierarchiczna pionowa w strukturze o funkcjonalnym podziale
więź informacyjna
struktura
sztabowo-liniowa
więź funkcjonalnego wspomagania
pośrednie
hierarchiczne
struktura macierzowa
więź służbowa
więź funkcjonalna hierarchiczna
więź techniczna
więź funkcjonalna hierarchiczna pionowa w strukturze o funkcjonalnym podziale
więź informacyjna
więź funkcjonalnego wspomagania
organiczne
zespół zadaniowy
struktura zespołowa

struktura wysmukła


vs.

struktura płaska
główne wymiary stanowiska pracy
krytyczne stany psychiczne
wyniki osobiste i wyniki w pracy
różnorodność kwalifikacji
identyczność zadań
znaczenie zadania
odczuwany sens pracy
autonomia
odczuwana odpowiedzialność za wyniki pracy
sprzężenie zwrotne
znajomość faktycznych wyników pracy
silna wewnętrzna motywacja do pracy
wyniki pracy wysokiej jakości
duże zadowolenie z pracy
małą absencja i fluktuacja
grupowanie stanowisk pracy
łączenie stanowisk pracy w grupy zgodnie z logicznym układem
na podstawie funkcji

stanowiska wymagają tych samych lub podobnych czynności
na podstawie wyrobu
stanowiska związane są z produktami lub grupami produktów
według klientów
stanowiska związane są z potrzebami poszczególnych klientów lub ich grup
według lokalizacji
stanowiska utworzona na podstawie określonych miejsc lub obszarów geograficznych
możliwość obsadzenia każdego działu ekspertami w danej dziedzinie funkcjonalnej
łatwiejszy nadzór (wąskie kwalifikacje menedżera)
łatwa koordynacja czynności w obrębie wydziału
łatwość integracji i koordynacji całości działań związanych z produktem
szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji
względnie tania o i obiektywna ocena wyników dla produktu
koncentracja na produkcie kosztem całej organizacji
większe koszty administacji
większe koszty administacji
wykorzystanie wykwalifikowanych specjalistów do obsługi konkretnych grup klientów
łatwiejsza reakcja na wymagania klienta lub uwarunkowania środowiskowe regionów
większe koszty administacji
Etapy organizowania przedsiębiorstwa
ustalenie zakresu zadań
podział zadań na stanowiska
łączenie stanowisk w grupy
budowa mechanizmów koordynacji
kontrola sprawności organizacji i jej korygowanie
Specyfika statycznej struktury organizacyjnej wg. Szkoły Astońskiej
specjalizacja
- wewnętrzny podział pracy i będąca jego konsekwencją różnorodność stanowisk i komórek organizacyjnych
konfiguracja
- liczba, różnorodność i wzajemne powiązanie stanowisk i komórek organizacyjnych
centralizacja
- rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych w układzie stanowisk i komórek organizacyjnych
standaryzacja
- zakres ujednolicenia zasad postępowania i zrutynizowania czynności w organizacji
formalizacja
- zakres norm postępowania i zasad komunikowania się w organizacji oraz utrwalenia na piśmie celó, zadań, regół i wzorców wykonania prac
stanowiska i komórki organizacyjne
podział pracy
poziomy (funkcje merytoryczne)
pionowy (oddzielenie funkcji zarządczych od wykonawczych)
koordynacja
proces integrowania działań różnych pracowników lub komórek organizacyjnych
wzajemne
uzależnienie
od siebie stanowisk i komórek organizacyjnych (informacje, zasoby)
współzależności:
na zasadzie sumowania (najmniejszy stopień interakcji)
sekwencyjna (produkt jednostki A jest nakładem jednostki B)
wzajemna (obustronny przepływ działań)
metody koordynacji
hierarchia kierownicza - zwierzchnictwo nad współzależnymi komórkami organizacyjnymi
reguły i procedury - ustalenie zasad i priorytetów w rutynowych sytuacjach
role łącznikowe - menedżer w roli łącznika (nie musi mieć uprawnień władczych)
zespoły zadaniowe - tymczasowy zespół powołany w celu koordynacji
wydział integrujący - stałe komórki organizacyjne zajmujące się koordynacją
Proces podejmowania decyzji
(etapy racjonalnego podejmowania decyzji)
Faza preparacji
rozpoznanie i zdefiniowane sytuacji decyzyjnej
określenie wariantów decyzji do wyboru
ocena wariantów
Faza wyboru
wstępny wybór decyzji
podjęcie decyzji ostatecznej
Faza wdrożenia
wprowadzenie w życie ostatecznej decyzji
obserwacja i ocena wyników
korekta w wyniku analizy (lub brak)
Etapy planowania
Określenie celów
Ocena sytuacji
Ustalanie procedury - opis procesu transformacji zasobów w rezultaty (określenie co i kiedy ma być zrobione i kto odpowiada za realizację)
Ustalenie harmonogramu pracy
Wyznaczenie odpowiedzialności poprzez określenie w każdym elemencie realizacji planu odpowiedzialnej osoby i jej władzy, kontroli nad planem i zasobami, jak również rezultatów, za osiągnięcie których jest odpowiedzialna
Sprawdzenie wykonalności planu i kosztów jego realizacji

http://www.lgd-malemorze.pl/userfiles/opis_stanowisk%282%29%287%29.pdf
projektowanie stanowiska pracy
Full transcript