Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

No description
by

Zhaw Wei Ai

on 8 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
(Dementia on Ageing)

design by Dóri Sirály for Prezi
จากการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุที่พบว่า ปัจจุบันประเทศไทย
สถานการณ์ ความรุนแรง ขนาดปัญหา
สาเหตุ อาการของภาวะสมองเสื่อม
ในผู้สูงอายุ

สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)


ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้สูงอายุนั้นมีความเสี่ยงสูงในด้านความเจ็บป่วยเมื่ออายุมากขึ้น สุขภาพร่างกายอ่อนแอลง มีความเสื่อมของร่างกายมากขึ้น
การเพิ่มจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนี้
ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ถือเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของประชากรผู้สูงอายุ
และมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว
โรคสมองเสื่อม (Dementia)
พบว่าสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยอัตราของประชากรผู้สูงอายุไทยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง
เบาหวาน โรคมะเร็งตับ
โรคหลอดเลือดสมอง
โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคซึมเศร้า
สมองเสื่อม
ซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของเปลือกสมอง (cerebral cortex) หรือวิถีประสาทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ
ทำให้เกิดความผิดปกติทางด้านสติปัญญา ความคิด ความจำบกพร่อง หลงลืม ทั้งความจำระยะสั้นและระยะยาว การตัดสินใจผิดพลาด ความคิดทางนามธรรมผิดไป มีปัญหาในการพูด พูดซ้ำๆ ซากๆ ไม่เข้าใจคำพูด ไม่สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ประเทศไทย จากการศึกษาในประชากรสูงอายุไทย ในปี 2542 พบความชุกของโรคสมองเสื่อมร้อยละ 3.4 แต่ความชุกตามกลุ่มอายุจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดยพบอัตราความชุกร้อยละ 1 ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 3 ในกลุ่มอายุ 70-79 ปี ร้อยละ 10 ในกลุ่มอายุ 80-89 ปี ร้อยละ 30 ใน กลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไป (4) และในปี 2557
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานวันรู้ทัน ป้องกันสมองเสื่อม ณ ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็ก ว่ามีผู้ป่วยสมองเสื่อมในวัยสูงอายุกว่า 4 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มตามจำนวนผู้สูงอายุ ซึ่งพบภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ โดยพบว่า
ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมีร้อยละ 12.4
เมื่อโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การดำเนินของโรคสมองเสื่อมที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความจำและพฤติกรรม รวมถึงระยะเวลาการดำเนินโรคที่นาน ทำให้จำเป็นต้องมีผู้ดูแล และเกิดเป็นภาวะพึ่งพา ส่งผลให้ครอบครัว ชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพ มีภาระในการดูแลเพิ่มสูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม และสมาชิกในครอบครัวลดลง ความต้องการทางการพยาบาล และสาธารณสุขจึงมีเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดกลายเป็นปัญหาสำคัญและเกิดภาวะวิกฤติได้ในอนาคต
สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
1) เกิดจากการเสื่อมสลายของเนื้อสมอง
2) เกิดจากหลอดเลือดสมอง
3) เกิดจากการติดเชื้อในสมองที่มีเชื้อไวรัสหลายชนิด
4) เกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิด
5) เกิดจากการแปรเปลี่ยนของระบบเมตาบอลิกของร่างกาย
6) เกิดจากการถูกกระทบกระแทกที่ศีรษะอยู่เสมอ
7) เกิดจากเนื้อสมองในสมอง
อาการโรคสมองเสื่อม
(Mild)
ระดับอ่อน
(SEVERE)
ระดับรุนแรง
(MODERATE)
ระดับปานกลาง
อาการหลงลืม แต่ผู้ป่วยสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้
และการตัดสินใจยังค่อนข้างดี
มีความบกพร่องในความเข้าใจ
ความสามารถในการเรียนรู้
การแก้ปัญหาและการตัดใจ
ในระยะนี้ผู้ป่วยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้เลยแม้แต่การทำกิจวัตรประจำวัน
ต้องมีผู้เฝ้าดูแลตลอดเวลา
ผลกระทบต่อผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุจะมีอาการในเรื่อง ความจำบกพร่อง สติปัญญา ความสามารถลดลง การตัดสินใจไม่เหมาะสม ปัญหาทางบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลง จนถึงอาการของโรคจิตที่มีประสาทหลอน หลงผิดได้
ผู้สูงอายุไม่สามารถทำงาน รวมถึงการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ
ผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งและไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร
แนวทางการแก้ไขปัญหา
ผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจและยอมรับกับภาวะสมองเสื่อมของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีปัญหาเรื่องความจำ และการใช้ความคิดด้านต่าง ๆ ตลอดจนการสูญเสียความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือการควบคุมตนเองของผู้ป่วย จนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม ไปจนถึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และที่สำคัญต้องเข้าใจว่าอาการเหล่านั้นเกิดขึ้นสืบเนื่องจากโรคที่ผู้ป่วยเป็นไม่ใช่แกล้งทำ
1. ทำความเข้าใจ
เมื่อผู้ดูแลตระหนักว่ายังมีความรักให้กับผู้ป่วยแล้ว ผู้ดูแลก็จะสรรหาวิธีการรักษาการดูแลด้านจิตใจ และอื่น ๆ ผู้ดูแลสามารถช่วยเหลือด้านจิตใจของผู้ป่วยได้ โดยการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การขับถ่ายอย่างถูกสุขอนามัย การอาบน้ำ สวมใส่เสื้อผ้า รวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยเมื่อจำเป็นต้องออกนอกบ้านเพื่อไม่ให้เกิดการพลัดหลงกัน
2. ให้ความรัก การดูแลด้วยความรักและความเข้าใจ
3. ควรให้ผู้สูงอายุอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเลย
ไม่ควรพาผู้สูงอายุไปนอกสถานที่บ่อยๆ เพราะจะกระตุ้นให้เกิดการสับสนได้ง่าย
ที่ได้ใจความไม่ซับซ้อน ไม่หัวเราะ หรือขำพฤติกรรมต่าง ๆ เพราะอาจกระตุ้นให้เกิดอาการสับสนเพิ่มขึ้นได้
4. การสื่อสารควรเป็นประโยคสั้น ๆ
เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ตลอดเวลาอาจก่อให้เกิดความเครียดหรือปัญหาด้านอารมณ์ บางครั้งผู้ดูแลอาจรู้สึกผิด ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตนเองทำว่าถูกต้องหรือไม่ ดังนั้นนอกจากผู้ดูแลจะมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์แล้ว ต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเองด้วย
5. รู้ขีดจำกัดของตนเอง นอกจากการดูแลผู้ป่วยแล้ว
ปลายสายรุ้ง
Full transcript