Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Олигополь зах зээл-Курногийн тэнцвэр ба Бертрандын тэнцвэр

No description
by

Uunuu Nomio

on 27 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Олигополь зах зээл-Курногийн тэнцвэр ба Бертрандын тэнцвэр

Олигополь зах зээл-Курногийн тэнцвэр ба Бертнардын тэнцвэр
Агуулга
Зорилго, Зорилт
Олигополь зах зээл гэж юу вэ?
Курногийн тэнцвэр ба Бертнардын тэнцвэрийн онол
Судалгааны хэсэг
Дүгнэлт
Ном зүй
Дүгнэлт
Олигополь зах зээлийн нэг хэлбэр нь дуаполь бөгөөд энэ нь тухайн бүтээгдэхүүнд зах зээлд 2 нийлүүлэгч ноёрхол тогтоосон тогтоосон үед үүснэ. Дуаполь ба олигополь нь гол шинж:
1. Тухайн бүтээгдэхүүнд зах зээлд цөөн тооны пүүсүүд ноёрхлоо тогтоож зах зээлийн талаас илүү хувийг эзэлдэг.
2. Ижил ба ялгаатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг.
3. Шинээр пүүс нэвтрэн ороход бэрхшээлтэй ба боломжгүй
4. Үнэд хяналт тавих нь хязгаартай
5. Үнийн бус өрсөлдөөнтэй
Судалгаа
Үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэгэн зэрэг тогтоох буюу Курногийн загвар
Курногийн тэнцвэр
Бертнардын тэнцвэр
Гүйцэтгэсэн оюутан: З. Баттулга
Д. Номин-Эрдэнэ

Олигополь зах зээл гэж юу вэ?
Олигополь зах зээл нь харилцан бие биенээсээ хамааралтай томоохон цөөн тооны пүүс үйл ажиллагаа явуулдаг зах зээл юм. Олигополь зах зээл нь төгс бус өрсөлдөөний нэг хэлбэр бөгөөд монополь зах зээлтэй харьцуулбал өрсөлдөөний тухай бодитойгоор яригдах боловч төгс болон монопольт өрсөлдөөнт зах зээлтэй харьцуулахад өрсөлдөөнийг шударга бус болгох зүйлүүд илрэх хандлагатай байдаг.

Эдийн засагчид олон жилийн турш олигополийн талаар янз бүрийн чиглэлийн үзэл баримтлалыг боловсруулсан байдаг. Эдгээр онолын гол зорилго нь олигополийн үнийн тэнцвэрт үнэ болон бүтээгдэхүүий хэмжээг тодорхойлоход чиглэгдэж иржээ.
Төгс өрсөлдөөн ба төгс монополийн онолын загварын хооронд олигополь зах зээлийн хэв шинж оршин тогтоно. Харьцангуй цөөн тооны пүүс тухайн зах зээлд ноёрхол тогтоосон үед олигополь үүсэн бий болно. Олигополийн нэг хэлбэр дуаполь бөгөөд тухайн бүтээгдэхүүний зах зээлд хоёрхон нийлүүлэгч ноёрхол тогтоосон нөхцөлд бий болно.
Зах зээлийн хэлбэр пүүсийн цар хүрээ тоо бүтээгдэхүүний шинж байдал зах зээлд орох ба гарах мэдээлэл олох боломж үнэ олигополь зах зээл цөөн томоохон пүүс ижил төрлийн болон ялгаварт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ.

Олигополь үүсэх 3 шалтгаан
1. Зардал хэмнэлттэй байдаг.
2. Салбарт ороход саад бэрхшээл ихтэй.
3. Пүүсүүд хоорондоо нэгдэн нийлэх давуу талтай.

Хамтарсан бус олигополийг дуаполь гэнэ.
Дуаполийн дараах загварууд байдаг.
1. Нашийн загвар
2. Курногийн загвар
3. Стакалберийн загвар
4. Бертнардийн загвар
5. Чемберлиний загвар
6. Сүйзийн загвар
Хоёр болон түүнээс их тооны пүүсүүд байна. Пүүсүүд ижил төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг ба пүүсүүд хамтрахгүй, хуйвалдахгүй. Пүүс болгон зах зээлийн хүчтэй буюу пүүсийн шууд үнэнд нөлөөлнө. Пүүсүүдийн тоо тогтмол буюу салбарт орох, гарах боломж бага байдаг. Пүүсүүд үйлдвэрлэлийн хэмжээгээрээ өрсөлдөнө, шийдвэрийг нэгэн зэрэг гаргана. Эдийн засагчид олон жилийн турш олигополийн талаар янз бүрийн чиглэлийн үзэл баримтлал боловсруулжээ. Эдгээр онолын гол зорилго нь олигополийн үеийн тэнцвэрт үнэ болон бүтээгдэхүүний хэмжээг тодорхойлоход чиглэгдэж иржээ.
Курногийн арга. Энэ онол ёсоор олигополь шинжтэй хоёр том үйлдвэрлэгч хамтарч ажиллах нь ашигтай гэж үздэг. Энд хоёр янзын тохиолдол байж болно.
а. Нэг нь бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хоёр дахь нь түүнийг дагаж бүтээгдэхүүний хэмжээг өөрчлөх шаардлагагүй гэж үздэг.
б. Эхнийх нь бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлэхэд хоёр дахь нь түүнийг дагаж бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

Пүүсүүд үнэ тогтоох стратегиар өрсөлдөн, нэгэн зэрэг үнээ тогтоож буй тэнцвэрийг Бертнардын тэнцвэр гэнэ. Хоёроос дээш хэмжээний пүүсүүд өрсөлдөнө. Пүүсүүд ижил төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Пүүсүүд хоорондоо хамтрахгүй мөн хуйвалдахгүй. Пүүсүүд үнээ зэрэг тогтоож өрсөлдөнө. (дагалдахгүй) Хэрэглэгчид хамгийн бага үнэ тогтоосноос худалдан авна, ижил үнэ тогтсон бол санамсаргүй байдлаар сонголт хийнэ. Пүүсүүдийн ахиу зардал нь адил үед нэгэн зэрэг үнээ сонгох стратеги нь үнэ ахиу зардалтай тэнцүү байх.

Эдийн засагчид аливаа зах зээлийг суддахдаа үйлдвэрлэлийн гарцын тоо хэмжээг стратегийн ач холбогдолтой хувьсагчаар авч байсан зүй тогтлыг францын математикч
Ж. Бертранд 1883 онд шүүмжлэн үнийг стратегийн хувьсагчаар авч байх саналыг тавьсан байдаг. Бертнардын дуаполийн загвар нь ерөнхийдөө Курногийн загвартай ижил боловч дуаполийн гарцын хэмжээг тогтмол бусаар харин үнийг тогтмолоор авдаг онцлогтой.


Анхаарал тавьсанд баярлалаа

Судалгааны ажлын зорилго
Микро эдийн засаг хичээлийн хүрээнд “Олигополь” зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүйгээр онолын хүрээнд судалж бусад зах зээлтэй харьцуулан давуу ба сул тал болон ижил ба ялгаатай талыг харуулахыг зорьлоо.
 Зорилт
Олигополь зах зээлийн тухай ойлголт авах.
 Курногийн тэнцвэр ба Бертнардын тэнцвэрийг мэдлэг болгох.
 Олигополь зах зээлийг онолын хүрээнд судлах.
 Өрсөлдөх чадвараар нь харьцуулан судалж үндсэн шинж чанарыг онолын хүрээнд судлах.
Микро эдийн засаг хичээлийн хүрээнд онолын үүднээс олигополь зах зээлийг судалж бусад зах зээлүүдтэй харьцуулан үйлдвэрлэгчид буюу пүүсүүд болон тэдгээр нь хэрхэн ялгагдах мөн зах зээл тус бүрт саад тотгор, үнийн болон үнийн бус өрсөлдөөн хэрхэн явагддаг зэргийг харууллаа. Мөн тухайн зах зээл бүрт пүүс компаниуд хялбар орж гарах боломжийг цухас дурьдлаа.
Энэ курсийн ажлын хүрээнд онолын мэдлэгээ бататгаж зөвхөн онолын хүрээнд судалгаа хийж харьцуулан мэдлэгээ дээшлүүллээ.

Хоёр болон түүнээс их тооны пүүсүүд байна.
Пүүсүүд ижил төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ.
Пүүсүүд хамтрахгүй, хуйвалдахгүй.
Пүүсүүдийн тоо тогтмол буюу салбарт орох, гарах боломж бага.
Бүтээгдэхүүний үнийг нэгэн зэрэг тогтоох Бертнардын загвар
Хоёроос дээш хэмжээний пүүсүүд өрсөлдөнө.
Пүүсүүд ижил төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ.
Пүүсүүд хамтрахгүй мөн хуйвалдахгүй.
Пүүсүүд үнээ зэрэг тогтоож өрсөлдөнө.
Хэрэглэгчид хамгийн бага үнэ тогтоосноос нь худалдаж авна, ижил үнэ тогтсон бол санамсаргүй байдлаар сонголт хийнэ.

Ном зүй
1. Бакей .А, Оросоо .Р “Эдийн засгийн ухаан ” / 3 хэвлэл / УБ 2002 он
2. Баярдаваа .Б, Гансүлд .Д “ Микро экономикс” УБ 2008 он
3. Галбадрах .С “ Эдийн засгийн ухаан ” ДУА 2001 он
4. Далай .Ц, Баттүвшин .Г “ Микро эдийн засаг” УБ 2006 он
5. Жасрай .П “Эдийн засгийн онол” УБ 2002 он
Full transcript