Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РА

No description
by

Monika Stoyanova

on 27 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РА

Пето заседание на КН на ОПРР 2014-2020 г.
12 Май 2016 г., гр. Велико Търново

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” (ПО1)
НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
2014-2020 г.

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ (ПО2)
31 Август 2015
- Обявена процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”
Конкретни бенефициенти -
28 общини на малки градове от 4-то ниво
, съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025
Бюджет -
206,7 млн. лв. или 7%
от бюджета на ОПРР 2014-2020
15 Март 2016
- Подадени 100 проектни предложения от всички 28 общини, които са в процес на оценка от УО
31 Май 2016
- Краен срок за подаване на проектни предложения
Подадени проектни предложения
Общини с подадени проектни предложения под 50% от бюджета
Основна информация
Обща стойност на БФП на подадените проектни предложения -
102 917 656 лв. или 49,8%
от общия размер на БФП по процедурата
Стойност на БФП за жилищни сгради –
24 531 254 лв. – 24%
от общата стойност на подадените ПП
Стойност на БФП за публични сгради –
78 386 401,16 лв. – 76%
от общата стойност на подадените ПП
Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти
Важни крайни срокове
До 31 юли 2016 г.
– всяка община-бенефициент следва да подаде пред Междинното звено проектни предложения в размер на минимум 50% от определения бюджет за града.
Инвестиционни програми и проектни предложения
Прогноза за постигане на междинните и крайните цели на индикаторите в рамката за изпълнение
31 май 2019 г.
- краен срок за подаване на останалите проектни предложения за оценка от Междинните звена

Одобрени МЗ - 37
Община Благоевград
Община Бургас
Община Велико Търново
Община Велинград
Община Габрово
Община Горна Оряховица
Община Димитровград
Община Дупница
Община Казанлък
Община Карлово
Община Кърджали
Община Ловеч
Община Монтана
Община Асеновград
Община Варна
Община Пазарджик
Община Петрич
Община Ямбол

Община Панагюрище
Община Перник
Община Плевен
Община Пловдив
Община Разград
Община Русе
Община Свищов
Община Силистра
Община Сливен
Община Смолян
Община Стара Загора
Община Търговище
Община Хасково
Община Шумен
Община Враца
Община Гоце Делчев
Община Добрич
Община Кюстендил
Община Лом
Столична община

МЗ в оценка- 1

Община Видин


Одобрени ИП - 29
Община Благоевград
Община Бургас
Община Велико Търново
Община Велинград
Община Враца
Община Габрово
Община Горна Оряховица
Община Димитровград
Община Дупница
Община Казанлък
Община Карлово
Община Кърджали
Община Ловеч
Община Монтана

Община Панагюрище
Община Перник
Община Плевен
Община Пловдив
Община Разград
Община Русе
Община Свищов
Община Силистра
Община Сливен
Община Смолян
Столична община
Община Стара Загора
Община Търговище
Община Хасково
Община Шумен

ИП в оценка- 10
Община Асеновград
Община Варна
Община Видин
Община Гоце Делчев
Община Добрич
Община Кюстендил
Община Лом
Община Пазарджик
Община Петрич
Община Ямбол

Към 9 май 2016 г. – подадени 5 проектни предложения в ИСУН 2020:
1 проектно предложение на
Община Димитровград
за градска среда
1 проектно предложение на
Община Бургас
за образователна инфраструктура
1 проектно предложение на
Община Габрово
за градска среда.
2 проектни предложения на
Община Горна Оряховица
за образователна и социална инфраструктура.
- Основанията и необходимостта от опция за преразпределяне на ресурсите са записани в текста на ОПРР и в Насоките за кандидатстване
- Методологията е разработена от УО на ОПРР
- Методологията е съгласувана с общините
- Методологията ще бъде одобрена от министерски съвет, като са подготвени документите за съответната процедура
- По този начин се създава механизъм, чрез който УО може своевременно да предприеме мерки за постигане в максимална степен на междинните и крайните цели на индикаторите
- Създаването на възможност за преразпределяне на ресурса между общините в рамките на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 се явява ключов механизъм за ефективното и успешно изпълнение, както на самата приоритетна ос, така и на програмата като цяло
Методология за преразпределяне на ресурса, до който Междинните звена могат да избират проекти – основни принципи
- За изпълнена етапна цел на индикатора се приема достигане на най-малко 85% от стойността на съответната етапната цел към края на 2018 г. Достигане на стойност под 85% от стойността на етапната цел се приема за неизпълнение.
- Добро изпълнение (над 85% от целевата стойност) на индикатора е условия за допълнителен ресурс, а недобро изпълнение (под 85% от целевата стойност) – санкции и намаляване на ресурса.
- В случай, че най-малко по един индикатор общината е постигнала реална стойност под 65% от стойността на етапната цел, общината не получава допълнителен ресурс, дори и крайната оценка да е положителна и да показва увеличение на бюджета.
- Събраните ресурси от всички санкции се преразпределят в рамките на съответния район и в рамките на съответното йерархично ниво на градовете.
Предстоящи стъпки
УО ОПРР изиска обосновки от всички
11 общини
След преглед на подадената информация, УО прие обосновките на
общините Севлиево, Самоков, Провадия и Берковица
за допуснати технически грешки (под 3000 лв.). Останалите обосновки не са приети.
На среща между УО и НСОРБ е взето решение ресурсът, представляващ разлика до 50%,
да бъде събран.
След изтичането на крайния срок - 31 Май 2016 г. и извършване на оценка на всички проектни предложения, останалият наличен ресурс ще бъде използван за
обявяване на нова процедура за енергийна ефективност по ПО 2
Това ще бъде процедура на конкурентен подбор в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от ЕСИФ с
бенефициенти – 28 общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР 2013-2025.
Обявени процедури
17 декември 2015 г. обявена процедура "
Подкрепа за професионалните училища в Република България"
, с общ размер на БФП 166,5 млн. лв.
Направления:
Компонент 1 „Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ (23 училища, от които 22 общински и 1 към МОН)
и
Компонент 2

„Професионални гимназии с изключение на доминиращите направления Ветеринарна медицина, Горско стопанство и Растениевъдство и животновъдство“ (117 училища, от които 16 общински и 101 към МОН) .
30 септември 2016 г. - краен срок за подаване на проектни предложения и по двата компонента
17 декември 2015 г. - обявена процедура "
Култура и спорт в училище"
, с общ размер на БФП 14,9 млн. лв.
Конкретни бенефициенти – Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта
31 май 2016 г. – краен срок за подаване на проектни предложения
26 февруари 2016 г. обявена процедура "
Подкрепа за висшите училища в Република България"
, с общ размер на БФП 43,4 млн. лв.
Първата процедура обявена в съответствие със Закона за управление на средствата от ЕСИФ.
Цел на процедурата – да се създадат условия за модерни образователни услуги във висшето образование чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на висшите училища.
Конкретни бенефициенти – 13 Висши училища съгласно приоритизиран списък в съотвествие с Методиката за приоритизация на държавните висши училища за целите на изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“
30 юни 2016 г. – краен срок за подаване на проектни предложения

Напредък
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (ПО3)
Обявени процедури
Приоритетна ос 4 “Регионална здравна инфраструктура” (ПО 4)
Процедура „Регионална здравна инфраструктура“
Обявяване -
СЕПТЕМВРИ 2016 г.

Общ размер на процедурата - 163 502 132,68 лв.
Конкретен бенефициент - Министерство на здравеопазването
Модернизацията на системата за спешна медицинска помощ ще се извърши с един голям проект в съответствие с чл.100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
Допустими дейности: Подпомагане на спешните отделения в областните многопрофилни болници да развият капацитет за оказване на спешна медицинска помощ, строителство, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ЦСМП и техните филиали, закупуване на съвременни санитарни превозни средства, техническа подкрепа за изпълнението на големия проект и на имащите отношение критерии на предварително условие 9.3 и осигуряване на устойчивост на инвестициите.
Напредък
- 05.01.2016 г. - Министерство на здравеопазването обяви обществена поръчка за избор на консултант за изготвяне на предпроектно проучване и АРП за голям проект по смисъла на чл. 100 от Регламент 1303.
- 14.03.2016 г. - получени са 9 оферти, публикуван е Протокол 2 и са отворени публично 5 ценови оферти на участници в процедурата.
- 26.04.2016 г. - Решението за избор на изпълнител е публикувано.
Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" (ПО5)
Процедура „Развитие на туристически атракции“
Нова дата на обявяване

-
ДЕКЕМВРИ 2016 г.
Финансовата подкрепа се осигурява чрез комбинирано финансиране на БФП и финансови инструменти. Общият размер на средствата за подкрепа на регионалния туризъм по ОПРР 2014-2020 се разпределя в съотношение 50% БФП и 50% финансов инструмент
Общ размер на процедурата за БФП - 98 530 688,35 лв.
Общ размер на средствата за туризъм (БФП + финансов инструмент) – 197 млн.лв.
Конкретни бенефициенти – МК, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения
Допустими дейности: Развитие на обекти на културното наследство от национално и световно значение, подпомагане развитието на туристически продукти, развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите, развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура и др.
Приоритетна ос 7 "Регионални пътища" (ПО7)
15 декември 2015 г.
обявена процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”, с конкретен бенефициент – АПИ, общ размер на БФП – 380,4 млн.лв.
30 септември 2016 г.
– бенефициентът следва да подаде проектни предложения в размер на минимум 50% от бюджета по настоящата процедура
30 април 2017 г.
- краен срок за подаване на останалите проектни предложения.
До 1 април 2016 г.
– подадени 15 проектни предложения, на обща стойност 205,9 млн. лв. 14 проектни предложения са одобрени и са сключени 14 договора за предоставяне на БФП.
Общ размер на подадените проектни предложения – 204,7 млн. лв. или 53,8% от бюджета на процедурата
Общ размер на БФП на подписаните договори – 179,9 млн. лв. или 47,3% от бюджета на процедурата или 6% от бюджета на програмата
Обща дължина на реконструираните или модернизирани пътища, част от подписаните договори – 248 км или 37% от крайната цел за 2023 г. по ОПРР 2014-2020
Приоритетна ос 8 “Техническа помощ” (ПО8)
НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“
2014-2020 г.

- Съгласно одобрената ИГРП през 2015 г. бяха обявени
8 процедури за предоставяне на БФП
на обща стойност
2,241 млрд. лв.
или
74%
от бюджета на програмата

- Съгласно одобрената ИГРП за 2016 г. към момента е обявена
1 процедура
за предоставяне на БФП (м.февруари 2016 г.) – “Подкрепа за висшите училища в Р.България” по ПО 3 на обща стойност
43,4 млн.лв. или 1,5%
от бюджета на програмата.

- Предвижда се до края на 2016 г. да бъдат обявени още
5 процедури
за предоставяне на БФП на обща стойност
406 млн. лв. или 13,5%
от бюджета на програмата.
- 31 сключени договора
, 1 по ПО3, 14 по ПО7 и 16 по ПО8

- Обща стойност на договорените средства –
276,3 млн. лв. или 9,2%
от бюджета на ОПРР.

- Обща стойност на плащанията –
4,5 млн. лв. или 1,63%
от договорените или
0,15 %
от бюджета на ОПРР.
АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОПРР 2014-2020
Процедура „Регионална социална инфраструктура“
Общ размер на процедурата - 99 468 980,19 лв.
Конкретни бенефициенти – общини и МЗ за домове за медико-социални грижи
Инвестициите ще бъдат предхождани от анализ на потребностите. Анализът се изготвя от Министерство на труда и социалната политика.
ПЛАН-ГРАФИК
Края на м.май 2016 г. – проект на Актуализиран план за действие и Карта на резидентните услуги за ДДЛРГ и ДМСГД, както и указания за типовете инфраструктура
Края на м.юни 2016 г. – Съгласуване с НСОРБ и заинтересованите страни
Края на м.юли 2016 г. – Съгласуване и приемане от МС
НОВО! Месец октомври 2016 г.
– Обявяване на Насоки за кандидатстване по процедурата.
Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм"
(ПО 6)
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ОПРР 2014-2020
- 11.12.2015 г. се проведе Годишно информационно събитие - конференция по ОПРР 2014-2020 г., за представяне на основните цели, приоритетни оси и предстоящи процедури за финансиране по ОПРР 2014-2020 г., в София.
ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОЦЕДУРИ:
- 25.01.2016 г. и 01.03.2016 г. - BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, в гр. София;
- 23.03.2016 г. - BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в РБългария“, в гр. София;
- 06.04.2016 г. - BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в РБългария“, гр. София;
- 12.04.2016 г. - BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, гр. София

- 23.02.2016 г. - „Техническа среща по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.“ с участие на представители на УО на ОПРР, DG REGIO, ЕК, „ЦКЗ“, АМС, МЗ, JASPERS, МТСП, ДА „Закрила на детето“, Сертифициращ и Одитиращ орган, в гр. София
- 24-26.03.2016 г. – работна среща на УО на ОПРР „Напредък в управлението и изпълнението на ОПРР“, в гр. Девин.
ОБУЧЕНИЯ НА МЕЖДИННИТЕ ЗВЕНА ПО ОПРР 2014-2020
- Ежемесечни обучения по въпросите на държавните помощи.

- Ежемесечни обучения за оценка на проектни предложения

- Ежемесечни обучения за електронна оценка чрез системата ИСУН 2020
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТОБЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!Деница Николова
Зам.министър на РРБ и Ръководител на УО на ОПРР

Обявена на 31.07.2015 г.
Общ размер на БФП – 7,4 млн. лв.
Към 09.05.2016 г. има одобрени 12 бюджетни линии (на общините Казанлък, Пловдив, Русе, Хасково, Добрич, Търговище, Монтана, Силистра, Горна Оряховица, Димитровград, Свищов и Перник) и в оценка още 10 бюджетни линии на общините Дупница, Враца, Плевен, Карлово, Бургас, Габрово, Благоевград, Лом, Велинград и Разград.
Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР
- Обявена на 28.10.2015 г.

- Общ размер на БФП – 1,1 млн. лв.

- Към 09.05.2016 г. има подадена и одобрена 1 бюджетна линия на община Пещера.
Бюджетна линия за 39 общини–бенефициенти по ПО 1 на ОПРР 2014-2020
18 януари 2016 г. –
подадено 1-вото проектно предложение по процедура „Култура и спорт в училище”
Проектът на Министерство на културата е за
Националното училище по изкуствата “Добри Христов” – Варна
5 април 2016 –
проектът е одобрен
11 април 2016 –
подписан е 1-вият договор
(
извън договорите по ПО 8 “Техническа помощ” за бюджетни линии
)
на стойност на БФП 3,7 млн. лв.
Финансови интрументи 2014-2020
Full transcript