Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Momento Ento

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Aspekty teoretyczne
Społeczna odpowiedzialność
Stosunki pracy w środowisku globalnym
"Za przedsiębiorstwo międzynarodowe
uważa się przedsiębiorstwo, które
posiada i kontroluje aktywa w dwóch
lub więcej krajach."
SPOŁECZNE ASPEKTY MIĘDZYNARODOWEGO ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI
LUDZKIMI

"MZZL - proces zatrudniania i rozwoju pracowników nadzorowanych przez międzynarodowe organizacje działające
w Europie lub na całym świecie."

Źródło:
M. Armstrong, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", wyd. OE, Kraków 2002, s. 84

Źródło:
J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 12
przedsiębiorstwo międzynarodowe =
= transnarodowe = ponadnarodowe
Tabela 1. Czołowe przedsiębiorstwa
międzynarodowe według rozmiarów ich zagranicznych aktywów
Cechy MZZL wg Torringtona (7K):

- kosmopolityzm,
- kultura,
- kompensacja,
- komunikacja,
- konsultacja,
- kompetencja,
- koordynacja.
Przedsiębiorstwa
międzynarodowe
Cechy MZZL
Standardy MZZL
Międzynarodowa Organizacja Pracy została założona w 1919 r, aby doprowadzić rządy, przedsiębiorców
i związki zawodowe do wspólnego działania na rzecz sprawiedliwości społecznej i lepszych warunków życia na całym świecie.

Jest to organizacja trójstronna, w której reprezentanci pracowników
i przedsiębiorców mają udział w jej pracach z takim samym statusem, jaki mają rządy.
Trójstronna Deklaracja Zasad Dotyczących Przedsiębiorstw Wielonarodowych I Polityki Społecznej
1. Dyskryminacja
2. Bezpieczeństwo pracy
3. Warunki pracy i życia
4. Szkolenia
SZOK
KULTUROWY

- napięcie spowodowane przez wysiłek wkładany w adaptację,
- poczucie straty przyjaciół, statusu zawodowego oraz posiadanych rzeczy,
- poczucie odrzucenia lub odrzucanie przedstawicieli innej kultury,
- niespójność ról społecznych, wartości oraz zakłócanie poczucia tożsamości,
- niepokój, a nawet złość lub odraza w stosunku do obcych praktyk i zwyczajów,
- poczucie bezradności.
PROBLEM POGODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO
I PRYWATNEGO

REPATRIACJA I REINTEGRACJA
RÓWNOUPRAWNIENIE NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH
Etapy stresu akulturacyjnego
Aspekty wywołujące szok kulturowy
Etapy szoku kulturowego wg Oberga
Oznaki szoku kulturowego na przykładzie Wielkiej Brytanii
HAPPY PARENTING
BUSINESS MAMA
"Repatriacja - powrót pracownika do firmy i kraju macierzystego ze stanowiska zagranicznego. Proces repatriacji zaczyna się od momentu przygotowania go do wyjazdu i nie kończy się wraz z jego powrotem".
- czas pobytu na stanowisku zagranicznym,
- doświadczenie międzynarodowe,
- różnice kulturowe pomiędzy krajami,
- zajmowane stanowisko,
- stosunki pracownicze,
- sytuacja rodzinna,
- integracja z krajem goszczącym.
Czynniki oddziaływujące na siłę odczuwanych, związanych z procesem repatriacji, zjawisk:
Źródło:
J. Schroeder, Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010, s. 185
Proces reintegracji
Typy repartiantów
Zarządzanie procesem repatriacji przez przedsiębiorstwo międzynarodowe
„W Stora Enso zarządzanie zdrowiem w miejscu pracy i kultura firmy oparta na partnerstwie są zasadniczymi elementami naszej polityki rozwoju zasobów ludzkich przyczyniającymi się do osiągania celów przedsiębiorstwa.”

dr Paavo Jäppinen,viceprezes, Stora Enso, Finlandia
Inwestowanie w zdrowie jest jedną z najlepszych inwestycji w kapitał ludzki
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2012.
Żródłó: http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_pl.html
Według Banku Światowego – CSR jest zobowiązaniem biznesu do postępowania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem, wspierania pracowników i ich rodzin, lokalnych społeczności oraz całego społeczeństwa, celem poprawy jakości życia, służenia zarówno biznesowi, jak i rozwojowi społecznemu.
Społeczna Odpowiedzialność
ang. Corporate Social Responsibility
(CSR)
Źródło: Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce, pwc i forum darczyńców, Warszawa 2011 r.
Które z poniższych kwestii powinny, Twoim zdaniem, wspierać korporacje (w %)?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2012.
Wyróżnia się dwa podejścia w zarządzaniu biznesem kobiet:

1. model sprawiedliwości - oparty na założeniu podobieństw między kobietą a mężczyzną. Kobiety odgrywają tą samą rolę co mężczyźni, postrzegane są jako równo zdolne do wykonywania tych samych czynności i które równie dobrze wykonują.

2. model współpracy i uzupełniania się - oparty na założeniu ze kobiety i mężczyźni są zdolni do wykonywania różnych, równie ważnych prac na rzecz organizacji.
Przyczynami niskiego udziału kobiet w międzynarodowej kadrze kierowniczej są m. in.:
- uwarunkowania kulturowe,
- uwarunkowania prawne,
- stereotypy,
- doświadczenie firmy.
W których krajach (wysoko czy słabo rozwiniętych) częściej dochodzi do sytuacji dyskryminacji kobiet na stanowiskach kierowiczych?
Odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych w wybranych krajach UE w latach 2008-2011.
RODZIC W PRACY
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Jak wynika z badań, które są przeprowadzane na zagraniczne stanowiska, kobietom trudniej jest przejść przez rekrutację, niż mężczyznom.
Głównymi barierami są:
- niska jakość relacji między podwładnymi - kobietami, a zwierzchnikami - mężczyznami,
- niepewność roli, jaką ma do wykonania pracownik za granicą.
Bezpieczeństwo pracy i promocja zdrowia
Modele postaw korporacji wobec praw człowieka
Źródło: A. Pocztowski , Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, wyd. Polskie wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s.97.
Źródło: opracowanie własne na postawie www.rynekpracy.pl
Źródło: opracowanie własne na postawie www.rynekpracy.pl
Odsetek kobiet i miężczyzn na stanowiskach kierowicznych w Polsce w latach 2009 - 2011
Źródło: J. Schreder, Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2010, s.171.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Schreder, Społeczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010, s.191-193.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. Schreder, Społeczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010, s.191-193.
Full transcript