Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Бага, дунд боловсролын стандарт, хөтөлбөр боловсруулах хэрэг

No description
by

batchu bat

on 27 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Бага, дунд боловсролын стандарт, хөтөлбөр боловсруулах хэрэг

Судалгаа- 3

1. 12 жилийн сургуулийн бага боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн задлан шинжилгээ
2. ЕБС-ийн бага ангийн судалгаат хичээл
3. Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн ахлах ангийн сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх хэрэгцээ

Бусад улс орны туршлагыг харьцуулан судлах
1. Японы байгалийн ухааны стандартын зөвлөмж
2. Японы бага ангийн сургалтын хөтөлбөр
3. Сингапурын англи хэл, урлагийн сургалтын хөтөлбөр

Үзэл баримтлал-
1. Бага ,дунд боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийн үзэл баримтлал
2. Тусгай хэрэгцээт боловсролын үзэл баримтлал
3. Бага ангийн судлагдахуун тус бүрээр үзэл баримтлал (сургалтын хөтөлбөрийн эхэнд байгаа)

Сургалтын хөтөлбөр-
1. Бага боловсролын I-V ангийн математик, монгол хэл, хөгжим, биеийн тамир, дүрслэх урлаг, технологи, ёс суртахуун (30 хөтөлбөр)
2. I-III ангийн хүн орчин (3 хөтөлбөр)
3. Бага, боловсролын IV-V ангийн хүн байгаль, хүн нийгэм (4 хөтөлбөр)
4. Оюуны бэрхшээлтэй хүүхдийн -V ангийн математик, монгол хэл, нийгэм ахуйн баримжаа, дүрслэх урлаг, технологийн (20 хөтөлбөр)
5. V ангийн англи хэлний сургалтын хөтөлбөр (1)
Багаас боловсруулсан журам, эрх зүйн актууд
1. Сургалтын төлөвлөгөө (6)

Судалгаа- 1
Сурах бичгийн бодлого, үзэл баримтлал, зохицуулалтын баримт бичиг боловсруулахтай холбоотой судалгааҮр дүн:
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийг зохиох, хэвлэх, түгээх журмын төсөл
Бусад улс орны туршлагыг харьцуулан судлах (Сурахбичиг бэлтгэх тогтолцоо, бодлого, сурах бичгийн чанарын үнэлэгэний арга туршлага)Үзэл баримтлал
Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн үзэл баримтлалСурах бичиг
I-V ангийн 32 нэрийн сурах бичиг, 38 нэрийн багшийн ном нийт 70 нэр төрлийн сурах бичиг. Нийт 386 х.хҮр дүн:
1 ба 2 дугаар улиралд нийт 39 сургуулийн 33887 сурагч, 926 багш туршилтын сурах бичиг, багшийн номоор хичээллэж байна. Туршилтын үр дүнгийн тохирцын мэдээллийг нэгтгэн дүгнэж сурах бичгийн агуулга, аргазүйд сайжруулалт хийгдэж байна.

Судалгаа:
Улс орнуудын сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын бодлогын баримт бичигт хийсэн харьцуулсан судалгаа
(Сингапур, Япон, ХБНГУ, Канад, ОХУ-ын сургуулийн өмнөх насны
хүүхдийн сургалтын хөтөлбөр дэх үзэл баримтлалын хэсгээс
харьцуулан судалсан)Эрх зүйн актууд:
“Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын талаар баримтлах бодлого” (БШУ-ы сайдын 2013 оны 8 дугаар сарын 29-ний өдрийн А327 тоот тушаалаар батлагдсан )
Цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам (БШУ-ы сайдын 2013 оны А\293 тоот тушаалаар батлагдсан)
Сургуулийн өмнөх боловсролын чанарын шинэчлэлийн талаар авах арга хэмжээний тухай (БШУ-ы сайдын 2013 оны А\329 тоот тушаалаар батлагдсан)
Цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт (төсөл)
Цэцэрлэгийн ажилтнуудын ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам (төсөл)
Зөвлөмж:
“Цэцэрлэгүүд үзэл баримтлалаа хэрхэн боловсруулах вэ?” - зөвлөмж –

Судалгаа- 3
(Боловсролын үнэлгээний эрхзүйн орчны шинжилгээ, ЭЕШ-ийн үр дүнд хийсэн шинжилгээ, улс орнуудын үнэлгээний харьцуулсан судалгаа)
Бусад улс орны туршлагыг харьцуулан судлах (Явцын үнэлгээ, Тест зохиох аргачлал, боловсролын чанарын үнэлгээ)


Үзэл баримтлал- 2
(Боловсролын чанарын, сурагчийн үнэлгээний)


Үр дүн:
БШУ-ны сайдын 2013 оны 309 тоот тушаал (ЕБС-ийн суралцагчдын мэдлэг, чадварыг болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам)


Зөвлөмж, хөтөлбөр- 9
(Бага ангийн хичээлүүдээр сурагчдын мэдлэг чадварыг үнэлэх аргачлал)
Сурагчдын мэдлэг чадварыг үнэлж дүгнэсэн шалгалтын үр дүн, анализ

Судалгаа-3
(Боловсролын салбарын удирдлагын эрх зүйн баримтын, Сургалтын байгууллага (ЕБС)-ын менежментийн өнөөгийн байдлын, Бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын удирдах ажилтны хөгжих, чадавхижих хэрэгцээний судалгаа)

Бусад улс орны туршлагыг харьцуулан судлах
• Японы ЕБС-ийн Захирлын стандарт
• “Сургуулийн зохион байгуулалтын менежмент” сургалтын гарын авлага – Япон
• ХБНГУ, Baden-Wuerttemberg муж, Сургуулийн тухай хуулиас., 1983-08-01
• Сургуулийн чанарын үнэлгээний журам, 2008-06-10 – Герман
• Сургуулийн менежмент, сургуулийн удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх хөтөлбөр, ЕБС-ийн удирдах ажилтны (захирлын) мэргэжлийн хөгжлийн хөтөлбөр – Англи, солонгос, герман хэлнээс хийсэн түүвэр орчуулга


Үзэл баримтлал-3
(Боловсролын удирдлагын тогтолцооны, Сургалтын байгууллагын менежментийн, Удирдах ажилтныг бэлтгэх, чадавхижуулах)


Зөвлөмж, хөтөлбөр-3
- ЕБС-ийн менежментийн загвар, хэрэгжүүлэх зөвлөмж
- “Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
- Стандарт хөтөлбөрийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх байгууллага, багуудын уялдаа холбоог хангах зөвлөмж


Багаас боловсруулсан журам, эрх зүйн актууд
- “Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам” Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 08 сарын 13 өдрийн А/293 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт
- ............үнэлж дүгнэх чиглэл”-ийн хавсралт – Сургуулийн ажлын төлөвлөгөөний үлгэрчилсэн загвар

Судалгаа- 3
• Багшийн хөгжих хэрэгцээний судалгаа 10хх
• Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил олон улсын чиг хандлага, харьцуулсан судалгаа 2,5хх
• Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх ажлын эрх зүйн баримт бичиг түүний хэрэгжилтийн байдалд хийсэн судалгаа 1,5хх
Бусад улс орны туршлагыг харьцуулан судлах-орчуулга: Орчуулга 4 хэсгээс бүрдэх ба нийт 30хх
• Багш таны мэргэжлийн хөгжлийн удирдамж, сургуульд суурилсан багшийн мэргэжлийн хөгжил
• Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын үнэлгээ
• Багшийн мэргэжил дээшлүүлэхэд нээлттэй болон зайны сургалтыг ашиглах нь
• Сургагч багшийн мэргэжлийн тодорхойлолт

Үзэл баримтлал-1
• Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх бодлого, тогтолцооны үзэл
баримтлал 2 хх


Зөвлөмж, хөтөлбөр-1
Туршилтын сургуулийн бага ангийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр /1-5 ангийн 8 хичээлээр нийт 36 хх/
Багаас боловсруулсан журам, эрх зүйн актууд:
• БШУ-ны сайдын 2013 оны 8 сарын 9 өдрийн А/287 тоот тушаал “Сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш, ажилтны сэргэжил дээшлүүлэх журам/
• БШУ-ны сайдын 2013 оны 8 сарын 15 өдрийн А/305 тоот тушаал “Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

Үйл ажиллагааны чиглэл:
СӨБ-ын чиглэлээр бодлогын баримт бичиг боловсруулах
Цэцэрлэгүүдэд зөвлөн туслах, туршилт явуулах

Судалгаа:
1. Багш бэлтгэх хөтөлбөрийн олон улсын чиг хандлага, туршлагын харьцуулсан судалгаа
2. Багш бэлтгэх хөтөлбөрийн үзэл баримтлалын болон хөтөлбөрийн нөхцөл байдлын судалгаа

Олон улсын туршлагын харьцуулсан судалгаа:
1. Багш бэлтгэх бодлого, тогтолцооны талаарх судалгаа
2. Багш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах зарчим, бүтэц, агуулгын хүрээ
Үзэл баримтлал:
1. Багш бэлтгэх хөтөлбөрийн ерөнхий үзэл баримтлал
2. Сэтгэл судлалын хөтөлбөрийн үзэл баримтлал
3. Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хөтөлбөрийн үзэл баримтлал
4. Мэргэжлийн дидактик хөтөлбөрийн үзэл баримтлал
5. Тусгай хэрэгцээт боловсролын үзэл баримтлалХөтөлбөр, стандарт:
1. ЕБС-ийн багшийн стандарт
2. Багш бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөө
3. Сэтгэл судлалын хичээлийн хөтөлбөрүүд
4. Сурган хүмүүжүүлэх ухааны хичээлийн хөтөлбөрүүд
5. Мэргэжлийн дидактикийн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрүүд
6. Багшлах дадлагын хөтөлбөр

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛ
МЕНЕЖМЕНТИЙН
БАГИЙН БҮТЭЦ

ТӨЛӨӨЛӨЛ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН
СӨБ-ИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАГ
Үр дүн:
Багаа бүрдүүлж, ажиллах бүтэц зохион байгуулалт, ажлын чиг үүргээ тодорхой болгож, тэднийг шинэ ажил эхлэхтэй холбогдуулан чадваржуулж, туршилтын ажлын удирдамж, төлөвлөгөөний төслийг боловсруулах, сургалтын хөтөлбөр, сурах бичгийн шинэчлэлтэй холбогдуулан орчуулгын ажил хийх зэргээр бэлтгэл ажлыг хангасан.


Үр дүн:
Шинэ журмын дагуу сургууль, багш нар зорилгоо тодорхойлж, үйл ажиллагааны төлөвлөлтөө хийж эхэлсэн. Сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийн туршилтын эхний тохирцыг 3 чиглэлээр, судлагдхуун бүрээр анги бүрээр авч нэгтгэн хэрэгжилтийн багуудад хүлээлгэн өгч, сайжруулах ажлын эхлэлийг тавьсан. Шинэчлэлийг ойлгох, дэмжих эцэг эхчүүдийн тоо нэмэгдэн, тэдний оролцоо, хандлагад өөрчлөлт орж эхэлсэн.Үр дүн:
Юуг, яаж сайжруулах чиглэлээ тодорхойлж чадлаа. Бие биенээсээ харилцан суралцаж эхэллээ.
Бүтээгдэхүүн
Туршилтын удирдамж (25 хуудас бүхий удирдамж, гүйцэтгэл 80%)
Мониторингийн арга зүй (1 хэвлэлийн хуудас бүхий арга зүй, гүйцэтгэл 80%)
Орчуулга (125 хэвлэлийн хуудас бүхий 16 ном - дууссан)

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Бага, дунд боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН
Бага, дунд боловсролын стандарт, хөтөлбөр боловсруулах хэрэгжилтийн баг
Үйл ажиллагааны чиглэл:
-сурах бичиг, сургалтын орчны судалгаа явуулах
-бодлого, зохицуулалтын баримт бичиг боловсруулах
-сурах бичиг зохиох болон түүнтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН
Сурах бичиг, сургалтын орчны
хэрэгжилтийн баг
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН
Үндэсний үнэлгээний хэрэгжилтийн баг
Үйл ажиллагааны чиглэл:

Боловсролын салбарын удирдлагын үзэл баримтлыг шинэчлэх санаа дэвшүүлэх, 2) боловсролын сургалтын байгууллагын түүний дотор ЕБС-ийн удирдлага, менежментийн үзэл баримтлал, загварыг боловсруулах, 3) сургуулийн удирдах ажилтны мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах үйл ажиллагааны үзэл баримтлал, агуулгыг боловсруулах
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН
Боловсролын байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгжилтийн баг
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил буюу насан туршдаа тасралтгүй суралцах процесс гэсэн үзэл баримтлалд үндэслэн багш бүрийн мэргэжлийг тасралтгүй дээшлүүлдэг уян хатан тогтолцоо бүрдүүлэх

БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх
хэрэгжилтийн баг

Үйл ажиллагааны чиглэл:
Багш бэлтгэх сургултын багц хөтөлбөр боловсруулах (Багш бэлтгэх хөтөлбөрийн багцад хичээлийн үндсэн хөтөлбөр, сурах бичиг, оюутны гарын авлага, үнэлгээний даалгавар, цахим хэрэглэгдэхүүн, дижитал сурах бичиг багтана)
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН
Багш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах баг
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Бага боловсролын шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх, турших
зөвлөмж гаргах
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮР ДҮН
Бага боловсролын шинэчлэлийг
хэрэгжүүлэх туршилтын баг
Үйл ажиллагааны чиглэл:
Боловсролын чанарын үнэлгээ хийх
Сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан үнэлгээний аргачлал боловсруулах
Full transcript