Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТ

No description
by

Khurelbaatar Khadbaatar

on 9 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТОГТОЛЦООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СТ

"ЭМУМТ-г ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ", "ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СТРАТЕГИ" -ИЙН ХЭРЭГЖИЛТ БОЛОН ТУЛГАРЧ БУЙ БЭРХШЭЭЛҮҮД
ЦАХИМ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН СТРАТЕГИ
(2010-2014)
ЗОРИЛГО:
1. Хүний нөөцийг хөгжүүлэх
2. Телемедицин, цахим эрүүл мэндийн бусад
хэрэглээг ашиглан эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
3. Цахим мэдээллийн тогтолцоог хөгжүүлэх
4. Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх
5. Цахим эрүүл мэндийг хөгжүүлэхэд шаардагдах
чадавхийг бүрдүүлэх
6. Цахим эрүүл мэндийг хөгжүүлэх удирдлага зохион
байгуулалтын бүтэц бий болгох
7. Цахим эрүүл мэндийг хөгжүүлэх хүчин зүйлийг
бүрдүүлэх
8. Хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих
9. Цахим эрүүл мэндийг хөгжүүлэх нөөц бүрдүүлэх
ЭМУМТ-Г ХӨГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИ
(2011-2015)
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

Эрүүл мэндийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцооны удирдлага, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх
Мэдээ, мэдээллийн чанар, агуулгыг боловсронгуй болгох
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх
Цахим мэдээллийн тогтолцоог хөгжүүлэх
Эрүүл мэндийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоог хөгжүүлэх стратеги
(2005-2010)
ЗОРИЛТУУД
ЭМУМТ-ны бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагыг боловсронгуй болгох
Мэдээллийг нээлттэй, хүртээмжтэй, хэрэглэгчидэд ээлтэй болгож, нотолгоонд тулгуурласан шийдвэр гаргах үзэл баримтлалыг хөгжүүлэх
ЭМУМТ-ны хүний нөөцийг хөгжүүлэх
Мэдээ, мэдээллийн чанар, агуулгыг боловсронгуй болгох
ЭМУМТ-ны тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах үүднээс мэдээллийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, мэдээг бүртгэн цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, тайлагнах үйл явцыг эрүүл мэндийн салбарын бүх түвшинд автоматжуулах
БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ
ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД
Хууль эрхзүйн орчин хангалттай бүрдээгүй, эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцооны талаар баримтлах нэгдсэн бодлогын баримт бичиг байхгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагуудад ашиглагдаж буй програм хангамжийн эх код, техникийн бичиг баримт, мэдээний аюулгүй байдал ба хадгалалт, хамгаалалт зэргийг зохицуулсан эрхзүйн орчин бүрдээгүй
ЭМУМТ-ны нэгдсэн удирдлага байхгүй
Эрүүл мэндийн байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох дэд бүтэц хөгжөөгүй
Ашиглагдаж буй програм хангамжууд хоорондоо уялдаагүй, харилцан мэдээлэл солилцдоггүй, давхцал ихтэй, боловсруулалт хийх боломж нь хязгаарлагдмал
Эрүүл мэндийн мэдээллийн ажилтны тогтвор суурьшил муу, хүний нөөц дутмаг
Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн маш цөөн,
Эрүүл мэндийн мэдээлэл цуглуулахад ашигладаг бүртгэлийн болон тайлангийн маягтууд боловсронгуй бус, бүрэн хөтлөгддөггүй, давхардал ихтэй, шаардлагагүй мэдээлэл ихтэй
Мэдээ цуглуулах үйл ажиллагаа автоматжаагүй
Мэдээний чанарт хяналт тавих тогтолцоо сул
ХҮРСЭН ҮР ДҮН:
ӨОУ-10 ангилалын орчуулгыг хянан тохиолдуулан, хэвлэн, түгээсэн
Хавдрын олон улсын ангилалыг орчуулсан
Эрүүл мэндийн салбарт ашиглагдах техник хэрэгсэлд тавигдах нийтлэг шаардлагыг боловсруулсан
Гуравдагч шатлалын эмнэлгүүд, тусгай мэргэжлийн төвүүдийг эмнэлгийн дотоод сүлжээнд холбосон
Гуравдагч шатлалын эмнэлгүүд, тусгай мэргэжлийн төвүүдийг эмнэлэг хоорондын мэдээллийн сүлжээнд холбосон
Эмийн гаж нөлөөг бүртгэх тогтолцоог автоматжуулсан
Эрүүл мэндийн чиглэлээр хийгдсэн судалгааны ажлуудыг цахим хэлбэрт оруулж нийтийн хүртээл болгосон.
ХҮРЧ ЧАДААГҮЙ ҮР ДҮН:
Эрүүл мэндийн мэдээний толь бичиг боловсруулах
Эрүүл мэндийн мэдээллийн төв байгуулах
ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

Салбар дундын мэдээллийн удирдлага, зохион байгуулалт хангалтгүй
Эрүүл мэндийн бүртгэл, мэдээллийг сайжруулах санхүүгийн нөөц хязгаарлагдмал
Эрүүл мэндийн байгууллагуудад ашиглагдаж буй програм хангамжууд харилцан хөрвөж мэдээ солилцох явдал хангалтгүй, мэдээний сангуудын кодчилол харилцан тохирдоггүй
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын мэдээллийн технологийн техник хэрэгслийн хүртээмж муу
ХҮРСЭН ҮР ДҮН:

Хүн амд суурилсан хавдрын бүртгэл мэдээллийн тогтолцоог нэвтрүүлж эхэлсэн
Халдварт бус өвчний мэдээний нэгдсэн санг байгууласан
Халдварт өвчний мэдээний нэгдсэн сан байгуулж ажилласан (сүрьеэ, ХДХВ/ДОХ)
Эрүүл мэндийн мэдээний бүртгэл, тайлангийн маягтыг шинэчилсэн
Эрүүл мэндийн мэдээний толь бичиг боловсруулах (эхний хэсэг хийгдэж эхэлсэн)
Салбарын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөгөөнд нийцүүлэн хүний нөөцийн дэд төлөвлөгөө боловсруулсан
Лабораторийн үйл ажиллагааны мэдээллийг цахим хэлбэрээр цуглуулах тогтолцоог нэвтрүүлж эхэлсэн
ХҮРСЭН ҮР ДҮН:
Телемедициний төрөлжсөн төвүүдийг төрөлжсөн мэргэжлийн эмнэлэг, төвүүдэд байгуулж үндэсний сүлжээ бий болгосон
Телемедициний сүлжээг аймаг, дүүргийн түвшинд өргөтгөх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн
Яаралтай түргэн тусламжийн үйлчилгээнд телемедицинийг нэвтрүүлж эхэлсэн
Цахим эрүүл мэндийн удирдах хороог байгуулсан
Эмнэлгийн мэдээллийн программ хангамжид зөвшөөрөл олгох журам боловсруулж мөрдөж эхэлсэн
ДҮГНЭЛТ

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТТАЙ ХОЛБООТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ХҮНДРЭЛТЭЙ

ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ АЖИЛ УДААШРАЛТАЙ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ, ЧАДАВХИЙГ САЙЖРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛААГАА СУЛ

ГЭРЭЭГЭЭР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЖ БУЙ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ ТҮВШИНД ХИЙГДДЭГ

Full transcript