Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mitä etiikka on?

No description
by

Antti Kilpijärvi

on 19 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mitä etiikka on?

Mitä etiikka on?
Etiikka ja moraali
Arkisessa kielenkäytössä merkitys on sama
Arvot
Arvo: jotain yleisesti hyvänä pidettyä tai tavoittelemisen arvoista
Esim. hyvä elämä, ystävyys, nautinto, selviytyminen tai luovuus

Tärkeä erottelu:
Välinearvot:
arvot, joilla tavoitellaan muita arvoja
Esim. hyöty, raha tai opiskelu
Itseisarvot:
perimmäiset arvot, joita tavoitellaan niiden itsensä vuoksi
Esim. viisaus, hyvä elämä tai nautinto

Etiikan osa-alueet
Metaetiikka:
Mikä on etiikan perusta? Miten etiikka käyttä kieltä? (kirjan jakso 1)
Deskriptiivinen etiikka
: Millaisia arvoja ja normeja yksilöillä ja yhteisöillä on?
Esim. muslimien moraali, suomalaisten arvot
Normatiivinen etiikka:
Miten moraalia arvioidaan? Miten pitäisi toimia? (kirjan jakso 2, osittain myös 3)
HUOM! Tämä on lähimpänä etiikan ”arkimerkitystä”
Soveltava etiikka:
Miten etiikkaa voidaan soveltaa konkreettisiin elämän ja yhteiskunnan ongelmiin? (kirjan jakso 4)
Mitä pohtia oppiksessa?
Riittävä:

Mitä arvo ja normi tarkoittavat?
Millaisia arvoja ja normeja minulla on?
Ajatusharjoituksia tehtävä 1 s. 34

Hyvä:
Miksi eettinen pohdinta on niin vaikeaa?
Pohdi itseis- ja välinearvoja omassa elämässäsi. Tee aiheesta ketju tai mind-map
Mihin omat arvot asettuvat Ahlmanin ja Niiniluodon jaottelussa?
Ajatusharjoituksia tehtävä 2 s. 34

Erinomainen:
Miksi eettinen pohdinta on niin vaikeaa?
Kattava analyysi jonkin yhteisön (esim. TYK) arvoista ja normeista
Essee: Milloin lain rikkominen on oikeutettua?
Havainnollista fiktion tai oman elämän avulla arvojen välisiä tai arvojen ja normien välisiä ristiriitoja
Ajatusharjoituksia tehtävät 3-4 s.35
Ensimmäiset askeleet...
Keskustelkaa pienryhmissä

Millaisia hyvät tavat olivat ennen? Entä nyt?
Missä yhteyksissä tai oppiaineissa olet ennen kohdannut etiikan tai moraalin pohdiskelua?
Miten ajattelet filosofian tavan käsitellä etiikkaa erovan aiemmista kohtaamisistasi?
Filosofiassa käsitteille tehdään joskus seuraava ero:

Moraali
: yksilön tai yhteisön käsitys hyvästä ja pahasta
Etiikka:
filosofian osa-alue, joka tutkii ja arvioi moraalia
(
Meta-etiikka:
Tutkii ja arvioi etiikkaa, etsii tai luo sen perusteet)
Teko
Normit
Sääntöjä ja käskyjä jotka suojelevat arvoja

Eri tasot
Tapa / Soveliaisuus / Ihanne / Laki / Moraali

Noudattamisesta seuraa palkkio
Huom. kunnia, arvostus, palkka tai vain normaali

Rikkomisesta seuraa rangaistus
Lievä: hämmästys, outous
Tuomittava: häpeä, paheksunta
Vakava: Lailliset sanktiot
Varoitus / Sakko / Vapaudenriisto / Kuolema

Merkittävistä normeista muodostuu lakeja.
Laillinen ja moraalinen ei
kuitenkaan aina ole sama asia.
Miksi etiikkaa tarvitaan?
Idea II s. 10
Ystävyys
Missä mielessä ystävyys on välinearvo?
Esim. mitä hyötyä siitä on?
Onko ystävyys vain välinearvo?
Aristoteles ja ystävyyden 3. astetta
1. Hyöty
2. Nautinto
3. Hyvyys

Vasta viimeinen on
itseisarvo
Arvojen jaottelu
by Alhman ja Niiniluoto
Hedonistiset

onni, mielihyvä, nautinto
Vitaaliset
Elämä, terveys, tahto
Esteettiset
kauneus, ylevyys, taide
Tiedolliset
totuus, tieto, viisaus, tiede
Uskonnolliset arvot

usko, toivo, pyhyys, laupeus
Sosiaaliset arvot
ystävyys, rakkaus, uskollisuus

Meta-etiikka
Etiikka
Moraali
Mahtiarvot
voima, valta, rikkaus, raha, voitto
Oikeusarvot
reiluus, ihmisoikeudet, laillisuus
Eettiset arvot
hyvyys, moraalinen oikeus
Ekologiset arvot
ympäristöarvot, luonnon kauneus, eläinten oikeudet
Egologiset arvot

itsekkyys, oma etu, omanarvontunto

Filosofinen etiikka on moraalin reflektointia
eli tutkimista ja arviointia.

Oikeaa ja väärää ei vain anneta tai opita, vaan arvioidaan kriittisesti.

"Mutta miksi siitä on tehty niin pirun vaikeaa"
- Kaija Koo
Filosofinen asenne ja moraali
1. Esitetään kysymys
- Miten moraaliin voi suhtautua?
2. Kartoitetaan vaihtoehdot
Dogmatismi:
jokin oppi tarjoaa epäilyn ulkopuollella olevan moraalin
Skeptisismi (etiikassa nihilismi)
: Moraalia ei ole
Relativismi:
Kaikki ovat omasta näkökulmastaan oikeassa, joten kaikki käy
Kriittinen realismi:
Moraalisia tosiasioita voidaan saavuttaa, mutta vain kriittisen menetelmän avulla
3. Arvioidaan eri vaihtoehtoja
4. Muodostetaan oma perusteltu kanta
Hieman moraalipsykologista
Reflektiivinen päätöksenteko
Vaatii paljon älyllisiä resursseja
Arvojen ja aikomusten ohjaama
Arvioi pitkän aikavälin tavoitteita
Mikä vaikuttaa yksilön moraalisiin valintoihin?
Sosiaalinen / Kulttuurinen / Poliittinen konteksi
Tilanne
Toimintaympäristö
Henkilökohtaiset ominaisuudet
Automaattinen päätöksenteko
Vaatii vähän älyllisiä resursseja
Välittömien vaikutusten ohjaama
Tyydyttää lyhyen aikavälin impulsseja
Kumpi heillä on käytössä?
Full transcript