Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ciencias Naturais

No description
by

natu soci

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ciencias Naturais

Ciencias Naturais
Os efectos da enerxia:
Os efectos da enerxia:
AA
A enerxía
Feito por:
Mario Taibo Gallego
Alejandro Bellas López
Samuel Pita Garcia
Miguel López Peinó
Tipos de enerxía:
Enerxía eólica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
E a
enerxía eólica
obtida a partir do vento,e dicir,a
enexía cinética
xenerado polo efecto das correntes de aire.

Os efectos da enerxia:
Energía térmica. Se denomina a la energía liberada en forma de calor y puede ser obtenida de la naturaleza o del sol, mediante una reacción exotérmica, como la combustión de algún combustible, por una combustión nuclear de fisión u de fusión. Asimismo podemos aprovechar la energía geotérmica y energía fotovoltaica.

La energía térmica se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a mayor temperatura.

Son producidos, principalmente pola variación na achega da enerxía térmica sobre un corpo.

Un corpo a baixa temperatura terá menos enerxía térmica que outro con maior temperatura.

1ºExtraccion
2ºprocesamento

http://cienciaexplicada.com/dilatacin-y-contraccin.html
Enerxía solar
Fontes de enerxia non renovables
Trátase de fontes de enerxía que
A radiación solar
incidente da Terra pode aproveitarse,pola sua capacidade para quentar,o directamente,a través do aproveitamento da radiacíon en dipositivos óptimons ou de outro tipo.É un tipo de enerxía renovable e limpia,o que se coñece copmo enerxía verde.
3ºTRANSPORTE
se atopan na natureza
en cantidades limitadas
.
A sua renovación é tan lenta que pode chegar a
esgotarse.
4ºALMACENAMENTO
O USO DA ENERXIA
As principáis fontes de enerxía non renovables máis importantes da adtualidade son, petroleo, gas natural
o carbon e os mineráis radioactivos.
5º subministracion
6º consumo
O petróleo
E un líquido procedente da
descomposición baixo a terra
de restos de seres vivos
Del obtemos a gasolina e o
Enerxía eléctrica
http://gl.wikipedia.org/wiki/Enerx%C3%ADa_solar
gasóleo
usados nos medios
de transporte.

O GAS NATURAL

E una mestura de gases como o butano
que se forma do petróleo

Ten uso doméstico como calefacion e cociña
e emprega na producción de electricidade.
Se denomina
enerxía
eléctrica a la forma de que e enerxía resulta de la existenza dunha diferenza de potencial entre dous puntos,o que permite establecer unha corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico.A enerxía eléctrica pode transformarse en moitas en moitas outras formas de enerxía,tales como
a enerxía luminíca ou luz,a enerxía mecánica e a enerxía termica
E una rocha que se descompuxo
baixo a terra durante millóns de anos


Son a dilatación e a contracción, producidos pola achega da enerxía térmica e pola achega de enerxía mecánica.

Dilatación: Contracción:
Enerxía térmica:
Enerxía mecánica:
É a liberada en forma de calor. É a producida por forzas de tipo mecánico.

Efectos: Efectos:
+ temperatura => dilatación dun corpo + compresión => contracción dun corpo.
- temperatura=> contracción dun corpo - compresión => menor contracción.

utilízase na producción de electricidade.
Son elementos como o urano
nos que se aproveitan da sua
enerxía,en centráis de produc-
ción eléctrica.
Os mineráis radioactivos
Fontes de enerxía renovables
O carbón
Enerxía nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
A enerxía nuclear e a enerxía que obtense ao manipular a estructura interna dos átomos.Se pode obter mediante a división do núcleo(fisión nuclear)o a unión dos átomos(fúsion nuclear)
o uso da enerxia
Son aquelas fontes de enerxía que se renovan de forma contínua e natural e non se esgotan por exemplo, auga,vento, sol...
http://energia-nuclear.net/
A AUGA
Enerxía sonora
Na quimica, a extraccion
e un procedemento de
separacion dunha
substancia que pode
disolverse en dous
disolventes non
miscibles entre si, con
distinto grado de
sulubilidade e que estan
en contacto a traves
dunha interfase.
A auga en movemento do rio
ten enerxia mecánica que se
transforma en
electricidade nos encoros.

É a que emiten os corpos ao vibrar e transmítense a través de ondas sonoras. O son da nosa voz ou o ruído dun martelo hidráulico son exemplos deste tipo de enerxía
O VENTO
http://www.monografias.com/trabajos75/fisica-movimiento/fisica-movimiento.shtml
Transmite enerxía mecánica.
pode aproveitarse e transfor-
marse en enerxia eléctrica.

O SOL
Transmite enerxia luminosa
e térmica. Esta enerxía pode
captarse mediante placas solares
para xenerar enerxía electrica.
Enerxía mecanica
Máis exemplos de cambios de temperatura e de estado:A MATERIA ORGANICA
Presenta os corpos en movemento:a auga,
dun río,unha persoa camiñando ou un skater
ao salto
Contén enerxía química, os resuidios vexetáis
como a madeira, poden utilizarse para a producion de biocombustibles ou directamente para a combustión.
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/4750/4854/html/21_cambios_de_temperatura.html
http://www.search.ask.com/search?apn_dtid=%5EOSJ000%5EYY%5EES&apn_dbr=cr_33.0.1750.154&psv=&tpid=ORJ-V7C&itbv=12.10.3.34&p2=%5EBBK%5EOSJ000%5EYY%5EES&trgb=CR&apn_ptnrs=BBK&o=APN11412&apn_uid=C85F01BB-8FD2-4245-AC51-480450EF81C9&doi=2014-03-21&gct=kwd&q=fotos+de+la+energia+mecanica&tpr=10&ctype=pictures
Enerxía química
http://www.search.ask.com/search?q=energia+quimica&psv=&apn_dbr=cr_33.0.1750.154&apn_dtid=%5EOSJ000%5EYY%5EES&itbv=12.10.3.34&p2=%5EBBK%5EOSJ000%5EYY%5EES&apn_ptnrs=BBK&o=APN11412&ctype=pictures&gct=kwd&tpid=ORJ-V7C&trgb=CR&apn_uid=C85F01BB-8FD2-4245-AC51-480450EF81C9&doi=2014-03-21&tpr=19&ts=1417368603806
A enerxía química é a que producese nas reaccions química.Unha pila o unha batería poseen tipo de enerxía.
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/quimica.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
o tratamento do
gas natural lograse
mediante o
condicionamento,
e dicir,un conxunto de
procesos físicos e
quimicos nos que o
gas debe ser sometido
para reducir os niveis de
contaminantes e cumprir
coas especificacions

http://www.galpenergia.com/ES/agalpenergia/Os-nossos-negocios/Exploracao-Producao/fundamentos-engenharia-petroleo/Paginas/Extraccion-y-procesamiento.aspx
sabemos a importancia
de levar o combustible
e os lubricantes o lugar
onde se atopa a
maquinaria
http://www.emcsacv.com/productos/transporte-de-combustible.aspx

estes mesmos modelos dinasticos
teñen aplicacion no
ambito´ de GNL
onde producese o
mesmo fenomeno
de emvejecemento
que ten lugar nos
metaneros


bibliografia: dos efectos da enerxía:

-paginas de internet:

Fontes bibliograficas:
Rodeira grupo edebé
Rúa Rafael Alberti, 11 Baixo
15008 A Coruña
ISBN:978-84-8349-378-6
http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/canal-tecnologia/aplicamos-nuevas-tecnologias/gas/transporte-almac
Cambios de composición:

É a transformacion dunha substancia noutra
ao aplicarlle certas formas de enerxia.
Exemplo: a queima de madeira ten como resultado a cinza (e dióxido de carbono)
Cambios de forma:
un obxeto pode cambiar a sua forma cando se lle aplica unha cantidade de enerxia suficiente.

-Por exemplo, ao moldear o barro, aplícase unha enerxia mecánica sobre éste que provoca que se deforme.
na ciencia aplicada
a tecnoloxia social
que ten por obxeto
de estudio das organizacions
e a tecnica encargada
planificacion,organizacion,
direccion e control de recursos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
a Comunidade Autónoma de Galicia ten competencias exclusivas en materia da protección ao consumidor. Con obxeto de desempeñar as actividades relacionadas coa defensa dos dereitos e intereses dos consumidores e usuarios galegos, creouse no ano 1994 no Instituto Galego de Consumo (IGC) como o organismo autónomo adscrito a Consellería de Innovación e Industria, actualmente A Consellería da Economía e Industria.
http://igc.xunta.es/portal/page?_pageid=93,992556&_dad=portal&_schema=PORTAL
.

http://gl.wikipedia.org/wiki/Enerx%C3%ADa_t%C3%A9rmica

http://gl.wikipedia.org/wiki/Enerx%C3%ADa_mec%C3%A1nica

http://www.portalplanetasedna.com.ar/dilatacion.htm
Imaxes:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Lago_d%27Elio.JPG

http://www.cosasdelainfancia.com/articulos/images/articulo_20120820124834.jpg

http://microrespuestas.com/wp-content/uploads/2013/08/deformaciones-temporarias-sobre-un-cuerpo.jpg
Libros:

Rodeira grupo edebé
Rúa Rafael Alberti, 11 Baixo
15008 A Coruña
ISBN:978-84-8349-378-6
Os efectos da enerxía:

Cambios de estado e temperatura:
A última parte dos "efectos da enerxía", foi
feita por Alejandro Bellas López.

http://microrespuestas.com/wp-c ontent/uploads/2013/08/deformaciones-temporarias-sobre-un-cuerpo.jpg
Outros exemplos de cambios de volume na nosa vida cotiá:

Nas vías do ferrocarril deixase un espazo
entre os rieles por esta mesma razón;
esta holgura é a causante do traqueteo
dos vagons.compresión dunha pelota polo
propio peso do noso corpo
cambios de estado:
vaporización
condensación
e volta a empezar pola actividade do sol ...
Iniciar un movemento
Aumentar ou reducir a velocidade
Desviar o sentido dun movemento
Cambios de movemento:
A variación na achega de enerxia pode provocar cambios no movemento dun corpo como:

cambios
de volume
de composición

de temperatura
de forma
de estado
Cambios de volume:
de movemento
Fuentes de Energía
Full transcript