Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gimnazjum

No description
by

Rafal Otreba

on 17 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gimnazjum

Motywy wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
Wyniki badania ankietowego uczniów klas trzecich rudzkich gimnazjów

opisanie charakteru zmiennych, które wpływają na podjęcie decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia przez uczniów gimnazjum.
pogłębienie wiedzy na temat motywów decydujących o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
dostarczenie wiedzy związanej z lokalnymi uwarunkowaniami, które wpływają na decyzję o kontynuowaniu nauki w określonym typie szkoły ponadgimnazjalnej
Cele badania
Co stanowi główne motywy podejmowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej przez uczniów klas trzecich rudzkich gimnazjów?
W jakim stopniu uczniowie klas trzecich rudzkich gimnazjów zorientowani są w ofercie kształcenia ponadgimnazjalnego miasta Ruda Śląska?
Jaką opinię na temat poziomu kształcenia w poszczególnych typach rudzkich szkół ponadgimnazjalnych wyrażają uczniowie klas trzecich gimnazjum?
Jakie czynniki pomogłyby uczniom klas trzecich rudzkich gimnazjów w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?
W jaki sposób młodzież klas trzecich rudzkich gimnazjów ocenia różne sposoby pozyskiwania informacji o możliwościach dalszego kształcenia?
Jakie znaczenie dla uczniów klas trzecich rudzkich gimnazjów mają czynniki wpływające na wybór szkoły ponadgimnazjalnej?
poziom wiedzy na temat znajomości oferty kształcenia ponadgimnazjalnego miasta Ruda Śląska
ocena poziomu kształcenia w poszczególnych typach rudzkich szkół ponadgimnazjalnych
ocena istotności 13 czynników pomocnych w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
ocena znaczenia 8 czynników wpływających na wybór szkoły ponadgimnazjalnej
ocena przydatności 6 sposobów pozyskiwania informacji o możliwościach dalszego kształcenia
poziom wiedzy na temat znajomości oferty kształcenia ponadgimnazjalnego miasta Ruda Śląska
ocena poziomu kształcenia w poszczególnych typach rudzkich szkół ponadgimnazjalnych
ocena istotności 13 czynników pomocnych w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
ocena przydatności 6 sposobów pozyskiwania informacji o możliwościach dalszego kształcenia
ocena znaczenia 8 czynników wpływających na wybór szkoły ponadgimnazjalnej
według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2012 r. w rudzkich gimnazjach w klasach trzecich pobierało naukę 1357 uczniów,
do analizy otrzymano 1074 kompletnie wypełnionych kwestionariuszy ankiet, czyli 79,14% populacji uczniów klas trzecich gimnazjum,
w badaniu wzięło udział 560 kobiet (52,1% uczniów) oraz 514 mężczyzn (47,9% badanych).
Charakterystyka badanego środowiska
OCENA ISTOTNOŚCI CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WYBÓR SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
dla uczniów klas trzecich gimnazjum województwa mazowieckiego najważniejsze czynniki, to: rozmowy z rodzicami , możliwość skorzystania z informatora o szkolnictwie ponadgimnazjalnym oraz możliwość zwiedzenia szkoły ponadgimnazjalnej,
nieistotnymi czynnikami okazały się: moda; tradycje rodzinne, pomoc ze strony pedagoga czy doradcy.
w przypadku mężczyzn zanotowano tylko jedną istotną zależność korelacyjną - tą zmienną jest tradycja rodzinna
nie zanotowano istotnych statystycznie zależności korelacyjnych badając czynnik: testy predyspozycji zawodowych;
Wnioski dodatkowe
tradycja rodzinna oraz moda na kierunek - są to czynniki, które wskazywali uczniowie wybierający szkołę zawodową
Opracowanie - dr Rafał Otręba
OCENA PRZYDATNOŚCI SPOSOBÓW POZYSKIWANIA INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH DALSZEGO KSZTAŁCENIA
potwierdzono statystycznie istotność rozmów z kolegami/koleżankami oraz znaczenie folderów/ulotek, których wpływ osłabi składnik przeciwstawnych wartości
prócz rozmów z rodzicami zaobserwować można dodatnią zależność korelacyjną między średnią ocen z klasy drugiej a sposobami pozyskiwania informacji
Wnioski dodatkowe
podkreślona została ważna rola rozmów z rodzicami, jako źródła informacji będącego składową autorytetów
OCENA ZNACZENIA INFORMACJI POTRZEBNYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O WYBORZE DALSZEJ DROGI KSZTAŁCENIA
we wszystkich przypadkach potwierdzono istotny statystycznie związek korelacyjny badanych zmiennych ze średnią ocen z klasy drugiej - oznacza to, że uczniowie z wyższymi średnimi ocen będą przywiązywali większą wagę do wszystkich badanych kryteriów wyboru szkoły ponadgimnazjalnej
uczennice będę przywiązywały większą wagę do zmiennych:
- kryteria przyjęć do szkoły ponadgimnazjalnej,
- opinia o szkole: prestiż i renoma,
- atmosfera panująca w szkole ponadgimnazjalnej.
Wnioski dodatkowe
OCENA POZIOMU KSZTAŁCENIA W RUDZKICH SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
373 uczniów wybrało liceum ogólnokształcące (34,7% respondentów)
443 uczniów
(41,2% respondentów) wskazało technikum
143 uczniów wskazało szkołę zawodową
(13,3% respondentów)
(cc) photo by medhead on Flickr
115 uczniów (10,7% respondentów) nie wie jeszcze,
który typ szkoły wybierze
(cc) photo by medhead on Flickr
nie zanotowano istotnych różnic statystycznych biorąc pod uwagę badane gimnazja
z 254 uczniami (26,3% respondentów) nie rozmawiano w szkole jeszcze na temat wyboru dalszej drogi kształcenia;
tylko w przypadku pedagogów szkolnych zauważyć można statystyczną istotność w korelacji z gimnazjum,
zauważono istotność statystyczną między płcią respondentów ze zmiennymi określającymi pomoc nauczyciela - wychowawcy oraz psychologa szkolnego,
nie potwierdzono istotnego statystycznie wpływu średnich ocen uzyskiwanych przez uczniów z badanymi zmiennymi.
respondenci ocenili poziom kształcenia w rudzkich szkołach zawodowych na poziomie średnim (średnia wyników wyniosła 3,31, odchylenie standardowe 0,964, a dominanta 3),
440 badanych (40,9% respondentów) uważa, że poziom kształcenia jest niski bądź bardzo niski,
opinia o poziomie kształcenia w szkole zawodowej nie jest istotna statystycznie w korelacji z aktualnym miejscem pobierania nauki,
W siedmiu badanych gimnazjach zaobserwowano poziom średnich odpowiedzi uczniów, które świadczą o tym, że respondenci niżej oceniają poziom kształcenia w szkole zawodowej niż średnia dla całej populacji badanych.
respondenci ocenili poziom kształcenia w rudzkich technikach na poziomie wysokim (średnia wyników wyniosła 2,63, odchylenie standardowe 0,792, dominanta 3),
447 badanych (41,6% respondentów) uważa, że poziom kształcenia jest wysoki bądź bardzo wysoki,
opinia o poziomie kształcenia w technikum nie okazała się być istotna statystycznie w korelacji z gimnazjum,
W sześciu badanych gimnazjach zaobserwowano poziom średnich odpowiedzi uczniów, które świadczą o tym, że respondenci niżej oceniają poziom kształcenia w technikum niż średnia dla całej populacji badanych,
zanotowano dodatni związek korelacyjny między zmiennymi określającymi odpowiednio poziom wykształcenia ojca/opiekuna prawnego (r=,101, poziom istotności ,001) oraz matki/opiekuna prawnego (r=,104, poziom istotności ,001).
gimnazjaliści ocenili poziom kształcenia w rudzkich liceach ogólnokształcących na poziomie wysokim (średnia wyników wyniosła 2,27, odchylenie standardowe 0,872, dominanta wyniosła 2),
678 badanych (63,1% respondentów) uważa, że poziom kształcenia w tym typie szkoły jest wysoki bądź bardzo wysoki,
opinie o poziomie kształcenia w liceum ogólnokształcącym okazały się być istotne statystycznie w korelacji z aktualnym miejscem pobierania nauki (r= -,069, poziom istotności ,024),
W dziesięciu badanych gimnazjach zaobserwowano poziom średnich odpowiedzi uczniów, które świadczą o tym, że respondenci niżej oceniają poziom kształcenia w liceum ogólnokształcącym niż średnia dla całej populacji badanych,
najwyższe wartości średnich zaobserwować można gimnazjach zlokalizowanych w zespołach szkół,
badanie korelacyjne opinii o poziomie kształcenia w liceum ogólnokształcącym pokazało, że istotnie statystyczną okazała się być korelacja dotycząca rozmowy z innym nauczycielem (r=-,079, poziom istotności ,009).
Full transcript