Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

No description
by

Jakub Wierzbicki

on 22 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Agenda
Zadania, które realizuje WUP Poznań w zakresie organizacji i koordynacji szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy w kraju i za granicą
Pośrednictwo pracy w ramach EURES
Obszary wsparcia oferowane dla osób młodych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
Działania w zakresie poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie wielkopolskim
Absolwenci w województwie wielkopolskim
Barometr zawodów
Działania WUP w Poznaniu w obszarze polityki rynku pracy (KFS, działania aktywizacyjne)
Obszary wsparcia oferowane dla osób młodych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
Działania w zakresie poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy w województwie wielkopolskim
Wsparcie w zatrudnieniu osób młodych –
w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Formy wsparcia oferowane dla osób młodych:

Staże
Szkolenia
Program Praca dla Młodych (art. 150f)
Bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powyższe formy mogą być realizowane także ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Fundusz Pracy
Fundusz Pracy
jest to celowy fundusz państwowy mający na celu pomoc w łagodzeniu skutków bezrobocia, głównie poprzez wypłatę zasiłków dla bezrobotnych oraz pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w podjęciu zatrudnienia.

W Wielkopolsce jest
31 powiatowych urzędów pracy
, które przeznaczają środki Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych (w ramach wcześniej omówionych form aktywizacji zawodowej).
Centra Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej

Są to wyspecjalizowane placówki Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu zajmujące się poradnictwem zawodowym. Doradcy zawodowi wspierają osoby odczuwające trudności na rynku pracy m.in. w poznawaniu swoich predyspozycji zawodowych, poszukujących zatrudnienia, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych, zakładaniu własnej firmy, a także w rozwoju umiejętności społecznych i podejmowania indywidualnych decyzji zawodowych.
Oferta w ramach poradnictwa zawodowego
Indywidualna porada zawodowa

podczas indywidualnej konsultacji doradca może pomóc w zaplanowaniu działań zawodowych oraz rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z poszukiwaniem pracy.
Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES
EURES
(
EUR
opean
E
mployment
S
ervices - Europejskie Służby Zatrudnienia) jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii.


Zadania EURES realizowane m.in. przez WUP Poznań:
udzielanie informacji i doradztwo w zakresie pośrednictwa pracy, zamieszkania i warunków zatrudnienia na terenie EOG
pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z innych krajów
udzielanie indywidualnej pomocy i doradztwo pracownikom i pracodawcom z regionów przygranicznych

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES
Oferty pracy w ramach sieci EURES znajdują się na stronie:

http://wuppoznan.praca.gov.pl/oferty-pracy

Oferty pracy w województwie (realizowane przez powiatowe urzędy pracy)
Oferty pracy w krajach UE/EOG realizowane przez WUP
Staże i praktyki zawodowe w województwie

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wybrane sektory
bezpieczeństwa narodowego RP
bezpieczeństwo militarne
bezpieczeństwo społeczne
bezpieczeństwo informacji
bezpieczeństwo ekonomiczne
bezpieczeństwo ekologiczne
Bezpieczeństwo społeczne
Bezpieczeństwo społeczne oznacza brak jakichkolwiek zagrożeń dla społeczeństwa lub też stan rzeczy, w którym społeczeństwo nie jest niczym zagrożone


Bezpieczeństwo socjalne to wolność od zagrożeń, które sprawiają, że ludzie nie mają wystarczających środków do
życia i utrzymania. Bezpieczeństwo socjalne to również
stan, w którym dana jednostka społeczna jest wolna
od różnych zagrożeń o charakterze bytowym,
czyli w razie wystąpienia problemu może liczyć
na pomoc, najczęściej finansową,
zwykle ze strony państwa
Ryzyka socjalne
niepełnosprawność
starość
bezrobocie
chorobę
wypadek przy pracy
śmierć żywiciela rodziny
Polityka społeczna
Polityka społeczna to ogół działań, które zmierzają do zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego.

W ramach polityki społecznej realizuje się plany/programy, które ze względu na czas realizacji można podzielić na:

strategiczne - trwają nawet dłużej niż pięć lat,
długoterminowe – trwające dwa do pięciu lat,
średnioterminowe – trwające kilka miesięcy, do roku,
krótkoterminowe – trwające do kilku miesięcy.

Plany średnioterminowe i krótkoterminowe
to najczęściej spotykane plany realizowane
w ramach polityki społecznej
Tytułem wstępu
Istotą bezpieczeństwa jest ochrona tego, co
wartościowe, co zapewnia przetrwanie i rozwój.
Bezpieczeństwomoże mieć wymiar globalny,
lokalny oraz domowy.
Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. czwarte, Warszawa 2002, s 13
Bezpieczeństwo narodowe stanowi wartość nadrzędną pośród innych celów narodowych, dotyczy wartości narodowych mierzonych w kategoriach interesów
życiowych, czyli wartości decydujących o trwałości
państwa, dobrobycie narodowym i rozwoju (…),
poczuciu bezpieczeństwa we wszystkich strefach
życia społecznego oraz w kategoriach interesów strategicznych (…)
W. Kitler Waldemar, Obrona cywilna w Polsce,
wyd. MON, Warszawa 2002, s 24
Pierwsze modelowe Centrum utworzono w 1995 roku w Toruniu. Druga placówka tego typu rozpoczęła swoją działalność w Gdańsku. Z kolei w 1999 roku Prezes Krajowego Urzędu Pracy podjął decyzję o utworzeniu sieci Centrów we wszystkich wojewódzkich urzędach pracy.

W strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, działa pięć Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:
w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Pile.
Zakres usług świadczonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
W ramach poradnictwa zawodowego można uzyskać pomoc m.in. w zakresie:

zaplanowania kariery zawodowej
określenia swoich kompetencji i zainteresowań
uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych
zaplanowania rozwoju zawodowego
wyboru lub zmiany zawodu
zakładania własnej firmy

Poradnictwo zawodowe w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu jest bezpłatne
.Usługi Centrum skierowane są do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, a także do osób planujących zmienić dotychczas wykonywaną pracę, czy osób młodych, chcących dokonać wyboru kierunku dalszego kształcenia czy dalszej drogi zawodowej.

Przykładowe tematy omawiane podczas konsultacji indywidualnej:
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny)
wyznaczenie dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej, przygotowanie się do spotkania z pracodawcą, do rozmowy kwalifikacyjnej,
zbadanie predyspozycji zawodowych za pomocą odpowiednich testów, którymi dysponuje doradca zawodowy
bilans kompetencji
uzyskanie informacji na temat założenia własnej firmy
diagnoza obszarów objętych osobistą trudnością
wzmacnianie motywacji i przygotowywanie do procesu zmian
W przypadku gdy osobiste spotkanie z doradcą zawodowym jest z różnych powodów niemożliwe (np. odległość od Centrum) można skorzystać z porady ,,na odległość” przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.
Grupowa porada zawodowa

odbywa się w formie warsztatów szkoleniowo – edukacyjnych, które ułatwiają zdobycie wiedzy i umiejętności przydatnych na współczesnym rynku pracy.
Asertywności:

na zajęciach uczestnicy uczą się lepszego radzenia sobie w trudnych sytuacjach oceny, odmowy i konfliktu interesów jakie często pojawiają się w życiu codziennym i procesie poszukiwania pracy

Autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

zajęcia mające na celu zwiększyć świadomość uczestników na temat swoich mocnych i słabych stron, omawiana jest rola pierwszego wrażenia w poszukiwaniu pracy, pytania zadawane przez pracodawców oraz elementy komunikacji niewerbalnej
Wzmacniania pewności siebie:

zajęcia pozwalające na poznanie skutecznych narzędzi wzmacniających pewność siebie. Poczucie własnej wartości i pozytywna samoocena zwiększają szansę na wykorzystanie własnego potencjału - zarówno w życiu zawodowym, jak
i prywatnym.


Zarządzania czasem:

umiejętność zarządzania czasem pozwala przyspieszyć znalezienie pracy poprzez właściwą organizację podejmowanych działań.
Planowania ścieżki zawodowej:

warsztaty przeznaczone dla osób zainteresowanych lepszym poznaniem siebie, swojego potencjału oraz wykorzystaniem go w aktywnościach zawodowych i życiu codziennym.

Przedsiębiorczości:

warsztaty przeznaczone dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą, umożliwiają zdobycie wiedzy na temat pozyskania kapitału zewnętrznego i rozwoju firmy.

Wszystkie warsztaty oferowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej są bezpłatne.


Trwają ok. 2-3 dni, może w nich uczestniczyć każda osoba, która ukończyła 18 rok życia.

Informacyjne spotkania grupowe
Spotkania informacyjne mają charakter wykładowy, trwają ok. 2-3 godzin.


Ich tematyka dotyczy m.in.:
metod poszukiwania pracy
przygotowania dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego)
przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej
budowania swojego wizerunku zawodowego w Internecie (czyli jak stworzyć skuteczny e-wizerunek, który przyciągnie uwagę pracodawcy).
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Poznaniu obok konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych zaprasza do skorzystania z materiałów dostępnych na miejscu, takich jak: czasopisma poświęcone tematyce rynku pracy, edukacji, rozwoju osobistego i materiałów zawodoznawczych.


Oferta warsztatowa Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Poznaniu znajduje się na stronie internetowej:

wuppoznan.praca.gov.pl

Telefony pod którymi można umówić się na poradę zawodową lub zapisać na zajęcia grupowe:
61 846 38 52/54/61

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Do zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej należy również prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych.


Po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych instytucje mogą uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie takich szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.


Prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) przez wojewódzkie urzędy pracy wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku (z późn. zm.).
Szkolenia informatyczne oraz szkolenia z zakresu usług transportowych, w tym kursy prawa jazdy. Do najczęściej oferowanych należą oprogramowania biurowe, tworzenia stron www, podstawy obsługi komputera, grafika komputerowa, czyli szkolenia podnoszące kwalifikacje kluczowe na rynku pracy

Szkolenia z zakresu sprzedaży, marketingu, public relations, handlu nieruchomościami. Pozostałe szkolenia to szkolenia z zakresu rachunkowości, księgowości, bankowości, języków obcych, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, w tym opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, usług fryzjerskich, kosmetycznych i gastronomicznych
Rejestr Instytucji Szkoleniowych:


Adres strony internetowej na której znajduje się wykaz instytucji szkoleniowych to:

stor.praca.gov.pl

Rejestr Instytucji Szkleniowych
Wsparcie w zatrudnieniu osób młodych – w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Wsparcie w zatrudnieniu osób młodych – w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Bon stażowy
– staż u pracodawcy (wskazanego przez bezrobotnego) przez 6 miesięcy, po
którym następuje zatrudnienie przez 6 miesięcy.

Bon szkoleniowy
– sfinansowanie szkolenia wskazanego przez młodego bezrobotnego.

Bon na zasiedlenie
– wsparcie finansowe pozwalające na podjęcie pracy poza miejscem
zamieszkania.

Bon zatrudnieniow
y – wsparcie finansowe pracodawcy zatrudniającego osobę młodą
bezrobotną.
Wsparcie w zatrudnieniu osób młodych – w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej/utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego


Działanie w ramach programu
"Pierwszy Biznes – Wsparcie w starcie II"
realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
Wsparcie w zatrudnieniu osób młodych – w kontekście ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Gwarancje dla młodzieży – kompleksowy zestaw działań mających na celu wsparcie osób do 25 roku życia.
Przykładowe instrumenty wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży:
- wsparcie przez powiatowy urząd pracy bezrobotnych do 25 roku życia w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji,
- bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie,
- staże,
- szkolenia,
- przygotowanie zawodowe,
- dofinansowanie studiów podyplomowych,
- dofinansowanie kosztów egzaminów,
- stypendium na kontynuowanie nauki,
- wsparcie dla pracodawców, którzy zatrudnią młodych bezrobotnych, podejmujących zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.
http://wuppoznan.praca.gov.pl/gwarancje-dla-mlodziezy

Nowe instrumenty wsparcia dla osób młodych:
Limit środków finansowych dla Wielkopolski na rok 2016
W 2016 roku dla Wielkopolski przyznano
247 570,3 tys. zł
na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w tym na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznano w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 -
37 572,3 tys. zł

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 -
73 791,3 tys. zł

Na program Praca dla Młodych
52 107,4 tys. zł

Pozostałe
84 099,3 tys
. zł powiaty wydatkują na bieżące działania aktywizacyjne.
Środki rezerwy Funduszu Pracy
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje dodatkowymi środkami Funduszu Pracy w postaci rezerwy, w 2016 roku mogą być one przeznaczone na finansowanie realizacji programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:

do 30 roku życia (w tym, do 25 roku życia),
w wieku 30 – 50 lat,
powyżej 50 roku życia,
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy *Dodatkowe pozyskane środki na aktywizację osób młodych w roku 2016
W ramach rezerwy MRPiPS nasze województwo pozyskało dodatkowe prawie 34 mln zł, z tego dla osób młodych:
Absolwenci w województwie wielkopolskim
Sytuacja absolwentów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego na rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu opracowuje corocznie raport dotyczący sytuacji absolwentów na rynku pracy, pn.

Ocena sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego danego rocznika na rynku pracy
Sytuacja absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy
W celu opracowania raportu WUP w Poznaniu pozyskuje dane statystyczne z:
powiatowych urzędów pracy województwa wielkopolskiego
Ministerstwa Edukacji Narodowej
szkół wyższych województwa wielkopolskiego.


Dane te dotyczą zarówno ilości osób kończących dany typ szkoły z podziałem na zawody/kierunki, jak i występującego wśród nich bezrobocia.

Sytuacja absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy
Bezrobocie wśród absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy
Sytuacja absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy
Dokument dostępny jest w wersji elektronicznej, na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu:

www.wuppoznan.praca.gov.pl

w zakładce
Rynek Pracy/Publikacje urzędu/Absolwenci w Wielkopolsce
.
Barometr zawodów
Działania WUP w Poznaniu w obszarze polityki rynku pracy (KFS, działania aktywizacyjne)
Zlecanie działań aktywizacyjnych
Dziękujemy za uwagę


www.wuppoznan.praca.gov.pl

Savoir-vivre w biznesie:

Kindersztuba, bon ton, savoir-vivre czyli umiejętności odpowiedniego zachowania się w konkretnej sytuacji i w określonym towarzystwie zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.


Zarejestrowane instytucje prowadzą szkolenia
m.in. z zakresu:

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, fotografii, bukieciarstwa, usług groomerskich, pozyskiwania funduszy unijnych, instruktażu tańca i aerobiku oraz spawania

szkolenia z zakresu rozwoju osobowości i kariery zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem autoprezentacji, zarządzania czasem, przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, asertywności, wystąpień publicznych, negocjacji, komunikacji czy aktywnego poszukiwania pracy


* w tej kategorii mieszczą się następujące grupy osób: bezrobotni do 30 roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnosprawni.
Barometr zawodów
Barometr zawodów to krótkookresowa (jednoroczna) prognoza zapotrzebowania na zawody.

Barometr zawodów:
Jest
badaniem jakościowym
Jest
badaniem prognostycznym
Jest
narzędziem, które pozwala usystematyzować wartościową wiedzę
na temat zapotrzebowania na zawody posiadaną przez pracowników powiatowych urzędów pracy
Dostarcza informacji uzupełniających wiedzę pozyskaną w ramach „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych”

Zawody deficytowe - prognoza 2017 (powiat poznański)
Zawody nadwyżkowe - prognoza 2017 (powiat poznański)
architekci i urbaniści
architekci krajobrazu
asystenci i technicy dentystyczni
biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
ekonomiści
filolodzy i tłumacze
filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy
fizjoterapeuci i masażyści
geodeci i kartografowie
inżynierowie chemicy i chemicy
meteorolodzy, geolodzy, geografowie
nauczyciele nauczania początkowego
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
pedagodzy
plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy
zabytków
pracownicy administracyjni i biurowi
pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi
turystycznej


Efektem końcowym „Barometru zawodów” jest lista zawodów sklasyfikowanych w trzech grupach, w których wystąpi:


niedobór pracowników (zawody deficytowe)
nadmiar pracowników (zawody nadwyżkowe)
równowaga popytu i podaży (zawody w równowadze)
Zawody w równowadze - prognoza 2017 (powiat poznański)
W ramach art. 150f ustawy nasze województwo otrzymało na
Program Praca dla Młodych
środki w wysokości ponad 52 mln zł. Przeznaczone dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Celem Programu jest refundacja pracodawcy przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
Po 12 miesiącach refundacji pracodawca ma obowiązek zatrudnienia na kolejne 12 miesięcy w ramach środków własnych.

Osoba młoda ma zagwarantowaną pracę na minimum 2 lata.
Najwyższe zaangażowanie środków w 2016 r. odnotowano w województwach:

wielkopolskim 97,7%,
opolskim 96,6%,
łódzkim 96,5%,
pomorskim 92,3%.

Najniższe zaangażowanie środków po zakończeniu III kwartału br. w ramach ustalonych limitów na rok 2016 odnotowano w województwie świętokrzyskim 68,4%.
Środki Funduszu Pracy na aktywizację
osób młodych w roku 2016
Program Praca dla Młodych
Środki Funduszu Pracy na aktywizację
osób młodych w roku 2016
Program Praca dla Młodych
Wielkopolskie szkoły wyższe w roku akademickim 2014/2015 ukończyło
41 105 osób
, w tym 26 690 kobiet.

W porównaniu do poprzedniego roku akademickiego odnotowano zmniejszenie liczby absolwentów o ponad dwa tysiące osób

Dane te potwierdzają obserwowany od kilku lat
trend spadku liczby absolwentów uczelni wyższych.

Sytuacja absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy
Od kilku lat można zaobserwować, że struktura kierunków generujących największą liczbę absolwentów szkół wyższych nie ulega większym zmianom.

W roku akademickim 2014/2015 największa liczba osób ukończyła studia na kierunkach takich jak
pedagogika, zarządzanie, filologia oraz finanse i rachunkowość.

Absolwenci tylko tych czterech kierunków stanowią prawie 30% wszystkich absolwentów uczelni wyższych danego rocznika.

Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy pokazuje, że w dobrej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby kończące kierunki lekarskie i okołomedyczne, a są to:
pielęgniarstwo, lekarski, ratownictwo medyczne, położnictwo, farmacja, zdrowie publiczne, lekarsko-dentystyczny, elektroradiologia

Niewielkie ilości bezrobotnych absolwentów notuje się także wśród osób kończących
informatykę

Realia rynku pracy potwierdzają występujący od kilku lat popyt wśród pracodawców na specjalistów w dziedzinach technicznych, matematycznych, czy przyrodniczych. Tym samym niewielkie ilości bezrobotnych absolwentów bądź ich brak notuje się na takich kierunkach jak
zarządzanie i inżynieria produkcji, matematyka, mechatronika, inżynieria (jej różne specjalizacje), automatyka i robotyka, biotechnologia, czy biofizyka
Sytuacja absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy
Szkoły wyższe – dane nt. wybranych kierunków studiów (rok akademicki 2014/2015)
Sytuacja absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku pracy
monterzy konstrukcji metalowych
monterzy maszyn i urządzeń
monterzy okien i szklarze
murarze i tynkarze
nauczyciele przedszkoli
ogrodnicy i sadownicy
operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów
chemicznych
operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
operatorzy obrabiarek skrawających
opiekunki dziecięce
opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej
pielęgniarki i położne
pomoce kuchenne
posadzkarze
pracownicy ds. budownictwa drogowego
pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych
pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych
pracownicy ochrony fizycznej
pracownicy poligraficzni
pracownicy przetwórstwa metali
pracownicy przetwórstwa spożywczego
pracownicy sprzedaży internetowej
pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy
projektanci i administratorzy baz danych, programiści
projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
robotnicy budowlani
robotnicy obróbki drewna i stolarze
rolnicy i hodowcy
samodzielni księgowi
spawacze
sprzątaczki i pokojowe
sprzedawcy i kasjerzy
szefowie kuchni
ślusarze
tapicerzy
technicy budownictwa
technicy elektrycy
technicy mechanicy
technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
windykatorzy
zaopatrzeniowcy i dostawcy
administratorzy stron internetowych
agenci ubezpieczeniowi
analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych
betoniarze i zbrojarze
brukarze
cieśle i stolarze budowlani
dekarze i blacharze budowlani
elektromechanicy i elektromonterzy
farmaceuci
fryzjerzy
gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
inżynierowie mechanicy
kamieniarze
kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych
kosmetyczki
krawcy i pracownicy produkcji odzieży
kucharze
lakiernicy
lekarze
listonosze i kurierzy
magazynierzy
malarze budowlani
masarze i przetwórcy ryb
monterzy instalacji budowlanych
animatorzy kultury i organizatorzy imprez
archiwiści i muzealnicy
bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej
blacharze i lakiernicy samochodowi
ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
cukiernicy
dentyści
diagności samochodowi
floryści
fotografowie
graficy komputerowi
inspektorzy nadzoru budowlanego
instruktorzy nauki jazdy
instruktorzy rekreacji i sportu
inżynierowie budownictwa
inżynierowie elektrycy i energetycy
kelnerzy i barmani
kierowcy autobusów
kierowcy samochodów osobowych
kierownicy budowy
kierownicy ds. produkcji
kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu
kierownicy sprzedaży
kierownicy w instytucjach publicznych/niepublicznych
mechanicy maszyn i urządzeń
mechanicy pojazdów samochodowych
monterzy elektronicy
nauczyciele języków obcych i lektorzy
nauczyciele praktycznej nauki zawodu
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele szkół specjalnych
operatorzy aparatury medycznej
operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych
optycy i pracownicy wytwarzający protezy
piekarze
pozostali specjaliści edukacji
pracownicy ds. jakości
pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
pracownicy myjni, pralni i prasowalni
pracownicy obsługi ruchu lotniczego
pracownicy obsługi ruchu szynowego
pracownicy poczty
pracownicy służb mundurowych
pracownicy zajmujący się zwierzętami
przedstawiciele handlowi
psycholodzy i psychoterapeuci
recepcjoniści i rejestratorzy
specjaliści ds. organizacji produkcji
specjaliści ds. rynku nieruchomości
spedytorzy i logistycy
terapeuci zajęciowi
weterynarze
wychowawcy w placówkach oświatowych i
opiekuńczych
pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp
pracownicy socjalni
prawnicy
przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
ratownicy medyczni
sekretarki i asystenci
socjolodzy i specjaliści ds. badań społecznoekonomicznych
specjaliści administracji publicznej
specjaliści ds. finansowych
specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży
specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i
rekrutacji
specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki
specjaliści rolnictwa i leśnictwa
specjaliści technologii żywności i żywienia
specjaliści telekomunikacji
technicy informatycy
www.barometrzawodow.pl

mz.praca.gov.pl
Zawody nadwyżkowe i deficytowe
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2014 r. wprowadziła instrument polityki rynku pracy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS można przeznaczyć na:
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania składają wnioski do powiatowych urzędów pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Zlecanie działań aktywizacyjnych
Zlecanie działań aktywizacyjnych to rozwiązanie wprowadzone w 2014 r. nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Marszałek województwa w ramach środków Funduszu Pracy może zlecić wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy.
Zlecanie działań aktywizacyjnych
Wynagrodzenie brutto należne realizatorowi za jednego bezrobotnego nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych.

Wynagrodzenie przysługujące realizatorowi działań aktywizacyjnych za aktywizację skierowanych do niego bezrobotnych będzie uzależnione od osiąganego przez realizatora wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej oraz wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu.
Zlecanie działań aktywizacyjnych
Działaniami aktywizacyjnymi obejmowane są osoby długotrwale bezrobotne, w tym bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy II albo profil pomocy III.
Full transcript