Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A magyar felvilágosodás

No description
by

Viki U.

on 30 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A magyar felvilágosodás

- fontos szerepe van a magyar felvilágosodás történetében
- 1733-ban hazatért péceli birtokára, és elkezdett az irodalommal foglalkozni
- pártfogásába vett írókat
- maga is írt verseket
A magyar felvilágosodás
- a polgárság hiánya miatt késett a felvilágosodás
- az új eszméket a közép- és kisnemesség képviselte
- célkitűzéseik:
1. az elmaradottság leküzdése
2. kulturális haladás
3. a magyar nyelv művelése
Első szakasza: 1772-1795
1740-80
- 1760 magyar nemzeti testőrség Bécsben (nemesifjaknak)
- itt lehetett művelődni - rádöbbentek a magyarság elmaradottságára
- az első magyar írói társaság: Bessenyei György Társasága
- testőrírók: Bessenyei György, Báróczy Sándor, Barcsay Ábrahám
1780-90
- felvilágosult abszolutizmus: még szabadabban terjedhettek a gondolatok (sok reform)
- politikája megosztotta a magyar értelmiséget
1. jozefinisták
2. nemesi ellenállás
- 1789 francia forradalom: Mo.-on is politikai radikalizálódás az 1790-es években
- 1795 jakobinus mozgalom, Martinovics Ignác
- felszámolták
- a vezetőket meggyilkolták, sok költő börtönbe került (Kazinczy)
1792-1835
Második szakasz: 1795-1825
Mária Terézia
II. József
I. Ferenc
- megszületik az "irodalmi élet"
- az írók korábban semmiféle folyamatos és szakmai kapcsolatban nem voltak egymással
- 1770-80 pezsgő szellemi élet
1. elterjed a felvilágosodás
Kazinczy Ferenc
Batsányi János
A magyar felvilágosodás "hivatalos kezdete": 1772
Bessenyei György: Ágis tragédiája
- Kazinczy Ferenc 1801-ben szabadult a börtönből
- nyelvújítási mozgalom
Irodalmi élet
Bessenyei György 1747-1811
- regény- és drámaíró, filozófus
- testőríró (Mária Terézia)
- a nemzeti kultúra programjának megfogalmazója
- röpirataiban a magyar nyelvművelés feladatait is megfogalmazta
Kármán József 1768-1795
- író, szerkesztő: Uránia c. folyóirat alapítója, minden műve ebben jelent meg
Kazinczy Ferenc 1759-1831
- költő, a magyar irodalom első vezéralakja
- irodalomszervező: 24 kötetnyi levelezés
- a nyelvújítás atyja
A nyelvújítás
Batsányi János 1763-1845
A

franciaországi

változásokra

Nemzetek, országok!
kik rút kelepcében
Nyögtök a
rabságnak
kínos kötelében,
S gyászos koporsóba döntő vas-igátok
Nyakatokról eddig le nem rázhatátok;
Ti is, kiknek vérét a természet kéri,
Hív jobbágyitoknak felszentelt
hóhéri
!
Jertek, s hogy sorsotok előre nézzétek,
Vigyázó szemetek Párizsra vessétek!

(Kassán, 1789)
Kulturális programja
epigramma
1789-es fr. forr.
megszólított
felhívás - kiknek szól? - kettősség
- szókincsbővítés mesterségesen
- Kazinczy szembefordul mindennel, ami régi, maradi; a polgári ízlés nevében
A nyelvújítás módszerei
Eredmények
- kb. 10.000 új szó
- nem maradt meg minden a nyelvben
- ha nem lenne, akkor a mindennapi kommunikáció is gondot okozna
- az új romantikus írónemzedék már a megújított magyar nyelvet használta (Kölcsey, Vörösmarty)
ők csatáztak
Ráday Gedeon 1713-1792
- politikai költő, tanulmányíró
- a Magyar Museum szerkesztője
2. 1784-ben Pestre kerül az egyetem (1791: magyar nyelvi tanszék)
3. 1790 Kelemen László - első magyar színtársulat
4. gimnáziumokban - a magyar nyelv oktatása
5. írói társaságok
6. folyóiratok
- főbb művei:
Ágis tragédiája 1772 - a magyar felvilágosodás kezdete
A filozófus 1777 - vígjáték
Magyarság 1778 - röpirat, "Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem."
4. ez csak
anyanyelven
lehetséges
5. a magyar nyelv alkalmatlan erre, ezért művelni kell (
nyelvművelés
)
6. a nyelvművelés leghatásosabb eszköze a
szépirodalom
3. a tudatlanságot úgy lehet megszüntetni, ha széles körben elterjesztjük a
modern

tudományokat
2. ennek legnagyobb akadálya a
tudatlanság
1. távoli és legfőbb cél a
közboldogság
- Nemzet csinosodása - tanulmány
- eredeti műveket kell írni:
- "Eredeti munkák gyarapítják a tudományokat, csinosítják a nemzetet és emelik fel a nagy nemzetek ragyogó sorába."
- fő műve: Fanni hagyományai
- napló- és levélregény
- szentimentális
- a természet és a lélek összhangja
- klasszicista elveket vall
- a klasszikus minták követése nála fontosabb, mint az eredetiség
- Széphalom - innen irányítja a nyelvújítást
- Török Sophie - a felesége
- főbb művei:
Tövisek és virágok 1811 - epigrammagyűjtemény
Pályám emlékezete 1828 - önéletrajzi mű
Fogságom naplója 1831 - hét évi várfogság emléke
- NEOLÓGUS: a nyelvújítás híve
- ORTOLÓGUS: a nyelvújítás ellenzője
1811
Tövisek és virágok - Kazinczy gúnyos
támadása az ortológusok ellen
1813
Mondolat - ellentámadás
1815
Felelet a Mondolatra (Kölcsey és Szemere)
1819
Ortológus és neológus nálunk
és más nemzeteknél
2. régi, elavult szavak felelevenítése:
hölgy
,
szobor
,
verseny
3. tulajdonnevek köznevesítése:
örs
,
alagút
4. szóalkotás:
a., szóösszetétel:
vasút
,
folyóirat
,
állatkert
(német mintára)
b., szóképzés:
után --» utánoz
,
városi
5. negatív szóképzés, pl.: elvonás:
ábráz --» ábra
,
perel --» per
6. szóösszevonás:
rovar
,
csőr = cső+orr
1. nyelvjárási szavak használata:
burgonya
,
barangol
,
hullám
- könyvtárát gyarapítottairodalomszervező tevékenységének köszönhetően a péceli kúria több évtizedre az irodalom központja lett
- sok író, költő küldte el hozzá írásait véleményezésre
- 1785-ben Kazinczy is
- szoros irodalmi barátság és levelezés alakult ki közöttük
- Ráday szellemi és anyagi támogatást nyújtott Kazinczy terveihez (pl.: Orpheus, könyvkiadás)
Full transcript