Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KOMUNIKASYON

No description
by

Manna Raian

on 21 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KOMUNIKASYON

KOMUNIKASYON
Tungkulin ng Wika (Micheal Halliday)
1. Instrumental
2. Regulatori
3. Representasyunal/ Informativ
4. Interaksyunal
5. Personal
6. Heyuristik
7. Imaginativ

- ginagamit ang wika upang ipahayag ang pangangailangan.
pakikipag-usap sa telepono
nakikilala ang isang tao sa pamamagitan ng di-verbal na komunikasyon
aktwal na pakikipag-usap
Paano nagsimula ang komunikasyon?
MGA DEPINISYON
Webster Dictionary:
- ang komunikasyon ay pagpapalitan ng opinyon; pagsasabi; pagbubunyag; pagpapahayag; pagbibigay-impormasyon; pakikipag-ugnayan; pakikipag-unawaan at isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng mga elektronikong kagamitan.

mga kagamitang ginagamit sa komunikasyon
Tungkulin ng Komunikasyong Di-verbal
1. Pag-uulit (
repeating
)
- ginagamit ito kasabay ng salitang sumasang-ayon o di-sumasang-ayon. hal. pagtango, pag-iling, o paggalaw ng mga daliri.
2. Pagpapalit (
substituting
)
- ginagamit dito ang kilos sa halip na salita. hal. pagtuturo ng daliri sa direksyon ng daan, pagtataas ng hinlalaki bilang pagsang-ayon.
3. Komplementing
- ginagamit dito ang kilos upang maging lubos ang pagpapaliwanag. hal. ilalagay ang hintuturo sa tapat ng bibi upang sabihing "huwag kang maingay" o di kaya'y pumalakpak upang ipakita ang saya.
Tungkulin ng Komunikasyong Di-verbal
4. Pagkokontrol (
regulating
)
- ginagamit dito ang kilos upang makontrol ang pagsasalita ng kinakausap.
hal. ang pagsiko sa katabi o pagsipa sa paa ng nagsasalita ay nagsasabing tumahimik na siya.
5. Pagbibigay-diin o empasis (
accenting
)
- ang mga salitang binibigyang-diin ay sinasabayan ng kilos. Hal. ang pagsasabing "ang HIRAP!" sabay paglalaglag ng balikat. At ang paglulundag dahil sa saya nagbibigay-diin sa sobrang kasiyahan.
6. Pagpapabulaan o pagbubunyag (
deceiving/revealing
)
- may mga kilos o damdamin na naghahayag kung ano ang nararamdaman o iniisip ng isang tao kabaliktaran sa sinasabi.
Hal. nakita mo ang kaibigan mong walang kibo. Tatanungin mo siya kung may problema ba, maaaring ang isagot niya ay "wala" ngunit isinasaad naman sa kilos niya na "mayroon."
MGA URI NG KOMUNIKASYON
Komunikasyong Verbal
Brown (1980)
- ang komunikasyon ay isang serye o pagsusunod-sunod ng mga aktong komunikatibo o speech acts na maparaang ginagamit upang maisakatuparan ang mga tiyak na layunin.
Lorenzo, et al. (1994)
- ang
communication
ay mula sa salitang Latin na
communis -
karaniwan.
- sa pakikipagkumunikasyon, dalawang panig ang nagbabahagian ng kanilang ideya.
Regulatori
- ginagamit ang wika upang sabihin kung ano ang gawin.
Representasyunal
- ginagamit ang wika upang ihatid ang mga katotohanan at impormasyon.
Instrumental
Interaksyunal
- ginagamit ang wika sa pakikisalamuha sa kapwa upang mabuo ang panlipunang ugnayan.
Personal
- ginagamit ang wika upang ipahayag ng indibidwal ang kanyang mga nararamdaman, emosyon, personalidad o ang kanyang indibidwalidad.
Heyuristik
- ginagamit ang wika upang makakuha ng kaalaman. Ginagamit dito ang mga tanong na Bakit, Paano.
Imaginativ
- ginagamit ang wika sa pagkukwento tungkol sa mga diwata, pagbibiro o pagsulat ng tula, maikling kwento o nobela. Ginagamit din dito ang wika upang makalikha ng mga imposibleng pangarap.
- ito ang komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasalita o pasulat.
Pasalita - tinatawag ding oral na komunikasyon.
Pasulat - nagaganap kapag tayo ay nagbabasa.
Komunikasyong Di-verbal
- ito ang komunikasyong hindi gumagamit ng wika. Karaniwang kilos at galaw ng katawan o bahagi ng katawan ang ginagamit sa pakikipagtalstasan.
Hal. ekspresyon ng mukha, galaw ng mata, kamay, paa at katawan
di-verbal na pakikipagkomunikasyon na hindi kasali ang mensahing verbal
MGA URI NG KOMUNIKASYONG DI-VERBAL
1. Ekspresyon ng mukha
- makikita dito ang iba't ibang uri ng emosyon.

2. Galaw ng mata
- "pintuan ng ating kaluluwa" sapagkat sa pamamagitan nito ay maaari tayong makipag-ugnayan ng makahulugan sa iba.
Mga Gamit ng Galaw ng Mata
nagbibigay-impormasyon
nagrereguleyt ng mga interaksyon
nagdodomina o nagkokontrol
nagpapahayag ng pagpapalagayang-loob o matalik na pag-uugnayan
nagpapagaan/ nagpafasiliteyt ng inaasahang layunin o aksyon
3. Kinesiks/Galaw ng katawan/ Tindig
- tawag sa pag-aaral ng mga galaw o kilos ng katawan. Kasangkot dito ang galaw ng balikat, kamay, paa at maging sa tindig, pag-upo o paglakad.
4. Personal na anyo
- ano man ang gusto ng indibidwal na maging anyo nila ay tiyak na may ipinararating na mensahe sa mga tumitingin o nakakakita.
5. Damit
- makikita sa damit na isinusuot ng isang tao ang kanyang hilig, edad, personalidad at maging sa pag-uugali.
6. Hawak
- ang paghawak o paraan ng paghawak ay paraan ng pakokopagkomunikasyon.
7. Proksemiks
- maaari rin tayong magpadala ng mensahe sa pamamagitan ng distansya o agwat ng layo o lapit sa ating kapwa.
8. Paralanguage/ mga varyasyon sa boses
- kahit hindi mo nakikita ang nagsasalita ay matutukoy mo kung siya ay babae o lalake sa pamamagitan ng boses. Maaari ring malaman mo kung galit, natutuwa, nalulungkot, natatakot o naiiinis ang isang tao sa pamamagitan ng tono ng boses nito.
9. Amoy at lasa
- kahit may takip ang mga mata, maaari tayong magbigay-interpretasyon sa mga bagay na naaamoy o nalalasahan.
10. Oras
- ang tao na laging nahuhuli sa usapan ay maaaring walang pahalaga sa oras. Kapag mabilis magsalita ang taong ito, maaaring naghahabol siya sa oras.
11. Musika
- sa uri ng musika na kinahihiligan ng isang tao ay malalaman ang uri ng personalidad, at maging ang edad ng nakikinig.
Mga Elemento at Proseso ng Komunikasyon
Konteksto
Sistema
Mga Hadlang
Tagahatid o Enkoder
Tagatanggap o Dekoder
Mensahe
Tsanel
Ganting Mensahe
1. Tagahatid/ enkoder
- ang nagpapadala ng mensahe o pinagmulan ng komunikasyon
2. Mensahe
- ang inihahatid
3. Mga Tsanel
- ang mga paraang ginagamit sa paghahatid ng mensahe
4. Tagatanggap/ dekoder
- ang tumatanggap at nagbibigay interpretasyon sa mensahe
5. Ganting mensage o feedback
- ang sagot ng tumanggap ng mensahe
6. Mga hadlang o barriers
- ang mga posibleng balakid sa patuluyang proseso ng komunikasyon
7. Sitwasyon o konteksto
- ang sitwasyong kasangkot sa nagaganap na komunikasyon
8. Sistema
- ang relasyon o ugnayan ng nag-uusap
BAHAGI NG KOMUNIKASYON
1. Tagpuan (Saan nag-uusap?)
2. Mga kalahok (Sino ang nag-uusapan?)
3. Layunin/tunguhin (Ano ang layon ng pag-uusap?)
4. Pagkakaugnay-ugnay ng usapan (Paano ang takbo ng usapan?)
5. Istilo (formal ba o di-formal?)
6. Paraan (Pasalita ba o pasulat ang pagpapahayag ng kaisipan?)
7. Paksa (Ano ang paksa ng pag-uusap?)
8. Uri (Ano ang uri ng pagpapahayag? Pasalaysay, palarawan, palahad, o pangangatwiran)
Konteksto ng Komunikasyon
1.
Intrapersonal
- ang paghatid at pagtanggap ng mensahe sa iisang indibidwal.
2.
Interpersonal
- pagpapalitan ng mensahe sa pagitan ng dalawang kalahok.
3.
Maliit na grupo
- ang interaksyon ay ginagawa ng tatlo o higit pang kalahok.
4.
Pampubliko
- kontrolado ng tagapagsalita. Nagrereak lamang ang tagapakinig sa kanyang sarili o sa katabi.
5.
Organisasyunal
- lahat ng konteksto ay gumaganap. Lubha itong formal kung ihahambing sa maliit na grupo.
6.
Komunikasyong Pangmadla
- binubuo ito ng radyo, telebisyon, mga pahayagan, mga teksbuk, pelikula, atpb. Ang komunikasyon dito ay lubhang kontrolado ng tagapagsalita, walang input mula sa tagatanggap.
Ayon sa mga iskolar, ang unang ginamit ng tao sa kanyang pakikipagtalastasan ay ang pasalitang komunikasyon na may kasamang mga senyas at simbolo.

Hindi pa sumusulat noon ang tao. Samakatwid, naimbento ang pagsulat bunga ng pangangailangan sapagtago ng mga rekord.

Bago raw natutong sumulat ang tao, siya ay gumuhit na ng mga larawan. Pinatutunayan ito ng mga larawang nakaguhit sa Espanya at Kanlurang Francia noong unang panahon.
Tinatawag nila itong "pictographs" - mga simpleng larawan ng mga bagay-bagay o mga pangyayari na madaling maiguhit o maililok na may dalang kahulugan.
Mga Sinaunang
Pictographs

Sa kasalukuyang panahon, ang idyogram ay itinuturing makabagong pictogram.
Hal.
Full transcript