Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

symbolický interakcionism

No description
by

Martin Hajek

on 2 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of symbolický interakcionism

premisy symbolického interakcionismu
1. lidé se chovají vůči věcem na základě významu nebo smyslu (meaning), který pro ně věci mají

2. význam věcí se odvozuje a povstává ze sociální interakce členů společnosti

3. významy je zacházeno a jsou modifikovány v interpretačních procesech, odehrávájících se při jednání lidí
Herbert Blumer
Herbert Blumer (1900 - 1987), studoval na Chicagské univerzitě, kde byl žákem G.Meada. V letech 1941-52 byl editorem American Journal of Sociology. V roce 1952 odešel z Chicaga na Kalifornskou universitu v Berkeley.

Jeho největší význam pro sociologii je v institucionalizaci symbolického interakcionismu. V době od 30. a do 60.let, a zvláště během 50. let, byl oporou pro interpretativní sociology v USA. V Berkeley vytvořil jakousi baštu interpretativní sociologie.

Z díla: Movies and Conduct (1933, Filmy a chování), Collective Behavior (1951, Kolektivní chování), Symbolic Interactionism (1969, Symbolický interakcionismus), soubor jeho článků z padesátých let.
základní obraz společnosti
Společnost a svým způsobem celý relevantní svět existuje výhradně v jednání a skrze jednání a z toho důvodu, má-li být adekvátně vysvětlen, musí být interpretován v termínech jednání.
srovnání obrazů společnosti
funkcionalismus + behavioralismus
problém sdílenosti významů
Mead: symboly mají sdílený význam potud, pokud vyvolávají stejné účinky u toho, kdo je zdrojem, jako u toho, kdo je adresátem
- pro koordinaci je sdílenost klíčovou vlastností
aneb od Meada přes Blumera k Beckerovi
symbolický interakcionism
Mead: sociální čin jako koordinované jednání
jednání interakce
faktor
stimul
faktor
stimul
symbolický interakcionismus
faktor
stimul
jednání interakce
faktor
stimul
Blumer: symboly jsou vždy předmětem subjektivní interpretace, stejně tak jako status jejich sdílení
- pro interakci není sdílenost podstatná
metodologie
Pro pragmatismus realita a její význam pro člověka povstávají teprve skrze činnost a interakci.

Z toho plyne, že výzkumník se nemůže považovat za nezúčastněného pozorovatele, který ze speciální pozice popisu a interpretuje realitu. Výzkum vynalézá realitu, o které tvrdí, že ji objevuje.
naturalistická metodologie
technika "senzitizing concepts" - sociologické pojmy jsou přizpůsobovány rozmanitosti empirického světa namísto opaku

sympathetic introspection (Cooley) – stavění se na místo aktérů a snaha porozumět jednání z jejich pozice (ale ne "vciťování se" do druhého)
Howard Becker (1953) Becoming a marihuana user.
AJS 59(3): 235-242.
tradiční (predispoziční) přístup: jaké jsou (psychologické) charakteristiky, které odlišují uživatele konopí od neuživatelů a jejichž důsledkem je užívání?
Becker: určité jednání je výsledkem řady sociálních zkušeností, během kterých člověk získá představu významu daného jednání, a vnímání a posuzování předmětů a situací, které činí jednání možné a žádoucí
Jak se může stát užívání konopí potěšením?
výzkum: 50 rozhovorů s uživateli konopí; odhalena "natural history" užívání
1. nováček: během prvních pokusů kouření nedojde k očekávaným příjemným pocitům; "neumím to kouřit"; zvládnutí techniky kouření; pokud se to nepodaří, užívání končí, protože "nemá smysl"
- učení se, jak poznat, že droga funguje, že je "zkouřenej"; uvědomění si symptomů spojených s účinky drogy
2. uživatel: učení se si drogu užívat, protože pocity spojené s užíváním konopí nejsou vždy a za všech okolností příjemné; redefinice pocitů; důležitá interakce se zkušenými uživateli.
3. ukončení užívání: redefinice situace, užívání drogy nepřináší potěšení
Pokud má vzniknout nějaká nová forma jednání vůči určitému předmětu, musí nastat proměna významu, ve které si osoba vytvoří nové pojetí povahy předmětu.
postoje, motivy, statusy, role, normy, hodnoty, identity...
postoje, motivy, statusy, role, normy, hodnoty, identity...
reálné
----- --- mechanické --- -----
virtuální
- význam je samozřejmý a proto nevýznamný
- význam je neutrální spojení mezi příčinnými faktory
faktory způsobují lidské jednání
- psychologické: podněty, postoje, vnímání, vědění
- sociální: status, role, normy, hodnoty, skupinová identita
neplatí, že
- význam není vnitřní charakteristika věci
- význam není psychický účinek věci na člověka
např. vtip, pornografie, svatba
2 fáze: 1. usouzení, že daná věc má význam; 2. definování významu věci v kontextu aktuální situace
pragmatismus
kulturu i sociální strukturu prakticky realizujeme jen skrze jednání
institucionalizovaná a sociální interakce s ustavenými pozicemi aktérů (pozdrav, zkouška, pohřeb, pochvala, směna, konverzace, hra...)
sociální činy jsou institucionalizované interakce s ustanovenými pozicemi
sociální čin!
co je třeba vidět x jakým směrem se dívat
Full transcript